Search result for

*ince*

(615 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ince,-ince-, *ince*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Governor of Province (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
sincerely yours ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. yours sincerely,
Sovereign Prince (n ) องค์อธิปัตย์ เป็นเจ้าชายซึ่งมีอำนาจปกครองราชรัฐในขอบขัณฑสีมาของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
unconvinced (adj ) ไม่มั่นใจ
yours sincerely ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. sincerely yours, yours truly,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mince    [VT] สับ, See also: บด, Syn. dice, hash, divide
mince    [VT] พูดอ้อมค้อม, See also: พูดให้เบาบางลง, พูดอ้อมแอ้ม, Syn. alleviate, lessen
mince    [VI] เดินกระย่องกระแย่ง, See also: เดินกะเผลก
since    [PREP] ตั้งแต่, Syn. due to, because of, oweing to
since    [CONJ] ตั้งแต่, Syn. as, because, inasmuch as, whereas
since    [CONJ] เนื่องจาก, Syn. as, for, inasmuch as
since    [ADV] เมื่อหลายปีมาแล้ว, See also: เมื่อก่อน, จากนั้นมา, ตั้งแต่นั้นมา
wince    [VI] สะดุ้งหนี (เพราะกลัวหรือเจ็บปวด), See also: หดตัวหนี, Syn. cringe, flinch, shrink
wince    [VI] แสดงสีหน้าเจ็บปวด (เพราะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ทำให้อึดอัดใจ)
wince    [N] การแสดงสีหน้าเจ็บปวด
wince    [N] การสะดุ้งหนี (เพราะกลัวหรือเจ็บปวด), See also: การหดตัวหนี
evince    [VT] แสดงความรู้สึกออกมาอย่างชัดแจ้ง, Syn. manifest, reveal, show
incept    [VI] ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
incest    [N] การร่วมประเวณีระหว่างผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรมอย่างมาก
prince    [N] เจ้าชาย, Syn. monarch, sovereign
prince    [N] คนเก่งที่สุดในขอบข่ายงานหรือกิจกรรมที่ทำ
quince    [N] ผลไม้ขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม ใช้ทำแยม
quince    [N] ต้นไม้ขนาดเล็กที่ให้ผลเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม
wincer    [N] ผู้สะดุ้งหนี, Syn. wincer
incense    [N] กำยาน, See also: เครื่องหอม, ธูป, Syn. scent, fuel, joss stick
incense    [VI] จุดธูปบูชา, See also: เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense    [VT] จุดธูปบูชา, See also: เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense    [VT] ทำให้โกรธจัด, See also: ทำให้โมโหมาก, Syn. anger, enrage, infuriate, Ant. mollify, pacify
pincers    [N] ปากคีบ, See also: คีมเหล็ก, คีมปากนกแก้ว, Syn. tweezer
pincers    [N] ก้าม (ปู), Syn. claw
sincere    [ADJ] จริงใจ, See also: ตรงไปตรงมา, Syn. honest, truthful, faithful, trustworthy, Ant. closed, secretive
sincere    [ADJ] แท้จริง, Syn. real, actual, Ant. feigned
sincere    [ADJ] บริสุทธ์, See also: ไม่เจือปน
convince    [VT] ทำให้แน่ใจ, See also: ทำให้แน่ชัด, Syn. make feel sure, prove
convince    [VT] โน้มน้าว, See also: ชักจูง, Syn. persuade
princely    [ADV] แบบเจ้าชาย, See also: อย่างกษัตริย์, Syn. august, sovereign
princess    [N] เจ้าหญิง, See also: เจ้าฟ้าหญิง, ท่านหญิง, Syn. monarch, dauphiness
province    [N] จังหวัด
province    [N] อาณาเขต, See also: เขต, Syn. area, region, territory
wince at    [PHRV] สะดุ้ง
convinced    [ADJ] ที่ถูกโน้มน้าว
incentive    [ADJ] ที่เป็นสิ่งกระตุ้น, See also: ที่ปลุกเร้า, Syn. encouraging, motivating
incentive    [N] สิ่งกระตุ้น, See also: สิ่งเร้า, Syn. encouragement, inducement
inception    [N] การก่อตั้ง (คำทางการ), See also: การเริ่มต้น, Syn. beginning, initiation
inception    [N] การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
inceptive    [N] คำกริยาที่แสดงการเริ่มต้นของการกระทำ (ทางภาษาศาสตร์)
inceptive    [ADJ] ที่เริ่มต้น (คำทางการ), Syn. initial, introductory
incessant    [ADJ] เรื่อยๆ, See also: ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่อง, ต่อไป, Syn. ceaseless, continuous, Ant. sporadic, inconstant, intermittent
insincere    [ADJ] ซึ่งไม่จริงใจ
mince pie    [N] พายไส้เนื้อสับ
mincemeat    [N] เนื้อสับ
pince-nez    [N] แว่นตาที่มีขาหนีบจมูก, Syn. bifocals, spectacles;
sincerely    [ADV] อย่างจริงใจ, Syn. honestly
sincerely    [ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างบริสุทธิ์, Syn. truly, really
sincerity    [N] ความจริงใจ, Syn. honesty, frankness, openness, Ant. cunning, deceit, dishonesty

