Search result for

*impact*

(235 entries)
(0.0748 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impact,-impact-, *impact*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impact    [N] การอัด, See also: การชน, Syn. collision, crash, smash
impact    [N] ผลกระทบ, See also: ผลสะท้อน, Syn. effect, influence
impact    [VT] ส่งผลกระทบ, See also: มีผลกระทบ, Syn. affect, influence
impact    [VI] ส่งผลกระทบ, See also: มีผลกระทบ, Syn. affect, influence
impacted    [ADJ] ซึ่งมีอุจจาระอัดแน่นหรืออุดตัน (ทางการแพทย์)
impacted    [ADJ] ซึ่งไม่สามารถขยับเขยื้อนได้
impaction    [N] การชน, See also: การปะทะ, การกระทบ, ผลกระทบ
impaction    [N] การอัดแน่น, See also: การอุดตัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculus, impactedนิ่วอุดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disimpactionการแก้กระดูกหักตำติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fracture, impactedกระดูกหักฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food impactionอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
environmental impact statementถ้อยแถลงการกระทบสิ่งแวดล้อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
impacted fractureกระดูกหักฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted toothฟันคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impaction, foodอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impactอัด, กระทบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impact damageความเสียหายจากการถูกกระแทก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
impacted(ทันต.) คุด (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted calculusนิ่วอุดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, impactedฟันคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonimpact printerเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nonimpact printingการพิมพ์ไร้แรงกด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmental impact analysisการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบ [คอมพิวเตอร์]
Environmental impact analysisการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Environmental impact chargesภาษีสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Tooth, Impactedฟันคุด [TU Subject Heading]
Environmental impact assessment การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Environmental impact statement การรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Environmental impact ผลกระทบสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Impact factorค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี
Impact factor คือ ค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับจำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา หรือหมายถึง ความถี่ที่บทความในวารสารนั้นจะได้รับการอ้างถึง หรือถูกนำไปใช้

วิธีคำนวณหาค่า Impact Factor ในรอบ 2 ปี มีดังนี้

A= จำนวนรายการอ้างอิงในปี 2003 ที่อ้างอิงถึงบทความปี 2001-2002

B= จำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในปี 2001-2002 โดยวารสารนั้น

C= A/B = Impact factor ปี 2003 ของวาสารชื่อนั้น หรือจำนวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความซึ่งตีพิมพ์ในวารสารนั้นในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (2001-2002) และได้รับการอ้างอิงในปี 2003

ตัวอย่างเช่น ค่า Impact factor ปี 2003 ของวารสาร Science หมายความว่า มีการตีพิมพ์บทความในวารสาร Science ในปี 2001-2002 และถูกนำมาอ้างอิงในปี 2003 มีจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นเท่าไร พบว่าวารสารที่ดีจะมีค่า Impact factor สูง ดังนั้น Impact factor เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และ จัดอันดับวารสาร (Journal Ranking) ช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการจัดหาและบอกรับวารสารของห้องสมุด และยังสามารถใช้ประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาได้ด้วย เนื่องจากค่า Impact Factor สามารถบอกถึงคุณภาพของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารของนักวิจัยจากแต่ละสถาบันได้เป็นอย่างดี Impact factor นี้คิดขึ้นโดย ยูจีน การ์ฟิลด์ (Eugene Garfield) ผู้ก่อตั้ง Institute for Scientific Information (ISI) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

