Search result for

*info*

(623 entries)
(0.1529 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: info,-info-, *info*. Possible hiragana form: *いんふぉ*
English-Thai: Longdo Dictionary
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
informal debtหนี้นอกระบบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Business Information Centre (n ) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
Forwarded for your informationจึงเรียนมาเพื่อทราบ
geoinformation (n) ภูมิสารสนเทศ
infographic[อินโฟ กราฟฟิค] (n computer ) ย่อมาจาก Information Graphic - ภาพ/กราฟิก ที่บ่งชี้ข้อมูล ประเภทสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ มาย่นย่อข้อมูลในแผ่นกระดาษ หรือการนำเสนอ เพื่อให้มองดู/ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง เหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอที ที่มีข้อมูลซับซ้อนมหาศาล สามารถเข้าใจรับรู้ในเวลาอันจำกัด (ภาพหนึ่งภาพแทนพันอักษร) และในปัจุบันเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network
information[อิน ฟอร์ เม ชั่น] (n) ข้อมูล
See also: S. detail,
informingThank you for imformimg to stay informed about กองทุนเสื้อผ้ามือสอง.I will bring it in the second round on Dec 5 08.
Library and information science (LIS) (n ) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inform    [VT] แจ้งให้ทราบ, See also: บอกให้ทราบ, รายงาน, Syn. communicate, instruct, notify, advise
inform    [ADJ] ซึ่งไม่มีรูปร่าง (คำโบราณ), Syn. formless, vague
kinfolk    [N] ญาติมิตร (คำเก่า), See also: ญาติพี่น้อง, Syn. kinfolks, relatives
tinfoil    [N] แผ่นอะลูมิเนียม, See also: แผ่นดีบุกผสมตะกั่ว
informal    [ADJ] ซึ่งเป็นกันเอง, Syn. casual, ordinary, relaxed, Ant. formal, exclusive
informal    [ADJ] ซึ่งไม่เป็นทางการ, Syn. unofficial, unceremonious, unconventional, Ant. restrained, ceremonial, ritualistic.
informed    [ADJ] ซึ่งรอบรู้, See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ, Syn. knowledgeable, enlightened, expert
informer    [N] คนแจ้งข่าว, Syn. accuser, betrayer, whistle-blower
inform of    [PHRV] บอกให้ทราบในเรื่อง, Syn. inform about
inform on    [PHRV] แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ, See also: รายงานให้รู้, Syn. inform against
informant    [N] ผู้บอก, See also: ผู้แจ้ง, Syn. source, witness, informer
misinform    [VT] ให้ข้อมูลผิดๆ, See also: แจ้งข่าวผิดๆ, Syn. mislead, misdirect, misstate
reinforce    [VT] เพิ่มกำลังทางทหาร, See also: เสริมกำลังทหาร
reinforce    [VT] ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, See also: เสริม, สนับสนุน, Syn. strengthen, support
rainforest    [N] ป่าหนาทึบในเขตร้อนซึ่งมีฝนตกมาก
uninformed    [ADJ] ที่ไม่รู้, Ant. well-infomed
informality    [N] การไม่มีพิธีรีตอง, See also: ความเป็นกันเอง, Syn. casualness, relaxation, friendliness
information    [N] ข่าวสาร, See also: ข้อมูล, ความรู้, Syn. data, facts, knowledge, intelligence;news
informative    [ADJ] ซึ่งให้ความรู้, See also: ซึ่งแจ้งให้ทราบ, ซึ่งให้ข้อมูล, Syn. instructive, educative, advisory, Ant. uneducational
misinformer    [N] ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
inform about    [PHRV] บอกให้ทราบเกี่ยวกับ, See also: บอกให้รู้ถึง, Syn. inform of
misinformant    [N] ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
reinforcement    [N] การสนับสนุน, See also: การเสริม, Syn. coating, pillar, support
well-informed    [ADJ] ซึ่งมีความรู้กว้างขวาง, See also: (ไม่ใส่เครื่องหมาย - เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา), Syn. knowledgeable
inform against    [PHRV] แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ, See also: รายงานให้รู้, Syn. grass on, peach on, rat on, shit on, tell of, tell on
misinformation    [N] การให้ข้อมูลผิดๆ, Syn. mislead, misdirect
reinforce with    [PHRV] เสริมด้วย, See also: ทำให้แข็งแรง
reinforce with    [PHRV] สนับสนุนด้วย, See also: ส่งเสริมด้วย
reinforce with    [PHRV] ให้รางวัล (เพื่อกระตุ้น)
informed source    [N] แหล่งข่าว
bang-up (Informal)    [ADJ] เก่งมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดีมาก, Syn. excellent
information system    [N] ระบบสารสนเทศ
mine of information    [IDM] แหล่งข้อมูล, See also: บางคนหรือบางสิ่งที่เต็มไปด้วยข้อมูล
reinforced concrete    [N] โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laying an informationการฟ้องกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
RFI (request for information)อาร์เอฟไอ (เอกสารขอสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reinforce; reinforcementการเสริมกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforcementการเพิ่มความแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforcement; reinforceการเสริมกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforcement; excess weld metalโลหะเชื่อมส่วนเกิน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
request for information (RFI)เอกสารขอสารสนเทศ (อาร์เอฟไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
organization, informalองค์การอรูปนัย, องค์การที่ไม่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art informelศิลปะนอกแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beginning of information markเครื่องหมายเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIS (management information system)เอ็มไอเอส (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MIS (management information system)เอ็มไอเอส (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mainfoldท่อร่วม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cominformสำนักข่าวสารคอมมิวนิสต์ (รัสเซีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
CMIP (Common Management Information Protocol)ซีเอ็มไอพี (เกณฑ์วิธีจัดการสารสนเทศร่วม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CICS (customer information control system)ซีไอซีเอส (ระบบควบคุมสารสนเทศลูกค้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Common Management Information Protocol (CMIP)เกณฑ์วิธีจัดการสารสนเทศร่วม (ซีเอ็มไอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CIO (chief information officer)ซีไอโอ (ประธานฝ่ายสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CIO (chief information officer)ซีไอโอ (ประธานฝ่ายสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customer information control system (CICS)ระบบควบคุมสารสนเทศลูกค้า (ซีไอซีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
give false informationให้การเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of informationเสรีภาพทางข้อมูลข่าวสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
excess weld metal; reinforcementโลหะเชื่อมส่วนเกิน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
European Strategic Program for Research and Development in Information Technology (ESPRIT)แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอสปรี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EIS (executive information system)อีไอเอส (ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
executive information system (EIS)ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (อีไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ESPRIT (European Strategic Program for Research and Development in Information Technology)เอสปรี (แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
informalอรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
informal organizationองค์การอรูปนัย, องค์การที่ไม่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
informantผู้ให้ข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
informaticsสนเทศศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
informationสารนิเทศ, ข่าวสาร, ข้อสนเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
information๑. ข้อความ, การแจ้งให้ทราบ (ก. แพ่ง)๒. การแจ้งความ (ก. อาญา)๓. สารนิเทศ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information and beliefข้อความที่น่าเชื่อว่าจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information and communication technology (ICT)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information scienceวิทยาการสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information superhighway; infobahn; information highwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information superhighway; infobahn; information highwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information systemระบบสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information systemระบบสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information scienceสารสนเทศศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informationสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information technolgyเทคโนโลยีสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resourceแหล่งสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resources manegementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informative abstractสาระสังเขปให้ความรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์

บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ คือ การให้บริการสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้จัดการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliographical informationรายละเอียดทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bioinformaticsชีวสารสนเทศศาสตร์

ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) เป็นสาขาที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางชีววิทยาการแพทย์ โดยเน้นปัญหาการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับวิทยาศาสตร์การคำนวณ (Computational Science) ช่วยให้การทำงานและวิจัยด้านนี้เป็นไปอย่างก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างงานชีวสารสนเทศ ได้แก่ โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ (Human Genome Project) การถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโรคหรือพืชที่สำคัญ และการผลิตยาใหม่ เป็นต้น