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provinceจังหวัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plier spot-welding machine; pincer spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pincer spot-welding machine; plier spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pincersปากคีบ, คีม, ก้ามปู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
policies incepting basisหลักถือกรมธรรม์มีผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
restraint of princesการถูกจำกัดโดยอำนาจรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system, incentiveระบบแรงจูงใจ, ระบบให้กำลังใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ANUG (acute necrotising ulcerative gingivitis); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisอะนัก (โรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown Princessมกุฎราชกุมารี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown Princeมกุฎราชกุมาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disincentiveสิ่งไม่จูงใจ, เหตุทำให้ท้อใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gingivitis, acute necrotising ulcerative (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
financial incentiveสิ่งจูงใจทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
faunal provinceขอบเขตสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incestการร่วมประเวณีกับญาติสนิท, การร่วมเพศกับญาติสนิท (ที่กฎหมายห้ามมิให้สมรสกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incendiarismการวางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incendiaryผู้วางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incentiveสิ่งจูงใจ, เหตุกระตุ้นใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incentive systemระบบแรงจูงใจ, ระบบให้กำลังใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incentive, financialสิ่งจูงใจทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inceptionการเริ่มมีผลบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inception dateวันเริ่มคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Inceptisolsอินเซปทิซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incestการสมสู่ร่วมสายโลหิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Vincent's gingivitis; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's infection; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's infection; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's gingivitis; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's stomatitis; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's gingivitis; Vincent's infectionโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's angina; necrotising ulcerative gingivostomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายลุกลาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's gingivitis; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's infection; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trench mouth; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
necrotising ulcerative gingivostomatitis; Vincent's anginaโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายลุกลาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petroleum Provinceบริเวณที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา และลักษณะชั้นหินที่คล้ายคลึงกัน, บริเวณที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา และลักษณะชั้นหินที่คล้ายคลึงกัน และมีแหล่งกักเก็บปิโตรลียม (Petroleum reservoir) อยู่เป็นจำนวนมาก [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural incentiveสิ่งจูงใจทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export incentivesสิ่งจูงใจการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Wage incentiveสิ่งจูงใจในรูปค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Early retirement incentivesสิ่งจูงใจในการเกษียณอายุก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Incendiary weaponsอาวุธเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Incenseเครื่องหอมที่ใช้เผา [TU Subject Heading]
Incentive awardsรางวัลจูงใจ [TU Subject Heading]
Incentives in industryสิ่งจูงใจในอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Incestการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]
Incest victimsผู้ถูกข่มขืนจากบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]
Norodom Sihanouk, Prince, 1922-นโรดม สีหนุ, พระเจ้า, ค.ศ. 1922- [TU Subject Heading]
Princesเจ้าชาย [TU Subject Heading]
Princessesเจ้าหญิง [TU Subject Heading]
Quebec (Province)ควีเบค [TU Subject Heading]
Tax incentivesมาตรการทางภาษีอากร [TU Subject Heading]
Incentive สิ่งจูงใจ
สิ่งจูงใจเพื่อช่วยสนับสนุนการนำวัสดุกลับมา ใช้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Financial Incentivesการจัดสิ่งชวนใจด้านการเงิน [การแพทย์]
Glass, Sincertedซินเตอร์กล๊าส, [การแพทย์]
Incentivesสิ่งชวนใจ, เครื่องล่อใจ [การแพทย์]
Incentives, Economicสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ [การแพทย์]
Incestการร่วมเพศในระหว่างญาติ, ความสัมพันธ์ทางเพศกับพี่น้องเดียวกัน, เพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลร่วมสายโลหิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ince"The prince of darkness" means "Satan".
inceSince graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.
inceJapan has been sending her athletes to the Olympics since 1912.
inceI haven't seen Tom since 1988.
inceMy grades have improved since first semester.
inceI've been waiting for you since two o'clock.
inceI have been writing since two o'clock without a break.
inceTwo years have passed since I last met you.
inceThree babies crying incessantly gave me a headache.
inceI came to Tokyo three years ago and have live here ever since.
inceI've been waiting since six o'clock and still my turn hasn't come.
inceSince he started at eight, he ought to be there by now.
inceThey say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.
inceFifteen years have passed since we went there last.
inceHow long is it since you bought this car?
inceSince you say so, I think I must believe it.
inceHow long has it been since you gave up teaching at that school?
inceI wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.
inceNo matter what you say, I am convinced that I am right.
inceSince it is you, I have confidence you can solve it.
inceHave you known her since 1990?
inceSince you're a member of this sports club, you'll have to conform to its rules.
inceHave you lived in Sasayama since last year?
inceHave you been busy since yesterday?
inceYou have changed since I saw you last year.
inceYou will soon be convinced that I am right.
inceHave you been in Japan since last month?
inceYou lack sincerity for her.
inceIt is only a few months since that Frenchman came to Japan.
inceOur transactions with that firm have continued unbroken since my father's generation.
inceSix months have passed since the author was killed in an accident.
inceHis health has declined since the accident.
inceI have not seen him since.
inceThat girl is under the delusion that she is a princess.
inceHow long is it since you heard from him?
inceNothing has been heard from him since he left for America.
inceThat politician has come down in the world since the so-called "Recruit scandal" was publicized.
inceAlice has had a cold since last Sunday.
inceIn a since, such a political movement may be called a revolution.
inceI have had a series of misfortunes since then.
inceI have heard nothing from him since then.
inceSince the weather is so good, can I open a window?
inceUnder no circumstances will the princess succeed to the throne.
inceMy children make pathetically sincere efforts to get up early.
inceSince we have no money, it's no use thinking of a holiday.
inceMy father has been washing his car since this morning.
inceTwo years have passed since we parted.
inceIt seems like yesterday, but it's actually nearly ten years since we first met.
inceI've put on a lot of weight since Christmas.
inceIt is ten years since I came to live here.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convince(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ากระทำผิด, See also: convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness
crown princen. มงกุฎราชกุมาร
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
evince(อีวินซฺ') {evinced,evincing,evinces} vt. แสดงให้เห็น,ทำให้เห็นประจักษ์,พิสูจน์เปิดเผย., See also: evincible adj. ดูevince
frankincense(แฟรง'คินเซินซฺ) n. ยางไม้หอม (gum-resin) จากต้นไม้จำพวก Boswellia
incendiary(อินเซน' เดียรี) adj. เกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้เมื่อระเบิด, เกี่ยวกับการลอบวางเพลิง, เกี่ยวกับการวางเพลิง, ซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบ, เป็นการก่อกวนความสงบ. -n. ผู้ลอบวางเพลิง, วัตถุระเบิด,ผู้ก่อกวนความไม่สงบ, Syn. inflammatory
incense(อิน' เซนซฺ) n. เครื่องหอม, ธูป, กำยาน, กลิ่นหอม. -vt. เผาเครื่องหอม, ใช้เครื่องหอมรม, จุดธูปบูชา. -vi. จุดธูปบูชา, จุดเครื่องหอม, See also: incensement n.
incentive(อินเซน' ทิฟช) n. สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม., See also: incentively adv., Syn. stimulating, provocative)
inception(อินเซพ' เชิน) n. การเริ่ม, การเริ่มแรก, การได้รับปริญญา (โดยเฉพาะปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) , พิธีมอบปริญญา
inceptive(อิมเซพ' ทิฟว) adj. เริ่มต้น, เริ่มแรกเกี่ยวกับกริยา (ไวยากรณ์) ที่เริ่มต้น. -n. คำกริยาที่แสดงการเริ่มต้น, Syn. inchoative)
incessant(อินเซส' เซินทฺ) adj. ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง, ติดต่อกัน., See also: incessantly adv.
incest(อิน' เซสทฺ) n. การร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน
incestuous(อินเซส' ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับการร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน, ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีดังกล่าว., See also: incestuously adv. incestuousness n.
insincere(อินซินเซียร์') adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ., See also: insincerely adv., Syn. false
insincerity(อินซินเซีย'ริที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,การหลอกลวง, Syn. hypocrisy
mince(มินซฺ) vt. สับละเอียด,ตัดออกเป็นชิ้น ๆ ที่เล็กมาก,ลดเสียง,พูดเสียงอ่อนลง vi. เดินด้วยก้าวสั้น ๆ อย่างนุ่มนวล,พูดหรือประพฤติอย่างมีมารยาท n. สิ่งที่สับละเอียด,ขนมสับ,เนื้อสับ., See also: mincer n.
mince pien. ขนมpieไส้เนื้อสับ
pince-nez(แพนซ'เน) n. แว่นตาที่มีขาหนีบจมูก
pincers(พิน'เซิร์ซ) n. ปากคีบ,คีมปากนก,คีมเหล็ก,ก้ามปู,อวัยวะหนีบของสัตว์
prince(พรินซฺ) n. เจ้าชาย,พระราชนัดดา,กษัตริย์,เจ้าผู้ครองนคร,ผู้ดีเด่น, See also: princeship,n.
prince consortพระสวามีของกษัตริย์หญิง
prince of darknessn. ซาตาน, Syn. Satan
prince of peacen. พระเยซูคริสต์
prince of walesn. มงกุฎราชกุมารของอังกฤษ
prince regentn. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์
prince royaln. โอรสองค์โตสุดของกษัตริย์
princedom(พรินซฺ'เดิม) n. ตำแหน่งเจ้าชาย,เขตปกครองของเจ้าชาย,ลำดับเทพยดาหรือทูตสวรรค์, Syn. principalities
princeling(พรินซฺ'ลิง) n. เจ้าชายน้อย,เจ้าชายที่มีตำแหน่งไม่สำคัญ, Syn. young prince
princely(พรินซฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับเจ้าชาย,ฟุ่ม-เฟือย,หรูหรา., See also: princeliness n.
princess(พริน'ซิส,-เซส) n. เจ้าหญิง,ชายาของเจ้าชาย,กษัตริย์ที่เป็นหญิง,หญิงที่มีชื่อเสียง, See also: princessly adj.
province(พรอฟ'วินซฺ) n. จังหวัด,มณฑล,ภูมิภาค,เขต,บริเวณที่ต่ำกว่าบริเวณหนึ่ง,วง, -Phr. (the provinces ส่วนภูมิภาค), Syn. area
quince(ควินซฺ) n. ผลไม้ขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
since(ซินซฺ) adj.,prep.,conj.นับตั้งแต่นั้นมา,ตั้งแต่,ในเมื่อ,เนื่องด้วย,เนื่องจาก,โดยเหตุที่,เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว., See also: since long นานมาแล้ว,แต่ก่อนนานมาแล้ว, Syn. from then till now,ago
sincere(ซินเซียร์') adj. ใจจริง,ใจซื่อ,จริงใจ,แท้จริง, See also: sincerely adv., Syn. truth,honest
sincerity(ซินเซีย'ริที) n. ความใจจริง,ความจริงใจ,ความมีใจซื่อ,ความแท้จริง,ความไม่ปลอม,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีสิ่งเจือปน., Syn. honesty ###A. hypocrisy
wince(วินซฺ) vi.,n. (การ) หดตัว,สะดุ้ง,หดถอย,ถอย, See also: wincer n. wincingly adv., Syn. shrink,flinch

