Search result for

*it*

(1159 entries)
(0.1855 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: it,-it-, *it*.
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
arthritis (n ) โรคปวดข้อ
attention deficit disorder (n ) โรคสมาธิ
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน
Free and favorite electiveเลือก เสรี งานรัก
hemoperitoneum (n ) เลือดออกในช่องท้อง โดยมากเกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) หรืออุบัติเหตุที่มีการแตกของตับ, ม้าม, หรือเอออร์ตาเอง
lymphoepithelial (adj ) ประกอบด้วย lymphocytes และ epithelial cells
rhuematoid arthritis (n ) โรคปวดข้อรูมาตอยด์
sex with cow (vt ) การมีเพศสัมพันธ์กะแม่วัวสาว
tendinitisเอ็นอักเสบ
See also: S. tendonitis,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์
charity (n ) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์
See also: S. Love,
commitment (n ) พันธสัญญา
equanimity (n ) อุเบกขา
militia (n ) กลุ่มติดอาวุธ
nurse practitioner (n ) พยาบาลเวชปฏิบัติ
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร
pepper with (vt ) เผชิญกับ
waitlist[เวทลีสต์] (n ) บัญชีรอเรียก

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
business suit (n ) business suit

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cheilitis (n ) Ulcerration and redness at the corners of the lips.
depoliticizeless politic
Friend with benefit (n slang ) Lisa
got it bad (vt ) to be very much in love, feels it very much, feel in deep
hitman (n ) a professional killer who uses a gun
See also: S. gunman,shooter,
KMITL (abbrev ) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
KMITNB (abbrev ) King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
See also: R. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Mithril (n uniq ) A fictional metal from J. R. R. Tolkien's Middle-earth fantasy writings. It is described as silvery and stronger than steel but much lighter in weight.
Soffit (n ) noun: the underside of a part of a building (such as an arch or overhang or beam etc.)
surround with*She's now surround with those who love her
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization[UNESCO.org ] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN,
United Nations International Children's Emergency Fund[UNICEF.org] United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF - now United Nations Children's Fund) works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child. The UNICEF is a United Nations Programme headquartered in New York City, that provides long-term humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries. It is one of the members of the United Nations Development Group and its Executive Committee. Donate to help UNICEF meet the urgent needs of children. [en.wikipedia.org/wiki/UNICEF]
See also: S. UNICEF, United Nations Children's Fund, formerly United Nations International Chi

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
in keeping withเป็นไปตาม สอดคล้องกับ เช่น to act in keeping with the codes of ethics

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
longevity (n ) Langlebigkeit {f}; langes Leben {n} [med.]

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลูกชิด[luuk chit] (n ) Palm seed (Arenga pinnata (Wurmb)) boiled in syrup.
See also: S. ลูกตาวเชื่อม,

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
今日は[konniti-wa] (greetings ) Good morning.