ชีวสารสนเทศศาสตร์ได้รับการกล่าวถึงว่าจะมีความสำคัญอย่างมากในศตวรรษที่ 21 บุคลากรด้านชีวสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างมาก มีการเห็นความสำคัญในการจัดให้ชีวสารสนเทศเป็นศาสตร์เฉพาะทางและจัดให้มีการสอนเป็นหลักสูตรขึ้น ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรด้านนี้สามารถกระทำได้ โดยการสอนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์การคำนวณแก่บุคลากรด้านชีววิทยาการแพทย์ เช่น นักอณูชีววิทยา นักเคมี แพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ

งานหลักของชีวสารสนเทศคือการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลชีววิทยา (Biological Database) ที่บรรจุข้อมูลบรรณานุกรม การเรียงสายของโปรตีน (Protein Sequence) โครงสร้างโปรตีน (Protein Structure) หน้าที่โปรตีน (Protein Function) หมวดโปรตีน (Pattern/Family) และรหัสพันธุกรรม (Necleotide Sequence) เป็นต้น

บรรณานุกรม

Available at : http://www.si.mahidol.ac.th/simi/bioinfo/bi_what.html. Accessed July 31,2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด
ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Communication in information scienceการสื่อสารทางสารสนเทศศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information centerศูนย์สารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information officerนักเอกสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information resourceทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้ในการบันทึกสารสนเทศและความรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed materials) 2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) และ 3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials)

1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตเป็นสิ่งพิมพ์ โดยผ่านกระบวนการตีพิมพ์ เช่น ตำรา หนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ นวนิยายและเรื่องสั้น นิตยสารและวารสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่นำเสนอความรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตาเป็นหลัก ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุย่อส่วน

3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องใช้ระบบแสงเลเซอร์ หรือคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการอ่านหรือฟัง โดยมีชุดคำสั่งระบบจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่ควบคุมการจัดการและการใช้ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลซีดี-รอม และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information scienceสารสนเทศศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information scientistนักเอกสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ

ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ หรือ ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการที่มีการคัดเลือก ควบคุม โครงสร้างสารสนเทศ การจัดหา การจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงและกระบวนการใด ๆ ในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการค้นหา การดึงสารสนเทศที่เข้าเรื่องจากแหล่งภายในและภายนอก ให้ผู้ใช้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ โดยเป็นทั้งระบบที่จัดทำด้วยแรงงานคนและด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีสถาบันบริการสารสนเทศมีบทบาทหน้าที่ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศในช่องทางที่เป็นทางการ และเป็นตัวกลางที่สำคัญเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับทรัพยากรสารสนเทศ

พัฒนาการของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ มี 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 และ ตั้งแต่ทศวรรษ 1960

1. ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 เป็นการพัฒนาระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์ของสถาบันบริการสารสนเทศประเภทห้องสมุด การจัดหมวดหมู่ซึ่งพัฒนามาเป็นระบบหมวดหมู่ทศนิยมดิวอี้ และ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน รวมทั้งการจัดทำดรรชนีและสาระสังเขปด้วยระบบมือ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศในยุคเทคโนโลยีระยะแรก มีการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครกราฟิก ซึ่งเป็นการถ่ายภาพย่อส่วนสารสนเทศจากสื่อ เช่น กระดาษลงฟิล์ม เทคโนโลยีในการค้นคืนระบบแรก เป็นเทคนิคการทำเครื่องมือค้นประเภทบัตรเจาะบันทึกหัวเรื่อง การทำดรรชนี เช่น ควิก และริเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ทำบัตรรายการ

2. ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นพัฒนาการด้านการวิจัยและพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศที่สำคัญ เช่น การพัฒนากลุ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศและฐานข้อมูลร่วมขนาดใหญ่ คือ โอซีแอลซี (OCLC : Online Computer Library Center) และอาร์แอลไอเอ็น (RLIN : Research Libraries Information Network) บริการค้นคืนสารสนเทศเชิงพาณิชย์ เช่น กลุ่มไดอะลอก ออบิต และอินเทร์เน็ตกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2545). แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ : Information storage and retrieval หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information technolgyเทคโนโลยีสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Informative abstractสาระสังเขปประเภทให้ความรู้, สาระสังเขปให้ความรู้
หมายถึง สาระสังเขปที่เขียนถึงประเด็นสำคัญๆ จุดเด่นของเนื้อเรื่อง และเป็นการย่อเรื่องให้ผู้อ่านทราบโดยกล่าวถึงบทความหรือต้นฉบับอย่างสมบูรณ์ เป็นสาระสังเขปที่ให้รายละเอียดมากกว่าสาระสังเขปประเภทพรรณนา

ตัวอย่างสาระสังเขปประเภทให้ความรู้ จาก ประชากรศึกษา : โครงสร้างและวิธีการนวัตกรรม : รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค

เอกสารฉบับนี้ รายงานรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและวิธีการนวัตกรรมสู่ประชากรศึกษา จัดโดยองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ค.ศ. 1979 มีผู้เข้าร่วมในการประชุม จำนวน 35 คน จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การประชุมครั้งนี่้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีโครงการประชากรศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2)เพื่อช่วยให้ประเทศที่เริ่มมีประชากรศึกษาสามารถวางโครงสร้าง วิธีการ ทางเลือกของนวัตกรรมเพื่อประสิทธิผลในการดำเนินการต้้านต่างๆ ของโครงการประชากรศึกษา รายงานนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะเป็นบทปริทัศน์และบทวิเคราะห์ของประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ทางด้้านโครงการ และวิธีการนวัตกรรมประชากรเพื่อรับสนองโครงการทางประชากรศึกษา โดยจัดกลุ่มประสบการณ์ดังกล่าวภายใต้หัวข้อดังนี้ ก) การพัฒนาและวางแผนโครงการ ข) ความตื่นตัวและการปฐมนิเทศ ค) องค์การทางการบริหารของโครงการการศึกษาของทั้งระบบในและนอกโรงเรียน ทั้งนี้่โดยจัดแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่มตามประสบการณ์ข้างต้น เพื่ออภิปรายในรายละเอียดของ 4 หัวข้อย่อยของโครงการ คือ (1) การพัฒนาโครงการและการวิจัยและประเมินผล (2) ความตื่นตัว การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม (3) การพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณ์ และ (4) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบ และปัญหาของโครงสร้างและวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะตัวแบบทางเลือก และแบบแผนของโครงการแต่ละหัวข้อ ส่วนที่สองของรายงานประกอบด้วย รายงานเฉพาะประเทศที่แต่ละประเทศได้บรรยายถึงสถานการณ์ประชากรและประสบการณ์นวัตกรรมของประชากรศึกษาของการศึกษาในและนอกโรงเรียน ส่วนที่สามเป็นภาคผนวก

กุลธิดา บุญอิต. "การทำสาระสังเขป" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 12-15 การวิเคราะห์สารสนเทศฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National Information Standards Organizatองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information retrievalการค้นข้อสนเทศ

การค้นข้อสนเทศ หรือ การค้นคืนสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อค้นคืนเอกสารทั้งหมดในทรัพยากรสารสนเทศที่เข้าเรื่องกับความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ออกมา โดยมีเอกสารที่ไม่เข้าเรื่องปะปนออกมาให้น้อยที่สุด การค้นคืนสารสนเทศมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

1. การจัดทำตัวแทนสาระของเอกสาร และตัวแทนความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

2. การจับคู่เพื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวแทนทั้งสองนี้ (ตัวแทนสาระของเอกสาร และตัวแทนความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้)