การจัดอันดับวารสารของวารสารจากทั่วโลก มีการใช้ค่า Impact Factor รวมทั้งค่าอื่นๆ เช่น Cited Half-Life และ Immediacy Index มาพิจารณาประกอบกัน โดยได้รวบรวมและสรุป ไว้ใน Journal Citation Report (JCR) เป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดทำโดย Institute Scientific Information (ISI) ตั้งแต่ปี 1975 จนถึงปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Disimpactedไม่หลุดจากกัน [การแพทย์]
Energy, Impact Kineticพลังงานของกระสุนที่กระทบร่างกาย [การแพทย์]
Fecal, Impactionอุจจาระแข็ง [การแพทย์]
Fecalis, Impactอุจจาระอัดกันแน่น [การแพทย์]
Fractures, Impactedกระดูกหักและอัดเข้าเกยกัน,กระดูกหักย่น,กระดูกหักแบบไม่เคลื่อนหลุด [การแพทย์]
impact basinimpact basin, แอ่งน้ำกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
impact stilling basinimpact stilling basin, แอ่งน้ำกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Impactผลกระทบ, การกระแทก, กระทบ, แรงกระแทก [การแพทย์]
Impact Extrusionวิธีอิมแพกต์เอกซ์ทรูชัน [การแพทย์]
Impact Strengthแรงกระทบ [การแพทย์]
Impactedอัดติดแน่น [การแพทย์]
Impactedฟันชน [การแพทย์]
Impactionการอัดแน่น, การอัดกด [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impact(อิม'แพคทฺ) n. การกระทบ,การปะทะ,แรงกระทบ,แรงปะทะ,ผลกระทบ,อิทธิพล,ผล. vt. กระทบ,ปะทะ,อัดแน่น. vi. มีผลต่อ,กระทบ,ปะทะ, Syn. shock,collision
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ข้อความลงบนกระดาษ โดยใช้ฆ้อนตอกผ่านผ้าหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ทำให้เกิดเป็นรูปตัวอักขระต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์แบบจาน (daisy wheel) เครื่องพิมพ์แบบดรัม (drum printer) และเครื่องพิมพ์แบบสายโซ่ (chain printer) การพิมพ์แบบนี้ อาจทำได้ทีละหลายชุดพร้อม ๆ กัน โดยใช้กระดาษก๊อปปี้ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำไม่ได้)
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน
impactionn. การกระทบ,การปะทะ,การติดกันแน่น,การถูกอัดแน่น,ภาวะที่ถูกอัดแน่น,ภาวะอุดตัน

