Search result for

*least*

(254 entries)
(0.0905 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: least, -least-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
least    [ADJ] น้อยที่สุด, See also: ต่ำที่สุด
least    [ADV] อย่างน้อยที่สุด, See also: อย่างต่ำที่สุด
at least    [ADV] อย่างน้อยที่สุด, See also: อย่างต่ำที่สุด
at least    [IDM] อย่างน้อยที่สุด
least of all    [IDM] อย่างน้อยที่สุด
to say the least    [IDM] พูดได้แค่นั้น, See also: อย่าพูดมากเลย
last but not least    [IDM] ท้ายสุดแต่ไม่ใช่สุดท้าย
when least expected    [IDM] เมื่อไม่ได้คาดหวัง
least common multiple    [N] ตัวคูณร่วมน้อย (ทางคณิตศาสตร์), Syn. l.c.m.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
L.C.M. (least common multiple; lowest common multiple)ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lowest common multiple; least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least common denominatorตัวส่วนร่วมน้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least common multiple; lowest common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least developed countryประเทศพัฒนาน้อยที่สุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
least integer functionฟังก์ชันจำนวนเต็มน้อยสุด [มีความหมายเหมือนกับ ceiling] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least upper boundขอบเขตบนน้อยสุด [มีความหมายเหมือนกับ supremum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least-square, method ofวิธีกำลังสองน้อยสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
method of least squaresวิธีกำลังสองน้อยสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
method of least-squareวิธีกำลังสองน้อยสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Least squaresกำลังสองน้อยที่สุด [TU Subject Heading]
least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ ใช้ตัวย่อว่า  ค.ร.น. เช่น  ค.ร.น. ของ 4 และ 6  คือ 12 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
method of least-squareวิธีกำลังสองน้อยสุด, วิธีการประมาณค่าของจำนวนคงตัวซึ่งปรากฏอยู่ในสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยอาศัยหลักที่ว่า สมการที่สร้างขึ้นจะดีที่สุด  ถ้าผลรวมของกำลังสองของความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากความสัมพันธ์เชิงฟิงก์ชันที่สร้างขึ้น กับค่าที่เกิดขึ้นจริงทุก ๆ ค่า มีค่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Least Square Lineเส้นกำลังสองน้อยที่สุด [การแพทย์]
Least-Square Methodวิธีลิสต์แสควร์ [การแพทย์]
Least-Squares Analysisวิธีวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
least(ลีสทฺ) adj. น้อยที่สุด,เล็กที่สุด,สำคัญน้อยที่สุด. n. สิ่งที่เล็กน้อย,จำนวนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด. -Phr. (at least อย่างน้อยที่สุด) . adv. เล็กที่สุด,น้อยที่สุด, Syn. slightest
least significant digit(LSD) n. ตัวเลขขวาสุด
leastwise(ลีสทฺ'ไวซ) adv. อย่างน้อยที่สุด,อย่างไรก็ตาม., Syn. leastways

English-Thai: Nontri Dictionary
least(adj) น้อยที่สุด,เล็กที่สุด
least(n) ส่วนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด,จำนวนน้อยที่สุด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
last but not leastสุดท้าย แต่สำคัญไม่น้อยกว่าคน หรือเรื่อง หรือสิ่ง ที่กล่าวมาแล้ว
to say the least (phrase) เป็น phase ที่ใช้เพื่อแสดงอาการเห็นด้วย (show agreement)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The brightest stars burn out the fastest, or at least that's what I heard.ดาวดวงที่สว่างที่สุด จะร่วงเร็วที่สุดเลยล่ะ อย่างน้อยมันคือเรื่องที่ฉันเคยได้ยินอะนะ The Serena Also Rises (2008)
