Search result for

*iode*

(200 entries)
(0.9136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: iode,-iode-, *iode*. Possible hiragana form: *いおで*
English-Thai: Longdo Dictionary
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diode    [N] หลอดอิเล็กตรอน, See also: ไดโอด
biodegradable    [ADJ] สารที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
light emitting diode (LED)ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
light emitting diode (LED)ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
LED (light emitting diode)แอลอีดี (ไดโอดเปล่งแสง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
LED (light emitting diode)แอลอีดี (ไดโอดเปล่งแสง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiodermatitis; radioepidermitisผิวหนังอักเสบเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioepidermitis; radiodermatitisผิวหนังอักเสบเหตุรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biodegradable-เสื่อมทางชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diode gunปืนไดโอด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fasciodesisการเย็บพังผืดติดกับกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triode gunปืนไทรโอด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photodiodeโฟโตไดโอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diodeไดโอด
อุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ p-n สามารถควบคุมให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกไหลผ่านตัวมันได้ทิศทางเดียว ไดโอดประกอบด้วยขั้ว 2 ขั้ว คือ แอโนด (Anode ; A) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด p และ แคโธด (Cathode ; K) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด n [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biodegradationการย่อยสลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Light-Emitting Diode ไดโอดเปล่งแสง [คอมพิวเตอร์]
Diodeไดโอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biodegradable plasticsพลาสติกที่เสื่อมสลายได้ทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biodegradationการเสื่อมสลายทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Light emitting diodesไดโอดเปล่งแสง [TU Subject Heading]
Biodegradation การย่อยสลายทางชีวภาพ
ขบวนการที่สารเคมีสลายตัว (decomposition) ในสภาพแวดล้อม ทางกายภาพโดยระบบชีวภาพ (biological system) ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดขึ้นจากจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Biodegradation การสลายทางชีวภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Biodegradable สลายได้ทางชีวภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Biodegradableการฝังยาคุมกำเนิดชนิดสลายตัวได้,การสลายตัวได้ในสิ่งมีชีวิต [การแพทย์]
Cardiodepressantกดหัวใจ [การแพทย์]
Diode Valveหลอดไดโอด [การแพทย์]
Fasciodesisการเย็บแผ่นพังผืดติดกับส่วนของกระดูก [การแพทย์]
diodeไดโอด, อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วยอมให้กระแสไหลผ่านได้ทางเดียวใช้ในเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไดโอดมีหลายชนิด แต่ที่นิยมอยู่ทั่วไปเป็นชนิดสารกึ่งตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diode(ได'โอด) n. เครื่องมือหลอดอิเล็กตรอนที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I used to get that when I used a non-biodegradable soap.ฉันเคยเป็นตอนที่ฉันใช้แบบไม่มีสบู่ Junior (1994)
-Ziodex lndustries. -We own it.อุตสาหกรรม ไซโอเด๊กซ์ พวกเราก็เป้นเจ้าของ Underworld (2003)
Divided them equally Amongst six biodegradable trash bags.แบ่งมันใส่ถุงขยะ 6 ถุงเท่าๆ กัน Do You Take Dexter Morgan? (2008)
I am systematic android network diode energy rocket system.ผมคือ Systematic Android Network Diode Energy Rocket System Basic Rocket Science (2010)
Ic bebiode the thine cyning cwellan!Ic bebiode the thine cyning cwellan! The Coming of Arthur: Part One (2010)
It says here the tulip poplar, or liriodendron tulipfera, grows to 70 feet and has beautiful flowers.มันบอกในนี้ว่าต้นทิวลิป หรือต้นทิวลิปอ่อน ยาวถึง 70 และเป็นดอกไม้ที่สวย Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Garcia, is the resin biodegradable?การ์เซีย ยางไม้ย่อยสลายได้ไหม God Complex (2012)
The biodegradability is for what, cremation?การย่อยสลายได้นี่เพื่ออะไรคะ การเผาศพเหรอ God Complex (2012)