ระบบค้นคืนสารสนเทศ จำแนกประเภทได้หลายวิธี ที่สำคัญคือการจำแนกประเภทของระบบตามประเภทของสารสนเทศที่จัดเก็บและค้นคืนได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลบรรณานุกรม ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลตัวเลข ฐานข้อมูลภาพ และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย

กระบวนการค้นหาสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ

1. การทำความเข้าใจกับความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

2. การคัดเลือกระบบค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม

3. การกำหนดความต้องการสารสนเทศในรูปแนวคิดและคำค้น

4. การกำหนดกลยุทธ์การค้น

5. การดำเนินการค้นและทบทวนผลการค้น

ปัจจัยสนับสนุนในการค้นหาสารสนเทศ ได้แก่

1. การสัมภาษณ์ผู้ใช้ก่อนการค้นหา เช่น ประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ ลักษณะการนำสารสนเทศไปใช้ ระดับความลุ่มลึก และปริมาณของสารสนเทศที่ต้องการ

2. เกณฑ์การคัดเลือกระบบค้นคืนสารสนเทศ เช่น ขอบเขต ความทันสมัย ระยะเวลา เนื้อหาสาระ ค่าใช้จ่าย

3. เทคนิคสำคัญในการค้นหาสารสนเทศ เช่น การกำหนดคำค้นด้วยศัพท์ควบคุม (Control vocabulary) และศัพท์ไม่ควบคุม (Uncontrol vocabulary) การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคำค้นด้วยตรรกะบูเลียน เทคนิคการตัดคำ และเทคนิคการระบุเขตข้อมูล

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2545). แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ : Information storage and retrieval หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information resources managementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cross-language information retrievalการค้นข้อสนเทศข้ามภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information networkเครือข่ายสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library information networkเครือข่ายห้องสมุด

ปัจจุบันหน่วยงานห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย หลายแห่งในประเทศไทยดำเนินการจัดหาหรือบอกรับทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการ เพื่อเป็น แหล่งบริการความรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา ค้นคว้าวิจัย แก่บุคลากรในสังกัด ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีราคาสูงขึ้นมากตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดภาระแก่ห้องสมุด ในการของบประมาณในการ บอกรับแต่ละปี ห้องสมุดจึงได้พยายามลดค่าใช้จ่ายหลากหลายวิธี และใช้ประโยชน์จากการบอกรับให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น การสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ ในการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ร่วมกัน โดยการหาแนวทางแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อเป็นการ ประหยัดงบประมาณในการจัดหา และเป็นการใช้ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

เครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทในประเทศไทย มีจำนวน 5 เครือข่าย คือ

1. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thailinet)

2. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet)

3. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

4. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

5. เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information theoryทฤษฎีสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information policyนโยบายสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information serviceบริการสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cross-language information retrievalการค้นข้อสนเทศข้ามภาษา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information retrievalการค้นข้อสนเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information storage and retrieval systemsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioinformaticsชีวสารสนเทศศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiber Reinforced Plasticพลาสติกเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Disclosure of informationการเปิดเผยข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information literacyการรู้สารสนเทศ

หมายถึง ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ

สมาคมห้องสมุดแห่งอเมริกัน (American Library Association) ได้กำหนดองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศไว้ 4 ประการดังนี้คือ [1]

1. ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อใดจึงจะต้องการหรือจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ เข้าใจถึงความสำคัญของสารสนเทศว่าใช้ประโยชน์และช่วยในการทำงานหรือการเรียนได้ดีขึ้นอย่างไร หมายรวมถึงการรู้ถึงหัวข้อเรื่อง ขอบเขตที่ต้องการ รูปแบบและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ

2. ความสามารถในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ คือ การรู้ว่าจะได้สารสนเทศที่ต้องการได้จากแหล่งใด และจะค้นคืนอย่างไร

3. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการสรุปแนวคิดหลักจากสารสนเทศที่รวบรวมมาได้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ คือ ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และความทันสมัย รวมถึงการคิดและการวิเคราะห์สารสนเทศที่ได้มา

4. ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการใช้สารสนเทศที่มีอยู่ในการวางแผนและสร้างผลงานของตนเอง และสามารถเผยแพร่ผลงานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ Unesco ก็ได้ให้ความสำคัญและเห็นว่าทุกคนควรมีโอกาสที่จะได้รับทักษะ เพื่อความเข้าใจ การมีส่วนร่วม การได้รับผลประโยชน์จากสังคมความรู้ แต่ด้วยการเกิดภาวะที่สารสนเทศเติบโตขึ้นมากจากหลายแหล่ง และอย่างรวดเร็ว ต้องมีการพิจารณาให้มีการใช้สารสนเทศอย่างฉลาด ซึ่งจะช่วยผู้ใช้พัฒนาทักษะ และความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการหามีกระบวนการ และการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้ผ่าน 3 รูปแบบ คือ The Big 6, Seven Pillars และ Empowering Eight

The Big 6 เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมา พัฒนาโดยบรรณารักษ์ชาวอเมริกัน 2 คน คือ ไมค์ ไอเซนเบิร์ก และ บอบ เบอร์โควิทซ์ คือ 1. Task Definition 2. Information-seeking strategies 3. Location and access 4. Use of information 5. Synthesis และ 6. Evaluation

Seven Pillars The Information Skills Taskforce of the Standing of National and University Libraries in the United States Kingdom (SCONUL) ได้พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1999 คือ 1. Recognize information need 2. Distinguish ways of addressing gap 3. Construct strategies for locating 4. Locate and access 5. Compare and evaluate 6. Organize, apply and communicate และ 7. Synthesis and create

Empowering Eight ผู้เข้าร่วมประชุมในงาน International Workshop on Information Skills for Learning in Columbo, Sri Lanka ได้พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในกลุ่ม South and South East Asia ในปี ค.ศ. 2004 คือ 1. Identify 2. Expore 3. Select 4. Organize 5. Create 6. Present 7. Create และ 8. Apply

แหล่งข้อมูล

[1] American Library Association. Association of College and Research Libraries. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm (accessed June 6, 2011).

