Search result for

*jest*

(255 entries)
(1.3825 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jest,-jest-, *jest*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
court jester (n ) ตัวตลกวังหลวง
lese majeste (phrase) เขย่าราชบัลลังก์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jest    [N] การพูดตลก, See also: การล้อเล่น, การสัพยอก, คำพูดตลกคะนอง, Syn. joke, jape, prank
jest    [VI] พูดตลก, See also: ล้อเล่น, สัพยอก, หยอกเย้า, Syn. joke, kid, quip
jester    [N] ตัวตลก, See also: ตัวโจ๊ก, จำอวด, Syn. clown, fool, buffon
jest at    [PHRV] หัวเราะเยาะ, Syn. laugh at
majesty    [N] ความสง่าผ่าเผย, See also: ความสง่างาม, Syn. loftiness, grandeur, glory
majesty    [N] ความมีอำนาจสูงสุด, See also: ความมีอำนาจ, Syn. Highness, excellence
majestic    [ADJ] สูงส่ง, See also: น่าเคารพนับถือ, น่าเกรงขาม, ซึ่งมีอำนาจ, Syn. royal, regal, dignified
majestic    [ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: หรูหราโอ่อ่า, สง่างาม, มีอำนาจ, Syn. grand, dignified, sumptuous, exalted
Her Majesty    [N] พระแม่เจ้า, See also: แม่อยู่หัว
His Majesty    [N] พระองค์ (พระราชา, กษัตริย์)
majestically    [ADV] อย่างสง่าผ่าเผย, See also: อย่างน่าเกรงขาม, อย่างน่าเคารพนับถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leze majestyความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู crimen laesae majestatis และ lèse majesté] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laesae majestatis, crimen (L.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lèse majesté (Fr.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู crimen laesae majestatis และ leze majesty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jest bookหนังสือชวนหัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
crimen laesae majestatis (L.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู l่se majesté; leze majesty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
during His (Her) Majesty's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [ดู durante bene placito nostro] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
during His (Her) Majesty's pleasureตามพระราชอัธยาศัย [ดู durante bene placito nostro] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
His Majesty's Principal Private Secretaryราชเลขาธิการ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jestนิทานตลกขบขัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jestMany a true word is spoken in jest. [Proverb]
jestMany a true word is spoken in jest. [Proverb]
jestAre you in jest or in earnest?
jestI said so purely in jest.
jestHe said so in jest.
jestThere's many a true word spoken in jest.
jestHe carries himself with the majesty of a king.
jestIt is impudent of you to jest at him.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jest(เจสทฺ) {jested,jesting,jests} n. คำพูดล้อเล่น,คำพูดตลก,การล้อเล่น,เรื่องตลก,เรื่องขบขัน,สิ่งที่ขบขัน. v. พูดล้อเล่น,พูดตลก,พูดหยอกเล่น., See also: jestful adj.
jester(เจส'เทอะ) n. ตัวตลก,จำอวด,ผู้ที่พูดล้อเล่น,ผู้ที่พูดตลก -S.joker
jesting(เจส'ทิง) adj. ล้อเล่น,ขี้เล่น,เป็นการตลก,ไม่สำคัญ,ขี้ประติ๋ว.,, See also: jestingly adv. ดูjesting
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur,sovereignty