English-Thai: Nontri Dictionary
impact(vi) ประกัน,สะเทือน,กระทบ,ปะทะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything you've done has had such tremendous impact.แต่ทุกอย่างที่คุณทำมีประโยชน์มาก Oh, God! (1977)
Your journal has made great impact.บทความของคุณมีผลอย่างมาก Gandhi (1982)
My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India.ผมต้องการให้เกิด ความเข็ดหลาบไปทั่วอินเดีย Gandhi (1982)
How long before it impacts on Io?นานแค่ไหนก่อนที่จะส่งผล กระทบต่อมันใน ไอโอ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
figure 20,22 until the first impact of our retaliatory strike.การตอบโต้ ใช้เวลาเตรียมการ 22 นาที 20 + 22 นับจากจรวดกระทบเป้าหมายแรก Spies Like Us (1985)
We simply drop the tinker toy frame to the ground, the elastic stretches, taking in te impact allowing the egg to remain gently in its resting place, Michelles bootyเยอะไปแล้ว! Full House (1987)
We're too close to the impact point. There's too much electrical interference.เราได้ตำแหน่งใกล้จุดปะทะมาก มีคลื่นไฟฟ้ารบกวนมาก Akira (1988)
The impact must've awoken me from hypersleep.ส่งผลให้ฉันตื่นขึ้นจากการหลับไหลที่ยาวนาน Toy Story (1995)
Take a chance on something which could end up the most impactful moment for humanity, for the history of history.ใช้โอกาสในสิ่งที่สามารถทำได้ จบลงขณะที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับมนุษย ชาติประวัติศาสตร์ Contact (1997)
SI team reviewed the material and concluded that the design impact is negligible.ทีม เอสไอ ตรวจสอบวัสดุ และสรุปได้ว่าส่งผลกระทบ ต่อการออกแบบเป็นเล็กน้อย Contact (1997)
Well, as a matter of fact, I won't, because Wood drastically underestimates the impact of-ความจริงก็คือเพราะวูดประเมิน ผลกระทบของสังคมต่ำไป Good Will Hunting (1997)
Wood drastically underestimates the impact of social distinctions... predicated upon wealth, especially inherited wealth.ลกระทบของชนชั้นในสังคมต่ำ มรดกตกทอด นายได้มา การทำงานในมลรัฐเอสวัสหน้า 98? Good Will Hunting (1997)
The impact on your life, your family's.ผลกระทบต่อชีวิตของคุณ ต่อครอบครัวของคุณ American History X (1998)
-Do you have an impact drill?คุณมีสว่านมั้ย Bicentennial Man (1999)
- How much time? - Two minutes to impact.อีกนานมั้ย / อีกสามนาทีจะมาถึงครับ The Matrix Revolutions (2003)
If we have impacted negatively on your enjoyment of the third hole, I apologise!ถ้าเราไปกระทบกระแทกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อความสนุกสนานของคุณที่หลุมที่ 3 นี่ ผมก็ขออภัยด้วย Hope Springs (2003)
This documentary examines the nature, evolution, impacts and possible futures of the modern business corporation.สารคดีเรื่องนี้จะตรวจสอบถึงเนื้อแท้ วิวัฒนาการ, ผลกระทบและอนาคตข้างหน้า ของบรรษัทธุรกิจสมัยใหม่ The Corporation (2003)
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย The Corporation (2003)
I've seen that they actually can impact change so I'm just compelled to just keep making them.ผมเห็นแล้วว่ามันสร้างผลกระทบได้จริง ๆ ผมก็เลยอดใจไม่ได้ต้องสร้างออกมาเรื่อย ๆ The Corporation (2003)
Manta leader to Manta team, impact in ten seconds.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมรับแรงกระแทกใน 10 วินาที Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Impact in five, four, three, two, one.รับแรงกระแทกใน 5... 4... 3... Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Imagine its impact back in the 18th century.คิดถึงผลกระทบในศตวรรที่ 18. National Treasure (2004)
Impact in 28 minutes.กระแทกโลกในอีก 28 นาที Pilot (2004)
Catastrophic impact with Earth now appears unavoidable...การกระแทกโลก ดูเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว... Pilot (2004)
Timber. Drake was dead on impact.ท่อนไม้ เดรคถูกต้นไม้ทับจนเสียชีวิต Mr. Monk and the Blackout (2004)
I was held back by an impacted wisdom tooth.ผมถูกกักตัวไม่ให้มา.. เพราะผมต้องผ่าฟันคุด The Great Raid (2005)
And it's gonna make a huge impact on everyone.มันอาจมีผลกระทบกับทุกๆคนได้ Match Point (2005)
