Search result for

*juncture*

(49 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: juncture, -juncture-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juncture[N] ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ, Syn. point of time
conjuncture[N] เหตุการณ์ที่สำคัญ, Syn. crisis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน,ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation,juncture,connection
juncture(จังคฺ'เชอะ) n. วิกฤติการณ์,จุดเชื่อมต่อจุดประสาน,ชุมทาง,ที่บรรจบ,หัวต่อ,สิ่งเชื่อมต่อ, Syn. union

English-Thai: Nontri Dictionary
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I always urge my clients in this juncture to give it one more day of reflection.ผมจะขอให้ลูกความผม ณ จุดนี้ว่า ขอให้อดทนรอไปอีก 1วัน Burn After Reading (2008)
Please tell my parents that our dark matter research is at a critical juncture, and I can't come home for my cousin Sanjay's wedding.โปรดบอกพ่อแม่ฉันนทีว่า การวิจัยสสารมืออยู่ในช่วงสำคัญ และฉันกลับบ้านไปร่วมงานแต่ง ของซานเจย์ญาติฉันไม่ได้ The Guitarist Amplification (2009)
Which leads us to believe at this juncture we'd only like to use you as a consultant.นี่แหละ เราเลยคิดกันว่าอยากให้นายเป็นแค่ที่ปรึกษา Iron Man 2 (2010)
So I don't really think it's going to have any kind of effect at this particular juncture, right?งั้นชั้นไม่คิดว่ามันจะมีผลต่อ วิกฤตประหลาดๆนี้ใช่มั้ย? Chuck Versus the Beard (2010)
...so I took the information that you gave me, and it looks as though the projectiles first impacted next to the juncture between the frontal and parietal bones.เมื่อฉันดูข้อมูลที่คุณให้มา ดูเหมือนว่า แรงอัดนั้น มีจุดกระทบจุดเเรกอยู่ที่ใกล้กับข้อต่อ The X in the File (2010)
I'm in too much of an awkward situation to discuss the sale at this juncture.ผมเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจในการปรึกษา เรื่องการขายในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เหมือนกัน Midas (2011)
Your Honor, I'd like to, at this juncture, step out and call my attorney, if that's all right.ไต้เท้าครับ ผมขออนุญาติ ออกไปนอกห้อง โทรปรึกษาทนาย\ ซักหน่อยได้มั้ยครับ? Real Steel (2011)
Mr. Ewing is at a critical juncture of his treatment.Gіvе іt tо mе. Gіvе іt tо mе, оr Ι ѕwеаr tо Gоd Ι wіll kіll yоu аѕ yоu ѕtаnd! Cloud Atlas (2012)
We've laid employees at key junctures of law enforcement, starting with the 911 call.เราได้ให้คนงานไปอยู่ที่ หน่วยประสานงานกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยเริ่มต้นที่การโทรเรียก911 Survival of the Fittest (2012)
Mother, I'm at a critical juncture and--แม่ครับ ตอนนี้ผมกำลัง อยู่ในช่วงวิกฤติของ-- A Dance with Death (2012)
He's at an important juncture right now so all I did was offer him some words of encouragement.เขาค่อนข้างอยู่ในช่วงวิกฤติ ฉันจึงให้กำลังใจเขาน่ะคะ The After-Dinner Mysteries (2013)
well, ed, right now we're at an extremely sensitive juncture.ขณะนี้ การเจรจา กำลังอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อน Spies Like Us (1985)
I'm not exposed to bespeak any such information to you... ..nor would I, even if I had said information at this juncture,... be able.ผมกำลังอยู่ในสภาวะ เหมือนเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อน ทุกที่ที่ไป Fight Club (1999)
That's right, you do all the colouring-in at a later juncture. I moved. Sorry.อ้อ ใช่แล้ว เดี๋ยวคุณคงไปใส่สีเพิ่มทีหลัง วาดต่อได้เลย ขอโทษที Hope Springs (2003)
Name-calling at this juncture?ด่ากัน ตอนวิกฤติแบบนี้นะ There's Something About Harry (2007)
I can't really be sure at this juncture.ฉันไม่แน่ใจในจุดเชื่อมต่อกัน 65 Million Years Off (2007)
I don't think that's necessary at this particular juncture right now, Roan.ผมว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอก โรอาน Chuck Versus the Seduction (2008)