English-Thai: Nontri Dictionary
jest(n) การพูดตลก,การพูดล้อ,การพูดหยอก
jest(vi) พูดตลก,พูดเล่น,พูดล้อ,พูดหยอก
jester(n) จำอวด,ตัวตลก
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majestical(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.ล. [N] His Majesty's Ship, See also: HMS, Syn. เรือรบหลวง
สมเด็จ    [N] majesty
สมเด็จพระ    [N] His majesty, See also: Her majesty
โอ่อ่า [ADJ] luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai definition: สะสวยอย่างมีสง่า
ลายพระหัตถ์    [N] majesties' handwriting, See also: handwriting, Syn. ลายมือ, Example: เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ ลายพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีไปถึงหม่อมเจ้าประภากร ลงวันที่ 23 กันยายน ร.ศ. 115, Notes: (ราชา)
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์    [N] Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, Example: ท่านประธานนำเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาทไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สูงส่ง    [ADJ] lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
เรื่องขบขัน [N] comic story, See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, w, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ, Count unit: เรื่อง
เรื่องตลก [N] joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count unit: เรื่อง
สง่าผ่าเผย    [ADV] with a dignified look, See also: majestically, Syn. สง่า, Example: ท่านประธานนั่งสง่าผ่าเผยด้านหน้าที่ประชุม, Thai definition: ดูน่านับถือยำเกรง
ภูมิฐาน    [V] be grand, See also: be elegant, be dignified, be majestic, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: บ้านของเธอภูมิฐานใหญ่โตมองดูเหมือนคฤหาสน์
ผ่าเผย    [ADJ] dignified, See also: imposing, stately, majestic, grand, Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย, Example: มิสไทยแลนด์เวิลด์รูปร่างของเธอสมส่วนผ่าเผยทีเดียว, Thai definition: ที่งามสง่า, ที่องอาจผึ่งผาย
ผ่าเผย    [ADV] majestically, See also: grandly, Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย, Example: การไปเยือนอเมริกาครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่อชาติเราต้องไปอย่างผ่าเผยไร้ชนักติดหลัง เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน, Thai definition: อย่างงามสง่า, อย่างองอาจน่าเกรงขาม
เย้า [V] tease, See also: pull someone's leg, taunt, banter, joke, kid, jest, rib, Syn. หยอก, สัพยอก, เย้าหยอก, Example: นิรมลเย้าขึ้นมาจนยงยุทธ์ชะงัก, Thai definition: พูดเป็นนัยโดยตั้งใจจะล้อ
เกรียงไกร    [ADJ] powerful, See also: mighty, majestic, excellent, superior, forceful, strong, Syn. ยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่ง, Example: กองทัพอันเกรียงไกรของนโปเลียนบุกกรุงโรมอย่างรวดเร็ว
ขอพระราชทาน    [V] request to a Thai monarch, See also: beg for his Majesty's grant, Syn. ขอสิ่งของ, ขออนุญาต, Example: นายกรัฐมนตรีขอพระราชทานนำข้าราชการเฝ้าฯ, Thai definition: เป็นคำราชาศัพท์มีความหมายว่า ขออนุญาตกระทำการหรือขอสิ่งของ (ใช้กราบบังคมทูลพระเจ้าแผ่นดิน)
คู่บารมี    [ADJ] majestic, See also: august, grand, Example: ช้างเผือกคู่บารมีของในหลวงมีหลายเชือก
พระเจ้าแผ่นดิน    [N] king, See also: monarch, sovereign, His Majesty, Syn. พระเจ้าอยู่หัว, ในหลวง, กษัตริย์, พระราชา, พระมหากษัตริย์, Example: เวลานั้นเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองหลักมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งและมีอุปราชองค์หนึ่ง, Count unit: องค์, Thai definition: คำเรียกพระมหากษัตริย์, Notes: (ราชา)
พระเจ้าอยู่หัว    [N] king, See also: His Majesty, Syn. กษัตริย์, กษัตรา, พระเจ้าแผ่นดิน, ในหลวง, Example: ร.ล.แม่กลองเคยปฏิบัติภารกิจในหน้าที่พิเศษ คือ เป็นเรือพระที่นั่งจัดถวายพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์หลายครั้ง, Count unit: พระองค์, Thai definition: คำเรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (ราชา)
พระนาง    [N] Her Majesty, See also: Her Royal Highness, princess, queen, Example: เมื่อพระปรเมศวรสิ้นพระชนม์แล้วพระนางศรีสุดาจันทร์กับขุนชินราชก็มีอำนาจบังคับบัญชาสิทธิ์ขาดราชการบ้างเมือง, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระธิดา หรือพระมเหสีของพระมหากษัตริย์, Notes: (ราชา)
พระนางเจ้า    [N] queen, See also: Her Majesty, empress, Syn. พระมเหสี, Example: สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2475, Thai definition: ตำแหน่งพระมเหสี สูงกว่าพระนางเธอขึ้นไป, Notes: (ราชา)
พระองค์    [PRON] His Majesty, See also: Her Majesty, His Highness, Her Highness, Syn. ท่าน, Example: ตามความคิดของพระองค์แล้ว พระองค์เชื่อว่ากองกำลังของอังกฤษและอเมริกาจะอยู่ต่อไป, Count unit: พระองค์, Thai definition: คำสรรพนามสำหรับใช้แก่พระพุทธเจ้า เทพผู้เป็นใหญ่ พระเจ้าแผ่นดิน และเจ้านาย, Notes: (ราชา)