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
Come off it!(phrase, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, S. Don't be ridiculous!,
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
spiritualist(n) คนทรง
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, S. capableness, capacity
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
coincide with(v.) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
equity(n) กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัทห้างร้าน
curvity(adj) ความโค้ง
break up with so.เลิกคบ
Pediculus humanus capitis(n) เหา, S. human head louse
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off
cystitis(n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
pithy(adj) มีสาระ เช่น For many years I have collected quips, quotes, and pithy sayings.
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว
smitten(adj slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate. , S. in love,
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ
myositis(n) อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
literatures (n vi vt modal verb adj adv conj colloq name ) literatures
metabolites
metabolites
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
*institution*กฎระเบียบที่ตราขึ้นใช้บังคับ
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)
accountability (n) ตรวจสอบได้
accountability (n) ความรับผิดชอบ
accountability (n ) สามัญสำนึกในหน้าที่
accrediting amount (n ) เงินวิทยฐานะ
Additional expense (n ) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม
AEC (ASEAN Economic Community)[ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน] (n abbrev org ) Association of Southeast Asian Nations Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
affidavit (n) บันทึกคำให้การ
agitated (adj ) ปั่นป่วนไม่สบายใจ
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ
All that glitters is not gold (Idioms ) สิ่งที่สวยงามน่าหลงใหล อาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่า
Alveolitis {f} [med.][แอล-วี-โอ-ลิ-ธีส] (n) การอักเสบของถุงลมปอด
ambiguity (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) ความกำกวมของคำ หรือคำที่มีความหมายหลายนัย
Ambiguity (polysemie, polysemy, polysemic) (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) ความกำกวมของคำ หรือคำที่มีความหมายหลายนัย
ampacity (n) ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวนำสามารถรับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียหาย
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
annuityเงินประจำปี
antitheism (n) ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
antitheist (n) ผู้ต่อต้านลัทธิเทวนิยม
antitheistic (adj) ที่เป็นการเปรียบเทียบ, ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้าน/ การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงข้าม
apoitmentนัดหมาย
apply for creditขอสินเชื่อ
Assumption University (n ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
atomicity (n ) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
audition (n) การคัดตัวแสดง
auditor's report (n) รายงานของผู้สอบบัญชี
authentication unitหน่วยรับรองความน่าเชื่อถือ
authorityอำนาจที่ชอบธรรม
Automated Meteorological Data Acquisition System (jargon ) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ
bait and switch (n ) เป็นการโฆษณารูปแบบหนึ่งที่บอกขายสินค้าหรือการให้บริการในราคาที่ถูก แต่เมื่อมีผู้ต้องการซื้อสินค้าหรือการบริการชนิดนั้น ผู้ขายอ้างว่าสินค้าหมดและเสนอขายสินค้าทดแทนที่มีราคาสูงกว่าแทนอย่างตั้งใจ
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
be saddled with[บี ซาดเดิ่ลท์] (adj slang ) ติดแหงก, ยุ่งเกี่ยว, พบเจอ, เกี่ยวข้อง, พัวพัน,
benefitสวัสดิการที่ได้รับบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
bite the bullet (phrase ) ก้มหน้ารับกรรม
bite the dustตาย, ถูกทำลาย
Blindleitwert {m} (n) n. Electronics. The imaginary part of the complex representation of admittance. [(electric) suscept(ibility), a measure of the ease of polarization of a dielectric
British Deputy High Commissionรองข้าหลวงใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร
brittle bonesโรคกระดูกพรุน
See also: S. osteogenesis imperfecta,
bukit (n malasia) ภูเขา เช่น ภูเก็ต กร่อนมาจากคำว่า bukit
caducity[/kəˈd(y)o͞ositē/] (n ) ความชราภาพ ความบกพร่องของวัยชรา
See also: S. senility, the infirmity of old age,
can't but it[ค้านท บาย อิท] (slang ) รับไม่ได้ example : i can't buy it ฉันรับไม่ได้
capacity[เคอะแพ้เซอะทิ] (n ) วิสัย (อ้างอิง: พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 1082)
capacity[เขอะแพ้เสอะถิ] (n ) พิสัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
it    [N] ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)
it    [PRON] มัน
ait    [N] เกาะขนาดเล็กในแม่น้ำ
ait    [N] เกาะเล็กๆ, Syn. small island
bit    [N] ดอกสว่าน
bit    [N] เหล็กที่ขวางปากม้าสำหรับดึงบังเหียน
bit    [N] ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ, Syn. whit, Ant. lot, mass
bit    [N] หน่วยวัดความจุข้อมูล, See also: บิต
dit    [N] สัญญาณในการส่งรหัสวิทยุ, Syn. telegraphic signal
fit    [ADJ] ที่เหมาะสม, See also: ที่สมควร, ที่เหมาะเจาะ, Syn. appropriate, suitable, proper, Ant. unfit, unsuitable
fit    [VI] พอดี (ขนาด), See also: พอเหมาะ, Syn. match, suit
fit    [N] ความพอดี, See also: ความเหมาะเจาะ, ความพอเหมาะ, การได้สัดส่วน
fit    [VT] เตรียม, See also: ตระเตรียม, Syn. prepare, provide, Ant. neglect, ignore
fit    [ADJ] ที่เตรียมพร้อม, See also: พร้อม, Syn. ready, prepared, Ant. unprepared
fit    [VT] ติด, See also: ติดตั้ง
fit    [ADJ] ที่มีสุขภาพดี, See also: แข็งแรง, Syn. healthy, robust, well, Ant. weak, unfit
fit    [N] อาการชัก, See also: อาการกระตุกอย่างฉับพลัน, Syn. convulsion, paroxysm
fit    [N] อารมณ์หรือความรู้สึก (โกรธ, เศร้า) ที่เกิดขึ้นชั่วขณะ, See also: การระเบิดอารมณ์, Syn. burst, spell
fit    [N] นิทาน, See also: โคลง, เพลง, Syn. song, ballad, story
fit    [SL] คนที่น่าสนใจ, See also: คนที่น่าดึงดูด
git    [N] คนโง่ (คำสแลง), See also: คนทึ่ม
git    [SL] คำเรียกคนที่ไม่ชอบ
hit    [N] การตี, See also: การต่อย, การชก
hit    [VT] เกิดขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
hit    [VT] ฆ่า (ทางอาชญากรรม), See also: ทำฆาตกรรม
hit    [VT] ชน, See also: กระทบ, ปะทะ, กระแทก
hit    [VI] ชน, See also: กระทบ, ปะทะ, กระแทก
hit    [VT] ได้แต้ม (ทางกีฬา), See also: ทำแต้มได้
hit    [VT] ตี, See also: ต่อย, ทุบ, Syn. beat, pound, strike
hit    [VI] ตี, See also: ต่อย, ทุบ, Syn. pound, strike
hit    [VT] มาถึง (คำสแลง), See also: ไปถึง
hit    [VT] มีผลกระทบ
hit    [SL] ทำได้สำเร็จ, See also: บรรลุ
its    [PRON] ของมัน
kit    [N] ชุดเครื่องมือสำหรับใช้, Syn. tools, stuff
lit    [VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light1, See also: จุดไฟ
lit    [VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light1, See also: จุดไฟ
lit    [VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light2, Syn. literature
nit    [N] ไข่เหา
nit    [N] คนโง่, Syn. nitwit, moron, idiot, Ant. genius
pit    [N] หลุม, See also: รอยโหว่, รู, Syn. cavity, hollow
pit    [N] หลุมพราง, See also: หลุมดักสัตว์, Syn. trap
pit    [N] อุโมงค์ในเหมือง
pit    [N] เหมือง, See also: บ่อแร่ หรือถ่านหิน
pit    [N] นรก, Syn. hell
pit    [N] ที่นั่งตอนหลังๆ ชั้นล่างในโรงภาพยนตร์
pit    [N] บริเวณหยุดเติมน้ำมันหรือเปลี่ยนยางสำหรับรถแข่งในสนามแข่ง
pit    [N] สังเวียนชนไก่หรือสัตว์
pit    [VI] กลายเป็นหลุม, See also: กลายเป็นรอยโบ๋
pit    [VT] ทำให้เป็นรอยโบ๋, See also: ทำให้เป็นรู, ทำให้เป็นหลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent sterilityการเป็นหมันถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent virtual circuit (PVC)วงจรเสมือนถาวร (พีวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permeabilityสภาพให้ซึมได้, สภาพให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, food; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudolithiasisอาการเสมือนเป็นนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoperitheciumเพอริทีเซียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pisolithเม็ดแบบถั่ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
partialityความลำเอียง [ดู bias] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partibilityภาวะที่แบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parasite fold; ongruent foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parasite rateอัตราปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, accidentalตัวเบียนบังเอิญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, cytozoicปรสิตในเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, pathogenicปรสิตก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, periodicปรสิตครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, permanentปรสิตประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, temporaryปรสิตบางระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitemia; parasitaemiaภาวะเลือดมีปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitic-ปรสิต, -ตัวเบียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preservation of amenityการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary peritonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary qualityคุณสมบัติปฐมภูมิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perspectivity, axialภาวะมีแกนร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perspectivity, centralภาวะมีศูนย์กลางร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pericholangitis; periangiocholitisการอักเสบรอบท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericholecystitisการอักเสบรอบถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericolpitis; perivaginitisเนื้อเยื่อรอบช่องคลอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericoronitisฝาเหงือกอักเสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pericoxitisการอักเสบรอบข้อสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plug-in unitหน่วยเสียบเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plug-in unitหน่วยเสียบเข้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetuityการดำรงอยู่ตลอดชีวิต, การดำรงอยู่ตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetuity of the kingพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perquisiteประโยชน์พิเศษ (ที่ให้แก่พนักงานของรัฐ นอกเหนือไปจากเงินเดือน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perquisitesผลประโยชน์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
productivityผลิตภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostituteหญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostitution๑. การค้าประเวณี๒. การขายตัวเพื่ออามิส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostitutionการค้าประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phototoxicityภาวะพิษเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropism, positiveการเคลื่อนสู่แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripancreatitisเนื้อเยื่อรอบตับอ่อนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periphacitis; periphakitisการอักเสบรอบถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periphakitis; periphacitisการอักเสบรอบถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromic; premonitory; prodromal; prodromous-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromous; premonitory; prodromal; prodromic-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracystitisเนื้อเยื่อรอบกระเพาะปัสสาวะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentitis; periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhea; pseudogonorrhoea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cognitivismหลักทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Congnitive Domainด้านพุทธิปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Attitudeเจตคติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Critical Path Methodวิธีวิถีวิกฤติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Digitalดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Realityความเป็นจริง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual universityมหาวิทยาลัยเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alternative titleชื่อเรื่องรอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book exhibitionนิทรรศการหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
University pressสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Unit cardบัตรยืนพื้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Uniform titleชื่อเรื่องแบบฉบับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Unabridge editionฉบับสมบูรณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title properชื่อเรื่องที่เหมาะสม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title pageหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title indexดรรชนีชื่อเรื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title cardบัตรชื่อเรื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Titleชื่อเรื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Digital libraryห้องสมุดดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Kitชุดการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Parallel titleชื่อเรื่องเทียบเคียง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographic citationการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acquisitionการจัดหา

การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง

1. การจัดซื้อ เป็นวิธีที่ห้องสมุดใช้ในการจัดหามากที่สุด วิธีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั่วไปที่ห้องสมุดนิยมใช้ ได้แก่ การสั่งซื้อแบบรายย่อย การสั่งซื้อแบบรวม การสั่งซื้อแบบประจำ การสั่งซื้อแบบเสนอให้เลือก และการสั่งซื้อแบบให้ตัวแทนเลือกให้

2. การขอและรับบริจาค เป็นอีกวิธีหนึ่งของการจัดหาที่ประหยัดงบประมาณของห้องสมุด วิธีการขอหรือรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศนั้น ห้องสมุดอาจทำเป็นครั้งคราวหรือขอสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับทรัพยากรสารสนเทศนั้นเป็นประจำ แหล่งที่บริจาค ได้แก่ หน่วยงานของรัฐบาล ห้องสมุด องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรการกุศล องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มูลนิธิ หน่วยงานที่จัดกิจกรรมวิชาการ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น

3. การแลกเปลี่ยน วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันระหว่างห้องสมุด คือ การจัดหาทรัพยากรที่ไม่มีจำหน่ายโดยทั่วไป เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สิ่งพิมพ์ของห้องสมุดหรือหน่วยงานที่สังกัด รายงานการประชุมหรือสัมมนา รายงานประจำปี เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่จะแลกเปลี่ยนดังกล่าวห้องสมุดมีซ้ำ จำนวนมากเกินความจำเป็น หรือไม่ตรงกับความต้องการของห้องสมุด

4. การบอกรับ เป็นวิธีจัดหาวิธีหนึ่ง นิยมใช้กับทรัพยากรสารสนเทศที่มีการปรับปรุงสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ วารสาร และฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ / ออนไลน์ เช่น บทความวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม เอกสารอื่น ๆ เป็นต้น การบอกรับกระทำโดยการเป็นสมาชิกของสำนักพิมพ์ / ผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่าย / บริษัทผู้ให้บริการ

5. การผลิตหรือจัดทำขึ้นเอง ห้องสมุดจำเป็นต้องมีการผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดผลิตหรือจัดทำขึ้น เช่น กฤตภาค รูปภาพ ดัชนี บรรณานุกรม จุลสาร วารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของห้องสมุด รวมทั้งการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / ออนไลน์ เพื่อประหยัดเนื้อที่จัดเก็บ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น หนังสือหายาก ต้นฉบับตัวเขียน เป็นต้น ห้องสมุดจะให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในรูปแบบของแผ่นซีดีรอม แผ่นดีวิดี หรือฐานข้อมูลออนไลน์