Your embriodering skills are top-notch, so those sorts of remarks are...ฝีมือการปักเย็บของเจ้า หาใครเทียบได้ยากนัก ดูลวดลายเหล่านี้สิ... Episode #1.20 (2012)
When livestock die, animal carcasses turn into a useful soil amendment through the aerobic biodegration process.เมื่อปศุสัตว์ตาย ซากศพของสัตว์ นำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยได้ โดยผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยออกซิเจน The Good Earth (2012)
Yeah, these supercharged, biodegradable cleaning agents that break down organic material on a molecular level.ที่ถูกราดบนร่างของเหยื่อ The Bod in the Pod (2012)
A biodegradable plastic explosive that can be handled safely without exposure to harmful toxins.ระเบิดพลาสติก ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถพกพาได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ถือว่าเป็น สารพิษร้ายแรง Red X (2014)
You see those diodes?คุณเห็นไดโอดไหม Criminal (2016)
Or an atomic number... Something from a periodic table.Oder eine Ordnungszahl... irgendwas aus dem Periodensystem. The Pavlovich Brothers (Nos. 119-122) (2014)
"The sum represented a jump of $500, or $250 each for two option periods.""Karloff standen demnach 500 Dollar mehr zu - jeweils 250 Dollar für zwei Optionsperioden." The Invisible Man (1933)
"Karloff waived the previous option increase, which would have boosted his salary to $1000, on condition that he would get the full amount on the next option.""Auf die letzte Erhöhung auf 1.000 Dollar hatte er unter der Bedingung verzichtet, dass er sie in der nächsten Optionsperiode mit ausbezahlt bekäme." The Invisible Man (1933)
Your term of office is over.Ihre Amtsperiode ist abgelaufen. Arsenic and Old Lace (1944)
We're informed that you never know what you do... in these periods of forgetfulness of yours.Wir sind informiert worden, dass Sie nie wissen, was Sie tun... in diesen Perioden des Vergessen, die Sie haben. Hangover Square (1945)
A quiet time is a period of silenceIch verstehe darunter eine Periode des Schweigens. Three Strangers (1946)
It refers to an early art period.Es stammt aus einer frühen KunstperiodeThe Damned Don't Cry (1950)
Interesting that the fossil I found was out of the same period.Interessant, dass das Fossil aus derselben Periode stammt. Creature from the Black Lagoon (1954)
About 2 million years ago, this brontosaurus... and these other dinosaurs roamed the earth... during a period the experts called Jurassic.Meine Damen und Herren! Vor über zwei Millionen Jahren lebten diese Brontosaurier und diese Dinosaurier auf unserer Erde. Man nennt diese Zeit die Jura-PeriodeGodzilla (1954)
During the following geological period, the Cretaceous, a creature somewhere between the marine reptiles and the evolving terrestrial animals was born.Ich darf darauf hinweisen, dass sich während der Jura- und Kreideperiode diese Reptilien zu Landtieren entwickelten. Godzilla (1954)
That sediment is sand.Charakteristisch für die JuraperiodeGodzilla (1954)
Metaluna contact in three time periods.Kontakt mit Metaluna in drei Zeitperioden. This Island Earth (1955)
View in third quadrant. Contact in two time periods.Bild im dritten Quadranten, Kontakt in zwei Zeitperioden! This Island Earth (1955)
View in second quadrant. Contact in one time period.Bild im zweiten Quadranten, Kontakt in einer ZeitperiodeThis Island Earth (1955)
It was one of the stronger dinosaurs that lived in the prehistoric era.Zur gleichen Zeit, es dürfte die Jura-Periode gewesen sein, lebte auch der Godzilla. Godzilla Raids Again (1955)
Hot-weather colds can kill you.In Hitzeperioden kann das tödlich sein. 12 Angry Men (1957)
Raakow? . Which literary period did the young Schiller belong to?Rackow, welcher Literaturperiode gehorte der junge Schiller an? Mädchen in Uniform (1958)
Kleist!-PeriodeMädchen in Uniform (1958)
"The Robbers" was his major work. Goethe was closest to him."Die Rauber" sind sein Hauptwerk aus der Sturm-und-Drang-PeriodeMädchen in Uniform (1958)