พูดตลก    [V] joke, See also: tell a joke, jest, Example: แกนี่ชอบพูดตลกอยู่เรื่อย คนอื่นเขาหัวเราะกันท้องแข็งแล้ว, Thai definition: พูดเรื่องที่ชวนให้ผู้อื่นขำขัน
พูดเล่น    [V] joke, See also: josh, jest, Syn. พูดล้อเล่น, พูดเล่นๆ, Example: ฉันก็แค่พูดเล่นไปอย่างนั้นเอง ไม่ได้ตั้งใจะทำให้เขาเสียใจเลย, Thai definition: ไม่ได้หมายความจริงจังอย่างที่พูด
มีสง่า    [V] be dignified, See also: be gracious, be graceful, be in the majestic presence, Syn. มีสง่าราศี, สง่างาม, มีราศี, Ant. ไร้สง่า, หมดสง่า, Example: คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นจะต้องมีสง่า มีภาคภูมิ สมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
มีสกุล    [ADJ] noble, See also: grand, majestic, high, honourable, Syn. ชั้นสูง, Ant. ไร้สกุล, Example: ผ้าไหมได้รับความยกย่องว่าเป็นผ้ามีสกุล
มุขตลก    [N] gag, See also: funnies, jest, joke, Syn. คำพูดตลก, Example: ผมต้องพูดอยู่นานสองนาน เขาถึงยอมเชื่อว่าเป็นของจริง ไม่ใช่มุขตลก, Count unit: มุข
เล่นตลก [V] joke, See also: play a joke, jest, Example: คณะนี้เล่นตลกได้สร้างสรรค์ไม่ทะลึ่งหยาบคายเหมือนคณะอื่น, Thai definition: แสดงให้คนดูขบขัน
โอ่โถง [V] be grand, See also: be magnificent, be majestic, be august, be splendid, Syn. ภูมิฐาน, Example: โรงแรมแห่งนี้เป็นสถาปัตย์กรรมแบบแขก ห้องล็อบบี้ก็โอ่โถง โดยมีน้ำพุและรูปปั้นอยู่ตรงกลาง, Thai definition: ภาคภูมิมีสง่า
โอฬาร [ADJ] grand, See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid, Syn. อุฬาร, เอาฬาร, โอ่โถง, ภูมิฐาน, Example: มัคคุเทศก์นำชมเทวสถานอันโอฬาร และน่าตื่นตาในอินเดีย, Notes: (บาลี)
โอ่โถง [ADJ] grand, See also: magnificent, imposing, stately, majestic, august, splendid, Syn. ภูมิฐาน, Example: เขาพาผมลงไปยังห้องใต้ดินอันโอ่โถงและกว้างใหญ่, Thai definition: ภาคภูมิมีสง่า
สำนักราชเลขาธิการ    [N] Office of His Majesty's Principal Private Secretary
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ    [V] commit lese majesty, Example: คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปข้อกล่าวหาว่า น.พ.สุวิทย์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง, Thai definition: กระทำการอันเป็นการหมิ่นประมาท หรือดูหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์
ตัวโจ๊ก    [N] joker, See also: clown, buffoon, jester, Syn. ตัวตลก, จำอวด, Example: ตัวโจ๊กในละครทีวีส่วนใหญ่เป็นนักแสดงตลกคาเฟ่, Thai definition: ผู้ที่แสดงบทตลกทำให้ผู้อื่นขบขัน
ตลก    [V] fun, See also: joke, jest, ridicule, amuse, jeer, mock, sneer, taunt, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, Ant. เศร้า, Example: แนวคิดบางอย่างตลกเสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นแนวคิดของรัฐมนตรี, Thai definition: ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตลก    [N] joker, See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon, Example: พ่อเป็นตลกของคณะหมอลำชื่อดัง, Thai definition: ผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ใต้ฝ่าละอองพระบาท [PRON] Your Majesty, See also: you, Example: นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงนำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้กับพระอัครมเหสีที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชินีลงมาจนถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี
ยรรยง    [ADJ] majestic, See also: grand, dignified, lofty, stately, regal, awful, noble, august, Syn. งามสง่า, กล้าหาญ
ปกเกล้าปกกระหม่อม    [N] Your Majesty the King, See also: form of address used when speaking to the royalty, Example: ข้าแผ่นดินไทยที่เฝ้ารอพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมยังมีอีกมาก
ประภาพ    [N] power, See also: influence, might, majesty, Syn. อำนาจ, ฤทธิ์, Notes: (สันสกฤต)
กระซิกกระซี้    [V] banter, See also: jest, tease, take liberties with each other, Example: เธอกระซิกกระซี้กับเขาตลอดวัน, Thai definition: ซิกซี้ยียวน
มหาบพิตร    [PRON] Your Majesty, Syn. บรมบพิตร, Example: อาตมาขอถวายพระพรแด่มหาบพิตร, Thai definition: เดิมเป็นคำพระสงฆ์ใช้สำหรับแทนพระนามพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมเหสี
ขอเดชะ    [UNK] May it please Your Majesty, Example: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท, Thai definition: คำขึ้นต้น ละมาจากประโยค ว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ซึ่งใช้นำหน้าคำกราบบังคมทูลแล้วลง ขอเดชะ ข้างท้ายอีก
ความตลกขบขัน    [N] humour, See also: jocularity, funniness, comicality, jest, Syn. ความตลก, ความขบขัน, Example: ผู้แสดงรู้จักล้อเลียนเสียดสีได้อย่างถูกจังหวะทำให้เกิดความตลกขบขันตลอดเวลา
โจ๊ก [N] joke, See also: jest, laughing-stock, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขบขัน, Example: ผมจะเล่าโจ๊กเรื่องหนึ่งที่เคยได้ยินมาให้ฟัง