[2] สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. (2552). Information Literacy. http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=2834&Itemid=1 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2554) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reinforcementการเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic government informationข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic informationสารสนเทศทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ
รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Informationสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technical Information Access Centerศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
info"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.
infoForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
infoWith regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.
infoTo get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.
infoI can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.
infoDid you inform the post office of the change of your address?
infoNo one informed me of his failure.
infoOne morning at breakfast we children were informed to our utter dismay that we could no longer be permitted to run absolutely wild.
infoOnce you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.
infoPlease inform me when to start.
infoAn image is formed by the information of the mass communication.
infoThe Internet is an invaluable source of information.
infoThe informants we used we used consisted of twenty Americans and twenty-one British.
infoWhere is the information counter?
infoWomen's Liberation is a broad-based but informal popular movement.
infoIt was necessary that my uncle should be informed.
infoThank you for sending the product information asked for.
infoI am told to inform you that your father was killed in an accident.
infoWould you please send me a brochure and price information?
infoThe information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.
infoDo you have any information on classical music concerts?
infoKeiko informed me of the arrival of his plane.
infoIt's quite an informal meeting.
infoThose four words carried not only a lot of complex information, but also the persuasive force of a proverb.
infoThis leaflet contains necessary information.
infoThis is a bruising information war. At this rate we'll never come out on top. We've got to replace our CIO.
infoGet me all the information you can on this matter.
infoThis dictionary contains a lot of information.
infoI guarantee that this information is correct.
infoIs this information right?
infoThis information should be covered in the main body of the text, not in the notes.
infoThis information checks out all right.
infoThis information is not as up-to-date as it should be.
infoKeep this information under your hat.
infoThis information is confidential.
infoSupply me with this information as soon as possible.
infoThis group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.
infoThis note summarizes some information that we hope to discuss at the meeting in San Francisco.
infoConcrete can be reinforced by putting steel bars inside it.
infoIf you use a computer, you can retain information.
infoFor your information.
infoFor further information see page 16.
infoSally gave me a good piece of information.
infoIf the other party does not offer personal information, however, it is better to leave it alone.
infoThe spy sent information by code.
infoThe space shuttle informs us about the earth, too.
infoPlease forward this message along with the seminar information to the appropriate managers in your firm.
infoWe only have secondhand information of the coup.
infoPlease keep me informed of the matter.
infoOur department doesn't have that information.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
inform(อินฟอร์ม') v. บอก,แจ้ง,ทำให้เต็มไปด้วย,ดลใจ,ฟ้องร้อง., See also: informble adj. informedly adv. informingly adv., Syn. apprise,advise
informal(อินฟอร์'เมิล) adj. ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,กันเอง,ไม่เคร่งครัด., See also: informally adv., Syn. unceremonious ###A. formal
informality(อินฟอร์แมล'ลิที) n. การไม่มีพิธีรีตรอง,ความไม่เป็นทางการ,ความกันเอง,ความไม่เคร่งครัด, Syn. familliarity,laxity,ease
informant(อินฟอร์'เมินทฺ) n. ผู้บอก,ผู้แจ้ง,ผู้ให้ความรู้,สนเทศ, Syn. informer
informaticsสนเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ (information) และการคำนวณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต เป็นคำที่ชาวยุโรปนำมาใช้แทนคำ computer science ที่แปลว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ดู computer science ประกอบ
information(อินฟอร์เม'เชิน) n. ความรู้,ข่าว,ข้อมูล,การบอกข่าว,การให้ความรู้,สำนักงานสนเทศ., See also: informational adj., Syn. learning
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
informative(อินฟอร์ม'มะทิฟว) adj. ให้ความรู้,ซึ่งแจ้งให้ทราบ, See also: informatively adv. informativeness n.
informed(อินฟอร์มดฺ') adj. รู้,ทราบข่าว,สันทัดกรณี
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้,สนเทศ,ผู้แจ้งข่าว
kinfolk(คิน'โฟล์ค) n.,pl. ญาติพี่น้อง. -S.kinfolks,kinsfolk
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
misinform(มิสอินฟอร์ม') vt. ให้ข้อมูลผิด, See also: misinformant n. misinformer n. misinformation n., Syn. mislead
reinforce(รีอินฟอร์ส') vt. เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,สนับสนุน,ทำให้แข็งแรง,ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น,เพิ่ม,เสริม, Syn. strengthen,reenforce
reinforced concreten. คอนกรีตเสริมเหล็ก
reinforcement(รีอินฟอร์ส'เมินทฺ) n. การเสริมกำลัง,สิ่งที่ใช้เสริมกำลัง,กองกำลังเสริม,กองกำลังสนับสนุน
well-informed(เวล'อินฟอร์มดฺ') adj. รู้ข่าวดี,มีความรู้กว้างขวาง,พหูสูตร