Hitting the child in a public place will have a negative impact on his psychology.ตีเด็กในที่สาธารณะแบบนี้ มีผลกระทบต่อจิตใจเด็ก Initial D (2005)
Hitting the child in a public place will have a negative impact on his psychology.ตีเด็กในที่สาธารณะแบบนี้ มีผลกระทบต่อจิตใจเด็กน่า Initial D (2005)
The impact will be much stronger.แรงกระแทกจะสูงกว่า Innocent Steps (2005)
He's using frangible rounds,which fragment on impact, making ballistics comparisons impossible.ตัวเขาวิ่งไปที่รถ แล้วไม่ได้กลับมาอีก ครอบครัวเห็นผิดปกติจึงโทรแจ้งเรา L.D.S.K. (2005)
enter revised coordinates for new point of impact.ป้อนพิกัดของจุดตกกระทบใหม่ Hidden (2005)
My mind has such a great impact and ...จิตใจของฉันเลยมีผลกระทบและ... .. My Girl (2005)
You realise the impact this'll have on the mutant community?รู้ไหมว่าจะมีผลยังไงต่อประชากรมนุษย์กลายพันธ์ X-Men: The Last Stand (2006)
There are techniques and tricks for impact.มันเป็นเทคนิคและเคล็ดลับสำหรับการตี My Wife Is a Gangster 3 (2006)
I've slammed the brakes, and I'm skidding towards an emotional impact.ผมกระทืบเบรก แล้วไถลไปชนกับอารมณ์ Cashback (2006)
The Earth is so big we can't possibly have any lasting harmful impact on the Earth's environment.เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสร้างผลกระทบร้ายๆให้เกิดขึ้นอย่างถาวร ต่อสภาพแวดล้อมของโลก An Inconvenient Truth (2006)
And I thought that would have such a big impact, we'd be on the way to solving this problem, but it didn't work that way.ผมคิดว่ามันได้ส่งผลสะเทือนอย่างมาก เราน่าจะได้อยู่บนเส้นทางไปสู่การแก้ปัญหานี้ไปแล้ว แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น An Inconvenient Truth (2006)
And now we're beginning to see the impact in the real world.และตอนนี้เราเริ่มเห็นผลกระทบใน แห่งความโลกจริง An Inconvenient Truth (2006)
I say canary in the coal mine because the Arctic is one of the two regions of the world that is experiencing faster impacts from global warming.ผมพูดถึงนกขมิ้นในเหมืองถ่านหิน เพราะอาร์คติกคือหนึ่งในสองภาคพื้นของโลก ที่กำลังประสบกับผลกระทบที่รวดเร็วกว่า An Inconvenient Truth (2006)
So as the ocean gets warmer, it has an impact on it.ดังนั้นเมื่อมหาสมุทรอุ่นขึ้น มันมีผลกระทบ An Inconvenient Truth (2006)
Think of the impact of a couple hundred thousand refugees when they're displaced by an environmental event.ลองคิดถึงผลกระทบจากผู้อพยพจำนวน 2-3 แสนคน เมื่อต้องย้ายที่อยู่เนื่องจากอุบัติการณ์ทางสิ่งแวดล้อม An Inconvenient Truth (2006)
And then imagine the impact of a hundred million or more.แล้วลองจินตนาการถึงผลกระทบ ของจำนวน 100 ล้านคนหรือมากกว่า An Inconvenient Truth (2006)
And it can cause a significant impact,และความผิดพลาดสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวง Arang (2006)
This CM's theme is portraying something that a human being can't we want something full of impact then can't it be other anime artist?ธีมของโฆษณานี้อยู่การแสดงออกของนิสัยบางอย่างของคน ที่คนแสดงไม่ได้ เราต้องการบางอย่างที่สะดุดตามากๆ งั้นไม่ไปหานักเขียนคนอื่นล่ะ? Sapuri (2006)
Heavy impact, parallel wounds.แผลฉกรรจ์ บาดแผลคล้ายกัน It's Alive! (2007)
Impact spatter is consistent With repeated blows to the skull.รอยเลือดต่อเนื่อง จากการตีซ้ำๆ ที่กะโหลก The Dark Defender (2007)
No forceful impact spatter, he's telling the truth, I can tell.ไม่มีรอยเลือดที่เกิดจากการใช้กำลังปะทะ เขาพูดความจริง ผมดูออก That Night, a Forest Grew (2007)
Medium-velocity impact spatters, no doubt about it.รอยกระเด็นของเลือดมาจากความเร็วระดับกลาง ไม่ต้องสงสัยเลย That Night, a Forest Grew (2007)
Use your deep impact perk.ใช้ระเบิดเลยสิ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impactForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
impactIt is not my purpose to investigate the impact of Emmet's theory on biology.
impactKano, pretending to cry has impact from being used sparingly!
impact"Take a look at this." "Eh?" "There's an impact mark on the right-hand side of the bumper."