แม่เจ้า [PRON] Her Majesty, Syn. ราชินี, มเหสี, Thai definition: คำเรียกเมียพ่อเมืองหรือเจ้าผู้ครองนคร, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
แม่อยู่หัว [N] Her Majesty, See also: queen, Syn. พระเมหสี
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม    [N] His/Her Majesty, Example: บทความที่ท่านผู้อ่านได้อ่านจบลงไปแล้วนี้ เป็นพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าล้นกระหม่อมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช, Thai definition: คำเรียกพระเจ้าแผ่นดินโดยความเคารพนับถือ
เลิศหรู [ADJ] magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง
สมเด็จ    [N] His Majesty, See also: Her Majesty, Example: รัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกิจกรรมการค้าทางทะเลเจริญมากขึ้น, Thai definition: ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ (มักใช้ประกอบหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดหรือแต่งตั้ง), Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรมบพิตร[pr.] (børommabøphit) EN: Your Majesty   
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joke ; jest ; laughing-stock   FR: blague [f] ; plaisanterie [f]
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[n. exp.] (kān min Phraboromdēchānuphāp) EN: lèse majesté ; lese-majesty   FR: crime de lèse-majesté [m]
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately   FR: solennel ; digne ; majestueux
แล้วแต่จะโปรด[xp] (laēotāe ja prōt) EN: as it may please the court ; as it may please your Majesty   FR: comme il siéra à votre honneur (litt.)
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: joke ; play a joke ; jest   FR: plaisanter ; faire l'idiot
ในหลวง[n. prop.] (Nai Lūang) EN: the King ; His Majesty   FR: le Roi
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty   FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ผีเสื้อลายตลกขีดยุ่ง[n. exp.] (phīseūa lāi talok khīt yung) EN: Intricate Jester   
ผีเสื้อลายตลกลายจุด[n. exp.] (phīseūa lāi talok lāi jut) EN: Spotted Jester   
ผีเสื้อลายตลกธรรมดา[n. exp.] (phīseūa lāi talok thammadā) EN: Common Jester   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[X] (Phrabātsomdetphrajāoyūhūa) EN: His Majesty the King ; HM the King   FR: Sa Majesté le roi
พระเจ้าแผ่นดิน[n.] (phrajāophaendin) EN: king ; monarch ; sovereign ; His Majesty   FR: roi [m]
พระเจ้าอยู่หัว[n.] (phrajāoyūhūa) EN: king ; sovereign ; His Majesty   FR: roi [m] ; souverain [m] ; Sa Majesté
พระนาง [n.] (phranāng) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen ; princess   FR: Sa Majesté ; reine [f] ; princesse [f]
พระนางเจ้า [n.] (phranāngjao) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen   FR: Sa Majesté ; reine [f]
พระองค์[pr.] (Phra-ong) EN: His Majesty ; Her Majesty ; His Highness ; Her Highness   FR: Votre Majesté ; Sa Majesté
พูดตลก[v.] (phūt talok) EN: tell jokes ; joke ; jest   FR: blaguer ; plaisanter
ปกเกล้าปกกระหม่อม[n. prop.] (Pokklāopokkramǿm) EN: Your Majesty the King   
เรื่องตลก[n. exp.] (reūang talok) EN: joke ; jest ; gag ; jape ; prank ; wisecrack ; witticism   FR: blague [f] ; plaisanterie [f] ; histoire drôle [f]
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
สง่า[adj.] (sa-ngā) EN: dignified ; majestic ; grand   FR: digne ; majestueux
ศรี[n.] (sī ) EN: majesty ; honour ; glory ; fame ; renown   FR: prospérité [f] ; gloire [f] ; honneur [f]
ศรี-[pref.] (sī-) EN: [majestic, glorious]   FR: [majestueux, glorieux]
สมเด็จ[n.] (somdet) EN: highness ; majesty ; serenity   FR: altesse [f] ; majesté [f] ; excellence [f]
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ[xp] (Somdēt Phranāngjao Phrabøromarāchinīnāt) EN: Her Majesty the Queen ; HM the Queen   FR: Sa Majesté la reine
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช[n. prop.] (Somdēt Phra) EN: His majesty ; Her majesty   FR: Sa Majesté
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า[n. prop.] (Somdēt Phra Phuttha Yøtfā) EN: His Majesty King Phra Buddha Yodfa   
สมเด็จพระรามาธิบดีที่หก[n. prop.] (Somdēt Phra Rāmā Thibodī thī Hok) EN: His Majesty King Rama VI   FR: Sa Majesté le roi Rama VI
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool   FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.)
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool   FR: plaisanter
ตลกหลวง[n. exp.] (talok lūang) EN: royal jester   FR: bouffon du roi [m]
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ[n. exp.] (wan chaloēm Phrachonmaphansā Somdet Phranāngjāo Phraboromrāchinīnāt) EN: Her Majesty the Queen's Birthday   
เย้า[v.] (yao) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib   FR: taquiner ; faire marcher