Well, at least we'll be moving forward in one way or another.ดี อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าไปได้ถูกทางหรือไปด้วยวิธีอื่น New Haven Can Wait (2008)
Can, um, can you at least take meอืม.. พ่อให้หนู New Haven Can Wait (2008)
I hope you at least bought the statue a drink first.ฉันหวังว่าอย่างน้อยนายจะซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงรูปปั้นก่อน New Haven Can Wait (2008)
We could at least try, right? Fine.อย่างน้อยพวกเราก็ควรพยายาม ใช่ไหม ได้ Chuck in Real Life (2008)
Real estate is not on the list, at least not in new york.ความจริงคือดินนี่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ และอย่างน้อยมันก็ไม่ได้อยู่ในนิวยอร์ค Chuck in Real Life (2008)
Aren't you the least bit worried I'll succeed?คุณไม่ได้เลวที่สุดหรอก ผมทำสำเร็จแน่? Chuck in Real Life (2008)
At least, I hope we are. What about you?ก็อย่าน้อย ฉันขอให้เป็นอย่างนั้น แล้วเธอล่ะ Chuck in Real Life (2008)
Can I at least have my dress back?งั้นฉันเอาชุดของฉันกลับไปด้วยได้ไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
At least he felt a little bad about it. not her.อย่างน้อยชัคก็รู้สึกผิด ไม่ใช่แบล์ร Pret-a-Poor-J (2008)
Or at least a monosyllabic "wow," but...หรืออย่างน้อย ก็พูดว่า "ว้าวว" แต่ . . Pret-a-Poor-J (2008)
At least it will be memorable.อย่างน้อยมันก็จะกลายเป็นความทรงจำ Pret-a-Poor-J (2008)
Can I at least have my dress back?- หนูขอเอาชุดที่เหลือของหนูคืนได้ไหม ? There Might be Blood (2008)
At least your brother and the lodger- อย่างน้อยพี่ชายเธอกับคนที่มาอยู่ใหม่คงออกไปดูหนังแล้วล่ะ There Might be Blood (2008)
At least she's with nate. He'll watch out forอย่างน้อยเราก้เห็นเธออยู่กับเนท เค้าจะดูแลเธอได้ There Might be Blood (2008)
At least this way you won't go to hell.อย่างน้อยด้วยวิธีก็จะทำให้เธอต้องทรมานนะ There Might be Blood (2008)
At the very least, this could prove Mr. Luther is still alive.เนเธฅเธฐเน€เธ—เนˆเธฒเธ—เธตเนˆเธฃเธนเน‰เน€เธฃเธฒเธ—เนŒเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธ™เธฑเนˆเธ™เธซเธฒเธขเน„เธ›เธˆเธฒเธเน€เธฃเธ”เธฒเธซเนŒเนเธฅเน‰เธง Committed (2008)
At least three couples in the last two weeks have vanished without a trace.เน‚เธ„เธฅเธญเธตเน‰เธเธฑเธšเธˆเธดเธกเธกเธตเนˆเน„เธกเนˆเนƒเธŠเนˆเธ„เธนเนˆเน€เธ”เธตเธขเธงเธ—เธตเนˆเธซเธฒเธขเน„เธ›, เธ„เธฅเธฒเธฃเนŒเธ Committed (2008)
Well, the guest list will be the least of your worries.เนเธ•เนˆเธ–เน‰เธฒเน„เธกเนˆ... Committed (2008)
Then at least let's contact the church.อย่าน้อยเราควรติดต่อโบสถ์ Dead Space: Downfall (2008)
I have a feeling that we have at least something very dangerous down there, and we need guidance.ผมสังหรณ์ใจว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างมันอันตรายมาก เราต้องการคำแนะนำ Dead Space: Downfall (2008)
At the very least we need to know what we're dealing with.เราต้องรู้ว่ากำลังเผชิญอยู่กับอะไร Dead Space: Downfall (2008)
He's got at least five gene mutations.เค้าจะมีความผิดปกติของยีนส์อย่างน้อย 5 ที่ Adverse Events (2008)
Diameter is at least eight centimeters.เส้นผ่าศุนย์กลางน้อยกว่า 8ซ.ม. Birthmarks (2008)
It's not good, but I think we've got time for at least one or two comments about my personal life.นั่นไม่ดี แต่ฉันคิดว่ารเาต้องการเวลา ที่จะวินิจฉัน 1 หรือ 2 ความเห็น เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของฉัน Lucky Thirteen (2008)
Eight units in this building, there's gotta be a pervert like me living in at least one of them.มีแปดห้องชุดในตึกนี้ นั่นมันแปลกเหมือนฉัน อยู่ในห้องที่เล็กที่สุดของตึก Lucky Thirteen (2008)