English-Thai: Nontri Dictionary
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก
CROWN Crown Prince(n) มงกุฎราชกุมาร
evince(vt) แสดงให้เห็นชัด,ทำให้ประจักษ์,พิสูจน์
frankincense(n) กำยาน
incendiary(adj) ก่อให้เกิดเพลิง,ซึ่งก่อความไม่สงบ
incendiary(n) วัตถุระเบิด,ผู้ลอบวางเพลิง,ผู้ก่อความไม่สงบ
incense(n) ธูป,กำยาน,เครื่องหอม
incense(vi) จุดธูป,กระตุ้น,เร้า,ทำให้เดือดดาล,ทำให้โกรธเคือง,ดลใจ
incentive(adj) ชวนใจ,ยั่วยวน,ปลุกเร้า,กระตุ้น
incentive(n) สิ่งชวนใจ,สิ่งกระตุ้น,สินน้ำใจ,สิ่งดลใจ
inception(n) การเริ่มต้น,พิธีมอบปริญญา
incessant(adj) ไม่หยุดหย่อน,ต่อเนื่อง
incest(n) การร่วมประเวณีโดยผิดประเพณี
incestuous(adj) เป็นการร่วมประเวณีที่ผิดประเพณี
insincere(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ,หน้าไหว้หลังหลอก
insincerity(n) ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,ความหน้าไหว้หลังหลอก
mince(vi) วางท่า,ก้าวอย่างนุ่มนวล
mince(vt) สับ,บด
mincemeat(n) ไส้ขนม,เนื้อสับ
pincers(n) คีมปากนกแก้ว,ปากคีบ,ก้ามปู
prince(n) เจ้าชาย,เจ้าผู้ครองนคร,พระยา
princely(adj) อย่างเจ้า,ของเจ้า,โอ่โถง,งดงาม,หรูหรา
princess(n) เจ้าหญิง,หม่อม,ชายา
province(n) จังหวัด,ภูมิภาค,มณฑล,เขต
since(adv) เนื่องจาก,ตั้งแต่นั้นมา,เนื่องด้วย,โดยเหตุที่
since(con) เพราะว่า,นับตั้งแต่,เนื่องจาก,เนื่องด้วย
since(pre) หลังจาก,ตั้งแต่,จาก
sincere(adj) จริงใจ,ซื่อสัตย์,แท้จริง,บริสุทธิ์
sincerity(n) ความจริงใจ,ความซื่อสัตย์,ความแท้จริง,ความบริสุทธิ์
wince(n) อาการเสียว,อาการสะดุ้ง,การหดตัว
wince(vi) เสียว,สะดุ้ง,หดตัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จากนี้    [ADV] from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
ชักจูงใจ    [V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
พุทธมณฑล    [N] Buddhist diocese, See also: Buddhist province, Thai definition: เขตแดนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ
พระบรมวงศ์เธอ    [N] prince/princess, See also: grandson/granddaughter of the king, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, Count unit: พระองค์
มลรัฐ    [N] state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จ.    [N] province, Syn. จังหวัด
แรงจูงใจ [N] incentive, See also: stimulus, encouragement, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ
สิ่งเร้า    [N] stimulus, See also: provocation, spur, incentive, Syn. สิ่งจูงใจ, สิ่งล่อใจ
เนื่องจาก [CONJ] because, See also: as, since, due to the fact that, Syn. เพราะ, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า, เหตุเพราะ, Example: ผู้หญิงมีปริมาตรเลือดน้อยกว่าผู้ชาย เนื่องจากมีไขมันมากกว่าความดันเลือด
ไม่หยุดหย่อน [ADV] incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
หัวเมือง    [N] provinces, Example: เดิมประเทศไทยมีหัวเมืองใหญ่ๆ หลายหัวเมือง, Count unit: หัวเมือง, เมือง, Thai definition: จังหวัดที่ไม่ใช่เมืองหลวง
อย่างจริงใจ    [ADV] sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
แต่อ้อนแต่ออก [ADV] since birth, See also: from the first day in the world, Example: ยายเลี้ยงเขาตั้งแต่อ้อนแต่ออก
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง    [N] old servant, See also: slave since childhood, one born in slavery, Syn. ข้าเก่า, คนเก่าคนแก่, Example: ทุกวันนี้คนรับใช้ที่เป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงสูญพันธุ์ไปแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่อยู่ด้วยกันมานานในฐานะรับใช้จนไว้วางใจได้, Notes: (สำนวน)
เถียงคำไม่ตกฟาก [V] argue incessantly, See also: dispute every word, Syn. เถียงคอเป็นเอ็น, Example: เด็กคนนี้เถียงคำไม่ตกฟาก เป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลย, Thai definition: เถียงไม่หยุด
เถียงไม่ขึ้น [V] can't argue, See also: argue without reason, lose the argument, be unable to reason with, fail to convince, Syn. เถียงไม่ออก, Example: เหตุผลของเขาทำให้ผมเถียงไม่ขึ้น, Thai definition: เถียงต่อไปไม่ได้ เพราะต้องยอมรับเหตุผลที่เขายกขึ้นอ้าง
ทำเล่นๆ    [V] be flippant, See also: be playful, manifest insincerity, Ant. ทำจริงๆ, ทำจริงๆ จังๆ, Example: งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เขาทำเล่นๆ เพื่อรอเวลาที่จะสอบเรียนต่อ
เทวี [N] queen, See also: princess, Syn. นางพญา, นางกษัตริย์, พระเทวี, Example: พระมเหสีได้ยินมดดำตัวหนึ่งบ่นว่าชานอ้อยของพระเทวียังมีน้ำหวานเหลืออยู่บ้าง ไม่เหมือนของพระราชา, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้หญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นับตั้งแต่    [CONJ] from, See also: since, ever since, Example: ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์จะปรากฏอยู่ในป้ายของเราไม่เกิน 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่ปิดตลาดประจำวัน
น้ำใสใจจริง    [N] sincerity, See also: cordiality, genuineness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมงงเป็นไก่ตาแตก ยอมรับในน้ำใสใจจริงของเขาจนพูดอะไรไม่ออก, Thai definition: จิตใจที่แท้จริง
มณฑล    [N] precinct, See also: circle, county, province, circumference, Syn. เขต, บริเวณ, Example: ชาวฮั่นอพยพมาจากมณฑลอื่นๆ เพื่อแสวงโชคและหางานทำ, Count unit: มณฑล, Thai definition: เขตปกครองที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลาบ    [N] minced meat (with vegetable and chilli), See also: spicy minced meat salad, Example: ลาบเป็ดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์สับให้ละเอียดผสมด้วยเครื่องปรุง
เห็นจริง [V] be convinced, Example: หม่อมฉันไปตรวจดูก็เห็นจริงตามเขาบอก
องค์    [N] numerative noun for kings, princes, princesses, priests, images of Buddha, gods, palaces, pagodas, Example: พ่อแกรู้จักนับถือพระชั้นผู้ใหญ่ในวัดบวรฯ หลายองค์, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาอื่น และสิ่งที่เคารพบูชาในทางศาสนาบางอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สะบัดสะบิ้ง    [ADV] affectedly, See also: insincerely, unnaturally, Example: เธอตอบอย่างสะบัดสะบิ้ง, Thai definition: ทำจริตกิริยากระตุ้งกระติ้ง
สิ่งยั่วยวน    [N] temptation, See also: lure, enticement, seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อใจ, Example: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ
สิ่งล่อใจ    [N] lure, See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ, Thai definition: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
สุจริตใจ    [ADV] honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
สิ่งจูงใจ    [N] incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count unit: แบบ, ชนิด, Thai definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