CMU English Pronouncing Dictionary
JEST    JH EH1 S T
JESTS    JH EH1 S T S
JESTER    JH EH1 S T ER0
MAJESTA    M AA0 Y EY1 S T AH0
MAJESTY    M AE1 JH AH0 S T IY0
MAJESTIC    M AH0 JH EH1 S T IH0 K
MAJESTY'S    M AE1 JH AH0 S T IY0 Z
MAJESTICALLY    M AH0 JH EH1 S T IH0 K AH0 L IY0
MAJESTICALLY    M AH0 JH EH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jest    (v) (jh e1 s t)
jests    (v) (jh e1 s t s)
jested    (v) (jh e1 s t i d)
jester    (n) (jh e1 s t @ r)
jesters    (n) (jh e1 s t @ z)
jesting    (v) (jh e1 s t i ng)
majesty    (n) (m a1 jh @ s t ii)
majestic    (j) (m @1 jh e1 s t i k)
jestingly    (a) (jh e1 s t i ng l ii)
majesties    (n) (m a1 jh @ s t i z)
lese majesty    (n) - (l ei2 z - m a1 jh i s t ii)
majestically    (a) (m @1 jh e1 s t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Majestät {f} | Majestäten {pl}majesty | majesties [Add to Longdo]
Scherzwort {n}jesting word; joke; witticism [Add to Longdo]
Spaß {m}; Scherz {m}; Witz {m} | im Spaßjest | in jest [Add to Longdo]
Spaßmacher {m}; Spaßvogel {m}; Hofnarr {m} | Spaßmacher {pl}; Spaßvögel {pl}; Hofnarren {pl}jester | jesters [Add to Longdo]
gespasstjested [Add to Longdo]
hoheitsvoll; majestätisch {adj} | hoheitsvoller | am hoheitsvollstenmajestic | more majestic | most majestic [Add to Longdo]
majestätisch {adv}augustly [Add to Longdo]
majestätischmajestic [Add to Longdo]
majestätisch {adv}majesticly [Add to Longdo]
majestätischemajestical [Add to Longdo]
majestätisch {adv}majestically [Add to Longdo]
scherzen; spaßen; Witze machen | scherzend | scherztto jest | jesting | jests [Add to Longdo]
spaßhaft; spaßig {adj}amusing; funny; comical; jesting [Add to Longdo]
Sie belieben zu scherzen, mein Herr!You jest, sir! [Add to Longdo]
Rainfords Grundel {f} (Amblygobius rainfordi) [zool.]court jester goby [Add to Longdo]
Oranjestad (Hauptstadt von Aruba)Oranjestad (capital of Aruba) [Add to Longdo]
Seine (Ihre) Britannische MajestätHBM : His (Her) Britannic Majesty [Add to Longdo]
Seine (Ihre) MajestätHM : His (Her) Majesty [Add to Longdo]
Schiff Seiner (Ihrer) MajestätHMS : His (Her) Majesty's Ship [Add to Longdo]
im Dienst Seiner (Ihrer) MajestätOHMS : On His (Her) Majesty's Service [Add to Longdo]
Hoheit {f} | Hoheiten {pl}majestic-dignity | majestic-dignities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[, inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance [Add to Longdo]
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [Add to Longdo]
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
威風[いふう, ifuu] (n) majesty; dignity [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury [Add to Longdo]
王后陛下[おうこうへいか, oukouheika] (n) Her Majesty the Queen [Add to Longdo]
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly [Add to Longdo]
戯れ[たわむれ, tawamure] (n) play; sport; fun; caprice; joke; jest; flirtation; (P) [Add to Longdo]
軽口話[かるくちばなし, karukuchibanashi] (n) light jest or story [Add to Longdo]
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P) [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
厳然;儼然[げんぜん, genzen] (n,adj-t,adv-to) grave; solemn; majestic; stern; authoritative [Add to Longdo]
皇后陛下[こうごうへいか, kougouheika] (n) her majesty the Empress [Add to Longdo]
講書始[こうしょはじめ, koushohajime] (n) Imperial New Year's Lectures (ceremony in which the emperor and members of the imperial family Their Majesties listen to expert lectures in the fields of human, social and natural sciences) [Add to Longdo]