English-Thai: Nontri Dictionary
infold(vt) ห่อหุ้ม,โอบกอด,กอดรัด
inform(vt) บอก,แจ้ง,ให้ความรู้,ฟ้อง,รายงาน
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด
informant(n) ผู้บอก,ผู้ส่งข่าว,ผู้แจ้ง
information(n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง
misinform(vt) บอกผิด,พูดให้เข้าใจผิด,ให้ข้อมูลผิด
misinformation(n) สิ่งที่ทราบมาผิดๆ,ข้อมูลที่ผิด
pinfold(n) คอกสัตว์,ที่คุมขัง
reinforce(vt) เสริมกำลัง,เพิ่มกำลัง,บำรุงกำลัง
reinforcement(n) กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
tinfoil(n) แผ่นตะกั่ว,แผ่นดีบุก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดต่อสอบถาม    [V] ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
ผู้รายงาน    [N] reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
ไอที [N] informational technology, See also: IT, Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    [N] information center, Syn. ศูนย์ข่าว
แจ้งตำรวจ [V] inform the police, See also: notify the police, Example: พลเมืองดีแจ้งตำรวจว่าในสลัมแห่งนี้มีการซื้อขายยาบ้ากัน, Thai definition: บอกกล่าวตำรวจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แจ้งให้ทราบ [V] inform, See also: announce, Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว, Ant. รับฟัง, Example: ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้
ให้ข่าวสาร [V] give information, See also: spread the news, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: ปัจจุบันมีสื่อที่ให้ข่าวสารกับเรามากมาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
ไม่มีพิธีรีตรอง [V] informal, Syn. ไม่เป็นทางการ, Ant. เป็นทางการ, Example: งานแต่งของเธอไม่มีพิธีรีตรองอะไรมาก แค่ผูกแขน ไหว้ผู้ใหญ่เท่านั้น, Thai definition: ไม่เป็นตามแบบหรือตามธรรมเนียมอย่างที่ต้องปฏิบัติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ [N] information technology, See also: IT, Example: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ [N] information technology, See also: IT, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สนเทศ    [N] information
สารสนเทศ    [N] information
ข้อมูลขนาดใหญ่    [N] a large amount of information, See also: voluminous information, Example: CD - ROM สามารถบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ได้จำนวนมาก, Thai definition: ข้อมูลที่มีจำนวนมาก
ข้อมูลข่าวสาร    [N] news information, Syn. ข่าวสาร, Example: ระบบแลนเป็นการเชื่อมต่อเครื่องพีซีให้มีการใช้ข้อมูลข่าวสาร และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ร่วมกัน, Thai definition: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข้อมูลจริง    [N] correct information, See also: truth, Example: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง, Thai definition: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง
ข้อมูลรูปภาพ    [N] pictorial information, See also: graphic, Syn. ข้อมูลภาพ, Example: เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ก้าวหน้าไปมาก จนสามารถที่จะประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพได้จำนวนมาก, Thai definition: ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ
ประมวลผลข้อมูล    [V] process data (information), See also: evaluate data (information), Example: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข, Thai definition: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
ผู้บอกภาษา    [N] informant, Example: ในการเก็บข้อมูลภาษาถิ่น ผู้วิจัยต้องคัดเลือกผู้บอกภาษาที่มีอวัยวะในการออกเสียงครบถ้วน เพราะมิฉะนั้นอาจจะทำให้ได้ยินเสียงผิดเพี้ยนไปได้, Thai definition: ผู้ที่ให้ข้อมูลด้านภาษา
ผู้ให้ข้อมูล    [N] informant, Syn. ผู้บอกข้อมูล, Example: เขาต้องการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนพื้นถิ่นจริงๆ, Count unit: คน
สันทัดกรณี    [ADJ] skillful, See also: well-informed, Thai definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
ได้ความ [V] learn the news, See also: get the information, know, Syn. ได้เรื่อง, ได้การ, รู้เรื่อง, Example: เธอได้ความมาอย่างไรบ้าง เล่าให้พวกเราฟังหน่อย, Thai definition: รู้เรื่องราวหรือข้อมูลของเหตุการณ์, รู้ข่าวคราวที่เป็นไป
รับทราบ    [V] acknowledge, See also: be aware, be informed, Syn. ทราบ, รับรู้, Example: ผมเพียงแต่แจ้งให้รับทราบ ไม่จำเป็นต้องสนใจมาก
วิสาสะ    [ADJ] familiar, See also: intimate, informal, acquainted, Example: ผมรู้สึกสบายใจกับรอยยิ้มวิสาสะของผู้คนรอบข้าง ที่อิ่มเอิบไปด้วยคำทักทายที่จริงใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ    [ADV] familiarly, See also: intimately, informally, Example: พวกเขาโปรยรอยยิ้มให้ผมกับเมียอย่างวิสาสะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สารนิเทศ    [N] general information, Example: การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานจะทำให้สามารถสรุปสารนิเทศในรูปแบบที่เหมาะสมได้โดยง่าย, Thai definition: การชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ
สารสนเทศ    [N] information, Example: คอมพิวเตอร์สามารถจัดการข้อมูลหรือผลิตสารสนเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สื่อ    [V] convey, See also: communicate, transmit, impart, pass on, inform, Example: เราเรียนภาษาเพื่อสื่อข่าวสารกันมากกว่าเพื่อจะได้สืบต่อและสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางภาษา, Thai definition: ทำการติดต่อให้ถึงกัน, ชักนำให้รู้จักกัน
แจ้งเหตุ [V] inform, See also: notify, tell, Syn. บอกเหตุ, Example: เขามาแจ้งเหตุด้วยตัวเองและเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้น, Thai definition: บอกให้รู้ถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวสำคัญ
กราบทูล    [V] inform (a prince), See also: tell, Syn. บอก, กล่าว, Example: กระผมได้กราบทูลเสด็จในกรมแล้วถึงเรื่องราชการด่วน
รอบรู้    [V] be omniscient, See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well vers, Syn. รู้มาก, มีความรู้, Ant. รู้น้อย, Example: ท่านรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย, Thai definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง
ข่าวสาร    [N] information, See also: news, message, Syn. ข่าว, ประกาศ, ข้อมูล, Example: ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ช่วยให้เรารู้เรื่องต่างๆ ดีขึ้น, Count unit: เรื่อง, ข่าว, ชิ้น, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นไปหรือรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ
ข่าวกรอง    [N] intelligence, See also: information, Example: เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้
ข่าว    [N] information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, Example: ผู้เห็นเหตุการณ์ต้องการให้ข่าวเรื่องการโจรกรรมธนาคารแก่ตำรวจ, Count unit: เรื่อง, ประเด็น, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องราวหรือรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ
ข่าวคราว    [N] news, See also: message, information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, ข่าว, Example: เราไม่ได้ข่าวคราวจากทางบ้านมาหลายเดือนแล้ว, Count unit: เรื่อง, ข่าว, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องทุกข์สุขความเป็นไปของชีวิต
ข้อมูล    [N] data, See also: information, Example: ไวรัสตัวใหม่ทำให้ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์หายไป, Thai definition: ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ
คาย    [V] reveal, See also: disclose, tell, inform, uncover, Syn. เปิดเผย, แสดงออก, Example: เขาถูกทรมานอย่างสาหัสเพื่อให้คายความลับของทางรัฐบาล
คาบ    [V] inform, See also: tell, communicate the news, pass on the information, Example: เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจ้าพ่ออย่างเรียบร้อยหมดเปลือก, Thai definition: แจ้งข่าวให้คนอื่นรู้, Notes: (สแลง)
คอนกรีตเสริมเหล็ก    [N] ferro-concrete, See also: reinforced concrete, Example: ฐานของอาคารนี้ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก, Thai definition: คอนกรีตที่ใช้เหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กเสริมภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
คอนกรีตอัดแรง    [N] reinforced concrete, Thai definition: คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้กรรมวิธีดึงเหล็กเส้นให้ยืดตัวเต็มที่ก่อนแล้วจึงหล่อคอนกรีตหุ้ม เพื่อให้รับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น
เสริม [V] enhance, See also: reinforce, strengthen, boost, improve, lift, increase, add to, Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม, ต่อเติม, เพิ่มพูน, Example: มีการวิจัยพบว่าเด็กที่พ่อแม่มีการศึกษาสูงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเสริมประสบการณ์จะฉลาดกว่าเด็กพวกตรงกันข้ามไม่มากก็น้อย
ผู้รู้    [N] knowledgeable people, See also: well-informed person, Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, Example: ผู้รู้ทางภาษาศึกษาค้นคว้างานไว้เป็นหลักฐานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีประสบการณ์มาก
ฟ้อง    [V] indicate, See also: show, inform, Example: ผลงานที่ผ่านมาในรอบปีฟ้องให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรมตำรวจที่ตกต่ำลง, Thai definition: แสดงให้รู้
ฟ้อง    [V] complain, See also: accuse, tell on, inform against, Example: เขามักจะไปฟ้องแม่ว่าเพื่อนๆ ที่โรงเรียนชอบแกล้งเขา, Thai definition: กล่าวหา, กล่าวโทษ
ภาษาตลาด    [N] informal language, See also: slang, Syn. ภาษาปาก, Example: ในงานเขียนที่ค่อนข้างเป็นทางการมักจะไม่ค่อยพบภาษาตลาดหรือภาษาปากให้เห็น, Thai definition: ภาษาที่ใช้พูดจากันอย่างไม่เป็นทางการในระดับที่ต่ำกว่าภาษาพูด