ด้วยวิธีการจัดหาทั้งหมดดังกล่าว ก่อให้เกิดความสำคัญในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ

1. ทำให้ห้องสมุดได้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่า

2. ทำให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้

3. ทำให้ห้องสมุดประหยัดงบประมาณในการจัดหา และประหยัดเวลาในการทำงาน

4. ทำให้ห้องสมุดสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Alternative titleชื่อเรื่องรอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authority cardบัตรหลักฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authority controlการควบคุมรายการหลักฐาน

เป็นการจัดการรายการหลักฐานประเภทต่างๆ ให้มีความสม่ำเสมอในการใช้คำ รายการหลักฐาน (authority file) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบรรณารักษ์ผู้ทำรายการ เพื่อให้เกิดความเป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลการใช้คำอย่างถูกต้อง รวมถึงรายการโยง (cross reference) ที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์หรือตามหลักฐานที่มีอยู่ในเวลานั้น รายการหลักฐานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการหรือการเปลี่ยนกฎการลงรายการ รายการหลักฐานที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์สารสนเทศ ได้แก่ รายการหลักฐานสำหรับชื่อ รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง และรายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด

รายการหลักฐานสำหรับชื่อ (Name authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อต่างๆ ทั้งชื่อบุคคลและชื่อนิติบุคคลที่กำหนดขึ้นจากการตรวจสอบรายการหลักและรายการเพิ่มในแหล่งข้อมูลรายการหลักฐานชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อ้างอิงได้ เช่น หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โอซีแอลซี กลุ่มความร่วมมือของบรรณารักษ์ทำรายการ เป็นต้น

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Name author<b>it</b>y

รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง (Subject authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับหัวเรื่อง

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่องจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Subject author<b>it</b>y

รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด (series authority file) ได้แก่ รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อชุด

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุดจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Series author<b>it</b>y [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Editionครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่พิมพ์ (edition) หนังสือที่มีจำนวนครั้งที่พิมพ์มาก แสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอ่านมาก เช่น พิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 5 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Half-title pageหน้าชื่อเรื่อง

หน้าชื่อเรื่อง เป็นส่วนประกอบหนึ่งในส่วนต้นเล่มของหนังสือ นอกเหนือจาก หน้าปกใน หน้าลิขสิทธิ์ หน้าคำอุทิศ คำนำ บทนำ สารบัญ บัญชีภาพประกอบ ซึ่งมักปรากฏต่อจาก ใบรองปก (ถ้ามี) หรือ ปกหนังสือ ทั้งนี้หน้าชื่อเรื่องเป็นหน้าที่แสดงเฉพาะชื่อเรื่องของหนังสือ แต่หากมีชื่อชุดหนังสือ (Series) ก็จะแสดงไว้ในหน้านี้ด้วย

ตัวอย่างหน้าชื่อเรื่อง หนังสือ เรื่อง How to do everything with Windows Vista Media Center โดย Joli Ballew and Justin Harrison

itle="Half-title page" alt="Half-title page"> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Hospital libraryห้องสมุดโรงพยาบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Kitชุดการสอน
ชุดการสอน (Kit)

ชุดการสอนจากความหมายที่นักการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พอสรุปได้ว่าการสอน หมายถึง ชุดสื่อประสมซึ่งผลิตขึ้นมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนื้อหา วิชาประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมในการผลิตและการใช้สื่อการสอน ที่เริ่มมีบทบาทต่อการเรียนการสอนทุกระดับในปัจจุบัน และในอนาคต เพราะชุดการสอนจะเป็นแนวทางใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะชุดการสอน เป็นระบบของการวางแผนการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชานั้นๆจึงทำให้เกิดประโยชน์และคุณค่า ในการเรียนการสอนอย่างมาก

ชุดการสอนเป็นระบบการนำสื่อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยมาช่วยในการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชุดการสอนนิยมจัดไว้ในกล่องหรือซอง แยกเป็นหมวดๆภายในชุดการสอนจะประกอบ ด้วยคู่มือการสอนใช้ชุดการสอน สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา และประสบการณ์อาทิ เช่น รูปภาพ สไลด์เทป ภาพยนตร์ แผ่นคำบรรยาย วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2521) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Law and literatureกฎหมายกับวรรณกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Parallel titleชื่อเรื่องเทียบเคียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Unabridge editionฉบับสมบูรณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open Archives Initiativeโครงการริเริ่มคลังสาระถาวรด้วยเทคโนโลยีแบบเปิด
Open Archives Initiative (OAI) เป็นองค์กรที่จัดตั้งและได้การสนับสนุนจาก Andrew W. Mellon Foundation, the Coalition for Networked Information, the Digital Library Federation, และจาก National Science Foundation

OAI พัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสำหรับการทำงานเครือข่ายข้อมูลต่างระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้การเผยแพร่เนื้อหาความรู้เป็นไปได้ง่ายและสะดวก OAI เสนอกลไกสำหรับเจ้าของสารสนเทศให้เปิดเผยเมทาดาทาที่ใช้ เพื่อให้ระบบสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นและเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารได้

ผลงานหลักของ OAI คือ กรอบทำงานในการเก็บเกี่ยวเมทาดาทาจากแหล่งสารสนเทศ (repository) หลายๆ แหล่งและโปรโตคอลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวที่รู้จักกันในนาม OAI Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

OAI-PMH จึงเป็นการหาข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจึงแปลเมทาดาทาของเดิม (Native metadata) ไปเป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไป และนำออกเพื่อการเก็บเกี่ยว (Harvesting) ตัวให้บริการคำค้นจะรวบรวมเมทาดาทาเข้าไปเก็บไว้ในดรรชนีส่วนกลาง (คลังเก็บคำค้นส่วนกลาง) เพื่อให้มีการสืบค้นข้ามแหล่งเก็บนี้ได้ ดังรูป

OAI-PMH

รายการอ้างอิง

Open Archives Initiative. http://www.openarchives.org/OAI/OAI-organization.php. Accessed 29-08-2012.

Rajashekar, T.B. IS 206 - Information and Knowledge Organization. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/topic-14.htm. Accessed: 29-08-2012

Rajashekar, T.B. Metadata and Interoperability. 2003. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/raja-interoperability.ppt. Accessed. 29-08-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Digitalดิจิทัล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acquisition departmentแผนกจัดหา, ฝ่ายจัดหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book exhibitionการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ

ตัวอย่างการจัดนิทรรศการอ่านงานเขียนเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ :

Book exhib<b>it</b>ion        Book exhib<b>it</b>ion [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliographic citationการอ้างถึงบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Children's literatureวรรณกรรมสำหรับเด็ก, หนังสือสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Citation footnoteเชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Critical bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital libraryห้องสมุดดิจิทัล, [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorบรรณาธิกร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorialบทบรรณาธิการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
itBeing with him always makes me happy.
itDon't be so foolish as to go with him.
itMay I go with him?
itI feel relaxed with him.
itI wonder what's wrong with him. He keeps breaking his word these days.
itThere is no getting along with him.
itHe is very difficult to get along with.
itIt's very hard to get along with him.
itI don't think I can get along with him.
itNot a day passes without having an argument with him.
itThere was no irritation on his part.
itHe is the last person I would want to go skiing with.
itI compromised with him on the matter.
itHe and his companion asked me to come along with them.
itI had a quarrel with him about trifles.
itI'll fix it up with him.
itMy association with him did not last long.
itI inferred from our conversation that he was unhappy with his job.
itI am through with him.
itI benefited much from my association with him.
itDo you want me to fix you up with him?
itI have been on friendly terms with him for more than twenty years.
itDon't get too close with him.
itI get on well with him.
itI've been friends with him since we were children.
itI cannot get along with him.
itI have nothing to do with him.
itI often went fishing with him.
itI want to talk frankly with him.
itI am in touch with him.
itI just can not get along with him.
itI'm on good terms with him.
itI am on good terms with him.
itI once sat at the same table with him at a dinner party.
itShake hands with him.
itIf you disagree with him, he is liable to get angry.
itI disputed with him about world peace for an hour.
itI feel secure with him.
itI used to go to school with him.
itI had to choose going with him or staying here alone.
itThose whom he lived with respected him.
itI'm going fishing with him.
itI can't bear to work with him.
itI hesitated to go to the movie with him.
itIt's no use arguing with him.
itIt is no use trying to argue with him.
itIt is vain to argue with him.
itNo sooner had I come into contact with him than I determined to get to know him well.
itIt is no use arguing with him.
itI have nothing in common with him.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
absence without leaveดู A. W. O. L.
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
accipiter(แอคซิพ' พิเทอะ) n. เหยี่ยวชนิดหนึ่ง (family Accipitridae)
accipitral(แอคซิพ' พิทรัล) adj. เหมือนเหยี่ยว, ซึ่งมีตาคมกริบ (accipitrine)
accipitrine(แอคซิพ' พิทริน -ไทรน์) adj. ซึ่งเกี่ยวกับนกจำพวกเหยี่ยว, ซึ่งคล้ายเหยี่ยว., Syn. accipitral
acclivity(อะคลิฟ' วิที) n. ที่ชันขึ้น,ทางขึ้น.
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
acetronitrileCH3 CN พบมากในคนที่สูบบุหรี่มาก
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
aconite(แอค' โคไนทฺ) n. พืชหัวนก . -aconitic adj. (aconitum)
acquisition(แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา, Syn. procurement)
acquisitive(อะควิซ' ซิทิฟว) adj. อยากได้, สามารถได้มาซึ่ง, สามารถได้รับ
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
acritochromacyภาวะตาบอดสี
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
actinolite(แอคทิน' โนไลทฺ) n. amphibole ชนิดสีเขียว
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
ad infinitum(แอดอินฟะไน' ทัม) ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต
ad initium(แอด อินนิช' เชียม) แรกเริ่มนั้น
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
additament(อะดิท' ทะเมินทฺ) n. สิ่งที่เพิ่มเข้าไปการพิ่ม (something added, an addition)
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
additive(แอด' ดิทิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะหรือเกิดจากการเพิ่มหรือบวก,ซึ่งเพิ่มหรือบวก -n. สิ่ง ที่เพิ่มเข้าไป, Syn. cumulative)
adenomatous goiter with hดูที่ hyperthyrodism
adhibit(แอบฮิบ' บิท) vt. นำเข้า, ให้เข้า, ใช้, ติด (admit, use, apply, attach)
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
admittedly(แอดมิท' ทิดลี) adv. เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. by acknowledgment,
admonition(แอดมอนนิช' เชิน) n. การตักเตือน, Syn. reproof ###A. admire)
admonitor(แอดมอน' นิเทอะ) n. ผู้ตักเตือน
admonitory(แอดมอน' นิโทรี) adj. ซึ่งตักเตือน, Syn. censuring, warning)
adroit(อะดรอยทฺ') adj. คล่องแคล่ว (skilled)
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
acclivity(n) เนิน,ทางขึ้น
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
acidity(n) ความเป็นกรด
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด
activity(n) กิจกรรม,การงาน
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม
admit(vi,vt) อนุญาตให้เข้า,ยอมรับ,รับ
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
admittedly(adv) เป็นที่ยอมรับ
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
aerolite(n) ลูกอุกกาบาต
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
altitude(n) ความสูง,ระดับสูง,เบื้องบน,ยอด
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
ammonite(n) หอยโข่ง
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูรณ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจหน้าที่    [N] authority and function, Example: การขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะพิจารณา, Thai definition: อำนาจและหน้าที่
เจตนาไม่บริสุทธิ์ [N] bad faith, Syn. เจตนาร้าย, Ant. เจตนาบริสุทธิ์
กรณีจำเป็น    [N] case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count unit: กรณี
เพื่อประโยชน์ของ [V] for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
ริบทรัพย์สิน    [V] forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
เตรียมรับมือ [V] keep up with, Example: นาโต้ระดมทหารกองหนุน เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น, Thai definition: เตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้โดยเป็นฝ่ายรับ
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย    [N] person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
เศรษฐศาสตร์การเมือง [N] political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
อุดมการณ์ทางการเมือง    [N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
สถาบันทางการเมือง    [N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง [N] political liberty, Thai definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
รัฐศาสตร์    [N] political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คราคร่ำ    [V] be crowded with, See also: be packed with, Syn. เนืองแน่น, Example: สถานีรถไฟคราคร่ำไปด้วยผู้คน
ความใกล้ชิด    [N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ความเด่นดัง    [N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความเป็นไป    [N] possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
ความเรียบง่าย    [N] simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ความหลากหลาย    [N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ความเห็นแก่ได้    [N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว    [N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเหลื่อมล้ำ    [N] difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
ความอบอุ่น    [N] warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
ค่าไฟฟ้า    [N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
คำขอบคุณ    [N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
ภิกษา    [N] begging of food, See also: begging for alms, soliciting of food, Syn. ภิกขา, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิตติ    [N] wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินท์    [V] destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูต    [N] spirit, See also: ghost, demon, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ, Example: มีคนเคยได้ยินเสียงกึกก้อง เหมือนเสียงร้องของภูตถูกกังขังให้หิวโหย ณ ท้องทะเลแห่งนี้, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูตผีปิศาจ [N] ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว
คำต้องห้าม    [N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
คำร้องเรียน    [N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
งบประมาณแผ่นดิน    [N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
งานนิทรรศการ    [N] exhibition, See also: exhibit, presentation, Syn. นิทรรศการ, Example: มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ, Thai definition: การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม
งานมงคล    [N] auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
จุดดี    [N] good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ช่างมันเถอะ    [INT] Let it be!, See also: So be it!, Example: ช่างมันเถอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าหนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์บ้านเราชอบเสนอข่าวแบบไหน
ซึ้งใจ    [V] be impressed with, Syn. ซาบซึ้งใจ, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่ฉันซึ้งใจในความเป็นแม่ผู้ประเสริฐเพราะไม่ว่าลูกจะทุกข์จะสุข หล่อนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ, Thai definition: รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ
ดำรงตำแหน่ง    [V] take a position of, See also: take up, take a post of, Example: ผมได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก, Thai definition: ทำหน้าที่เป็น, ได้รับหน้าที่เป็น
ดุ๊กดิ๊ก    [ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
คนเขียน    [N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ตีตื้น    [V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ถั่งโถม    [V] strike, See also: hit, Syn. ถาโถม, Example: คลื่นใหญ่ยังคงถั่งโถมเข้ากราบเรือเป็นระยะ, Thai definition: ถลาเข้าใส่, พุ่งเข้าใส่