impactThe car bumper absorbed some of the impact.
impactThe computer has made a great impact on modern life.
impactThe design was also given the finishing touch to have launch impact and dynamism provided by the novelty of the arch shaped logo design.
impactThe impact of Emmet's theory on physics has been widely discussed, but this is not my concern in this paper.
impactThe impact of science on society is great.
impactThe news had a great impact on us.
impactThe news had an impact on him.
impactThe project is well-planned and interesting, but its immediate impact on the bottom line is not considered substantial.
impactThe statesman's death had a great impact on the political world.
impactThis movement had a great impact on the behavior of women.
impactThis movement has not yet achieved all its goals, but it has already had considerable impact in many areas of male-female relations.
impactWhat thought do you think had the biggest impact on the English in the Middle Ages?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งผลกระทบ    [V] have an affect on, See also: impact, Syn. มีผลกระทบ
มีผลกระทบ    [V] affect, See also: influence, bear upon, impinge upon, have an effect/impact on, Syn. มีผลต่อ, Example: การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานได้พบว่ามีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง
มีผล    [V] affect, See also: influence, impact, have an effect/impact on, Syn. มีผลกระทบ, ส่งผล, Example: อิทธิพลของประสบการณ์ในวัยเด็กมีผลต่อบุคคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่
ผล    [N] result, See also: effect, impact, Syn. ผลลัพธ์, Example: ผลของการทำความดีทำให้เป็นที่รักของทุกๆ คน, Thai definition: สิ่งที่เกิดจากเหตุ, สิ่งที่เกิดจากการกระทําทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
กระทบกระเทือน    [V] affect, See also: impact, influence, effect, have an impact on, have a repercussion, Syn. กระเทือน, กระทบ, Example: การที่อังกฤษจะเข้ามีส่วนในตลาดร่วมยุโรปย่อมกระทบกระเทือนถึงประเทศอื่นด้วย, Thai definition: มีผลไปถึง
ความกระทบกระเทือน    [N] effect, See also: impact, Syn. ผลกระทบ, ผลกระทบกระเทือน, Example: เศรษฐกิจได้รับความกระทบกระเทือนจากความวุ่นวายทางการเมือง
สัมผัส    [V] touch, See also: impact, be contiguous, be in control, perceive, Syn. ถูกต้อง, แตะต้อง, กระทบ, Example: ผมก็ได้แต่อยู่ห่างๆ เธอ แม้ว่าอยากจะไปสัมผัสชิดใกล้
ส่งผล    [V] affect, See also: influence, impact, Syn. ทำให้, เป็นผล, ส่งผลให้, Ant. เหตุเพราะ, สาเหตุเพราะ, Example: ผลพวงวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลการค้าไทย-บราซิล ปี 2542 ขยายตัวเพียงเล็กน้อย, Thai definition: มีผลต่ออีกสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิมแพค เมืองทองธานี = อิมแพ็ค เมืองทองธานี[TM] (Imphaēk Meūang Thøng Thānī) EN: Impact Muang Thong Thani   FR: Impact Muang Thong Thani
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control   FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
การประเมินผลกระทบ[n. exp.] (kān pramoēnphon krathop) EN: impact evaluation   FR: évaluation de l'impact [f]
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์[n. exp.] (khreūangphim døt maēthrik) EN: dot matrix printer ; impact matrix printer   FR: imprimante matricielle [f] ; imprimante à aiguilles [f]
กระทบกระเทือน[v.] (krathopkratheūoen) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion   FR: affecter ; toucher
มุมกระทบ[n. exp.] (mum krathop) EN: angle of impact ; attack angle   
ผลกระทบ[n.] (phonkrathop) EN: effect ; affectation ; influence ; impact ; consequences   FR: effet [m] ; impact [m] ; conséquences [fpl]
แรงปะทะ[n. exp.] (raēng patha) EN: impact [m]   FR: impact [m]
รูกระสุน[n. exp.] (rū krasun) EN: bullet hole   FR: impact de balle [m]
ส่งผล[v.] (songphon) EN: affect ; influence ; impact   FR: affecter
ส่งผลกระทบ[v. exp.] (songphon krathop) EN: have an affect on ; impact   FR: avoir un impact