สนิทสนม    [ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. คุ้นเคย, สนิท, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางสนิทสนมกับทุกคน, Thai definition: ชอบพอ, คุ้นเคยกันดี, เข้ากันได้ดี
เป็นกันเอง [ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางให้เป็นกันเองกับทุกคน
เรียน [V] inform, See also: report, address, Example: เขาหาจังหวะเหมาะๆ เพื่อเข้าพบเจ้านาย แล้วเรียนให้ท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: บอกให้ผู้ใหญ่ หรือนายทราบ
ส่วนข้อมูล    [N] information division
สังคมข่าวสาร    [N] information society, Example: สังคมปัจจุบันกำลังเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมข่าวสาร
สำนักข่าว    [N] news agency, See also: press agency, press association, information service, Example: ทุกสำนักข่าวเฝ้าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบว่ารัฐบาลของสหรัฐจะดำเนินการอย่างไร, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลหรือรายละเอียดของข่าวต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกให้รู้[v. exp.] (bøk hai rū) FR: informer ; apprendre
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate   FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
ชีวสารสนเทศศาสตร์[n.] (chīwasārasonthētsāt) EN: bioinformatics   FR: bio-informatique [f]
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel   FR: chaîne d'information [f]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[n. exp.] (chǿng khāo yīsip-sī chūamōng) FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   
ฟังข่าว[v. exp.] (fang khāo) FR: écouter les informations
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information   FR: donner des informations ; informer
ให้ข้อมูลผิด[v. exp.] (hai khømūn phit) EN: misinform   
หูป่าตาเถื่อน[adj.] (hūpātātheūoen) EN: uninformed   
หูตาสว่าง[v.] (hūtāsawāng) EN: be well-informed   
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้...ทราบ[v.] (jaēng hai ... sāp) EN: inform ... (s.o.) ; announce   FR: informer ... (qqn)
แจ้งเหตุ[v.] (jaēng hēt) EN: inform ; notify ; tell   
แจ้งความ[v.] (jaēngkhwām) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report   FR: annoncer ; notifier ; faire de la publicité
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām thet) EN: report false information intentionally   
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrūat) EN: call the police ; inform the police ; notify the police   FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police
การบอก[n.] (kān bøk) EN: information   
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing   FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
กันเอง[adj.] (kan-ēng) EN: informal   FR: informel ; familier
การฟ้อง[n.] (kān føng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องร้อง[n.] (kān føngrøng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   
การแจ้งความ[n.] (kān jaēngkhwām) EN: information ; charge   
การเขียนโปรแกรม[n. exp.] (kān khīen prōkraēm) EN: computing programming   FR: programmation (informatique) [f]
การมีข้อมูลมากเกินไป[n. exp.] (kān mī khømūn māk koēnpai) EN: information overload   
การประมวลผลสารสนเทศ[n. exp.] (kān pramūanphon sārasonthēt) EN: information processing   FR: traitement de l'information [m]
การเสริมแรง [n. exp.] (kān soēm raēng) EN: reinforcement   FR: renforcement [m]
การเสริมแรงทางบวก[n. exp.] (kān soēm raēng thāng būak) EN: positive reinforcement   
การเสริมแรงทางลบ[n. exp.] (kān soēm raēng thāng lop) EN: negative reinforcement   
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēngkhāo) EN: publication ; giving information ; news publishing ; announcement ; press conference   
เก็บข้อมูล[v. exp.] (kep khømūn) EN: record data   FR: enregistrer des données ; conserver des informations
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick up information ; glean information   
กึ่งทางการ[adj.] (keung thāngkān) EN: semi-formal   FR: informel ; officieux
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information   FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
ข่าวเช้า[n. exp.] (khāo chāo) EN: morning news   FR: informations du matin [fpl]
ข่าวชิ้นหนึ่ง[n. exp.] (khāo chin neung) EN: a piece of news   FR: une tranche d'information
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo duan) EN: hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch   FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ข่าวคราว[n.] (khāokhrāo) EN: news ; message ; information   FR: nouvelle [f] ; message [m] ; information [f]
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item   FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
ข่าวกรอง[n.] (khāokrøng) EN: intelligence ; information   FR: information [f] ; renseignement [m] ; indication [f]
ข่าวสั้น [n. exp.] (khāo san) EN: news in brief   FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'information [m]
ข่าวสาร[n.] (khāosān) EN: news ; information ; message   FR: nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; actualités [fpl] ; message [m]
ข่าวสังคม[n. exp.] (khāo sangkhom) EN: social news   FR: information sociale [f]
ข่าวเที่ยง [n. exp.] (khāo thīeng) FR: informations de la mi-journée [fpl]
ข่าวท้องถิ่น[n. exp.] (khāo thøngthin) EN: local news   FR: information régionale [f] ; information locale [f]
ข่าวใหญ่[n. exp.] (khāo yai) EN: big news ; important news   FR: nouvelle importante [f] ; information importante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFO    IH1 N F OW0
INFORM    IH2 N F AO1 R M
BINFORD    B IH1 N F ER0 D
WINFORD    W IH1 N F ER0 D
LINFORD    L IH1 N F ER0 D
INFORMS    IH2 N F AO1 R M Z
INFOTECH    IH1 N F OW0 T EH2 K
INFOSCAN    IH1 N F OW0 S K AE2 N
INFOTRON    IH1 N F OW0 T R AA2 N
INFORMAL    IH2 N F AO1 R M AH0 L
INFORMIX    IH2 N F AO1 R M IH0 K S
SINFONIA    S IH2 N F OW1 N IY0 AH0
SWINFORD    S W IH1 N F ER0 D
INFOCORP    IH1 N F OW0 K AO2 R P
INFORMED    IH2 N F AO1 R M D
INFORMER    IH2 N F AO1 R M ER0
RAINFORD    R AY1 N F ER0 D
INFOWORLD    IH1 N F OW0 W ER2 L D
MISINFORM    M IH2 S IH2 N F AO1 R M
REINFORCE    R IY2 IH2 N F AO1 R S
DISINFORM    D IH2 S IH2 N F AO1 R M
INFORMING    IH2 N F AO1 R M IH0 NG
INFORMERS    IH2 N F AO1 R M ER0 Z
INFORMALS    IH2 N F AO1 R M AH0 L Z
INFORMANT    IH2 N F AO1 R M AH0 N T
RAINFOREST    R AY1 N F AO2 R AH0 S T
INFOTRON'S    IH1 N F OW0 T R AA2 N Z
INFORMANTS    IH2 N F AO1 R M AH0 N T S
UNINFORMED    AH2 N IH2 N F AO1 R M D
REINFORCED    R IY2 IH2 N F AO1 R S T
REINFORCES    R IY2 IH2 N F AO1 R S AH0 Z
INFORMATIC    IH2 N F AO1 R M AE1 T IH0 K
INFORMALLY    IH2 N F AO1 R M AH0 L IY0
INFORMATIC    IH2 N F ER0 M AE1 T IH0 K
INFORMATIVE    IH2 N F AO1 R M AH0 T IH0 V
INFORMATICS    IH2 N F ER0 M AE1 T IH0 K S
RAINFORESTS    R AY1 N F AO2 R AH0 S T S
RAINFORESTS    R AY1 N F AO2 R AH0 S S
RAINFORESTS    R AY1 N F AO2 R AH0 S
INFORMALITY    IH2 N F ER0 M AE1 L AH0 T IY0
REINFORCING    R IY2 IH2 N F AO1 R S IH0 NG
INFOMERCIAL    IH1 N F OW0 M ER2 SH AH0 L
MISINFORMED    M IH2 S IH2 N F AO1 R M D
INFORMATION    IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N
INFORMATICS    IH2 N F AO1 R M AE1 T IH0 K S
INFORMATION    IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N
INFORMATIONS    IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N Z
INFOTAINMENT    IH2 N F OW0 T EY1 N M AH0 N T
INFOMERCIALS    IH1 N F OW0 M ER2 SH AH0 L Z
INFORMATIONS    IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
info    (n) (i1 n f ou)
inform    (v) (i1 n f oo1 m)
informs    (v) (i1 n f oo1 m z)
tinfoil    (n) (t i1 n f oi l)
Rainford    (n) (r ei1 n f @ d)
informal    (j) (i1 n f oo1 m l)
informed    (v) (i1 n f oo1 m d)
informer    (n) (i1 n f oo1 m @ r)
informant    (n) (i1 n f oo1 m @ n t)
informers    (n) (i1 n f oo1 m @ z)
informing    (v) (i1 n f oo1 m i ng)
misinform    (v) (m i2 s i n f oo1 m)
reinforce    (v) (r ii2 i n f oo1 s)
informally    (a) (i1 n f oo1 m @ l ii)
informants    (n) (i1 n f oo1 m @ n t s)
misinforms    (v) (m i2 s i n f oo1 m z)
reinforced    (v) (r ii2 i n f oo1 s t)
reinforces    (v) (r ii2 i n f oo1 s i z)
uninformed    (j) (uh2 n i n f oo1 m d)
informality    (n) (i2 n f oo m a1 l i t ii)
information    (n) (i2 n f @ m ei1 sh @ n)
informative    (j) (i1 n f oo1 m @ t i v)
misinformed    (v) (m i2 s i n f oo1 m d)
reinforcing    (v) (r ii2 i n f oo1 s i ng)
misinforming    (v) (m i2 s i n f oo1 m i ng)
informalities    (n) (i2 n f oo m a1 l i t i z)
informatively    (a) (i1 n f oo1 m @ t i v l ii)
reinforcement    (n) (r ii2 i n f oo1 s m @ n t)
uninformative    (j) (uh2 n i n f oo1 m @ t i v)
well-informed    (j) - (w e2 l - i n f oo1 m d)
misinformation    (n) (m i2 s i n f @ m ei1 sh @ n)
reinforcements    (n) (r ii2 i n f oo1 s m @ n t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
レインフォ-ス[reinfo-su, reinforce] (n) เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแรง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation
教える[おしえる, oshieru] Thai: บอก English: to inform
告げる[つげる, tsugeru] Thai: แจ้ง English: to inform

