ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jack rabbit*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jack rabbit, -jack rabbit-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jack rabbit[N] กระต่ายขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ มีหูและขาหลังยาวมาก, Syn. large hare

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
where was i supposed to put the flashlight?Jack Rabbit Kurierdienst. I've Got a New Attitude (1987)
he's probably in the garage... trying to contact brian's goldfish.Hmm. Jack Rabbit Kurierdienst. I've Got a New Attitude (1987)
i'm looking at your ad in the yellow pages.- Ja. Hallo, Jack Rabbit Lieferservice? It Isn't Easy... Bein' Green (1987)
"The Jack Rabbit," that was another one."The Jack Rabbit" war der andere. Beethoven's 2nd (1993)
- This is Jackrabbit Slim's.- Das ist Jack Rabbit Slim's. Pulp Fiction (1994)
So we hope you enjoy your meals here at Jackrabbit Slim's.Hoffentlich genießen Sie lhr Essen bei uns im Jack Rabbit Slim's. Pulp Fiction (1994)
How copy?Rufname: Jack RabbitNon-Stop (2014)
Copy, Jackrabbit.Hören Sie mich? - Ja, Jack RabbitNon-Stop (2014)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jack \Jack\ (j[a^]k), n. [F. Jacques James, L. Jacobus, Gr. ?,
   Heb. Ya 'aq[=o]b Jacob; prop., seizing by the heel; hence, a
   supplanter. Cf. {Jacobite}, {Jockey}.]
   [1913 Webster]
   1. A familiar nickname of, or substitute for, John.
    [1913 Webster]
 
       You are John Rugby, and you are Jack Rugby. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An impertinent or silly fellow; a simpleton; a boor; a
    clown; also, a servant; a rustic. "Jack fool." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Since every Jack became a gentleman,
       There 's many a gentle person made a Jack. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A popular colloquial name for a sailor; -- called also
    {Jack tar}, and {Jack afloat}.
    [1913 Webster]
 
   4. A mechanical contrivance, an auxiliary machine, or a
    subordinate part of a machine, rendering convenient
    service, and often supplying the place of a boy or
    attendant who was commonly called Jack; as:
    (a) A device to pull off boots.
    (b) A sawhorse or sawbuck.
    (c) A machine or contrivance for turning a spit; a smoke
      jack, or kitchen jack.
    (b) (Mining) A wooden wedge for separating rocks rent by
      blasting.
    (e) (Knitting Machine) A lever for depressing the sinkers
      which push the loops down on the needles.
    (f) (Warping Machine) A grating to separate and guide the
      threads; a heck box.
    (g) (Spinning) A machine for twisting the sliver as it
      leaves the carding machine.
    (h) A compact, portable machine for planing metal.
    (i) A machine for slicking or pebbling leather.
    (k) A system of gearing driven by a horse power, for
      multiplying speed.
    (l) A hood or other device placed over a chimney or vent
      pipe, to prevent a back draught.
    (m) In the harpsichord, an intermediate piece
      communicating the action of the key to the quill; --
      called also {hopper}.
    (n) In hunting, the pan or frame holding the fuel of the
      torch used to attract game at night; also, the light
      itself. --C. Hallock.
      [1913 Webster]
 
   5. A portable machine variously constructed, for exerting
    great pressure, or lifting or moving a heavy body such as
    an automobile through a small distance. It consists of a
    lever, screw, rack and pinion, hydraulic press, or any
    simple combination of mechanical powers, working in a
    compact pedestal or support and operated by a lever,
    crank, capstan bar, etc. The name is often given to a
    jackscrew, which is a kind of jack.
    [1913 Webster]
 
   6. The small bowl used as a mark in the game of bowls.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like an uninstructed bowler who thinks to attain the
       jack by delivering his bowl straight forward upon
       it.                  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. The male of certain animals, as of the ass.
    [1913 Webster]
 
   8. (Zool.)
    (a) A young pike; a pickerel.
    (b) The jurel.
    (c) A large, California rock fish ({Sebastodes
      paucispinus}); -- called also {boccaccio}, and
      {m['e]rou}.
    (d) The wall-eyed pike.
      [1913 Webster]
 
   9. A drinking measure holding half a pint; also, one holding
    a quarter of a pint. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut.)
     (a) A flag, containing only the union, without the fly,
       usually hoisted on a jack staff at the bowsprit cap;
       -- called also {union jack}. The American jack is a
       small blue flag, with a star for each State.
     (b) A bar of iron athwart ships at a topgallant masthead,
       to support a royal mast, and give spread to the royal
       shrouds; -- called also {jack crosstree}. --R. H.
       Dana, Jr.
       [1913 Webster]
 
   11. The knave of a suit of playing cards.
 
   12. (pl.) A game played with small (metallic, with
     tetrahedrally oriented spikes) objects (the jacks(1950+),
     formerly jackstones) that are tossed, caught, picked up,
     and arranged on a horizontal surface in various patterns;
     in the modern American game, the movements are
     accompanied by tossing or bouncing a rubber ball on the
     horizontal surface supporting the jacks. same as
     {jackstones}.
     [PJC]
 
   13. Money. [slang]
     [PJC]
 
   14. Apple jack.
     [PJC]
 
   15. Brandy.
     [PJC]
 
   Note: Jack is used adjectively in various senses. It
      sometimes designates something cut short or diminished
      in size; as, a jack timber; a jack rafter; a jack arch,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   {Jack arch}, an arch of the thickness of one brick.
 