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPACT    IH2 M P AE1 K T
IMPACT    IH1 M P AE0 K T
IMPACTS    IH2 M P AE1 K T S
IMPACTS    IH1 M P AE0 K T S
IMPACTS    IH2 M P AE1 K S
IMPACTS    IH1 M P AE0 K S
IMPACTED    IH1 M P AE2 K T AH0 D
IMPACTED    IH2 M P AE1 K T AH0 D
IMPACTING    IH2 M P AE1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impact    (n) (i1 m p a k t)
impact    (v) (i1 m p a1 k t)
impacts    (n) (i1 m p a k t s)
impacts    (v) (i1 m p a1 k t s)
impacted    (v) (i1 m p a1 k t i d)
impacting    (v) (i1 m p a1 k t i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงสั่นสะเทือน English: impact

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlagdrucker {m}impact printer [Add to Longdo]
Aufprall {m}; Einschlag {m}; Aufschlag {m} | Aufpralle {pl}; Einschläge {pl}; Aufschläge {pl}impact | impacts [Add to Longdo]
Aufprallkontur {f}impact outline [Add to Longdo]
Beaufschlagung {f}; Anschlag {m}impact [Add to Longdo]
Beeinflussung {f}; Auswirkung {f}; Wirkung {f}impact [Add to Longdo]
Beeinträchtigung {f}negative impact [Add to Longdo]
Einschlag {m}impaction [Add to Longdo]
Einwirkung {f}impact [Add to Longdo]
Fließpressverfahren {n}impact extrusion [Add to Longdo]
Kerbschlagarbeit {f}notched bar impact work [Add to Longdo]
Kerbschlagversuch {m}notched bar impact testing [Add to Longdo]
Pendelschlagwerk {n}; Kerbschlaghammer {m} [techn.]impact testing machine [Add to Longdo]
Rüttelsieb {n}shaking screen; riddle screen; impact screen [Add to Longdo]
Schlagbiegeversuch {m}impact bending test [Add to Longdo]
Schlagkörper {m}impact body [Add to Longdo]
Schlagrichtung {f}impact direction [Add to Longdo]
Schlagschrauber {m} [techn.]impact wrench [Add to Longdo]
Stoß {m} [phys.] | Stöße {pl} | elastischer Stoß | plastischer Stoß | schiefer Stoßimpact | impacts | elastic impact | inelastic impact | oblique impact [Add to Longdo]
Stoßfestigkeit {f}impact resistance [Add to Longdo]
Stoßfestigkeit {f}; Schlagfestigkeit {f}impact strength [Add to Longdo]
Stoßkraft {f}force of the impact [Add to Longdo]
Stoßlast {f}; Anprall {m}impact load [Add to Longdo]
Stoßrichtung {f}direction of impact [Add to Longdo]
Stoßwirkung {f}impact [Add to Longdo]
Umwelteinfluss {m}environmental impact [Add to Longdo]
Umwelteinwirkung {f}environmental impact [Add to Longdo]
Umweltverträglichkeitsprüfung {f}environmental impact assessment [Add to Longdo]
Umweltverträglichkeitsuntersuchung {f}environmental impact study [Add to Longdo]
Zusammenprall {m}impact [Add to Longdo]
aufschlagen aufto impact on [Add to Longdo]
beeinträchtigento impact negatively [Add to Longdo]
eben quer zur Schlagrichtungcross-coplanar to impact direction [Add to Longdo]
einwirken auf | einwirkendto act on; to impact on | acting on [Add to Longdo]
zusammendrückento impact on [Add to Longdo]
zusammenpressen | zusammenpressend | zusammengepresstto impact | impacting | impacted [Add to Longdo]
Aufprallgeschwindigkeit {f}impact speed [Add to Longdo]
Aufprallversuch {m}impact test [Add to Longdo]
Aufprallzone {f}impact zone [Add to Longdo]
Schlaggeräusche {pl}impact boom [Add to Longdo]
Stoßbruch {m}bruise break; impact break [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドインパクト[, adoinpakuto] (n) ad impact [Add to Longdo]
インパクト[, inpakuto] (n) impact; (P) [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[, inpakutopurinta] (n) {comp} impact printer [Add to Longdo]
インパクトローン[, inpakutoro-n] (n) impact loan [Add to Longdo]
ガツン[, gatsun] (n) (1) klop; klunk; whonk; (adv,adv-to) (2) (See がつんと言う) with a heavy impact; forcibly [Add to Longdo]
ドットインパクトプリンタ[, dottoinpakutopurinta] (n) {comp} dot impact printer [Add to Longdo]
ノンインパクトプリンタ[, non'inpakutopurinta] (n) {comp} nonimpact printer [Add to Longdo]
ワンクッション;ワン・クッション[, wankusshon ; wan . kusshon] (n) action taken to soften the impact of something (wasei [Add to Longdo]
影響[えいきょう, eikyou] (n) (1) influence; effect; (vs) (2) to influence; to affect; to have an influence on; to impact; to have an effect on; (P) [Add to Longdo]