THERE'S THE ROMAN, THE EGYPTIAN, THE WILD WESTERNEs gibt die römische, die ägyptische, den wilden Westen, aber das ist die beliebteste, denn sie repräsentiert eine Periode amerikanischer Kultur, in der es reichlich leibliche Genüsse gab und bevor der Frieden auf der Erde unmöglich wurde. Elegy (1960)
The past has not become more necessary because it has happened... but to prove it was not necessary.Zukunft ist die Periode des Geschehens, in der noch nichts geschehen ist! Trotzdem kann man auf die Zukunft ebenso wenig verzichten, wie auf die Vergangenheit. Denn die Vergangenheit hat der Zukunft nur das voraus, dass sie tatsächlich geschehen ist. Tout l'or du monde (1961)
However, I can say with a certain degree of safety that we can expect a brief period of fair conditions. Let me summarize, then.Doch mit gewisser Sicherheit kann ich sagen... dass eine kurze Schönwetterperiode bevor steht. The Longest Day (1962)
Join with us in supporting the man who for five terms in Congress has kept this great territory inviolate.Unterstützt mit mir zusammen den Mann, der fünf Wahlperioden im Kongress dieses große Gebiet unversehrt gehalten hat. The Man Who Shot Liberty Valance (1962)
Three terms as governor, two terms in the Senate,Drei Perioden als Gouverneur, zwei im Senat, The Man Who Shot Liberty Valance (1962)
The age of normed parts.Die Periode der genormten Bestandteile. Cheryomushki (1963)
This common Catalpa, called Catalpa bignoniodes.Die gemeine Catalpa, genannt Catalpa bignoniodes. Life Upside Down (1964)
I bet it's the blue period again.Ich wette, wieder Blaue PeriodeCloportes (1965)
Oh, that's it, here is that period again! Oh no!- Schon wieder diese PeriodeCloportes (1965)
Right in the middle of the blue period.- Mitten aus der Blauen PeriodeCloportes (1965)
Er... oh, the blue period.Aus der Blauen PeriodeGambit (1966)
Fancy you knowing all about Matisse, Chagall, the Dutch masters and their Blue period and all that.Wie du anfingst, von der Blauen Periode Picassos zu reden, hat es mich umgeschmissen. Gambit (1966)
Blue period?Blaue PeriodeHow to Steal a Million (1966)
In a time of co-existence peaceful co-existence we must build faster and cheaper.In der Periode der Koexistenz der... der friedlichen Koexistenz... müssen wir schneller und billiger bauen. Spur der Steine (1966)
Gauguin, On the Beach, from his Tahitian period.Gauguin, Am Strand, aus seiner Tahiti-PeriodeThe Night of the Generals (1967)
That means there must be a way to change this time in history.Das heißt, man muss diese Geschichtsperiode ändern können. Spectre of the Gun (1968)
I want you to note the connubial chase in Rubens' finest, most supple style.Beachten Sie die eheliche Jagd in Rubens gefügigster PeriodeCastle Keep (1969)
That must've been his horny period.Das war sicher seine geile PeriodeCastle Keep (1969)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัน    [N] Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu, Thai definition: ชื่อต้นไม้ขนาดกลางชนิด Amesiodendron sinensis (Merr.) Hu ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นตามชายน้ำ สูงประมาณ 10 เมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโอดีน[n.] (ai-ōdīn) EN: iodine   FR: iode [m]
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงปิดเทอม[n. exp.] (chūang pit thoēm) FR: période de vacances (scolaires) [f] ; vacances scolaires [fpl]
ช่วงรับประกัน[n. exp.] (chūang rapprakan) EN: period of guarantee   FR: période de garantie [f]
ช่วงวัยรุ่น[n. exp.] (chūang wairun) FR: période de l'adolescence [f]
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval   FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
จำกัดระยะเวลา[n. exp.] (jamkat raya wēlā) EN: limited period   FR: durée limitée [f] ; période limitée [f] ; limité dans le temps
กาลสมัย[n.] (kālasamai) FR: époque [f] ; période [f]
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time   FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
การพักครึ่งเวลา[n. exp.] (kān phak khreung wēlā) FR: période de repos [f] ; repos [m]
คาบ[n.] (khāp) EN: period ; time ; cycle   FR: période [f] ; cycle [m]
คลุมช่วงเวลาตั้งแต่...ถึง...[v. exp.] (khlum chūang wēlā tangtaē … theung ....) EN: cover the period from ... to ...   FR: couvrir la période de ... à ...