ทรงคุณภาพ    [V] be of good quality, See also: be of high quality, Syn. มีคุณภาพ
ทรงสภาพ    [V] be in a state of, See also: be in a good condition of, Syn. คงสภาพ
นั่นสิ    [INT] Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
นานโข    [ADV] quite long (time), See also: so long (time), very long (time), Syn. นานมาก, Example: โทรศัพท์ดังอยู่นานโขแล้วแต่ไม่มีใครไปรับสาย
น่าลุ้น    [V] wait expectantly, Example: เมื่อดูตามญัตติที่อภิปรายก็ถือว่าน่าลุ้นอยู่ไม่น้อยว่าฝ่ายค้านจะมีข้อมูลสมคำโวแค่ไหน
น่าศรัทธา    [ADJ] faithful, See also: pious, Syn. น่าเลื่อมใส, Example: พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมชนิดหนึ่งที่ศิลปะเข้าไปช่วยทำให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความงดงามน่านับถือน่าศรัทธา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอมโมเนียมไนเทรต[n. exp.] (aēmmōnīem naithrēt) EN: ammonium nitrate   FR: nitrate d'ammonium [m]
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบขวา[v. exp.] (aēp khwā) FR: serrer à droite
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมื้อเช้า [n.] (āhān meū chāo) EN: breakfast   FR: petit-déjeuner [m]
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อาหารทะเล[n. exp.] (āhān thalē) EN: seafood   FR: fruits de mer [mpl]
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial   FR: premier
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอ้ถ่อย[X] (ai thǿi) EN: you shit !   
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR:itre spirituel [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; be sick   FR: vomir ; rendre
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) FR: il fait beau
อากาศไม่ดี[n. exp.] (ākāt mai dī) FR: il fait mauvais
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: hot weather   FR: il fait chaud ; temps chaud [m]
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather   FR: il fait frais ; temps frais [m]
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IT    IH1 T
IT    AH0 T
BIT    B IH1 T
FIT    F IH1 T
HIT    HH IH1 T
ITA    AY1 T AH0
ITA    AY1 T IY1 EY1
ITO    IY1 T OW0
ITO    IY1 T OW2
ITS    IH1 T S
ITS    AH0 T S
KIT    K IH1 T
LIT    L IH1 T
MIT    EH1 M AY1 T IY1
MIT    M IH1 T
NIT    N IH1 T
PIT    P IH1 T
SIT    S IH1 T
TIT    T IH1 T
WIT    W IH1 T
AMIT    AA2 M IY1 T
BAIT    B EY1 T
BEIT    B EY1 T
BEIT    B AY1 T
BITE    B AY1 T
BITS    B IH1 T S
BITZ    B IH1 T S
BRIT    B R IH1 T
CHIT    CH IH1 T
CITE    S AY1 T
CITI    S IH1 T IY0
CITY    S IH1 T IY0
COIT    K OY1 T
DITH    D IH1 TH
EDIT    EH1 D AH0 T
EMIT    EH0 M IH1 T
EXIT    EH1 G Z AH0 T
EXIT    EH1 K S AH0 T
FAIT    F EY1 T
FEIT    F AY1 T
FITE    F AY1 T
FITS    F IH1 T S
FITT    F IH1 T
FITZ    F IH1 T S
FLIT    F L IH1 T
GAIT    G EY1 T
GRIT    G R IH1 T
HAIT    HH EY1 T
HEIT    HH AY1 T
HITE    HH AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
it    (prp) (i t)
Ito    (n) (ii1 t ou)
ITV    (n) (ai2 t ii2 v ii1)
bit    (v) (b i1 t)
fit    (v) (f i1 t)
hit    (v) (h i1 t)
its    (j) (i1 t s)
kit    (v) (k i1 t)
lit    (v) (l i1 t)
nit    (n) (n i1 t)
pit    (v) (p i1 t)
sit    (v) (s i1 t)
tit    (n) (t i1 t)
wit    (n) (w i1 t)
Tito    (n) (t ii1 t ou)
Brit    (n) (b r i1 t)
Rita    (n) (r ii1 t @)
Whit    (n) (w i1 t)
bait    (v) (b ei1 t)
bite    (v) (b ai1 t)
bits    (n) (b i1 t s)
chit    (n) (ch i1 t)
cite    (v) (s ai1 t)
city    (n) (s i1 t ii)
edit    (v) (e1 d i t)
emit    (v) (i1 m i1 t)
exit    (v) (e1 k s i t)
fits    (v) (f i1 t s)
flit    (v) (f l i1 t)
gait    (n) (g ei1 t)
grit    (v) (g r i1 t)
hits    (v) (h i1 t s)
it's    (v) (i t s)
itch    (v) (i1 ch)
item    (n) (ai1 t @ m)
kite    (n) (k ai1 t)
kith    (n) (k i1 th)
kits    (v) (k i1 t s)
knit    (v) (n i1 t)
mite    (n) (m ai1 t)
mitt    (n) (m i1 t)
nits    (n) (n i1 t s)
omit    (v) (@1 m i1 t)
pith    (n) (p i1 th)
pits    (v) (p i1 t s)
pity    (v) (p i1 t ii)
quit    (v) (k w i1 t)
rite    (n) (r ai1 t)
shit    (v) (sh i1 t)
site    (v) (s ai1 t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
取り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
遺体[いたい, itai] (n) ศพ
最適[さいてき, saiteki] (adj) เหมาะสมที่สุด
組み立て[くみたて, kumitate] (n) การประกอบชิ้นส่วน
設立[せつりつ, setsuritsu] (vt) ก่อตั้ง
法律[ほうりつ, houritsu] (n) กฎหมาย
大統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) ประธานาธิบดี
秘密[ひみつ, himitsu] (n) ความลับ
指定[してい, shitei] (vt) เลือก,กำหนด
失業率[しつぎょうりつ, shitsugyouritsu] (n) อัตราการว่างงาน
湿度[しつど, shitsudo] (n) ความชื้น
お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก)
生徒[せいと, seito] (n) นักเรียน
回答[かいとう, kaitou] (n) คำตอบ
デジタル[でじたる, dejitaru] (n) ดิจิตอล
恋人[こいびと, koibito] (n) คนรัก
自衛隊[じえいたい, jieitai] (n) กองกำลังป้องกันตนเอง (เทียบได้กับกองทัพของญี่ปุ่นในปัจจุบัน แต่ญี่ปุ่นจะไม่นับว่าเป็นทหาร)
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์เคลื่อนที่
指定席[していせき, shiteiseki] (n) ที่นั่งจอง
痛い[いたい, itai] (adj) เจ็บ
ドイツ[どいつ, doitsu] (n) เยอรมัน
明日[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้
翌日[よくじつ, yokujitsu] (n) วันรุ่งขึ้น
一つ[ひとつ, hitotsu] (n) หนึ่งชิ้น/อย่าง
三つ[みっつ, mittsu] (n) สามชิ้น/อย่าง
五つ[いつつ, itsutsu] (n) ห้าชิ้น/อย่าง
一日[ついたち, tsuitachi] (n) วันที่หนึ่งของเดือน
五日[いつか, itsuka] (n) วันที่ห้าของเดือน,ห้าวัน
いつか[いつか, itsuka] (adj) ตำแหน่งเวลาในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เช่น いつか会える。แปลว่า คงจะได้เจอกันวันใดวันหนึ่ง
いつ[いつ, itsu] (n) เมื่อไหร่
辞典[じてん, jiten] (n) พจนานุกรม
下着[したぎ, shitagi] ชุดชั้นใน
汚い[きたない, kitanai] (adj) สกปรก, See also: A. きれい,
何時も[いつも, itsumo] (adv) เสมอ, ทุกๆ ครั้ง, ทั่วๆ ไป
適当[てきとう, tekitou] (n adj) เหมาะสม, เข้ากัน
明けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, akemashiteomedetougozaimasu] (phrase) สวัสดีปีใหม่
について[について, nitsuite] (vi) เกี่ยวกับ เช่น ぎじゅつ についてเกี่ยวกับเทคโนโลยี
北朝鮮[きたちょうせん, kitachousen] (n name) ประเทศเกาหลีเหนือ
地点[ちてん, chiten] (n) จุดที่
開店[かいてん, kaiten] (n) การเปิดร้าน (เช่นร้านขายของ)
国立[こくりつ, kokuritsu] (n) -แห่งชาติ,
組み付け[くみつけ, kumitsuke] (vt) ประกอบชิ้นส่วน
敗退[はいたい, haitai] (n) แพ้ตกรอบ
閉店[へいてん, heiten] (n) ร้านปิด, การปิดร้าน
自宅[じたく, jitaku] (n) บ้าน ใช้เมื่อพูดถึงบ้านของคนคนหนึ่ง
糖蜜[とうみつ, toumitsu] (n) ผลึกน้ำตาล, กากน้ำตาล
規定[きてい, kitei] (n) ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ
休日[きゅうじつ, kyuujitsu] (n) วันหยุด
人波[ひとなみ, hitonami] (n) คลื่นมนุษย์
正当[せいとう, seitou] (n) ถูกต้องด้วยกฎหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解体[kaitai, kaitai] (n vt) แยกชิ้นส่วน, ถอดออกมาเป็นชิ้นๆ
お願いいたします[onegaiitashimasu], onegaiitashimasu]] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก) , See also: S. お願い致します,
真実[しんじつ、shinjitsu, shinjitsu , shinjitsu] (n) ความจริง
鉛筆[(えんぴつ、enpitsu), ] (n ) ดินสอ
わたしたち[わたしたし, watashitashi, watashitashi , watashitashi] (n ) เรา, พวกเรา
あの人[あのひと, anohito, anohito , anohito] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ , See also: S. あの方,
鉛筆[えんぴつ, enpitsu, enpitsu , enpitsu] (n ) ดินสอ
チョコレート[ちょこれいと, chokoreito, chokoreito , chokoreito] (n ) ช็อกโกแลต
教室[きょうしつ, kyoushitsu, kyoushitsu , kyoushitsu] (n ) ห้องเรียน
会議室[かいぎしつ, kaigishitsu, kaigishitsu , kaigishitsu] (n ) ห้องประชุม
エレベーター[えれべいたあ, erebeitaa, erebeitaa , erebeitaa] (n ) ลิฟต์
エスカレーター[えすかれいたあ, esikareitaa, esukareitaa , esikareitaa] (n ) บันไดเลื่อน
あした[あした, ashita, ashita , ashita] (n adv ) พรุ่งนี้
[ひと, hito, hito , hito] (n ) คน
自転車[じてんしゃ, jitensha, jitensha , jitensha] (n ) รถจักรยาน
歩いて[あるいて, aruite, aruite , aruite] (vt ) เดิน(ไป)
いつ[いつ, itsu, itsu , itsu] (adv ) เมื่อไหร่
いつも[いつも, itsumo, itsumo , itsumo] (n ) เสมอ ๆ, ตามปกติ, เป็นประจำ
痛み止め[いたみどめ, itamidome, itamidome , itamidome] (n ) ยาแก้ปวด
しつこい[shitsukoi, shitsukoi] (adj ) ดื้อดึง, เซ้าซี้, เข้มข้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
致す[いたす, itasu] Thai: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด) English: to do (pol)
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
[りょう, ryou] Thai: ปริมาณ English: quantity (suf)
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
許す[ゆるす, yurusu] Thai: อนุญาต English: to permit
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้พอใจ English: to satisfy
活動[かつどう, katsudou] Thai: กิจกรรม English: activity
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้เต็ม
満たす[みたす, mitasu] Thai: ทำให้สำเร็จ
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
小人[こびと, kobito] Thai: คนแคระ English: dwarf
近日[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: หา(ของ)พบ English: to find out
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: ค้นพบ English: to discover
至る[いたる, itaru] Thai: ไปถึง
犯す[おかす, okasu] Thai: ก่อ(อาชญากรรม) English: to commit
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ชน English: to hit
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute
書き方[かきかた, kakikata] Thai: วิธีเขียน ลายมือเขียนหนังสือ English: way of writing
風雲[ふううん, fuuun] Thai: สภาวการณ์ English: situation
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ดำเนินการ English: to work with
病院[びょういん, byouin] Thai: โรงพยาบาล English: hospital
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินกิจการ English: to run a business
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] Thai: ตามมาเป็นลำดับ English: to follow in succession
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: สรุปได้ English: to conclude
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ประกอบด้วย English: to consist of
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ใช้การได้ English: to be practical (logical, feasible)
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
仕方が無い[しかたがない, shikataganai] Thai: ช่วยไม่ได้ English: it can't be helped (id)
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
視点[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: แน่นอน English: definite
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ขั้นสุดท้าย
訪れる[おとずれる, otozureru] Thai: เยี่ยม English: to visit
輝く[かがやく, kagayaku] Thai: แวววาว English: to glitter