เหตุ [CONJ] because of, See also: owing to, due to, as, since, on account of, by reason of, thanks to, Syn. ด้วย, เพราะ, Example: การแข่งขันฟุตบอลได้เลื่อนออกไป เหตุเพราะฝนตก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    [N] Prince of Songkla University, Example: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
มกุฎราชกุมาร    [N] crown prince, Syn. องค์รัชทายาท, Example: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์อาจจะทรงหลีกทางให้เจ้าชายวิลเลี่ยมขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารแทนพระองค์, Count unit: พระองค์, Thai definition: อิสริยยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ผู้ที่จะสืบราชสันตติวงศ์ต่อไป
โน้มน้าว [V] persuade, See also: induce, influence, convince, incite, prevail upon, talk into, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, Example: ศิลปินเพลงคนนี้สามารถโน้มน้าวเข้าถึงจิตใจแฟนเพลงได้ดีเยี่ยม, Thai definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือโอนอ่อนตาม
แน่ใจ [V] be sure, See also: be confident, be certain, be convinced, Syn. มั่นใจ, Ant. ลังเล, Example: เขาแน่ใจว่าถ้าเขาวิ่งเต้นเขาก็คงจะได้สัญญาจ้างสร้างตึกหลังนี้
ชักพา    [V] induce, See also: persuade, influence, incite, urge, convince, Syn. นำพา, Example: ฉันเกรงว่าลูกชายคุณจะชักพาลูกฉันไปในทางที่ไม่ดี, Thai definition: นำไปสู่, แนะนำให้ทำตามไปสู่
กราบทูล    [V] inform (a prince), See also: tell, Syn. บอก, กล่าว, Example: กระผมได้กราบทูลเสด็จในกรมแล้วถึงเรื่องราชการด่วน
มั่นใจ    [V] be confident, See also: be full of confidence, be assured of, be certain, believe firmly, be convinced, Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ, Example: พวกเขามั่นใจเหลือเกินว่าจะต้องชนะยกทีม, Thai definition: เชื่อใจหรือมั่นใจอย่างไม่แปรเปลี่ยน
มูลเหตุ    [N] cause, See also: reason, motive, motivation, incentive, inducement, Syn. สาเหตุ, ต้นเหตุ, Example: การตายของเขามีมูลเหตุมาจากความเข้าใจผิดและลุกลามเป็นความใหญ่โต, Count unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai definition: สาเหตุหรือเค้าเรื่องเดิมที่ทำให้เกิดเรื่อง
ยั่ว    [V] provoke, See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense, Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน, Example: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ, Thai definition: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
เกลี้ยกล่อม    [V] persuade, See also: convince, prevail upon, induce, coax, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, โน้มน้าว, ชักจูง, กล่อม, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จปราบปราม และเกลี้ยกล่อมเจ้าชุมชนต่างๆและพวก ให้ยอมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์, Thai definition: ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก, พูดจูงใจให้คล้อยตาม หรือปฏิบัติตาม
ข้าหลวงน้อย    [N] a personal attendant of princes or nobles, Syn. ข้ารับใช้, ข้าหลวง, Example: หล่อนได้มารยาทงามมาจากข้าหลวงน้อยในวัง, Count unit: คน, Thai definition: คนใช้ของเจ้านาย
คีม    [N] pliers, See also: pincers, forceps, tongs, Example: เขาหยิบสายนั่นสายนี่พร้อมไขควงและคีมอันเล็กใหญ่, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องมือสองขาคล้ายกรรไกรสำหรับคีบของต่างมือ ทำด้วยเหล็กหรือไม้
คีมปากนกแก้ว    [N] pincers, Syn. ปากคีบ, Count unit: อัน, เล่ม
สิ่งเร้า    [N] stimulator, See also: stimulus, motive, incentive, spur, fillip, Syn. เครื่องกระตุ้น, สิ่งกระตุ้น, ตัวกระตุ้น, Example: พฤติกรรมของคนเป็นผลของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง
คุ้ม    [N] residence of a Lao prince in the north of Thailand, Example: การปกครองท้องถิ่นได้รวมหมู่บ้านกลุ่มหรือคุ้มต่างๆ เข้าเป็นตำบล, Thai definition: บ้านเจ้านายฝ่ายเหนือ
ตัวกระตุ้น    [N] stimulator, See also: stimulus, motive, incentive, spur, fillip, Syn. สิ่งเร้า, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, Example: ประเทศตะวันตกได้ใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต
เครื่องร่ำ    [N] perfumery, See also: perfume, incense, Syn. เครื่องหอม, Example: คุณย่าน้อยมีฝีมือในการทำเครื่องร่ำ, Thai definition: สิ่งที่ใช้อบให้มีกลิ่นหอม เช่น กำยาน
เครื่องกระตุ้น    [N] stimulator, See also: stimulus, motive, incentive, spur, fillip, Syn. สิ่งเร้า, สิ่งกระตุ้น, ตัวกระตุ้น, Example: น้ำชาเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างหนึ่ง
ปักใจ    [V] determine, See also: believe on firmly, set one's mind, firmly convinced, fully confident of, Syn. มั่นใจ, Ant. ลังเล, Example: นักข่าวต่างชาติปักใจเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับสายการบินเลาด้าแอร์ครั้งนี้ต้องเป็นวินาศกรรม, Thai definition: มั่นใจหรือเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ปากนกแก้ว    [N] pincers, Syn. คีมปากนกแก้ว, Example: อุปกรณ์ทำไฟกะพริบก็มีไขควง คีมปากนกแก้ว และชุดหัวแร้งบัดกรี, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อคีมชนิดหนึ่ง ปากงองุ้ม ใช้ถอนตะปู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบรายงาน[n. exp.] (bai rāi-ngān) EN: official report from the province   
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere   FR: innocent ; non coupable
บริสุทธิ์ใจ[v.] (børisutjai) EN: be sincere   
บ้วนปาก[v. exp.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle   FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
ชะแลง[n.] (chalaēng) EN: crowbar ; lever   FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]
ด่าใหญ่[v. exp.] (dā yai) FR: incendier ; engueuler
โดยเสด็จ[v.] (dōisadet) EN: accompany a prince   
ด้วยความนับถือ[xp] (dūay khwām naptheū) EN: yours sincerily ; yours faithfully   
เอวบาง [adj.] (ēo bāng) EN: slender-waisted   FR: mince ; svelte
ไฟไหม้[n.] (faimai) EN: fire ; burning ; conflagration   FR: feu [m] ; incendie [m] ; conflagration (vx) [f]
แฮะ[X] (hae) EN: eeh ! (uncertainty)   FR: euh ! (incertitude)
หั่นละเอียด[v. exp.] (han la-īet) EN: chop finely ; mince   FR: hacher finement ; émincer
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced   FR: être convaincu ; être persuadé
หัวเมือง[n. exp.] (hūameūang) EN: provinces ; upcountry   
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly   FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since   FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
จากนี้[X] (jāknī) EN: from this moment ; since ; till now   
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household   