German-Thai: Longdo Dictionary
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
sich informieren über etw.(vt) หาข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่ง, ศึกษาบางสิ่ง เช่น Ich möchte mich über das Bildungssystem in Deutschland informieren. , See also: S. sich erkundigen,
Bioinformatik(n) |die| ชีวสารสนเทศศาสตร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polizeispitzel {m}; Spitzel {m}; Informant {m}police-informer [Add to Longdo]
Presseinformation {f}press briefing [Add to Longdo]
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information [Add to Longdo]
Propagandaministerium {n}ministry of information [Add to Longdo]
Regenwald {m}rain forest; rainforest [Add to Longdo]
Reifen {m} | Reifen {pl} | platter Reifen | abgefahrener Reifen | abgewerteter Reifen | feinprofilierter Reifen | gewachsener Reifen | M+S-Reifen | nachgeschnittener Reifen | nachschneidbarer Reifen | profilloser Reifen; Reifen ohne Profil | profilloser Reifen | runderneuerter Reifen | schlauchloser Reifen | unvulkanisierter Reifen | verstärkter Reifen | Reifen einer Handelsmarke | Belastung pro Reifen | Reifen für landwirtschaftliche Gerätetyre; tire [Am.] | tyres; tires [Am.] | flat tyre | bald tyre; smooth tyre; worn tyre | downgraded tyre | siped tyre | grown tyre | mud and snow tyre (M+S) | recut tyre; regrooved tyre | regroovable tyre | plain tread tyre; plain tyre; slick tyre | smooth tread tyre (slick) | remoulded tyre; retread tyre | tubeless tyre | green tyre; uncured cover | extra ply tire [Am.]; reinforced tyre | private brand tyre | load per tyre | implement tyre [Add to Longdo]
Sinfonie {f}; Symphonie {f} [mus.] | Sinfonien {pl}symphony | symphonies [Add to Longdo]
Spitzel {m} | Spitzel {pl}informer; nark; police spy | informers; narks; police spies [Add to Longdo]
Stahlbeton {m}reinforced concrete [Add to Longdo]
Stanniol {n}tinfoil [Add to Longdo]
Technische Informatik {f}Computer Engineering [Add to Longdo]
Telefonauskunft {f}directory information; directory enquiries [Add to Longdo]
Textinformation {f}textual information [Add to Longdo]
Titelzusatz {m}; Titelzusätze {pl}other title information [Add to Longdo]
Touristik-Information {f}; Fremdenverkehrsamt {n}tourist information [Add to Longdo]
Uferbefestigung {f}bank reinforcement [Add to Longdo]
Verbreitung {f} von Informationendissemination [Add to Longdo]
Verstärkung {f}; Stärkung {f}; Stützung {f}; Aussteifung {f} | Verstärkungen {pl}reinforcement | reinforcements [Add to Longdo]
Verstärkungstruppe {f} [mil.] | Verstärkungstruppen {pl}reinforcement troop | reinforcement troops [Add to Longdo]
Vorabinformation {f}advance information [Add to Longdo]
als Information getarnte Werbesendunginfomercial [Add to Longdo]
Wirtschaftsinformatik {f}computer science in economics [Add to Longdo]
Zielinformation {f}target information [Add to Longdo]
Zugangsinformation {f}access information [Add to Longdo]
Zugauskunft {f}train information [Add to Longdo]
Zugbewehrung {f}tensile reinforcement [Add to Longdo]
formlose Zusammenkunft {f}informal meeting [Add to Longdo]
Zusatzinformation {f}additional information [Add to Longdo]
Zusatzinformation {f}ancillary information [Add to Longdo]
Zuträger {m}; Zuträgerin {f}informer [Add to Longdo]
aufschlussreich {adj} | aufschlussreicher | am aufschlussreichsteninformative | more informative | most informative [Add to Longdo]
benachrichtigen; informieren; unterrichten (von; über) | benachrichtigend; informierend; unterrichtend | benachrichtigt; informiert; unterrichtet | benachrichtigt; informiert; unterrichtet | benachrichtigte; informierte; unterrichteteto inform (of; about, on) | informing | informed | informs | informed [Add to Longdo]
jdn. in seiner Entscheidung bestärkento reinforce sb.'s decision [Add to Longdo]
(eine Meinung) bestätigento reinforce (an opinion) [Add to Longdo]
bestinformiert; am kenntnisreichstenbest informed [Add to Longdo]
bewehrt {adj}reinforced [Add to Longdo]
daraus; deshalb; daher; infolgedessenhence [Add to Longdo]
einseitig; parteiisch {adj} | jdn. einseitig informierenbiased | to give sb. biased information [Add to Longdo]
falsch informierento misinform [Add to Longdo]
falsch unterrichten | falsch unterrichtend | falsch unterrichtet | unterrichtet falsch | unterrichtete falschto misinform | misinforming | misinformed | misinforms | misinformed [Add to Longdo]
formlos; unformell {adj} | formloser; unförmlicher | am formlosesten; am unförmlichsteninformal | more informal | most informal [Add to Longdo]
formlos {adv}informally [Add to Longdo]
gut unterrichtet seinto be well informed [Add to Longdo]
gutinformiert {adj} | aus gutunterrichteten Kreisenwell-informed | from well-informed quarters [Add to Longdo]
infolge; aufgrunddue to [Add to Longdo]
infolgeowing to [Add to Longdo]
infolge; zufolgeas a result of [Add to Longdo]
infolgedessen {adv}consequently [Add to Longdo]
informativinformative [Add to Longdo]
informativ {adv}informatively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]
ちくる;チクる[, chikuru ; chiku ru] (v5r) (sl) to tattle; to inform a superior of someone's actions [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
アウトラインフォント[, autorainfonto] (n) {comp} outline font [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] (n) {comp} access information [Add to Longdo]
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P) [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] (n) {comp} address information [Add to Longdo]
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P) [Add to Longdo]
インフォ[, info] (n) (abbr) information [Add to Longdo]
インフォーマー[, info-ma-] (n) informer [Add to Longdo]
インフォーマル[, info-maru] (adj-na) informal [Add to Longdo]
インフォーマルオーガニゼーション[, info-maruo-ganize-shon] (n) informal organization; informal organisation [Add to Longdo]
インフォーマルケア[, info-marukea] (n) informal care [Add to Longdo]
インフォーマルドレス[, info-marudoresu] (n) informal dress [Add to Longdo]
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents) [Add to Longdo]
インフォームドコンセント[, info-mudokonsento] (n) informed consent [Add to Longdo]
インフォウェッブ[, infouebbu] (n) {comp} Info-Web [Add to Longdo]
インフォグラフィック[, infogurafikku] (n) infographic [Add to Longdo]
インフォシーク[, infoshi-ku] (n) {comp} Infoseek [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[, infosutorakucha-] (n) {comp} infostructure; information structure [Add to Longdo]
インフォスフィア[, infosufia] (n) {comp} InfoSphere [Add to Longdo]
インフォテイメント[, infoteimento] (n) {comp} infortainment [Add to Longdo]
インフォナビゲーター[, infonabige-ta-] (n) {comp} InfoNavigator [Add to Longdo]
インフォマーシャル[, infoma-sharu] (n) (abbr) information commercial [Add to Longdo]
インフォマック[, infomakku] (n) {comp} Info-Mac [Add to Longdo]
インフォミックス[, infomikkusu] (n) {comp} Informix [Add to Longdo]
インフォメーション(P);インフォーメーション;インフォーメーシオン(ik)[, infome-shon (P); info-me-shon ; info-me-shion (ik)] (n) information; (P) [Add to Longdo]
インフォメーションアナリスト[, infome-shon'anarisuto] (n) information analyst [Add to Longdo]
インフォメーションギャプ[, infome-shongyapu] (n) information gap [Add to Longdo]
インフォメーションサイエンス[, infome-shonsaiensu] (n) information science [Add to Longdo]
インフォメーションシステム[, infome-shonshisutemu] (n) information system [Add to Longdo]
インフォメーションシンジケート[, infome-shonshinjike-to] (n) information syndicate [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[, infome-shonsu-pa-haiuei] (n) {comp} information superhighway [Add to Longdo]
インフォメーションセオリー[, infome-shonseori-] (n) information theory [Add to Longdo]
インフォメーションセンター[, infome-shonsenta-] (n) information kiosk; information centre [Add to Longdo]
インフォメーションソサイエティー[, infome-shonsosaietei-] (n) information society [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般见识[yī bān jiàn shi, ㄧ ㄅㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] to lower oneself to sb's level; to argue with someone less well-informed [Add to Longdo]
中国国防科技信息中心[Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] China Defense Science and Technology Information Center (CDSTIC) [Add to Longdo]
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc) [Add to Longdo]