ในช่วง 5 ปี[xp] (nai chūang hā pī) EN: over a period of 5 years   FR: sur une période de 5 ans
ในหน้าร้อน[n. exp.] (nai nā røn) EN: in (the) summer   FR: en été ; durant l'été ; pendant la période estivale
ภายในเวลา[X] (phāinai wēlā) FR: sur une période de
ภาค[n.] (phāk) EN: time ; session ; term ; period   FR: terme [m] ; période [f] ; semestre [m]
ระยะ[n.] (raya) EN: interval ; period ; stage ; phase ; term ; bar   FR: intervalle [m] ; phase [f] ; période [f]
ระยะฟักตัว[n. exp.] (raya fak tūa) EN: incubation period   FR: période d'incubation [f]
ระยะเวลา[n.] (rayawēlā) EN: period ; period of time ; duration ; space of time   FR: durée [f] ; période [f] ; intervalle [m] ; temps [m]
ระยะเวลา ...[n. exp.] (rayawēlā ...) EN: for a period of … ; during the time … ; during the period ...   FR: pour une durée de ... ; pour une période de ...
ระยะเวลารับประกัน[n. exp.] (rayawēlā rapprakan) EN: period of guarantee   FR: période de garantie [f]
ฤดูกาล[n.] (reudūkān) EN: season ; time ; occasion   FR: saison [f] ; période [f]
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion   FR: moment propice [m] ; période faste [f]
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty   FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
เทศกาลคริสต์มาส[n. exp.] (thētsakān Khritsamāt) EN: Christmas ; X-mas ; Christmastime ; Christmas deason.; Yuletide   FR: Nöel [m] ; fête de Noël [f] ; célébration de Noël [f] ; festivités de Noël [fpl] ; période de Noël [f]
ตกทุกข์ได้ยาก[v. exp.] (tok thuk dāi yāk) EN: distress ; be in low circumstances ; fall on hard times ; be in difficulty   FR: traverser une période difficile
ตอน[n.] (tøn) EN: period ; time ; stage ; phase   FR: période [f] ; épisode [m] ; phase [f] ; stade [m]
วาระ[n.] (wāra) EN: time ; occasion ; period ; day ; time ; round   FR: fois [f] ; occasion [f] ; période [f] ; temps [m]
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation   FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]
ยุคน้ำแข็ง[n. exp.] (yuk Nāmkhaeng) EN: Ice Age   FR: Période glaciaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIODE    D AY1 OW2 D
DIODES    D AY1 OW2 D Z
BIODEGRADABLE    B AY2 OW0 D AH0 G R EY1 D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biodegradable    (j) (b ai2 ou d i g r ei1 d @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkühlungsperiode {f}cooling off period [Add to Longdo]
Abrechnungsperiode {f}account period [Add to Longdo]
Abrechnungszeitraum {m}; Abrechnungsperiode {f}accounting period [Add to Longdo]
Abschreibungsperiode {f}; Abschreibungsdauer {f}amortization period [Add to Longdo]
Amtsdauer {f}; Amtsperiode {f}term of office [Add to Longdo]
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
Diode {f}diode [Add to Longdo]
Diodeneinbaubuchse {f}diode panel jack [Add to Longdo]
Dreiperiodensystem {n}three-age system [Add to Longdo]
Erfassungszeitraum {m}; Bezugsperiode {f}acquisition period [Add to Longdo]