จังหวัด[n.] (jangwat) EN: province   FR: province [f]
จังหวัดอำนาจเจริญ[n. prop.] (Jangwat Amnāt Jaroēn) EN: Amnat Charoen province   FR: province de Amnat Charoen [f]
จังหวัดอ่างทอง[n. prop.] (Jangwat Āng Thøng) EN: Ang Thong province   FR: province de Ang Thong [f]
จังหวัดบุรีรัมย์[n. prop.] (Jangwat Burīram) EN: Buri Ram province ; Buriram province   FR: province de Buri Ram [f] ; province de Buriram [f]
จังหวัดฉะเชิงเทรา[n. prop.] (Jangwat Chachoēngsao) EN: Chachoengsao province   FR: province de Chachoengsao [f]
จังหวัดชายแดน[n. exp.] (jangwat chāidaēn) EN: border province   FR: province frontalière [f]
จังหวัดชัยนาท[n. prop.] (Jangwat Chai Nāt) EN: Chai Nat province   FR: province de Chai Nat [f]
จังหวัดชัยภูมิ[n. prop.] (Jangwat Chaiyaphūm) EN: Chaiyaphum province   FR: province de Chaiyaphum [f]
จังหวัดเชียงใหม่[n. prop.] (Jangwat Chīeng Mai) EN: Chiang Mai province ; Chieng Mai province   FR: province de Chiang Mai [f] ; province de Chieng Mai [f]
จังหวัดเชียงราย[n. prop.] (Jangwat Chīeng Rāi) EN: Chiang Rai province ; Chieng Rai province   FR: province de Chiang Rai [f] ; province de Chieng Rai [f]
จังหวัดชลบุรี[n. prop.] (Jangwat Chonburī) EN: Chonburi province ; Chon Buri province   FR: province de Chonburi [f] ; province de Chon Buri [f]
จังหวัดชุมพร[n. prop.] (Jangwat Chumphøn) EN: Chumphon province   FR: province de Chumphon [f]
จังหวัดจันทบุรี[n. prop.] (Jangwat Janthaburī) EN: Chanthaburi province   FR: province de Chanthaburi [f]
จังหวัดกาฬสินธุ์[n. prop.] (Jangwat Kālasin) EN: Kalasin province   FR: province de kalasin [f]
จังหวัดกำแพงเพชร[n. prop.] (Jangwat Kamphaēng Phēt) EN: Kamphaeng Phet province   FR: province de Kamphaeng Phet [f]
จังหวัดกาญจนบุรี[n. prop.] (Jangwat Kānjānaburī) EN: Kanchanaburi province   FR: province de Kanchanaburi [f]
จังหวัดของประเทศไทย[n. exp.] (jangwat khøng Prathēt Thai) EN: province of Thailand   FR: province de Thaïlande [f] ; province Thaïlandaise [f]
จังหวัดขอนแก่น[n. prop.] (Jangwat Khøn Kaen) EN: Khon Kaen province   FR: province de Khon Kaen [f]
จังหวัดกระบี่[n. prop.] (Jangwat Krabī) EN: Krabi province   FR: province de Krabi [f]
จังหวัดลำปาง[n. prop.] (Jangwat Lampāng) EN: Lampang province   FR: province de Lampang [f]
จังหวัดลำพูน[n. prop.] (Jangwat Lamphūn) EN: Lamphun province   FR: province de Lamphun [f]
จังหวัดเลย[n. prop.] (Jangwat Loēi) EN: Loei province   FR: province de Loei [f]
จังหวัดลพบุรี[n. prop.] (Jangwat Lopburī) EN: Lopburi province ; Lop Buri province   FR: province de Lopburi [f] ; province de Lop Buri [f]
จังหวัดแม่ฮ่องสอน[n. prop.] (Jangwat Mae Hǿng Søn) EN: Mae Hong Son province   FR: province de Mae Hong Son [f]
จังหวัดมหาสารคาม[n. prop.] (Jangwat Mahā Sārakhām) EN: Maha Sarakham province   FR: province de Maha Sarakham [f]
จังหวัดมุกดาหาร[n. prop.] (Jangwat Mukdāhān) EN: Mukdahan province   FR: province de Mukdahan [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INCE    IH1 N S
VINCE    V IH1 N S
SINCE    S IH1 N S
LINCE    L IH1 N S
MINCE    M IH1 N S
WINCE    W IH1 N S
MINCEY    M IH1 N S IY0
QUINCE    K W IH1 N S
PRINCE    P R IH1 N S
WINCED    W IH1 N S T
WINCEK    W IH1 N S IH0 K
INCEST    IH1 N S EH2 S T
KINCER    K IH1 N S ER0
MINCED    M IH1 N S T
MINCER    M IH1 N S ER0
EVINCE    IH0 V IH1 N S
PINCERS    P IH1 N S ER0 Z
SINCERE    S IH2 N S IH1 R
INCENSE    IH1 N S EH2 N S
VINCE'S    V IH1 N S AH0 S
QUINCEY    K W IH1 N S IY0
PRINCES    P R IH1 N S AH0 Z
EVINCED    IH0 V IH1 N S T
VINCENT    V IH1 N S AH0 N T
INCENSE    IH2 N S EH1 N S
VINCENZO    V IH2 N S EH1 N Z OW0
CONVINCE    K AH0 N V IH1 N S
PRINCE'S    P R IH1 N S AH0 Z
VINCENTI    V IY0 N CH EH1 N T IY0
PRINCELY    P R IH1 N S L IY0
PROVINCE    P R AA1 V AH0 N S
VINCENTE    V IH2 N CH EH1 N T IY0
PRINCESS    P R IH1 N S EH0 S
LINCECUM    L IH1 N S IH0 K AH0 M
INCENSED    IH1 N S EH2 N S T
SINCERITY    S IH2 N S EH1 R AH0 T IY0
VINCENNES    V IH2 N S EH1 N AH0 S
INCENTIVE    IH2 N S EH1 N T IH0 V
SINCERELY    S IH2 N S IH1 R L IY0
PROVINCES    P R AA1 V AH0 N S AH0 Z
VINCENTIA    V IY0 N CH EH1 N SH AH0
VINCENT'S    V IH1 N S AH0 N T S
PRINCETON    P R IH1 N S T AH0 N
CONVINCES    K AH0 N V IH1 N S AH0 Z
DEVINCENT    D EY0 V IY1 N S AH0 N T
INCENTIVE    IH2 N S EH1 N IH0 V
CONVINCED    K AH0 N V IH1 N S T
INCEPTION    IH2 N S EH1 P SH AH0 N
INCESSANT    IH2 N S EH1 S AH0 N T
INSINCERE    IH2 N S IH0 N S IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vince    (n) (v i1 n s)
mince    (v) (m i1 n s)
since    (a) (s i n s)
wince    (v) (w i1 n s)
evince    (v) (i1 v i1 n s)
incest    (n) (i1 n s e s t)
minced    (v) (m i1 n s t)
mincer    (n) (m i1 n s @ r)
minces    (v) (m i1 n s i z)
pincer    (n) (p i1 n s @ r)
prince    (n) (p r i1 n s)
quince    (n) (k w i1 n s)
winced    (v) (w i1 n s t)
winces    (v) (w i1 n s i z)
Vincent    (n) (v i1 n s n t)
evinced    (v) (i1 v i1 n s t)
evinces    (v) (i1 v i1 n s i z)
incense    (n) (i1 n s e n s)
incense    (v) (i1 n s e1 n s)
mincers    (n) (m i1 n s @ z)
pincers    (n) (p i1 n s @ z)
princes    (n) (p r i1 n s i z)
quinces    (n) (k w i1 n s i z)
sincere    (j) (s i1 n s i@1 r)
convince    (v) (k @1 n v i1 n s)
incensed    (v) (i1 n s e1 n s t)
incenses    (v) (i1 n s e1 n s i z)
princely    (j) (p r i1 n s l ii)
princess    (n) (p r i1 n s e1 s)
province    (n) (p r o1 v i n s)
Vincennes    (n) (v a1 n s e n)
convinced    (v) (k @1 n v i1 n s t)
convinces    (v) (k @1 n v i1 n s i z)
incensing    (v) (i1 n s e1 n s i ng)
incentive    (n) (i1 n s e1 n t i v)
inception    (n) (i1 n s e1 p sh @ n)
incessant    (j) (i1 n s e1 s n t)
insincere    (j) (i2 n s i n s i@1 r)
mince-pie    (n) - (m i1 n s - p ai1)
mincemeat    (n) (m i1 n s m ii t)
pince-nez    (n) - (p a1 n s - n ei)
princedom    (n) (p r i1 n s d @ m)
provinces    (n) (p r o1 v i n s i z)
sincerely    (a) (s i1 n s i@1 l ii)
sincerity    (n) (s i1 n s e1 r i t ii)
incendiary    (n) (i1 n s e1 n d i@ r ii)
incentives    (n) (i1 n s e1 n t i v z)
inceptions    (n) (i1 n s e1 p sh @ n z)
incestuous    (j) (i1 n s e1 s t y u@ s)
mince-pies    (n) - (m i1 n s - p ai1 z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
刻む[きざむ, kizamu] Thai: สับ English: to mince