German-Thai: Longdo Dictionary
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Drittelหนึ่งในสาม
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Koalitionen(n) |pl.|, See also: die Koalitionen
Kritik(n) |die, pl. Kritiken| คำวิจารณ์, ตำหนิ
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่
Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
Mitglied(n) |das, pl. Mitglieder| สมาชิก
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum
Mittel(n) |das, pl. Mittel| วิธีการ, เครื่องมือ
Mittel(n) |das, pl. Mittel| สารทางเคมี
Mittwoch(n) |der| วันพุธ
Möglichkeit(n) |die, pl. Möglichkeiten| ความเป็นไปได้
Politik(n) |die,nur Sing.| การเมือง, See also: adj. politisch ที่เกี่ยวกับการเมือง
Politiker(n) |der, pl. Politiker| นักการเมือง, See also: die Politikerin
Position(n) |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน
Schritt(n) |der, pl. Schritte| ก้าว, ฝีก้าว, ขั้น, จังหวะ
Seite(n) |die, pl. Seiten| ด้าน, หน้ากระดาษ
Seiten(n) |pl.|, See also: die Seite
Sicherheit(n) |die, pl. Sicherheiten| ความปลอดภัย
Situation(n) |die, pl. Situationen| สถานการณ์
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง
Titel(n) |der, pl. Titel| ชื่อเรื่อง
Universität(n) |die, pl. Universitäten| มหาวิทยาลัย
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
Zeit(n) |die, nur Sg.| เวลา
Zeiten(n) |pl.|, See also: Zeit
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
arbeiten(vt) arbeitete, hat gearbeitet| ทำงาน, See also: die Arbeit
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
damitด้วยสิ่งนั้น
damitเพื่อที่จะ
derzeitขณะนี้, ในเวลานี้
drittenที่สาม
gleichzeitig(adj adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, See also: S. zur gleichen Zeit
mitด้วย (คล้าย with ในภาษาอังกฤษ)
mittlerweileในระหว่างนี้, ในระหว่างนั้น
politischเกี่ยวกับการเมือง
politische, See also: politisch
politischen, See also: politisch
seitตั้งแต่
weitไกล, ห่างไป
weiterต่อไป
weitere, See also: weiter