国王陛下[こくおうへいか, kokuouheika] (exp) His Majesty the King [Add to Longdo]
今上陛下[きんじょうへいか, kinjouheika] (n) the reigning emperor; His Majesty the Emperor [Add to Longdo]
女王陛下[じょおうへいか, joouheika] (exp) Her Majesty the Queen [Add to Longdo]
笑談[しょうだん, shoudan] (n,vs) (1) pleasant chat; talking amiably; laughing over; (2) (See 冗談・じょうだん) funny story; jest; joke [Add to Longdo]
冗談(P);戯談;串戯;串戲[じょうだん(P);ぎだん(戯談)(ok);げだん(戯談)(ok), joudan (P); gidan ( gi dan )(ok); gedan ( gi dan )(ok)] (n,adj-no) (じょうだん is sometimes written 笑談) (See 笑談・しょうだん・2) jest; joke; funny story; (P) [Add to Longdo]
冗談気味[じょうだんぎみ, joudangimi] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein [Add to Longdo]
冗談半分[じょうだんはんぶん, joudanhanbun] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein [Add to Longdo]
神威[しんい, shin'i] (n) god's majesty; god's authority; might of Heaven [Add to Longdo]
壮大[そうだい, soudai] (adj-na,n) magnificent; grand; majestic; splendid; (P) [Add to Longdo]
荘厳華麗[そうごんかれい, sougonkarei] (n,adj-na) majestic and splendid [Add to Longdo]
尊厳[そんげん, songen] (adj-na,n) dignity; majesty; sanctity; (P) [Add to Longdo]
帝威[ていい, teii] (n) imperial majesty [Add to Longdo]
天威[てんい, ten'i] (n) imperial authority; imperial majesty [Add to Longdo]
天皇陛下[てんのうへいか, tennouheika] (n) His Majesty the Emperor; (P) [Add to Longdo]
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) [Add to Longdo]
道化る[どうける, doukeru] (v1,vi) to jest; to clown (around) [Add to Longdo]
道化者[どうけもの, doukemono] (n) buffoon; jester [Add to Longdo]
道化方[どうけがた, doukegata] (n) jester; comic in a play [Add to Longdo]
不敬罪[ふけいざい, fukeizai] (n) lese majeste [Add to Longdo]
陛下[へいか, heika] (n,n-suf) (hon) your Majesty; his (or her) Majesty; (P) [Add to Longdo]
名無しの権兵衛[ななしのごんべえ, nanashinogonbee] (n) (arch) (col) John Doe (usu. used in jest); a Mr. Nobody [Add to Longdo]
面白半分[おもしろはんぶん, omoshirohanbun] (adj-na,n) for fun; half in jest [Add to Longdo]
勇壮;雄壮[ゆうそう, yuusou] (adj-na) heroic; brave; majestic; soul-stirring; lively; gallant [Add to Longdo]
雄峰[ゆうほう, yuuhou] (n) majestic mountain [Add to Longdo]
両陛下[りょうへいか, ryouheika] (n) Their Majesties; the Emperor and Empress [Add to Longdo]
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively [Add to Longdo]
剽げる[ひょうげる, hyougeru] (v1) to jest; to joke [Add to Longdo]
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser [Add to Longdo]
諧謔[かいぎゃく, kaigyaku] (n) joke; jest; banter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主子[zhǔ zi, ㄓㄨˇ ㄗ˙, ] Master (term used by servant); Your Majesty; operator (of machine) [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, / ] majestic; dignified [Add to Longdo]
加拿大皇家护[Jiā ná dà Huáng jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄋㄚˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, / ] HMCS (Her Majesty's Canadian Ship); prefix for Canadian Navy Vessels [Add to Longdo]
堂堂[táng táng, ㄊㄤˊ ㄊㄤˊ, ] grand; magnificent; stately; majestic appearance [Add to Longdo]
壮丽[zhuàng lì, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧˋ, / ] magnificence; magnificent; majestic; glorious [Add to Longdo]
威仪[wēi yí, ㄨㄟ ㄧˊ, / ] majestic presence; awe-inspiring manner [Add to Longdo]
威厉[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, / ] awe-inspiring; majestic [Add to Longdo]
威重[wēi zhòng, ㄨㄟ ㄓㄨㄥˋ, ] august; majestic [Add to Longdo]
威风凛凛[wēi fēng lǐn lǐn, ㄨㄟ ㄈㄥ ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄣˇ, / ] majestic; awe-inspiring presence; impressive power [Add to Longdo]