At least you could've let her finish.อย่างน้อยคุณน่าทำให้จบ Lucky Thirteen (2008)
I'm not breaking her legs, she probably has a pimp, or at least an older brother, or younger brother, or overprotective sister...ฉันไม่ได้ทำขาเธอหัก เธออาจมีแมงดา หรืออย่างน้อยก็พี่ชาย Lucky Thirteen (2008)
Because at least she knows she's not qualified for the job.เพราะว่าอย่างน้อยเธอก็รู้ เธอไม่ดีพอที่จะเอามาเลี้ยง Joy (2008)
At least compared to life in prison,ยังไม่แย่มาก ถ้าเปรียบกับชีวิตในคุก Last Resort (2008)
At least one of them's gonna do something inexcusable.อย่างน้อยหนึ่งในพวกเขา ก็ได้ทำบางสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ Last Resort (2008)
It's been two or three months, at least.ก็สองหรือสามเดือนเป็นอย่างน้อย Dying Changes Everything (2008)
Not to mention you should wait till at least 30 to punish that pleasure portal with a 7-pound tissue expander.ไม่ต้องกังวล คุณสามารถรอได้จนอายุ 30 ทางเข้าที่น่าพอใจ ด้วยการคลี่ทิชชู่หนัก 7 ปอนด์ Dying Changes Everything (2008)
Saving it is a fantasy. That was at least three seconds.การทำให้ปลอดภัยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ นั่นมากกว่า 3 วินาที Dying Changes Everything (2008)
-but you can at least hurry up, come on!\ N การ-แต่คุณสามารถอย่างน้อยจ้ำมาใน! Gas Pills (2008)
And a burned-down warehouse is gonna be the least of your problems. # Scattered like shells lost to the sea #และเรื่องโดนเผาคลังสินค้า จะเป็นปัญหาเล็กสำหรับนาย # Scattered like shells lost to the sea # Pilot (2008)
Well, he may have escaped last night, but at least we now know who we're looking for.เมื่อคืนเขาอาจหลบหนีไปได้ แต่สุดท้ายเราก็รู้เเล้วว่าใครคนที่เรากำลังตามหาอยู่ The Labyrinth of Gedref (2008)
At least some good would have come from the drought, then!อย่างน้อยก็มีสิ่งที่ดีอย่างที่ได้มาจากฤดูแล้ง ฉะนั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
I still think Eddie's a lost cause,but... you know,at least he's trying to do something to better himself,you know?ฉันยังคิดว่าเอ็ดดี้เป็นสาเหตุ ของความล้มเหลว แต่... คุณรู้มั๊ย อย่างน้อยเขาก็พยายามทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้ตัวเขาเองดีขึ้น And How Does That Make You Kill? (2008)
It'll take at least a month to get a dress made.ข้าใช้เวลาเป็นเดือนในการตัดเย็บ เจ้าชอบไหมล่ะ Portrait of a Beauty (2008)
I should've known the reason then at least!ฉันไม่รู้เหตุผลเลยแม้แต่น้อย Beethoven Virus (2008)
I'm asking you to at least try.ฉันกำลังถามนายว่านายได้พยายามมากพอแล้วหรือยัง Beethoven Virus (2008)
But you're better than your dad. At least, you know how to smile at me.แต่นายก็ยังดีกว่าพ่อของนาย อย่างน้อย นายก้อรู้ว่าควรยิ้มกับชั้น Baby and I (2008)
At least, you're still young.อย่างน้อย นายก็ยังอายุน้อยอยู่ Baby and I (2008)
At least, it's better late than never.อย่างน้อย มันยังไม่สายไป Baby and I (2008)
Hey, at least fill in your name, you fool.เฮัย! \ เขียนชื่อลงไปด้วยซิ, เจ้าโง่ Baby and I (2008)
Shouldn't you at least write this in English?นายต้องเขียนมันเป็นภาษาอังกฤษซิ Baby and I (2008)
Don't you think you should at least say goodbye?อย่างน้อย นายไม่คิดจะมาบอกลาหน่อยเหรอ? Baby and I (2008)
At least no one will know who I was.อย่างน้อยก็จะไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นใคร The Bank Job (2008)
Well, at least we're not dead like poor old Dave.อย่างน้อยเราก็ไม่ได้ตาย เหมือนเดฟผู้น่าสงสาร The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leastAccidents will happen when they are least expected.
leastAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
leastAt least 49 percent of students go on to university.
leastAt least let me help with the table.
leastAt least, not that one. You see, I give the lecture.
leastAt least they should have a map.
leastAt least thirty students were absent.
leastAt the least there is nobody who equals Madonna.
leastAt the very least, I'd like to be able to have everyday conversations.
leastBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
leastBrush your teeth twice a day at least.
leastChestnuts have to be boiled for at least fifteen minutes.
leastCome at least at six.
leastDon't eat for at least three hours.
least"Do you mind if I smoke?" "Not in the least."
leastEvery reporter sent his stories with the least possible delay.
leastFirst they think that they will escape (although no smoker escapes at least the short-term effects).
leastFriday is when I am least busy.
leastHe didn't have the least idea of the book.
leastHe has at least one thousand books.
leastHe has the least money of us all.
leastHe is frugal, to say the least of it.
leastHe is least likely to come.
leastHe is much better at sports than me, to say the least.
leastHe is not a cheerful guy, to say the least.
leastHe is not a good student, to say the least.
leastHe is the least capable man I have ever employed.
leastHe is the least clever of the three.
leastHe is the least diligent of the three boys.
leastHe knows most who speaks least.
leastHe might at least apologize.
leastHe pulls down at least twenty million yen a year.
leastHe reads ten books a month at least.
leastHe's not in the least interested in what is happening in the world.
leastHe was all the more angry because she wasn't in the least sorry.
leastHe washes his car at least once a week.
leastHe was rather careless to say the least.
leastHe writes home to his parents at least once a month, no matter how busy he is.
leastHong Kong is the least regulated economy in Asia.
leastI am grudged even the least bit of happiness.
leastI am not in the least afraid of dogs.
leastI am not in the least afraid of his threats.
leastI am not in the least anxious about it.
leastI am not in the least concerned about the result.
leastI am not in the least happy.
leastI am not in the least interested in such a thing.
leastI am not in the least interested in the story.
leastI am not in the least surprised.
leastI am not in the least worried about it.
leastI am not the least bit worried.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ร.น.    [N] least common multiple, See also: lowest common multiple, Syn. คูณร่วมน้อย
มหา    [N] title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology, See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in al, Example: ท่านดีใจที่มหาฉ่ำได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนตาย, Thai definition: สมณศักดิ์ที่ใช้นำหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
อย่างน้อย    [ADV] at least, See also: minimally, Example: กุลีจีนคนหนึ่งแบกข้าวบนหลังได้อย่างน้อยสามกระสอบ, Thai definition: จำนวนต่ำสุด
คูณร่วมน้อย    [N] least common multiple, See also: lowest common multiple, l.C.M., Example: นักเรียนกำลังเรียนเรื่องคูณร่วมน้อย, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น 70 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 14 และ 35, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
ตัวคูณร่วมน้อย    [N] Least Common Multiple, Syn. ค.ร.น., Example: ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี
ตัวคูณร่วมน้อย    [N] Least Common Multiple, Syn. ค.ร.น., Example: ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี
น้อยที่สุด    [DET] least, See also: smallest, slightest, tiniest, minutest, fewest, Ant. มากที่สุด, Example: ในความคิดเห็นของบางคน มะลิอาจเป็นดอกไม้ที่สวยน้อยที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค.ร.น.[n.] (khø.rø.nø.) EN: least common multiple ; lowest common multiple   FR: PPCM
คูณร่วมน้อย[n. exp.] (khūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.   FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