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prince (n vi vt modal ver) เจ้าชาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weihrauch {m}frankincense [Add to Longdo]
Weihrauch {m}incense [Add to Longdo]
Weihrauchgefäß {m}incense holders [Add to Longdo]
in Wut bringento incense [Add to Longdo]
Zucken {n}; Zusammenzucken {n} (vor Schmerz)wince [Add to Longdo]
anfangendinceptive [Add to Longdo]
antreibend; anspornend; anreizend {adj}incentive [Add to Longdo]
aufrichtig {adj} | aufrichtiger | am aufrichtigstensincere | more sincere; sincerer | most sincere; sincerest [Add to Longdo]
aufwiegelnd; aufhetzend {adj}incendiary [Add to Longdo]
bekunden | bekundend | bekundet | bekundet | bekundeteto evince | evincing | evinced | evinces | evinced [Add to Longdo]
blutschänderisch; inzestuös {adj}incestuous [Add to Longdo]
entflammbar; entzündlich {adj}; Brand...incendiary [Add to Longdo]
ergebenst; aufrichtig {adv}sincerely [Add to Longdo]
erzürnendincensing [Add to Longdo]
erzürntincensed [Add to Longdo]
erzürnteincenses [Add to Longdo]
falsch; unaufrichtiginsincere [Add to Longdo]
sich geziert ausdrücken; sich geziert benehmento mince [Add to Longdo]
immerzu; ständig {adv}incessantly [Add to Longdo]
von jeher; seit altersever since I can remember; from time immemorial [Add to Longdo]
kein Blatt vor den Mund nehmennot to mince matters [Add to Longdo]
prinzlich {adv}princely [Add to Longdo]
räuchernto burn incense [Add to Longdo]
seit {prp; +Dativ} (Zeitpunkt) | seit dem Unfallsince | since the accident [Add to Longdo]
seit; seitdem {conj} | seit ich hier wohne | seit er das weißsince | since I've been living here | since he knows that [Add to Longdo]
seitdem; seit | seit ich hier lebeever since | ever since I have lived here [Add to Longdo]
seitdem; seither {adv}; seit damals; seit der Zeitsince then [Add to Longdo]
seithersince that time [Add to Longdo]
seitdem; da ja; seitsince [Add to Longdo]
seitdem; seither; seit; weilsince [Add to Longdo]
tänzeln; trippeln; scharwenzelnto mince [Add to Longdo]
überzeugen (von) | überzeugend | nicht überzeugendto convince (of) | convincing | unconvincing [Add to Longdo]
überzeugtconvinced [Add to Longdo]
nicht überzeugtunconvinced [Add to Longdo]
nicht überzeugt {adv}unconvincedly [Add to Longdo]
unaufhörlich {adv}incessantly [Add to Longdo]
unaufrichtiginsincere [Add to Longdo]
unaufrichtig; falsch {adv}insincerely [Add to Longdo]
ununterbrochen; unablässig {adj}incessant [Add to Longdo]
verzinken | verzinkend | verzinkt | verzinktto zinc | zincing | zinced | zincs [Add to Longdo]
von {prp; +Dativ} | von der Straße | von Kindheit an | vom (= von dem) Morgen bis zum Abend | vom Anfang bis zum Ende | müde vom Arbeiten | von jetzt an | von A bis Z | von morgens bis abends | von Zeit zu Zeit | von amtlicher Seite | von außenfrom | from the street | from childhood; since childhood; from a child | from morning till night | from start to finish | tired from working | from now on | from A to Z | from morning to night | from time to time | from official quarters | from the outside [Add to Longdo]
weilsince [Add to Longdo]
zangenförmig {adj}pincer-shaped [Add to Longdo]
zeigen; aufzeigen; aufweisen | zeigend | gezeigtto evince | evincing | evinced [Add to Longdo]
zerhacken | zerhackend | zerhacktto mince | mincing | minced [Add to Longdo]
zusammenzucken | zusammenzuckend | zusammengezucktto wince | winceing | winced [Add to Longdo]
Er nimmt kein Blatt vor den Mund.He doesn't mince matters. [Add to Longdo]
Er nimmt kein Blatt vor den Mund.He doesn't mince his words. [Add to Longdo]
HochachtungsvollYours sincerely [Add to Longdo]
Ich bin felsenfest davon überzeugt.I'm firmly (absolutely) convinced of it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
あれっきり[, arekkiri] (exp) since then [Add to Longdo]
あれ以来[あれいらい, areirai] (exp) since then [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お香;御香[おこう, okou] (n) (pol) (See 香・こう) incense [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
からには[, karaniha] (exp) now that; since; so long as; because [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
この方;此の方[このほう, konohou] (n-adv) (1) since; (pn,adj-no) (2) this person [Add to Longdo]
これより[, koreyori] (exp) from (this, here, etc.); since (this) [Add to Longdo]
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste [Add to Longdo]
その時以来[そのときいらい, sonotokiirai] (adv) since that time; since then; from that point (on) [Add to Longdo]
そぼろ[, soboro] (n) minced meat or fish with soy sauce, etc. (served on rice) [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それ以来[それいらい, soreirai] (n) since then; from that time; ever since [Add to Longdo]
たじろぐ[, tajirogu] (v5g,vi) to falter; to wince [Add to Longdo]
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state) [Add to Longdo]
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to... [Add to Longdo]
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
のべつ[, nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
めんご[, mengo] (n) (sl) (See 御免) sorry (not very sincere) [Add to Longdo]
より[, yori] (adv,prt) (1) from; out of; since; at; (2) than; (3) other than; except; but; (4) more; (P) [Add to Longdo]
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse [Add to Longdo]
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish) [Add to Longdo]
イエローヘッドモニター[, iero-heddomonita-] (n) yellow-head monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); quince monitor [Add to Longdo]
インセスト[, insesuto] (n) incest [Add to Longdo]
インセストタブー[, insesutotabu-] (n) incest taboo [Add to Longdo]
インセンス[, insensu] (n) incense [Add to Longdo]
インセンティブ[, insenteibu] (n) incentive; (P) [Add to Longdo]
インセンティブセール[, insenteibuse-ru] (n) incentive sale [Add to Longdo]
カスリモヨウベニハゼ[, kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau) [Add to Longdo]
シスプリ[, shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series) [Add to Longdo]
シンシア[, shinshia] (adj-f) sincere [Add to Longdo]
ナイルティラピア[, nairuteirapia] (n) Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus) (larger member of the family Cichlidae, important to aquaculture since ancient Egypt) [Add to Longdo]
パチパチ[, pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P) [Add to Longdo]
ビーエスエーシー[, bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC [Add to Longdo]
ブルーバックス[, buru-bakkusu] (n) Blue Backs (series of books on the natural sciences published since 1963 by Kodansha) [Add to Longdo]
プリンス[, purinsu] (n) prince; (P) [Add to Longdo]
プリンスメロン[, purinsumeron] (n) prince melon [Add to Longdo]
プリンセス[, purinsesu] (n) princess; (P) [Add to Longdo]
プリンセスコート[, purinsesuko-to] (n) princess coat [Add to Longdo]
プリンセスライン[, purinsesurain] (n) princess line [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一直以来[yī zhí yǐ lái, ㄧ ㄓˊ ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since always; until now [Add to Longdo]
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly [Add to Longdo]
不停[bù tíng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥˊ, ] incessant [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚省[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不已[bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] endlessly; incessantly [Add to Longdo]
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, ] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to [Add to Longdo]
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to [Add to Longdo]
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, / ] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality [Add to Longdo]
不辍[bù chuò, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] incessant; relentless [Add to Longdo]
不迭[bù dié, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄝˊ, ] cannot cope; find it too much; incessantly [Add to Longdo]
兩湖[Liǎng Hú, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˊ, / ] Hubei 湖北 and Hunan 湖南 provinces [Add to Longdo]
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中国残疾人联合会[Zhōng guó cán jí rén lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Disabled Person's Federation (since 1988) [Add to Longdo]
中国残联[Zhōng guó cán lián, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 中國殘疾人聯合會|中国残疾人联合会, China Disabled Person's Federation (since 1988) [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
中央省[Zhōng yāng shěng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄕㄥˇ, ] central province; Töv Aimag (province) of Mongolia [Add to Longdo]
中爪哇[Zhōng Zhǎo wā, ㄓㄨㄥ ㄓㄠˇ ㄨㄚ, ] central Java; the province of Jogyakarta [Add to Longdo]
乳香[rǔ xiāng, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄤ, ] frankincense [Add to Longdo]
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] incest; immorality; depravity; fornication [Add to Longdo]
五河[Wǔ hé, ˇ ㄏㄜˊ, ] (N) Wuhe (place in Anhui); Punjab, province of Pakistan [Add to Longdo]
亚齐[Yà qí, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ, / ] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra; Aceh sultanate 16th-19th century [Add to Longdo]
亚齐省[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ, / ] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra [Add to Longdo]
京畿道[Jīng jī dào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧ ㄉㄠˋ, ] Gyeonggi-do (province of South Korea) [Add to Longdo]
[dǎn, ㄉㄢˇ, ] surname Dan; sincere [Add to Longdo]
人氏[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] native; a person who comes from a particular place, ie. 河北省人氏 means "a person from Hebei Province" [Add to Longdo]
以来[yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since (a previous event) [Add to Longdo]
伽倻[Jiā yē, ㄐㄧㄚ ㄧㄝ, ] Kaya; a country or province to the South of Silla 新羅|新罗 in south Korea around 500 AD [Add to Longdo]
佛香阁[Fó xiāng gé, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ, / ] Tower of Buddhist incense in the Summer Palace 頤和園|颐和园, Beijing [Add to Longdo]
使信服[shǐ xìn fú, ㄕˇ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ, 使] to convince [Add to Longdo]
[lái, ㄌㄞˊ, / ] to come; to arrive; to come round; ever since; next [Add to Longdo]
信德省[Xìn dé shěng, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜˊ ㄕㄥˇ, ] Sindh province of Pakistan [Add to Longdo]
信服[xìn fú, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ, ] to believe; to be convinced; to convince sb [Add to Longdo]
假意[jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, ] hypocrisy; insincerity [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] of Jiangxi province; servant [Add to Longdo]
[sài, ㄙㄞˋ, ] small, minute; lacking sincerity [Add to Longdo]
克丝钳子[kè sī qián zi, ㄎㄜˋ ㄙ ㄑㄧㄢˊ ㄗ˙, / ] wire cutting pincers [Add to Longdo]
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, / ] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那 [Add to Longdo]
全新世[Quán xīn shì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Holocene (geological period covering approx 12000 years since the last ice age) [Add to Longdo]
全新纪[quán xīn jì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ, / ] holocene; period since the last ice age [Add to Longdo]
全省[quán shěng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˇ, ] the whole province [Add to Longdo]
两广[Liǎng Guǎng, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] the two provinces of Guangdong and Guangxi (in Qing times) [Add to Longdo]
两江道[Liǎng jiāng dào, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄤ ㄉㄠˋ, / ] Yanggangdo province in north North Korea, adjacent to Jilin province [Add to Longdo]
公主[gōng zhǔ, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ, ] princess [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] abbr. for Hebei 河北 province; to hope [Add to Longdo]
凡高[Fán Gāo, ㄈㄢˊ ㄍㄠ, ] (Vincent) Van Gogh [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] seconds since the Epoch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (33 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 civilized
 
