ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*howe

HH AW1   
204 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: howe, -howe-, *howe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shower[N] การอาบน้ำฝักบัว, Syn. bathing, washing
shower[N] สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว, See also: ฝักบัว, Syn. showerstall, bath
shower[N] ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา)
shower[N] ฝนตกปรอยๆ, See also: หิมะปรอยๆ, ลูกเห็บตก, สิ่งที่ตกลงมาเหมือนฝน (เช่น ดาวตก, ผีพุ่งไต้, ลูกปืน), Syn. drizzle, mist
shower[N] งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก), See also: งานเลี้ยงส่ง
shower[VI] อาบน้ำ(ฝักบัว)
shower[VT] สาด, See also: ราด, ทำให้เปียก
shower[VI] สาด, See also: เปียก
shower[VT] ให้อย่างมากมาย
shower[N] ผู้จัดแสดง, See also: ผู้แสดง, ผู้แสดงนิทรรศการ
however[ADV] ไม่ว่าจะ … ขนาดไหน, See also: แม้จะ … เพียงใดก็ตาม
however[CONJ] อย่างไรก็ตาม, See also: แม้กระนั้น, โดยวิธีใดก็ตาม, อย่างไรก็ดี
showery[N] การมีฝนตกปรอยๆ
shower on[PHRV] ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว), See also: โถมใส่, Syn. rain on
shower upon[PHRV] ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว), See also: โถมใส่, Syn. rain on
shower with[PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: โรยด้วย, เต็มไปด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
howe'er(เฮาแอร') adv.,conj. อย่างไรก็ตาม
however(เฮาเอฟ'เวอะ) adv. อย่างไรก็ตาม,แม้ว่า,ยังคง,แต่กระนั้นก็ดี,อย่างไร conj. อย่างไรก็ตาม, Syn. nevertheless
rain showern. ฝนที่สาดลงมาเพียงชั่วครู่
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
however(adv) อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,กระนั้นก็ดี,แม้ว่า
shower(n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย
shower(vi) ตกปรอยๆ,โปรยปราย,อาบน้ำฝักบัว
showery(adj) ซึ่งโปรยปราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shower๑. อาการผื่นโผล่๒. อาการไหลพุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mangoshower ฝนชะช่อมะม่วง หรือฝนชะลาน
ฝนชะช่อมะม่วงนี้เป็นคำเรียกชื่อฝนที่ตกนอกฤดู ฝน คือตกในเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ต้นไม้ต่าง ๆ กำลังออกช่อโดยเฉพาะมะม่วง กล่าวกันว่าเมื่อฝนเช่นนี้ตกลงมาใน ระยะที่มะม่วงออกช่อ จะทำให้มะม่วงติดผลและมีผลดก ชาวนาเรียก ฝนนี้ว่า "ฝนชะลาน" (harvest time or January rain) เพราะตกในระยะที่จะทำนวดข้าวบนลาน ในทางอุตุนิยมวิทยาเป็นฝนที่เกิดจากปรกฎการณ์อุตุนิยมวิทยาชนิดเหนึ่งเรียก ว่า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก (easterly wave) (สนิท เวสารัชชนันท์, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง
ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Thundery Shower ฝนซู่ฟ้าคะนอง
ฝนตกลงมาแบบฝนซู่โดยมีปรากฏการณ์ฟ้าแลบ ฟ้าร้องเกิดขึ้นด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Eisenhower Doctrineลัทธิไอเซนฮาวร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1957 ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความวิตกห่วงใยในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่ออันตรายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้อ่านสารพิเศษต่อที่ประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภาขอร้องให้รัฐสภา สหรัฐฯ ลงมติรับรองโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหาร เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติของบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการสนองตอบสารพิเศษดังกล่าว รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านข้อมติร่วมกันเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1957 