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
*hr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitze* (n) คนที่พร้อมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
*rbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}* (n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
blitghty (n slang ) ประเทศอังกฤษ
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
eine Zeitlangชั่วครู่, ชั่วขณะ
einfangquerschnittพื้นที่หน้าตัดการเกิดปฏิกิริยา
Elastizitätsmodul {n} (n ) อตราการยืดหรือหดของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง
See also: S. E-Modul {n},
Essenszeit {f}เวลาอาหาร
Flugbegleiter{m} (n ) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน
See also: S. Steward {m},
fortschrittlich (adj ) ที่มีความก้าวหน้า/ต่อเนื่อง
Gemeinde {f}; Gemeinschaft {f}; Gemeinsamkeit {f} | Gemeinden {pl}; Gemeinschaften { (n slang name ) กีมายด์
Geräumigkeit {f} (n) ความกว้างใหญ่
See also: R. ความมีเนื้อที่ใหญ่
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม
Gern geschehen!; Bitte sehr.[welcome] you're welcome
gleichzeitig (adj ) ในเวลาเดียวกัน/พร้อมๆ กัน
Goldkehlpitta [ornith.] (n ) นกชนิดหนึ่งขนาดกลาง หัวสีดำ มีหงอนสีน้ำเงิน ใต้ท้องสีดำสลับเหลือง ส่วนหลังสีน้ำตาลอ่อน ตัวเมียมีหงอนสีน้ำตาล สวยงามมาก เรียกชื่อตาม English ornithologist ชื่อ John Henry Gurney
GPS : Globales Positionsbestimmungssystemเครื่องมือบอกพิกัด
Kapitalmarkt {m} (n ) ตลาดทุน
Litschi (n ) ลิ้นจี่
Little Devil (n) ปีศาจ
mitentscheinden (vi vt ) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
Öffnungszeit {f} | Öffnungszeiten {pl} | außerhalb der Öffnungszeit (n ) เวลาทำการ เวลาเปิดให้บริการ
situationsgerecht (adv ) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์
Sitzung (n) การประชุม
See also: S. Konferenz, Besprechung,
Sprechzeiten (n) เวลาทำการ (ขององกรณ์ หรือ บริษัทต่างๆ)
See also: S. Besucherzeiten,
squaerity (n ) ยามเหมือนกัน
squarity (n ) ยาม
squarity (n ) แำพะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinn und VerlustP. & L. : profit and loss [Add to Longdo]
S. : Seite {f}p. : page [Add to Longdo]
Seiten {pl}pp. : pages [Add to Longdo]
Öffentlichkeitsarbeit {f}PR : public relations [Add to Longdo]
Britische LuftwaffeRAF : Royal Air Force [Add to Longdo]
mit Bezug aufref. : in (with) reference to [Add to Longdo]
Britische MarineRN : Royal Navy [Add to Longdo]
Britischer TierschutzvereinRSPCA : Royal Societa for the Prevention of Cruelty of Animals [Add to Longdo]
u.A.w.g. : um Antwort wird gebetenRSVP : repondez s'il vous plait, please reply [Add to Longdo]
planmäßige Ankunftszeit {f}STA : scheduled time of arrival [Add to Longdo]
planmäßige Abfahrtszeit (Abflugszeit) {f}STD : scheduled time of departure [Add to Longdo]
TransportarbeitergewerkschaftTGWU : Transport and General Workers' Union [Br.] [Add to Longdo]
übliche Bedingungenu.c. : usual conditions [Add to Longdo]
Vereinigtes KönigreichUK : United Kingdom [Add to Longdo]
UN; UNO : die Vereinten NationenUN; UNO : United Nations [Add to Longdo]
OHCHR : Büro des Hochkommissars der Vereinten Nationen für MenschenrechteOHCHR : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [Add to Longdo]
UNHCHR : UNO-Hochkommissar der Vereinten Nationen für MenschenrechteUNHCHR : United Nations High Commissioner for Human Rights [Add to Longdo]
UIE : UNESCO-Institut für PädagogikUIE : UNESCO Institute for Education [Add to Longdo]
UNCC : Entschädigungskommission der Vereinten NationenUNCC : United Nations Compensation Commission [Add to Longdo]
UNCCD : Sekretariat der Konvention zur Bekämpfung der WüstenbildungUNCCD : Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification [Add to Longdo]
UNCDF : Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten NationenUNCDF : United Nations Capital Development Fund [Add to Longdo]
Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und SiedlungswesenUNCHS : United Nations Centre for Human Settlements [Add to Longdo]
UNCITRAL : Kommission der Vereinten Nationen für internationales HandelsrechtUNCITRAL : United Nations Commission on International Trade Law [Add to Longdo]
UNCRD : Zentrum der Vereinten Nationen für RegionalentwicklungUNCRD : United Nations Centre for Regional Development [Add to Longdo]
UNCTAD : Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten NationenUNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development [Add to Longdo]
UNDCP : Programm der Vereinten Nationen für die Internationale DrogenbekämpfungUNDCP : United Nations International Drug Control Programme [Add to Longdo]
UNDP : UNO-EntwicklungsprogrammUNDP : United Nations Development Programme [Add to Longdo]
UNEP : Umweltprogramm der Vereinten NationenUNEP : United Nations Environment Programme [Add to Longdo]
UNESCO : Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und KulturUNESCO : United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization [Add to Longdo]
UNFCCC : UNO-Sekretariat der KlimarahmenkonventionUNFCCC : Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change [Add to Longdo]
UNFPA : Bevölkerungsfond der Vereinten NationenUNFPA : United Nations Population Fund [Add to Longdo]
UNHCR : UNO-Hochkommissar für FlüchtlingeUNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees [Add to Longdo]
UNICEF : Kinderhilfswerk der Vereinten NationenUNICEF : United Nations Children's Fund [Add to Longdo]
UNICRI : Internationales Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für Kriminalität und RechtspflegeUNICRI : United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute [Add to Longdo]
UNIDIR : Institut der Vereinten Nationen für AbrüstungsforschungUNIDIR : United Nations Institute for Disarmament Research [Add to Longdo]
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle EntwicklungUNIDO : United Nations Industrial Development Organizatio [Add to Longdo]
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die FrauUNIFEM : United Nations Development Fund for Women [Add to Longdo]
Strahlverfolgung in Echtzeit [comp.]RTRT : realtime raytracing [Add to Longdo]
Überwachungs-, Verifikations- und Inspektionskommission der Vereinten NationenUNMOVIC : United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission [Add to Longdo]
UNOPS : Büro der Vereinten Nationen für ProjektdiensteUNOPS : United Nations Office for Project Services [Add to Longdo]
Büro der Vereinten Nationen in WienUNOV : United Nations Office at Vienn [Add to Longdo]
UNRISD : Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für soziale EntwicklungUNRISD : United Nations Research Institute for Social Development [Add to Longdo]
UNRWA : Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen OstenUNRWA : United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East [Add to Longdo]
UNSCEAR : Wissenschaftlicher Ausschuß der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen atomarer StrahlungUNSCEAR : United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation [Add to Longdo]
UNU : Universität der Vereinten NationenUNU : United Nations University [Add to Longdo]
UNV : Freiwilligenprogramm der Vereinten NationenUNV : United Nations Volunteers [Add to Longdo]
amerikanische NachrichtenagenturUPI : United Press International [Add to Longdo]
Vereinigte StaatenUS : United States [Add to Longdo]
USA : die Vereinigten Staaten von AmerikaUSA : United States of America [Add to Longdo]
Luftwaffe der Vereinigten StaatenUSAF : United States Air Force [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
nationalité(n) |f| สัญชาติ
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,
petit(adj) |-e| เล็ก, See also: A. grand
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, See also: S.foyer dtudiants
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
chapiteau, chapiteuaxle, เต็นท์
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,
il fait ....(phrase) ใช้บอกลักษณะอากาศ เช่น il fait beau = อากาศดี , il fait froid = อากาศหนาว, il fait chaud = อากาศร้อน
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),
huit(numéro) แปด, 8
dix-huit(numéro) สิบแปด, 18
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,
accroître(vt) เพิ่มขึ้น Cela ne fait qu'accroître son colère.
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)
cuit(adj) สุก
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, See also: A. petit-fils,
petit-fils(n) |m, pl. petit-fils| หลานชาย, See also: A. petite-fille,
maîtresse(n) |f, pl. maîtresses| คนรัก, นายผู้หญิง
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts
citoyen(n) |m| พลเมืองชาย
citoyenne(n) |f| พลเมืองหญิง
lit(n) |m| เตียงนอน, See also: R. pucier
zone d'arrêt interdit(n) |f| เขตห้ามจอด
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)
droite(n) |f| ข้างขวา , See also: A. gauche,
droite(n) |f| สิทธิ, ความถูกต้อง
à droiteซึ่งอยู่ทางขวามือ, See also: A. à gauche,
jus de fruit(n) |m| น้ำผลไม้
citoyenneté(n) |f| สถานภาพการเป็นพลเมือง
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว
moit(n) |f| ครึ่งหนึ่ง เช่น la moitié des habitants ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด, faire moitié-moitié ทำหรือแบ่งห้าสิบห้าสิบ
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cognition (n) ปริชาน
entitlement (n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ
See also: S. claim, right,
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
mirliton (n ) ฟักแม้ว
play with fireเล่นกับไฟ
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[おなじ;おなじく, onaji ; onajiku] (n) ditto mark [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
AA制[ēi ēi zhì, ㄟ ㄟ ㄓˋ, AA] to split the bill; to go Dutch [Add to Longdo]
一丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [Add to Longdo]
一下儿[yī xià r, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一下, a little bit; a while [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, ] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, ] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一些[yī xiē, ㄧ ㄒㄧㄝ, ] some; a few; a little [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, / ] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一半天[yī bàn tiān, ㄧ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] in a day or two; when I get around to it [Add to Longdo]
一去无影踪[yī qù wú yǐng zōng, ㄧ ㄑㄩˋ ˊ ˇ ㄗㄨㄥ, / ] gone without a trace [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一块[yī kuài, ㄧ ㄎㄨㄞˋ, / ] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess [Add to Longdo]
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一套[yī tào, ㄧ ㄊㄠˋ, ] suit; a set [Add to Longdo]
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
一律[yī lǜ, ㄧ ㄌㄩˋ, ] same; uniformly; all; without exception [Add to Longdo]
一愁莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, ] nothing one can do about it [Add to Longdo]
一意[yī yì, ㄧ ㄧˋ, ] focus; with complete devotion; stubbornly [Add to Longdo]
一手[yī shǒu, ㄧ ㄕㄡˇ, ] a skill; mastery of a trade; by oneself; without outside help [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一把抓[yī bǎ zhuā, ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, ] to attempt all tasks at once; to manage every detail regardless of its importance [Add to Longdo]
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, / ] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
一斑[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme [Add to Longdo]
一时半刻[yī shí bàn kè, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄎㄜˋ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一时半晌[yī shí bàn shǎng, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一时半会[yī shí bàn huì, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一时半会儿[yī shí bàn huì r, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一时半霎[yī shí bàn shà, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄕㄚˋ, / ] a short time; a little while [Add to Longdo]
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out [Add to Longdo]
一杯羹[yī bēi gēng, ㄧ ㄅㄟ ㄍㄥ, ] lit. a cup of soup; fig. to get part of the profits; one's share of the action [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一板三眼[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process [Add to Longdo]
一概[yī gài, ㄧ ㄍㄞˋ, ] all; without any exceptions; categorically [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, ] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
一氧化二氮[yī yǎng huà èr dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄉㄢˋ, ] nitrous oxide N2O; laughing gas [Add to Longdo]
一氧化氮[yī yǎng huà dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄢˋ, ] nitric oxide [Add to Longdo]
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, / ] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns [Add to Longdo]
一流[yī liú, ㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] top quality; front ranking [Add to Longdo]
一无所长[yī wú suǒ zhǎng, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, / ] not having any special skill; without any qualifications [Add to Longdo]
一无是处[yī wú shì chù, ㄧ ˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] not one good point; everything about it is wrong [Add to Longdo]
一瞬间[yī shùn jiān, ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] split second [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アイテム[あいてむ, aitemu] item [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit) [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
イニシエータ[いにしえーた, inishie-ta] initiator [Add to Longdo]
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お菓子[おかし, okashi] Konditorwaren, -Konfekt [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
に飽かして[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
カール大帝[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一斗[いっと, itto] 1_To [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
一昨日[いっさくじつ, issakujitsu] vorgestern [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一時的[いちじてき, ichijiteki] voruebergehend [Add to Longdo]
一晩[ひとばん, hitoban] eine_Nacht, die_ganze_Nacht [Add to Longdo]
一月[ひとつき, hitotsuki] Januar [Add to Longdo]
一月[ひとつき, hitotsuki] ein_Monat [Add to Longdo]
一歩[いっぽ, ippo] ein_Schritt [Add to Longdo]
一目[ひとめ, hitome] ein_Blick [Add to Longdo]
一目[ひとめ, hitome] ein_Blick [Add to Longdo]
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
一等[いっとう, ittou] erste_Klasse, erster_Grad [Add to Longdo]
一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] splitternackt [Add to Longdo]
一行[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
一言[ひとこと, hitokoto] ein_Wort [Add to Longdo]
一言[ひとこと, hitokoto] ein_Wort [Add to Longdo]
一言二言[ひとことふたこと, hitokotofutakoto] ein_paar_Worte [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] Folgerichtigkeit, Konsequenz [Add to Longdo]
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Paar (Schuhe, Struempfe) [Add to Longdo]
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Schritt [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (22 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 It \It\ ([i^]t), pron. [OE. it, hit, AS. hit; cf. D. het.
   [root]181. See {He}.]
   The neuter pronoun of the third person, corresponding to the
   masculine pronoun he and the feminine she, and having the
   same plural (they, their or theirs, them).
   [1913 Webster]
 