 1. medeni, uygar
 2. kibar, nazik, ince.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 courteous
 
 1. nazik, kibar, ince, hürmetkâr, saygılı. courteously nazikâne.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cultivate
 
 1. tarlayı sürüp ekmek, yetiştirmek
 2. terbiye etmek
 3. beslemek
 4. (başka bir kimseyi) kendine bağlamaya çalışmak. cultivate a friendship dostluk kazanmaya çalışmak. cultivable, cultivatable ekilebilir, yetiştirilebilir. cultivated ekili
 5. zarif, ince, münevver. cultiva, tion tarım
 6. yetiştirme
 7. kibarlık, incelik, münevverlik, irfan. cultivator (bahç) ekinler arasındaki toprağı tırmıklamaya mahsus çiftçi aleti veya makinası
 8. küçük saban
 9. ekici, yetiştirici.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 delicate
 
 1. nazik, narin, ince, zayıf, kolay kırılır
 2. hassas, (aletler) dakik, titiz
 3. en ufak değişiklikleri kaydeden, hassas
 4. nefis, leziz
 5. güzel, zarif, kibar
 6. açık (renk) delicately nazikane, zarif bir şekilde, incelikle delicateness incelik, zarafet, nezaket.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 exquisite
 
 1. ince, zarif, nefis, enfes, çok güzel
 2. mükemmel
 3. keskin
 4. şiddetli
 5. züppe adam. exquisitepain şiddetli ağrı. exquisite taste ince zevk. exquisitely zarif bir şekilde
 6. şiddetle.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 eggshell
 
 1. yumurta kabuğu
 2. kolay kırılır, nazik, ince
 3. uçuk sarı veya fildişi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 elegant
 
 1. zarif, şık
 2. nazik, ince, kibar
 3. mükemmel, üstün. elegantly zarafetle, nezaketle.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fey
 
 1. kaçık, çatlak
 2. ince, narin, sevimli
 3. peri hissini veren.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fine
 
 1. güzel, ince, zarif
 2. (saf, katkısız, katışıksız, halis
 3. hassas, ince ruhlu, duygulu
 4. ala, mükemmel, üstün: berrak, açık
 5. (k.dili.) güzel, hoş, iyi
 6. toz haline getirmek
 7. güzelleşmek. fine arts güzel sanatlar. finedraw (terz.) kumaşın iki kenarını görünmez surette birbirine dikmek
 8. inceltmek (tel) finedrawn inceltilmiş (tel), bütün ayrıntılarıyla düşünülmüş. in fine feather (k.dili.) havasında. finegrained (bot.) ince damarlı (ağaç)
 9. (foto.) ince tanecikli. fine-spoken kibar bir şekilde konuşan. finespun ince eğrilmis
 10. aşırı derecede ince. fine-toothed comb ince dişli tarak. go over the matter with a fine-toothed comb meseleyi inceden inceye gözden geçirmek, ince eleyip sık dokumak. a fine distinction ince fark. afine lady hanımefendi. fine gold saf altın. My fine fellow ! Oğlum ! Yahu ! some fine day günün birinde. finely inceden inceye, güzel bir şekilde. fineness incelik, zarafet, güzellik
 11. karışımdaki saf altın oranı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flimsy
 
 1. seyrek dokunmuş ve kolayca yırtılabilen (kumaş), hafif, ince, dayanıksız
 2. inanılması güç: müsvedde kâğıdı. flimsily hafifçe, dayanıksız bir şekilde. flimsiness hafif ve ince oluş, dayanıksızlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gaunt
 