I can't commit to it at this juncture.ซึ่งมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดี Ghosts (2008)
Today marks a critical juncture in our endeavor.วันนี้นับเป็นวิกฤติการณ์ในความบากบั่นของพวกเรา Deal or No Deal (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาม[N] time, See also: hour, period, juncture, Syn. เวลา, Example: การนวดถือว่าเป็นการบำบัดดูแลสุขภาพในยามเจ็บป่วยวิธีหนึ่ง, Notes: (บาลี)
จุดต่อ[N] joint, See also: connection, juncture, junction, knot, link, Syn. รอยต่อ, รอยเชื่อม, Example: จุดต่อของท่อน้ำอยู่ใต้ดิน, Count unit: จุด
สี่แยกไฟแดง[N] intersection, See also: junction, juncture, Example: เด็กนักเรียนหารายได้พิเศษโดยการขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดง, Count unit: แยก, แห่ง, Thai definition: เส้นทางจราจรที่เป็นสี่แยก ซึ่งมีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link   FR: point de contact [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNCTURE    JH AH1 NG K CH ER0
JUNCTURES    JH AH1 NG K CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juncture    (n) (jh uh1 ng k ch @ r)
junctures    (n) (jh uh1 ng k ch @ z)
conjuncture    (n) (k @1 n jh uh1 ng k ch @ r)
conjunctures    (n) (k @1 n jh uh1 ng k ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kritischer Augenblick | in diesem Augenblick; zu diesem Zeitpunktjuncture | at this juncture [Add to Longdo]
Umstand {m}conjuncture [Add to Longdo]
Verbindungspunkt {m} | Verbindungspunkte {pl}juncture | junctures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
区切り(P);句切り[くぎり, kugiri] (n) (1) punctuation; pause; juncture; (2) end; (place to) stop; (P) [Add to Longdo]
節目(P);フシ目[ふしめ(節目)(P);フシめ(フシ目), fushime ( fushime )(P); fushi me ( fushi me )] (n) (1) turning point; critical juncture; (2) (節目 only) knot (in a tree, etc.); (P) [Add to Longdo]
節目節目[ふしめふしめ, fushimefushime] (exp) each juncture; each turning point [Add to Longdo]
刹那[せつな, setsuna] (n-adv,n-t) moment; instant; juncture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关头[guān tóu, ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, / ] juncture; moment, #17,093 [Add to Longdo]
紧要关头[jǐn yào guān tóu, ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, / ] urgent and important moment (成语 saw); critical juncture, #36,796 [Add to Longdo]
事危累卵[shì wēi lěi luǎn, ㄕˋ ㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, ] lit. the matter has become a pile of eggs (成语 saw); fig. at a critical juncture [Add to Longdo]
坎儿[kǎn r, ㄎㄢˇ ㄖ˙, / ] critical juncture; key moment [Add to Longdo]
这阵儿[zhè zhèn r, ㄓㄜˋ ㄓㄣˋ ㄖ˙, / ] now; at present; at this juncture [Add to Longdo]
这阵子[zhè zhèn zi, ㄓㄜˋ ㄓㄣˋ ㄗ˙, / ] now; at present; at this juncture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juncture \Junc"ture\ (j[u^][ng]k"t[-u]r; 135), n. [L. junctura,
   fr. jungere to join. See {Jointure}.]
   1. A joining; a union; an alliance. [Obs.] "Devotional
    compliance and juncture of hearts." --Eikon Basilike.
    [1913 Webster]
 
   2. The line or point at which two bodies are joined; a joint;
    an articulation; a seam; as, the junctures of a vessel or
    of the bones. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   3. A point of time; esp., one made critical or important by a
    concurrence of circumstances; hence, a crisis; an
    exigency. "Extraordinary junctures." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       In such a juncture, what can the most plausible and
       refined philosophy offer?       --Berkeley.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top