   Note: The possessive form its is modern, being rarely found
      in the writings of Shakespeare and Milton, and not at
      all in the original King James's version of the Bible.
      During the transition from the regular his to the
      anomalous its, it was to some extent employed in the
      possessive without the case ending. See {His}, and
      {He}. In Dryden's time its had become quite established
      as the regular form.
      [1913 Webster]
 
         The day present hath ever inough to do with it
         owne grief.            --Genevan
                          Test.
      [1913 Webster]
 
         Do, child, go to it grandam, child. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         It knighthood shall do worse. It shall fright all
         it friends with borrowing letters. --B. Jonson.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the course of time, the nature of the neuter sign t
      in it, the form being found in but a few words, became
      misunderstood. Instead of being looked upon as an
      affix, it passed for part of the original word. Hence
      was formed from it the anomalous genitive its,
      superseding the Saxon his. --Latham.
      [1913 Webster]
 
         The fruit tree yielding fruit after his (its)
         kind.               --Gen. i. 11.
 
   Usage: It is used,
 
   1. As a substance for any noun of the neuter gender; as, here
    is the book, take it home.
    [1913 Webster]
 
   2. As a demonstrative, especially at the beginning of a
    sentence, pointing to that which is about to be stated,
    named, or mentioned, or referring to that which apparent
    or well known; as, I saw it was John.
    [1913 Webster]
 
       It is I; be not afraid.        --Matt. xiv.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Peter heard that it was the Lord.   --John xxi. 7.
    Often, in such cases, as a substitute for a sentence or
    clause; as, it is thought he will come; it is wrong to do
    this.
    [1913 Webster]
 
   3. As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it
    snows; it rains.
    [1913 Webster]
 
   4. As a substitute for such general terms as, the state of
    affairs, the condition of things, and the like; as, how is
    it with the sick man?
    [1913 Webster]
 
       Think on me when it shall be well with thee. --Gen.
                          xl. 14.
    [1913 Webster]
 
   5. As an indefinite object after some intransitive verbs, or
    after a substantive used humorously as a verb; as, to foot
    it (i. e., to walk).
    [1913 Webster]
 
       The Lacedemonians, at the Straits of Thermopyl[ae],
       when their arms failed them, fought it out with
       nails and teeth.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Whether the charmer sinner it, or saint it,
       If folly grows romantic, I must paint it. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Its self}. See {Itself}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IT
     Information Technology
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IT
     Iran Time [+0300] (TZ)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 canzone
 
 1. (it), (müz.) (çoğ.) -ni) italyan tarzı bestelenmiş bir çeşit lirik şiir
 2. balad veya şarkı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 canzonet
 
 1. (it), (müz.) kısa, hafif ve neşeli şarkı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 basso
 
 1. (it), (müz.) basso, bas
 2. pes perdeli ses.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bassorelievo
 
 1. (it), (bak.) basrelief.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 belvedere
 
 1. it., (mim.) tepe köşkü, binaların özellikle üst kat taraçaları
 2. manzara seyredilmesi için yapılmış bina. the Belvedere Roma'daki Vatikan sanat galerisi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dog
 
 1. köpek, it
 2. kurt, tilki ve çakal gibi hayvan
 3. bu hayvanların erkeği
 4. (k.dili.) herif, adam
 5. (argo) değersiz ve kötü olan herhangi bir şey
 6. kütükleri tutmak veya kaldırmak için kullanılan demir alet
 7. (argo) çirkin ve sıkıcı kadın
 8. mandal
 9. den palamar gözü
 10. ocagm demir ayağı dogs (argo) ayaklar. dog collar köpek tasması
 11. dik ve yüksek yaka. dog days yazın en rutubetli ve sıcak sayılı günleri, eyyamı bahur. dog in the manger kendisine yaramayan şeylerin başkaları tarafından alınmasına engel olan bencil kimse. dog Latin uydurma ve hatalı Latince. dog license köpeğin tasma numarası veya kayıt vesikası. dog rose köpek gülü, yabani gül, (bot.) Rosa canina dog' life (k.dili.) tasalı hayat. Dog Star Büyük Köpek burcunda en parlak yıldız, Sirius. dog tag köpeğe takılan madeni kimlik
 12. (A.B.D.), (k.dili.) askerlerin boyunlarına taktıkları madeni kimlik belgesi. dog tired, dog weary çok yorgun, bitkin. dogs of war harbin kan dökücü ve yıkıcı tarafları. a dead dog köpek leşi
 13. değersiz kimse veya şey. creeping dog' tooth grass büyük ayrık otu, domuz ayrığı, (bot.) Cynodon dactylon die like a dog gebermek, sefil bir şekilde ölmek (dog) eatdog çıkar gözeten. Every dog has his day (bak.) day go to the dogs mahvol (mak.), bozulmak, kötü yola düşmek. hot dog sosis Iet sleeping dogs lie işi kurcalamamak, işi oluruna bırakmak. put on the dog (A.B.D.), (k.dili.) çalım satmak, poz takınmak. rain cats and dogs sel gibi yağmur yağ (mak.), gökler boşanmak. sea dog fok
 14. gemici throw to the dogs itin önüne atmak, ziyan etmek, israf etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cur
 
 1. sokak köpeği
 2. alçak adam, it.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 accelerando
 
 1. (it), (müz.) tedricen artan hız ile, accelerando.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 espressivo
 
 1. (it.), (müz.) dokunaklı, tesir edici bir şekilde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 maestoso
 
 1. it., (müz.) ağır ve görkemli
 2. maestoso
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moderato
 
 1. it., (müz.) moderato.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 molto
 
 1. it., (müz.) çok.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 agitato
 
 1. (it), (muz) acele ve heyecanlı tarzda çalınan veya söylenen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tardo
 
 1. it., (müz.) yavaş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tanto
 
 1. it., (müz.) o kadar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 whelp
 
 1. köpek veya yırtcı hayvan yavrusu
 2. enik, encik
 3. it
 4. it herif
 5. eniklemek, enciklemek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 appoggiatura
 
 1. (it), (müz.) adi notanın yanına ilâve edilen ufak nota, .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 atempo
 
 1. (it), (müz.) evvelki tempoya dönüş.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top