 1. zayıf, ince, kuru, gıdasızlıktan kurumuş
 2. kasvetli, sıkıcı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gossamer
 
 1. havada uçan ince örümcek ağı
 2. örümcek ağı gibi ince kumaş
 3. ince, hafif .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 acute
 
 1. sivri, keskin, ince
 2. zeki, zeyrek, açıkgöz
 3. aşırı hassas
 4. tiz, keskin (ses)
 5. (Tıb) akut
 6. hâd, vahim, ağır, şiddetli. acute angle dar açı.acutely zekâ ile
 7. şiddetle. acuteness zekâ keskinlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lank
 
 1. uzun ve zayıf, boylu, ince
 2. düz (saç)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 light
 
 1. hafif
 2. eksik
 3. ehemmiyetsiz, önemsiz
 4. ince
 5. yüksüz, yükü hafif
 6. az, ufak
 7. hazmı kolay, hafif
 8. iyi mayalanmış
 9. gailesiz, endişesiz
 10. çevik, ayağına tez
 11. hafifmeşrep
 12. kararsız
 13. başı dönmüş, sersemlemiş
 14. hafifçe, kolayca. light coin ayarı eksik sikke. light comedian hafif komedi oynayan artist. light horseman (ask.) hafif süvari. light infantry hafif piyade. light in the head başı dönmüş, sersemlemiş
 15. budala, ahmak
 16. deli. light literature eğlendirici, kolay okunur hafif kitaplar. light meal hafif yemek, kolay hazmedilir yemek. light opera opera komik, operet. light sleeper uykusu hafif kimse. make light of önem vermemek. lightness hafiflik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nice
 
 1. hoş, cazip
 2. iyi, mükemmel
 3. nazik
 4. latif, tatlı
 5. ince
 6. dakik. nice and iyice, sevindirici bir derecede. nice and brown iyice pişirilmiş
 7. iyice yanmış. nicely iyi bir tarzda, latifçe, güzel bir şekilde. niceness incelik, dakik olma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 paper
 
 1. kâğıt
 2. kâğıt tabakası
 3. senet, hüccet, bono
 4. kâğıt para, bankınot
 5. gazete
 6. herhangi bir yazı, tez, tebliğ
 7. deste (iğne)
 8. duvar kâğıdı
 9. (argo) paso
 10. (çoğ.) hüviyet kartı
 11. (çoğ.) bir kimsenin toplu mektupyazı ve hatıraları
 12. geminin sefer kağıtları
 13. kağıttan yapılmış
 14. kağıt üzerinde kalan, hükmü olmayan
 15. kağıda benzer, ince, da yanıksız. paper clip raptiye, tel raptiye. paper credit vadeli senet ile kredi. paper mill kağıt fabrikası. paper money kağıt para, bankınot. paper profits kağıt üzerindeki tahmini kazanç. blotting paper kurutma kağıdı, papye buvar filter paper süzgeç kâğıdı. linen paper ketenden yapılmış dayanıklı kâğıt. litmus paper turnusol kâğıdı. on paper kâğıt üzerinde kalan, hükmü olmayan, icra olunmayan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 papery
 
 1. kağıt gibi, ince.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 petite
 
 1. ufak, ince, narin .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 refined
 
 1. ince, kibar, zarif
 2. safi, has
 3. dakik, tam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slender
 
 1. ince, ince uzun
 2. zayıf, kuvvetsiz, narin
 3. az, yetersiz, ancak yetişecek kadar. slenderly ince uzun olarak
 4. kuvvetsizce. slenderness kuvvetsizlik, incelik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slight
 
 1. önemsiz
 2. cüzi
 3. ince, zayıf
 4. aklı veya ahlâkı zayıf olan. slight'ly az slight'ness önemsizlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 small
 
 1. ufak, ufacık, küçük, mini mini
 2. önemsiz
 3. ahlakça zayıf olan, alçak, soysuz
 4. ince, hafif
 5. kuvvetsiz
 6. adi
 7. az, cuzi
 8. ufak şey
 9. az miktar
 10. bir şeyin ince yeri
 11. hafif hafif, yavaşça
 12. önemsizce. small arms tabanca gibi ufak silahlar, el silahları. small beer hafif bira
 13. (İng.) ehemmiyetsiz iş veya kimse. small change bozuk para. small craft küçük gemiler. small fry ufak balıklar
 14. önemsiz kimse veya şeyler
 15. küçük çocuklar. small hours gece yarısından sonraki saatler. small letter küçük harf. small of the back sırtın en dar (kıs.)mı. small potatoes (A.B.D.), (argo) önemsiz kimse veya şey. small talk önemsiz sohbet. small time (A.B.D.), (argo) önemsiz, ikinci derecede. feel small mahcup olmak. in a small way gösterişsiz şekilde
 16. azıcık. in small numbers azar azar. smallish ufakça. smallness ufaklık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 soft
 
 1. yumuşak
 2. mülâyim, tatlı, nazik, uysal, latif
 3. sakin, asude
 4. yufka yürekli
 5. zayıf, ince, narin, dayanıksız
 6. hafif
 7. (ask.) korumasız
 8. (kim.) bakterilerle ayrışabilen
 9. (İng.), (leh.) nemli, ılık (hava)
 10. yumuşak şey
 11. yumuşaklık
 12. (k. dili) ahmak kimse
 13. yavaşça. soft art süreksiz sanat. soft coal adi madenkömürü. soft drink alkolsüz içki, içecek. soft drug alışkanlık kazandırmayan ilâç. soft goods dokuma, mensucat. soft landing yumuşak iniş. soft palate (anat.) yumuşak damak. soft pedal piyanonun sesini yumuşatmak için kullanılan pedal. soft sell (A.B.D.), (k. dili) baskı yapmadan ikna etme. soft soap arapsabunu, yumuşak sabun
 14. (k. dili) yağcılık, dalkavukluk. soft water tatlı su, içinde maden tuzu bulunmayan su. softish yumuşakça. softly yavaş yavaş
 15. tatlılıkla. softness yumuşaklık. softy aşırı duygusal kimse
 16. hanım evlâdı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 subtile
 
 1. ince, narin
 2. keskin
 3. yaygın
 4. kurnaz
 5. ince.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 subtle
 
 1. kurnaz, hilekâr
 2. ince
 3. mahir, usta
 4. gizli. subtly incelikle
 5. mahirâne, ustaca
 6. kurnazca.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sylph
 
 1. havada yaşadığı farz olunan peri: ince ve zarif kadın. sylphid küçük hava perisi. sylphlike hava perisine benzer
 2. zarif, ince.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tactful
 
 1. incelikli, anlayışlı, ince, nazik, zarif. tactfully zarifçe. tactfulness incelik, zarafet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tender
 
 1. nazik, kolay üzülür, kolay incinir
 2. ufak şeyden etkilenir
 3. zayıf, olgunlaşmamış
 4. müşfik, merhametli, şefkatli
 5. dokunaklı, hassas
 6. ince, narin, cılız
 7. sevgi dolu, seven
 8. dikkatli, incitmekten çekinir
 9. körpe, gevrek, yumuşak. tenderly şefkatle . tenderness şefkat, yumuşak yüreklilik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tenuous
 
 1. ince, narin
 2. ince uzun
 3. seyrek, hafif
 4. yerleşmemiş, yüzeyde kalan. tenu'ity incelik
 5. seyreklik. tenuously seyrek seyrek, hafifçe. tenuousness seyreklik, hafiflik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 attentive
 
 1. dikkatli, hizmete hazır
 2. kibar, ince, nazik attentively dikkatle, hizmete hazır olarak
 3. nezaketle attentiveness  dikkat
 4. nezaket, incelik
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 attenuate
 
 1. ince, zayıf, azalmış, dar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 attic
 
 1. )Atinalı
 2. ince, doğru
 3. sade
 4. )Atina lehçesi.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top