แม้แต่น้อย[conj.] (maētaē nøi) EN: not in the least ; not even a little   FR: pas même un peu
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)
สัก[X] (sak) EN: about ; approximatively ; just ; just about ; only ; around ; as to ; at least   FR: à peu près ; approximativement ; juste ; tout au plus ; quelque
ตัวคูณร่วมน้อย[n. exp.] (tūakhūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; LCM   FR: plus petit commun multiple [m] ; PPCM = P.P.C.M. [m] (sigle)
อย่างน้อย[adv.] (yāng-nøi) EN: at least ; at worst ; minimally   FR: au moins ; au minimum
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)[] (khø.rø.nø. (khūn ruam nøi)) EN: l.c.m. (Least Common Multiple)   FR: PPCM (plus petit commun multiple)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAST    L IY1 S T
OLEASTER    OW2 L IY0 AE1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
least    (n) (l ii1 s t)
leastways    (a) (l ii1 s t w ei z)
leastwise    (a) (l ii1 s t w ai z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andeutung {f}; Ahnung {f} | Andeutungen {pl}; Ahnungen {pl} | nicht die leiseste Ahnunginkling | inklings | not the least inkling [Add to Longdo]
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Lagerungsdichte {f} des Bodens [geol.] | lockerste Lagerungsdichtebulk density of soil; compactness of the ground | least compact soil [Add to Longdo]
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator [Add to Longdo]
Methode {f} der kleinsten Quadrate [math.]least squares method [Add to Longdo]
Schranke {f} [math.] | obere Schranke {f} [math.] | untere Schranke {f} [math.] | kleinste obere Schranke {f} [math.] | größte untere Schranke {f} [math.]bound | upper bound | lower bound | least upper bound | greatest lower bound [Add to Longdo]
Vielfaches [math.] | kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)multiple | least common multiple (LCM) [Add to Longdo]
allerwenigste; allerwenigster; allerwenigstes {adj}least of all; least possible [Add to Longdo]
geleast; gemietet; gepachtet {adj}leased [Add to Longdo]
gelinde gesagtto say the least [Add to Longdo]
gering; wenig {adv} | geringer; weniger; kleiner | am geringsten; am wenigsten; am kleinstenlittle {less; least} | less | least [Add to Longdo]
nicht im geringstennot in the least [Add to Longdo]
kleinst...; geringst...; wenigst ...least [Add to Longdo]
letzteleast [Add to Longdo]
mindestens; zumindest {adv}at least [Add to Longdo]
niederstwertig {adj}least-significant [Add to Longdo]
pachten; mieten; leasen (von) | pachtend; mietend; leasend | gepachtet; gemietet; geleast | pachtet; mietetto lease (from) | leaseing | leased | leases [Add to Longdo]
wenigstens; immerhin {adv}at least [Add to Longdo]
wenigstensleastwise [Add to Longdo]
wenigst; geringst; kleinstleast [Add to Longdo]
zuletzt {adv} | ganz zuletzt | nicht zuletzt wegenat last; in the end | last of all | not least because of [Add to Longdo]
Er schlägt den Weg des geringsten Widerstands ein.He takes a line of the least resistance. [Add to Longdo]
Unverhofft kommt oft.Things always seem to happen when you least expect them. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
せめて[, semete] (adv) at least; at most; (P) [Add to Longdo]
だけは[, dakeha] (exp) (id) (...だけは) at least ...; at least not (when followed by a negative) [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly [Add to Longdo]
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
押し競饅頭[おしくらまんじゅう, oshikuramanjuu] (n) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
下位バイト[かいバイト, kai baito] (n) least significant byte [Add to Longdo]
何かと言うと[なにかというと, nanikatoiuto] (exp) on the least pretext; at the drop of a hat [Add to Longdo]
何と言っても;何といっても[なんといっても, nantoittemo] (exp) after all is said and done; to say the least [Add to Longdo]
何はともあれ[なにはともあれ, nanihatomoare] (exp) at any rate; in any case; at the very least; if nothing else [Add to Longdo]
夏茱萸;夏胡頽子[なつぐみ;ナツグミ, natsugumi ; natsugumi] (n) (uk) goumi (species of oleaster, Elaeagnus multiflora); cherry silverberry [Add to Longdo]