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] offer (information etc); supply [Add to Longdo]
便函[biàn hán, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄢˊ, 便] an informal letter sent by an organization [Add to Longdo]
便宴[biàn yàn, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄢˋ, 便] informal dinner [Add to Longdo]
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便] everyday clothes; informal dress; civilian clothes [Add to Longdo]
便条[biàn tiáo, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ, 便 / 便] (informal) note [Add to Longdo]
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] information; news; message [Add to Longdo]
信息学[xìn xī xué, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] information science [Add to Longdo]
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT [Add to Longdo]
信息时代[xìn xī shí dài, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] information age [Add to Longdo]
信息管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] information management [Add to Longdo]
信息系统[xìn xī xì tǒng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] information system [Add to Longdo]
信息论[xìn xī lùn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄌㄨㄣˋ, / ] information theory [Add to Longdo]
信息资源[xìn xī zī yuán, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] information resource [Add to Longdo]
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, ] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc) [Add to Longdo]
传告[chuán gào, ㄔㄨㄢˊ ㄍㄠˋ, / ] to convey (a message); to inform [Add to Longdo]
传语[chuán yǔ, ㄔㄨㄢˊ ㄩˇ, / ] to pass on (information) [Add to Longdo]
传递者[chuán dì zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] messenger; transmitter (of information) [Add to Longdo]
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, / ] inside story; non-public information; behind the scenes; internal [Add to Longdo]
内情[nèi qíng, ㄋㄟˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] inside information [Add to Longdo]
切分信息[qiè fēn xìn xī, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] segmental information [Add to Longdo]
加固[jiā gù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨˋ, ] to reinforce (a structure); to strengthen [Add to Longdo]
加强[jiā qiáng, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, / ] to reinforce; to strengthen; to increase [Add to Longdo]
加派[jiā pài, ㄐㄧㄚ ㄆㄞˋ, ] to reinforce; to despach troops [Add to Longdo]
匿报[nì bào, ㄋㄧˋ ㄅㄠˋ, / ] to withhold information [Add to Longdo]
博古通今[bó gǔ tōng jīn, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] conversant with things past and present; erudite and informed [Add to Longdo]
博物多闻[bó wù duō wén, ㄅㄛˊ ˋ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ, / ] wide and knowledgeable; well-informed and experienced [Add to Longdo]
反馈[fǎn kuì, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄟˋ, / ] to send back information; feedback [Add to Longdo]
叔叔[shū shu, ㄕㄨ ㄕㄨ˙, ] (informal) father's younger brother; uncle [Add to Longdo]
只知其一,不知其二[zhǐ zhī qí yī, ㄓˇ ㄓ ㄑㄧˊ ㄧ, bu4 zhi1 qi2 er4, ] to know the first, but not know the second (成语 saw); only partial information [Add to Longdo]
[gào, ㄍㄠˋ, ] to tell; to inform; to say [Add to Longdo]
告密[gào mì, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ, ] to inform against sb [Add to Longdo]
告密者[gào mì zhě, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ ㄓㄜˇ, ] tell-tale; informer (esp. to police); whistle-blower; grass [Add to Longdo]
告诉[gào su, ㄍㄠˋ ㄙㄨ˙, / ] to tell; to inform; to let know [Add to Longdo]
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, / ] to announce; to inform; report; newspaper; recompense; revenge [Add to Longdo]
报信[bào xìn, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] notify; inform [Add to Longdo]
报告[bào gào, ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] to inform; report; make known; speech; talk; lecture [Add to Longdo]
塔斯社[Tǎ sī shè, ㄊㄚˇ ㄙ ㄕㄜˋ, ] TASS; Information Telegraph Agency of Russia [Add to Longdo]
增援[zēng yuán, ㄗㄥ ㄩㄢˊ, ] reinforce [Add to Longdo]
增防[zēng fáng, ㄗㄥ ㄈㄤˊ, ] to reinforce defenses [Add to Longdo]
外公[wài gōng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄥ, ] (informal) mother's father; maternal grandfather [Add to Longdo]
外婆[wài pó, ㄨㄞˋ ㄆㄛˊ, ] (informal) mother's mother; maternal grandmother [Add to Longdo]
多媒体资讯[duō méi tǐ zī xùn, ㄉㄨㄛ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄗ ㄒㄩㄣˋ, / ] multimedia information [Add to Longdo]
大姨[dà yí, ㄉㄚˋ ㄧˊ, ] (informal) wife's elder sister; sister-in-law [Add to Longdo]
大娘[dà niáng, ㄉㄚˋ ㄋㄧㄤˊ, / ] (informal) father's older brother's wife; aunt [Add to Longdo]
大爷[dà ye, ㄉㄚˋ ㄧㄝ˙, / ] (informal) father's older brother; uncle; term of respect for older man [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB) [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat [Add to Longdo]
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information [Add to Longdo]
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content [Add to Longdo]
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit [Add to Longdo]
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill [Add to Longdo]
マーケティング情報システム[マーケティングじょうほうシステム, ma-keteingu jouhou shisutemu] Marketing Information System, MIS [Add to Longdo]
ミス[みす, misu] miss, Miss, myth, MIS (management information system) [Add to Longdo]
ユーザー情報[ユーザーじょうほう, yu-za-jouhou] user information [Add to Longdo]
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information [Add to Longdo]
ルーチング情報[ルーチングじょうほう, ru-chingu jouhou] routing information [Add to Longdo]
ルーティング情報[ルーティングじょうほう, ru-teingu jouhou] routing information [Add to Longdo]
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology [Add to Longdo]
応用特有情報[おうようとくゆうじょうほう, ouyoutokuyuujouhou] application-specific information [Add to Longdo]
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] billing information [Add to Longdo]
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information [Add to Longdo]
画像情報[がぞうじょうほう, gazoujouhou] image information, image data [Add to Longdo]
管理情報[かんりじょうほう, kanrijouhou] management information [Add to Longdo]
管理情報ベース[かんりじょうほうベース, kanrijouhou be-su] Management Information Base [Add to Longdo]
関連情報[かんれんんじょうほう, kanrennjouhou] related information [Add to Longdo]
関連情報速度[かんれんじょうほうそくど, kanrenjouhousokudo] connection information rate [Add to Longdo]
記録情報[きろくじょうほう, kirokujouhou] recorded information [Add to Longdo]
許容情報速度[きょようじょうほうそくど, kyoyoujouhousokudo] allowable information rate [Add to Longdo]
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS [Add to Longdo]
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE [Add to Longdo]
経営情報システム[けいえいじょうほうシステム, keieijouhou shisutemu] Management Information System, MIS [Add to Longdo]
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] joint information content [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game [Add to Longdo]
詳細情報[しょうさいじょうほう, shousaijouhou] detailed information [Add to Longdo]
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
冗長量[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
情報[じょうほう, jouhou] information [Add to Longdo]
情報の測度[じょうほうのそくど, jouhounosokudo] measure of information [Add to Longdo]
情報オブジェクト[じょうほうオブジェクト, jouhou obujiekuto] information object [Add to Longdo]
情報システム[じょうほうシステム, jouhou shisutemu] information system [Add to Longdo]
情報スーパーハイウェイ[じょうほうスーパーハイウェイ, jouhou su-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
情報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寡聞[かぶん, kabun] kenntnisarm, schlecht_informiert [Add to Longdo]
情報[じょうほう, jouhou] Information, Nachricht, Meldung [Add to Longdo]
案内所[あんないじょ, annaijo] Auskunft, Information [Add to Longdo]
[すじ, suji] -Muskel, -Sehne, -Ader, -Faser; -Linie; -Logik; Vernunft, Handlung (Roman), Quelle (einer Information) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  info
      n 1: a message received and understood [syn: {information},
           {info}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top