Flächendiode {f} [electr.]junction diode [Add to Longdo]
Kälteperiode {f}cold spell [Add to Longdo]
Konto zur Periodenabgrenzung von Löhnen und Gehälternaccrued payroll account [Add to Longdo]
Laserdiode {f}laser diode [Add to Longdo]
Latenzzeit {f}; Latenzperiode {f}latency period; latent period [Add to Longdo]
Periode {f} | Perioden {pl}period | periods [Add to Longdo]
Periode {f} | Perioden {pl}cycle | cycles [Add to Longdo]
Periode {f} [math.]period [Add to Longdo]
Periode erhöhter Gefahrapprehensive period [Add to Longdo]
Periodendauer {f}cycle duration [Add to Longdo]
Periodengewinn {m}accounting income [Add to Longdo]
Periodenrechnung {f}accruals accounting [Add to Longdo]
Periodensystem {n} der Elemente [chem.]Periodic Table of the Elements [Add to Longdo]
Präsidialperiode {f}presidency [Add to Longdo]
Radiumbehälter {m}radiode [Add to Longdo]
Schlechtwetterperiode {f} | Schlechtwetterperioden {pl}spell of bad weather | spells of bad weather [Add to Longdo]
Sitzung {f}; Sitzungsperiode {f} | Sitzungen {pl}; Sitzungsperioden {pl}session | sessions [Add to Longdo]
Sphäroid {m} | Sphärioden {pl}spheroid | spheroids [Add to Longdo]
Transistor {m} [electr.] | Transistoren {pl} | abgeschalteter Transistor | legierter Transistor | als Diode geschalteter Transistortransistor | transistors | off transistor | alloyed transistor | diode-connected transistor [Add to Longdo]
Triode {f}; Dreielektrodenröhre {f} [electr.]triode [Add to Longdo]
Vorwärtswiderstand {m} (einer Diode)forward resitance [Add to Longdo]
Wahlperiode {f}legislative period [Add to Longdo]
Wiederholungsperiode {f}return period [Add to Longdo]
Zinseszinsperiode {f}accumulation period [Add to Longdo]
biologisch abbaubar {adj}biodegradable [Add to Longdo]
biologischer Abbau; biologische Abbaubarkeit {f}biodegradation [Add to Longdo]
periodengerechtapprobiate to the period [Add to Longdo]
Tigerbarsch {m}; Tigerfisch {m} (Datniodes microlepis) [zool.]tiger fish [Add to Longdo]
Schwimmender Wasserhornfarn {m} (Ceratopteris pteridiodes)water sprite [Add to Longdo]
Leuchtdiode {f}LED : light-emitting diode [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LED[エルイーディー, erui-dei-] (n) (See 発光ダイオード) light-emitting diode; LED [Add to Longdo]
エサキダイオード[, esakidaio-do] (n) Esaki diode [Add to Longdo]
ショットキーダイオード[, shottoki-daio-do] (n) Schottky diode [Add to Longdo]
ジオデシックドーム[, jiodeshikkudo-mu] (n) geodesic dome [Add to Longdo]
スーパーショットキーダイオード[, su-pa-shottoki-daio-do] (n) super Schottky diode [Add to Longdo]
ダイオード(P);ダイオド[, daio-do (P); daiodo] (n) diode; (P) [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] (n) {comp} Diode Function Generator; DFG [Add to Longdo]
チューリップツリー[, chu-ripputsuri-] (n) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera) [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[, toranjisutadaio-dorojikku] (n) {comp} Transistor-Diode Logic; TDL [Add to Longdo]