割り勘負け;割勘負け[わりかんまけ, warikanmake] (n) (sl) (See 割り勘勝ち) "loser" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the least) [Add to Longdo]
軽度懸念[けいどけねん, keidokenen] (adj-no,n) least concern (IUCN Red List category) [Add to Longdo]
後発発展途上国;後発々展途上国[こうはつはってんとじょうこく, kouhatsuhattentojoukoku] (n) least developed among developing nations [Add to Longdo]
更々ない;更更ない[さらさらない, sarasaranai] (adj-i) not in the least [Add to Longdo]
[かまえ, kamae] (n) (e.g. 凶, 閉) kanji enclosure type radical (must enclose at least two sides of the kanji) [Add to Longdo]
最下位[さいかい, saikai] (n) lowest rank; bottom; cellar; least significant (bit) [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] (n) least significant bit; LSB [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] (n) {comp} least significant bit; LSB [Add to Longdo]
最小[さいしょう, saishou] (n,adj-no) smallest; least; (P) [Add to Longdo]
最小公倍数[さいしょうこうばいすう, saishoukoubaisuu] (n) least common multiple; least common denominator [Add to Longdo]
最小自乗法[さいしょうじじょうほう, saishoujijouhou] (n) least-squares method [Add to Longdo]
最小二乗;最小2乗[さいしょうにじょう;さいしょうじじょう, saishounijou ; saishoujijou] (n,adj-f) {math} (See 最小二乗法) least-squares (method) [Add to Longdo]
最小二乗法;最小2乗法[さいしょうにじょうほう;さいしょうじじょうほう, saishounijouhou ; saishoujijouhou] (n) {math} least-squares method [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうビット, saishouyuukou bitto] (n) {comp} least significant bit; LSB [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] (n) {comp} least significant digit; LSD [Add to Longdo]
最少[さいしょう, saishou] (n) smallest; minimum; least; (P) [Add to Longdo]
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P) [Add to Longdo]
残り物には福がある[のこりものにはふくがある, nokorimononihafukugaaru] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers [Add to Longdo]
残り物に福あり[のこりものにふくあり, nokorimononifukuari] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers [Add to Longdo]
手棒;手ん棒[てんぼう;てぼう(手棒), tenbou ; tebou ( te bou )] (n) (obsc) (sens) person missing at least one hand [Add to Longdo]
秋茱萸[あきぐみ, akigumi] (n) autumn olive (Elaeagnus umbellata); Japanese silverberry; oleaster [Add to Longdo]
少なくとも(P);少くとも(io);尠くとも[すくなくとも, sukunakutomo] (adv) at least; (P) [Add to Longdo]
少なくも;尠くも[すくなくも, sukunakumo] (adv) at least [Add to Longdo]
然だに[さだに, sadani] (exp) (arch) were it to at least be as such [Add to Longdo]
総領の甚六[そうりょうのじんろく, souryounojinroku] (exp) (id) First born, least clever [Add to Longdo]
[はし(P);はじ;はな, hashi (P); haji ; hana] (n) (1) end (e.g. of street); tip; point; edge; margin; (2) beginning; start; first; (3) odds and ends; scrap; odd bit; least; (P) [Add to Longdo]
長歌[ちょうか;ながうた, chouka ; nagauta] (n) (1) (See 短歌) traditional Japanese poem with verses of five and seven morae repeated at least three times, usu. ending with a verse of seven; (2) (ながうた only) (See 長唄) long epic song with shamisen accompaniment (developed in Kyoto in the late 16th century) [Add to Longdo]
能ある鷹は爪を隠す;能有る鷹は爪を隠す;脳ある鷹は爪を隠す(iK)[のうあるたかはつめをかくす, nouarutakahatsumewokakusu] (exp) (id) a wise man keeps some of his talents in reserve; one shouldn't show off; the person who knows most often says least; a skilled hawk hides its talons [Add to Longdo]
能無し犬の高吠え;能なし犬の高吠え[のうなしいぬのたかぼえ, nounashiinunotakaboe] (exp) (id) (obsc) a barking dog seldom bites (meaning those who make the most noise have the least talent) [Add to Longdo]
飯綱[いづな, iduna] (n) (uk) least weasel (Mustela nivalis) [Add to Longdo]
苗代茱萸;苗代胡頽子[なわしろぐみ;ナワシログミ, nawashirogumi ; nawashirogumi] (n) (uk) silverthorn (species of oleaster, Elaeagnus pungens); thorny elaeagnus; thorny olive [Add to Longdo]
分厘;分釐[ふんりん;ぶんりん;ぶんり(分釐), funrin ; bunrin ; bunri ( fun ri )] (n,adj-no) (obsc) (not) in the least; (not) a bit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一点也不[yī diǎn yě bù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ, / ] not in the least; no way [Add to Longdo]
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