影響緩和[えいきょうかんわ, eikyoukanwa] (n) impact mitigation [Add to Longdo]
影響波及解析[えいきょうはきゅうかいせき, eikyouhakyuukaiseki] (n) impact analysis [Add to Longdo]
環境アセスメント[かんきょうアセスメント, kankyou asesumento] (n) environmental impact assessment [Add to Longdo]
環境配慮書[かんきょうはいりょしょ, kankyouhairyosho] (n) environmental impact statement [Add to Longdo]
衝撃[しょうげき, shougeki] (n,vs) shock; crash; impact; ballistic; (P) [Add to Longdo]
衝撃式印字装置[しょうげきしきいんじそうち, shougekishikiinjisouchi] (n) (obsc) {comp} (See インパクトプリンタ) impact printer [Add to Longdo]
衝突痕[しょうとつこん, shoutotsukon] (n) impact mark [Add to Longdo]
振盪;震盪;震蕩[しんとう, shintou] (n,vs) shock; impact; concussion [Add to Longdo]
震動[しんどう, shindou] (n,vs) shock; tremor; impact; (P) [Add to Longdo]
宣伝効果[せんでんこうか, sendenkouka] (n) impact of publicity or propaganda [Add to Longdo]
弾着[だんちゃく, danchaku] (n) a hit; impact [Add to Longdo]
弾着点[だんちゃくてん, danchakuten] (n) point of impact [Add to Longdo]
着弾[ちゃくだん, chakudan] (n,vs) impact (of a projectile) [Add to Longdo]
登場感[とうじょうかん, toujoukan] (n) launch impression (e.g. of new product in advertising); launch impact; presense [Add to Longdo]
迫力[はくりょく, hakuryoku] (n) force; intensity; appeal; strength; impact; punch; (P) [Add to Longdo]
迫力満点[はくりょくまんてん, hakuryokumanten] (n) full impact; packing a punch [Add to Longdo]
非衝撃式印字装置[ひしょうげきしきいんじそうち, hishougekishikiinjisouchi] (n) {comp} nonimpact printer [Add to Longdo]
埋伏歯[まいふくし, maifukushi] (n) impacted tooth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作用[zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization [Add to Longdo]
影响力[yǐng xiǎng lì, ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, / ] influence; impact [Add to Longdo]
撞击式印表机[zhuàng jī shì yìn biǎo jī, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ ㄕˋ ˋ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ, / ] impact printer [Add to Longdo]
撞击式打印机[zhuàng jī shì dǎ yìn jī, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ ㄕˋ ㄉㄚˇ ˋ ㄐㄧ, / ] impact printer [Add to Longdo]
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, / ] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评 [Add to Longdo]
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估 [Add to Longdo]
直接影响[zhí jiē yǐng xiǎng, ㄓˊ ㄐㄧㄝ ˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] direct influence; immediate impact [Add to Longdo]
臭弹[chòu dàn, ㄔㄡˋ ㄉㄢˋ, / ] dead bomb (i.e. not exploding on impact) [Add to Longdo]
触发引信[chù fā yǐn xìn, ㄔㄨˋ ㄈㄚ ˇ ㄒㄧㄣˋ, / ] an impact detonator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
ノンインパクトプリンタ[のん'いんぱくとぷりんた, non ' inpakutopurinta] nonimpact printer [Add to Longdo]
衝撃式印字装置[しょうげきしきいんじそうち, shougekishikiinjisouchi] impact printer [Add to Longdo]
非衝撃式印字装置[ひしょうげきしきいんじそうち, hishougekishikiinjisouchi] nonimpact printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impact \Im*pact"\, v. t. [imp. & p. p. {Impacted}; p. pr. & vb.
   n. {Impacting}.] [L. impactus, p. p. of impingere to push,
   strike against. See {Impinge}.]
   1. To drive close; to press firmly together: to wedge into a
    place. --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. To affect or influence, especially in a significant or
    undesirable manner; as, budget cuts impacted the entire
    research program; the fish populations were adversely
    impacted by pollution.
    [PJC]
 
   3. To collide forcefully with; to strike.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impact \Im"pact\, n.
   1. Contact or impression by touch; collision; forcible
    contact; force communicated.
    [1913 Webster]
 
       The quarrel, by that impact driven.  --Southey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) The single instantaneous stroke of a body in
    motion against another either in motion or at rest.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IMPACT
     Information Market Policy ACTions (ECHO)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top