   {Jack back} (Brewing & Malt Vinegar Manuf.), a cistern which
    receives the wort. See under 1st {Back}.
 
   {Jack block} (Naut.), a block fixed in the topgallant or
    royal rigging, used for raising and lowering light masts
    and spars.
 
   {Jack boots}, boots reaching above the knee; -- worn in the
    17 century by soldiers; afterwards by fishermen, etc.
 
   {Jack crosstree}. (Naut.) See 10, b, above.
 
   {Jack curlew} (Zool.), the whimbrel.
 
   {Jack frame}. (Cotton Spinning) See 4
     (g), above.
 
   {Jack Frost}, frost or cold weather personified as a
    mischievous person.
 
   {Jack hare}, a male hare. --Cowper.
 
   {Jack lamp}, a lamp for still hunting and camp use. See def.
    4
     (n.), above.
 
   {Jack plane}, a joiner's plane used for coarse work.
 
   {Jack post}, one of the posts which support the crank shaft
    of a deep-well-boring apparatus.
 
   {Jack pot} (Poker Playing), the name given to the stakes,
    contributions to which are made by each player
    successively, till such a hand is turned as shall take the
    "pot," which is the sum total of all the bets. See also
    {jackpot}.
 
   {Jack rabbit} (Zool.), any one of several species of large
    American hares, having very large ears and long legs. The
    California species ({Lepus Californicus}), and that of
    Texas and New Mexico ({Lepus callotis}), have the tail
    black above, and the ears black at the tip. They do not
    become white in winter. The more northern prairie hare
    ({Lepus campestris}) has the upper side of the tail white,
    and in winter its fur becomes nearly white.
 
   {Jack rafter} (Arch.), in England, one of the shorter rafters
    used in constructing a hip or valley roof; in the United
    States, any secondary roof timber, as the common rafters
    resting on purlins in a trussed roof; also, one of the
    pieces simulating extended rafters, used under the eaves
    in some styles of building.
 
   {Jack salmon} (Zool.), the wall-eyed pike, or glasseye.
 
   {Jack sauce}, an impudent fellow. [Colloq. & Obs.]
 
   {Jack shaft} (Mach.), the first intermediate shaft, in a
    factory or mill, which receives power, through belts or
    gearing, from a prime mover, and transmits it, by the same
    means, to other intermediate shafts or to a line shaft.
 
   {Jack sinker} (Knitting Mach.), a thin iron plate operated by
    the jack to depress the loop of thread between two
    needles.
 
   {Jack snipe}. (Zool.) See in the Vocabulary.
 
   {Jack staff} (Naut.), a staff fixed on the bowsprit cap, upon
    which the jack is hoisted.
 
   {Jack timber} (Arch.), any timber, as a rafter, rib, or
    studding, which, being intercepted, is shorter than the
    others.
 
   {Jack towel}, a towel hung on a roller for common use.
 
   {Jack truss} (Arch.), in a hip roof, a minor truss used where
    the roof has not its full section.
 
   {Jack tree}. (Bot.) See 1st {Jack}, n.
 
   {Jack yard} (Naut.), a short spar to extend a topsail beyond
    the gaff.
    [1913 Webster]
 
   {Blue jack}, blue vitriol; sulphate of copper.
 
   {Hydraulic jack}, a jack used for lifting, pulling, or
    forcing, consisting of a compact portable hydrostatic
    press, with its pump and a reservoir containing a supply
    of liquid, as oil.
 
   {Jack-at-a-pinch}.
     (a) One called upon to take the place of another in an
       emergency.
     (b) An itinerant parson who conducts an occasional
       service for a fee.
 
   {Jack-at-all-trades}, one who can turn his hand to any kind
    of work.
 
   {Jack-by-the-hedge} (Bot.), a plant of the genus {Erysimum}
    ({Erysimum alliaria}, or {Alliaria officinalis}), which
    grows under hedges. It bears a white flower and has a
    taste not unlike garlic. Called also, in England,
    {sauce-alone}. --Eng. Cyc.
 
   {Jack-in-office}, an insolent fellow in authority. --Wolcott.
 
   {Jack-in-the-bush} (Bot.), a tropical shrub with red fruit
    ({Cordia Cylindrostachya}).
 
   {Jack-in-the-green}, a chimney sweep inclosed in a framework
    of boughs, carried in Mayday processions.
 
   {Jack-of-the-buttery} (Bot.), the stonecrop ({Sedum acre}).
    
 
   {Jack-of-the-clock}, a figure, usually of a man, on old
    clocks, which struck the time on the bell.
 
   {Jack-on-both-sides}, one who is or tries to be neutral.
 
   {Jack-out-of-office}, one who has been in office and is
    turned out. --Shak.
 
   {Jack the Giant Killer}, the hero of a well-known nursery
    story.
 
   {Yellow Jack} (Naut.), the yellow fever; also, the quarantine
    flag. See {Yellow flag}, under {Flag}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top