上确界[shàng què jiè, ㄕㄤˋ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] supremum (math.); least upper bound [Add to Longdo]
不闻不问[bù wén bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] not to hear, not to question (成语 saw); to show no interest in sth; uncritical; not in the least concerned [Add to Longdo]
出其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard [Add to Longdo]
半点[bàn diǎn, ㄅㄢˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] the least bit [Add to Longdo]
最少[zuì shǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄕㄠˇ, ] smallest; least [Add to Longdo]
最差[zuì chā, ㄗㄨㄟˋ ㄔㄚ, ] least; worst; the least; the worst [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, ] hair; drawing brush; (in the) least; one thousandth [Add to Longdo]
毫不[háo bù, ㄏㄠˊ ㄅㄨˋ, ] hardly; not in the least; not at all [Add to Longdo]
毫无[háo wú, ㄏㄠˊ ˊ, / ] not in the least; none whatsoever; completely without [Add to Longdo]
毫无逊色[háo wú xùn sè, ㄏㄠˊ ˊ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄜˋ, / ] not in the least inferior [Add to Longdo]
满不在乎[mǎn bù zài hu, ㄇㄢˇ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, / 滿] not in the least concerned (成语 saw); reckless; couldn't give a damn about it; unperturbed; couldn't care less; harum scarum [Add to Longdo]
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] totally indifferent; not in the least concerned [Add to Longdo]
无补[wú bǔ, ˊ ㄅㄨˇ, / ] of no avail; not helping in the least [Add to Longdo]
秋风过耳[qiū fēng guò ěr, ㄑㄧㄡ ㄈㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄦˇ, / ] lit. as the autumn breeze passes the ear (成语 saw); not in the least concerned [Add to Longdo]
绝不[jué bù, ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ, / ] in no way; not in the least; absolutely not [Add to Longdo]
至少[zhì shǎo, ㄓˋ ㄕㄠˇ, ] at least; (to say the) least [Add to Longdo]
讨巧[tǎo qiǎo, ㄊㄠˇ ㄑㄧㄠˇ, / ] to act cleverly to get what one desires; to get the best at least expense [Add to Longdo]
起码[qǐ mǎ, ㄑㄧˇ ㄇㄚˇ, / ] at the minimum; at the very least [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
最小二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Least \Least\ (l[=e]st), a. [OE. last, lest, AS. l[=ae]sast,
   l[=ae]sest, superl. of l[=ae]ssa less. See {Less}, a.] [Used
   as the superlative of little.]
   Smallest, either in size or degree; shortest; lowest; most
   unimportant; as, the least insect; the least mercy; the least
   space.
   [1913 Webster]
 
   Note: Least is often used with the, as if a noun.
      [1913 Webster]
 
         I am the least of the apostles.  --1 Cor. xv.
                          9.
      [1913 Webster]
 
   {At least}, or {At the least}, at the least estimate,
    consideration, chance, etc.; being no less than; hence, at
    any rate; at all events; even. See {However}.
    [1913 Webster]
 
       He who tempts, though in vain, at least asperses
       The tempted with dishonor.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Upon the mast they saw a young man, at least if he
       were a man, who sat as on horseback. --Sir P.
                          Sidney.
    
 
   {In least}, or {In the least}, in the least degree, manner,
    etc. "He that is unjust in the least is unjust also in
    much." --Luke xvi. 10.
 
   {Least squares} (Math.), a method of deducing from a number
    of carefully made yet slightly discordant observations of
    a phenomenon the most probable values of the unknown
    quantities.
 
   Note: It takes as its fundamental principle that the most
      probable values are those which make the sum of the
      squares of the residual errors of the observation a
      minimum.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Least \Least\, conj.
   See {Lest}, conj. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster] Leastways

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Least \Least\, adv.
   In the smallest or lowest degree; in a degree below all
   others; as, to reward those who least deserve it.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top