富丽堂皇[fù lì táng huáng, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] sumptuous mansions (成语 saw); splending and majestic [Add to Longdo]
尊意[zūn yì, ㄗㄨㄣ ㄧˋ, ] (honorific) your respected opinion; What do you think, your majesty? [Add to Longdo]
崇高[chóng gāo, ㄔㄨㄥˊ ㄍㄠ, ] majestic; sublime [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] high; lofty; towering; majestic [Add to Longdo]
戏弄[xì nòng, ㄒㄧˋ ㄋㄨㄥˋ, / ] caper; jest [Add to Longdo]
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, / ] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest [Add to Longdo]
波澜老成[bō lán lǎo chéng, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, / ] splendid and powerful (of story); majestic; awesome [Add to Longdo]
浩浩荡荡[hào hào dàng dàng, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ ㄉㄤˋ ㄉㄤˋ, / ] grandiose; majestic [Add to Longdo]
玩狎[wán xiá, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄚˊ, ] to trifle; to dally with; to treat casually; to jest [Add to Longdo]
玩笑[wán xiào, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ, ] joke; jest [Add to Longdo]
皇上[huáng shang, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄤ˙, ] the emperor; Your majesty the emperor; His imperial majesty [Add to Longdo]
盛典[shèng diǎn, ㄕㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, ] majestic pomp; grand ceremony [Add to Longdo]
盛大[shèng dà, ㄕㄥˋ ㄉㄚˋ, ] grand; majestic; magnificent; Shanda Entertainment (PRC computer game company) [Add to Longdo]
盛德[shèng dé, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ, ] splendid virtue; majestic moral character; great kindness [Add to Longdo]
磅礴[páng bó, ㄆㄤˊ ㄅㄛˊ, ] majestic; boundless [Add to Longdo]
笑话[xiào huà, ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] joke; jest [Add to Longdo]
肃立[sù lì, ㄙㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] standing tall and majestic (of physical object such as trees) [Add to Longdo]
诚惶诚恐[chéng huáng chéng kǒng, ㄔㄥˊ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄥˊ ㄎㄨㄥˇ, / ] in fear and trepidation (成语 saw); in reverence before your majesty (court formula of humility) [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, / ] jest; nickname [Add to Longdo]
阁下[gé xià, ㄍㄜˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] Your Majesty; Sire [Add to Longdo]
陛下[bì xià, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, ] Your Majesty; His or Her Majesty [Add to Longdo]
雄壮[xióng zhuàng, ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] majestic; awesome; full of power and grandeur [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両陛下[りょうへいか, ryouheika] Ihre_Majestaeten, der_Kaiser_und_die_Kaiserin [Add to Longdo]
国王陛下[こくおうへいか, kokuouheika] Seine_Majestaet_der_Koenig [Add to Longdo]
天皇陛下[てんのうへいか, tennouheika] Seine_Majestaet_der_Kaiser (v.Japan) [Add to Longdo]
女王陛下[じょおうへいか, joouheika] Ihre_Majestaet_die_Koenigin [Add to Longdo]
陛下[へいか, heika] Seine_Majestaet, Ihre_Majestaet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jest \Jest\ (j[e^]st), n. [OE. jeste, geste, deed, action,
   story, tale, OF. geste, LL. gesta, orig., exploits, neut. pl.
   from L. gestus, p. p. of gerere to bear, carry, accomplish,
   perform; perh. orig., to make to come, bring, and perh. akin
   to E. come. Cf. {Gest} a deed, {Register}, n.]
   [1913 Webster]
   1. A deed; an action; a gest. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The jests or actions of princes.   --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster]
 