トンネルダイオード[, tonnerudaio-do] (n) tunnel diode [Add to Longdo]
バイオディーゼル[, baiodei-zeru] (n) biodiesel [Add to Longdo]
ピリオディック[, piriodeikku] (n) periodic [Add to Longdo]
フォトダイオード[, fotodaio-do] (n) photodiode [Add to Longdo]
レーザーダイオード[, re-za-daio-do] (n) laser diode [Add to Longdo]
レーザダイオード[, re-zadaio-do] (n) {comp} laser diode [Add to Longdo]
活性汚泥[かっせいおでい, kasseiodei] (n) activated sludge [Add to Longdo]
感圧ダイオード[かんあつダイオード, kan'atsu daio-do] (n) pressure sensitive diode [Add to Longdo]
生物分解[せいぶつぶんかい, seibutsubunkai] (n,adj-no) biodegradation [Add to Longdo]
生分解性[せいぶんかいせい, seibunkaisei] (adj-no) (1) biodegradable; (n) (2) biodegradability [Add to Longdo]
生分解性プラスチック[せいぶんかいせいプラスチック, seibunkaisei purasuchikku] (n) (See 生分解性・1) biodegradable plastic [Add to Longdo]
青色発光ダイオード[あおいろはっこうダイオード, aoirohakkou daio-do] (n) blue light-emitting diode; blue LED [Add to Longdo]
二極真空管[にきょくしんくうかん, nikyokushinkuukan] (n) diode [Add to Longdo]
発光ダイオド;発光ダイオード[はっこうダイオド(発光ダイオド);はっこうダイオード(発光ダイオード), hakkou daiodo ( hakkou daiodo ); hakkou daio-do ( hakkou daio-do )] (n) light emitting diode; LED [Add to Longdo]
半纏木[はんてんぼく;ハンテンボク, hantenboku ; hantenboku] (n) (uk) (See 百合の樹) tulip tree (Liriodendron tulipifera); tuliptree; yellow poplar [Add to Longdo]
微生物分解[びせいぶつぶんかい, biseibutsubunkai] (n) biodegradation [Add to Longdo]
百合の樹;百合の木;百合樹;百合木[ゆりのき;ユリノキ, yurinoki ; yurinoki] (n) (uk) tulip tree (Liriodendron tulipifera); tuliptree; yellow poplar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三极管[sān jí guǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triode (vacuum tube or transistor) [Add to Longdo]
二极管[èr jí guǎn, ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] diode; valve (elec.); vacuum tube [Add to Longdo]
光二极管[guāng èr jí guǎn, ㄍㄨㄤ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] light emitting diode; LED [Add to Longdo]
激光二极管[jī guāng èr jí guǎn, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] laser diode [Add to Longdo]
生物降解[shēng wù jiàng jiě, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˇ, ] biodegradation [Add to Longdo]
发光二极管[fā guāng èr jí guǎn, ㄈㄚ ㄍㄨㄤ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] light-emitting diode; LED [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイオード[だいおーど, daio-do] diode [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[とらんじすただいおーどろじっく, toranjisutadaio-dorojikku] Transistor-Diode Logic, TDL [Add to Longdo]
レーザダイオード[れーざだいおーど, re-zadaio-do] laser diode [Add to Longdo]
発光ダイオード[はっこうダイオード, hakkou daio-do] light emitting diode, LED [Add to Longdo]
発光ダイオド[はっこうダイオド, hakkou daiodo] LED, light emitting diode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾季[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]
時代[じだい, jidai] Zeitalter, Periode, -Aera, -Zeit [Add to Longdo]
[き, ki] ZEIT, PERIODE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  iode [jɔd]
     iodine
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top