   2. A mask; a pageant; an interlude. [Obs.] --Nares.
    [1913 Webster]
 
       He promised us, in honor of our guest,
       To grace our banquet with some pompous jest. --Kyd.
    [1913 Webster]
 
   3. Something done or said in order to amuse; a joke; a
    witticism; a jocose or sportive remark or phrase. See
    Synonyms under {Jest}, v. i.
    [1913 Webster]
 
       I must be sad . . . smile at no man's jests. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Right Honorable gentleman is indebted to his
       memory for his jests, and to his imagination for his
       facts.                --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   4. The object of laughter or sport; a laughingstock.
    [1913 Webster]
 
       Then let me be your jest; I deserve it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {In jest}, for mere sport or diversion; not in truth and
    reality; not in earnest.
    [1913 Webster]
 
       And given in earnest what I begged in jest. --Shak.
 
   {Jest book}, a book containing a collection of jests, jokes,
    and amusing anecdotes; a Joe Miller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jest \Jest\, v. i. [imp. & p. p. {Jested}; p. pr. & vb. n.
   {Jesting}.]
   [1913 Webster]
   1. To take part in a merrymaking; -- especially, to act in a
    mask or interlude. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make merriment by words or actions; to joke; to make
    light of anything.
    [1913 Webster]
 
       He jests at scars that never felt a wound. --Shak.
 
   Syn: To joke; sport; rally.
 
   Usage: To {Jest}, {Joke}. One jests in order to make others
      laugh; one jokes to please himself. A jest is usually
      at the expense of another, and is often ill-natured; a
      joke is a sportive sally designed to promote good
      humor without wounding the feelings of its object.
      "Jests are, therefore, seldom harmless; jokes
      frequently allowable. The most serious subject may be
      degraded by being turned into a jest." --Crabb.
      [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gesture
 
 1. hareket, jest, dikkati çekmek için yapılan hareket
 2. el ile hareket yapmak, jest yapmak. gestural el hareketlerine ait.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top