มอบให้ประธานาธิบดีมีอำนาจให้ความร่วมมือและอำนวยความช่วยเหลือแก่ชาติหรือ กลุ่มชาติต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเช่นนั้น ในการที่จะพัฒนาพลังทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติตน และให้จัดโครงการช่วยเหลือทางทหารแก่ชาติต่างๆ ในภาคนั้นซึ่งต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งได้มอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถใช้กองทัพสหรัฐฯ เข้าช่วยเหลือชาติเหล่านั้นที่แสดงเจตนาขอความช่วยเหลือ เพื่อต่อต้านการรุกรานจากประเทศใด ๆ ที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศ [การทูต]
Showerฝนซู่หรือฝนไล่ช้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Rain showerฝนซู่ หรือ ฝนไล่ช้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Mangoshowerฝนชะช่อมะม่วง หรือฝนชะลาน [อุตุนิยมวิทยา]
Isolated rain or showersฝนเป็นบางแห่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Widely scattered rain or showersฝนเป็นแห่ง ๆ [อุตุนิยมวิทยา]
Scattered rain or showersฝนกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
Golden Showerคูน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thundershower (n) พายุฝนฟ้าคะนองที่ตกปรอย ๆ สั้น ๆ
้however describedไม่ว่าจะระบุเช่นไรก็ตาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่า[N] shower of rain, See also: amount of rain, Example: ฝนเริ่มโปรยเม็ดแล้วเทลงมาห่าใหญ่, Thai definition: จำนวนน้ำฝนที่ตกลงมากๆ คราวหนึ่งๆ เรียกว่า ห่าหนึ่งๆ
อย่างไรก็ดี[ADV] however, See also: any way, Syn. อย่างไรก็ตาม, Example: อย่างไรก็ดี การวิจัยยังจะต้องดำเนินต่อไปแน่นอน
ถึงจะอย่างไร[CONJ] however, See also: anyhow, nevertheless, notwithstanding, Syn. ถึงอย่างไร, Example: ไม่ว่าลูกจะดีจะชั่วอย่างไร ถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักลูกของตัวเองเสมอ
โรย[V] scatter, See also: shower, spread, sprinkle, strew, disseminate, fling, Syn. โปรย, Example: ชาวนานำปุ๋ยหมักไปโรยในนาข้าว, Thai definition: ค่อยๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย
อย่างไรก็ตาม[CONJ] however, See also: nevertheless, but, Syn. อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้น, แต่, Example: ในการรบครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาได้หยุดยั้งการรุกต่อไปไม่
แต่ว่า[CONJ] but, See also: however, Example: เขาได้แต่งงานกับคนที่เขารัก แต่ว่าเขาไม่มีความสุขเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักเขา, Thai definition: เป็นคำเชื่อมทำให้ความกลับกันหรือขัดแย้งกัน
ปานใด[ADV] no matter how much, See also: however much, whatever extent, Syn. เพียงใด, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใด แต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน
ฝนดาวตก[N] meteor shower, Example: นักดาราศาสตร์แจ้งว่าจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกที่ประเทศไทยเร็วๆ นี้, Thai definition: เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ เมื่อเกิดเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ จะแลดูสว่างพุ่งเป็นทางเข้าสู่ผิวโลกเป็นปรอยๆ คล้ายสายฝน
ฝักบัว[N] shower, See also: ceiling shower, Example: สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ฝักบัวและชักโครก, Count unit: อัน, Thai definition: ที่สำหรับโปรยน้ำให้เป็นฝอย มีลักษณะเหมือนฝักบัว
แต่[CONJ] but, See also: however, nevertheless, yet, Syn. แต่ว่า, Ant. และ, Example: คนส่วนมากต้องการใช้งานระบบเครือข่ายแต่ต้องไม่ใช่ระบบ LAN, Thai definition: เชื่อมความให้กลับกัน ให้ยิ่งหย่อนกว่ากัน หรือให้แย้งกัน
แต่ทว่า[CONJ] but, See also: however, Syn. แต่, ทว่า, แต่ถ้าว่า, ถ้าว่า, Example: น้องอยากไปเที่ยวแต่ทว่ายังทำการบ้านไม่เสร็จ
ถึงอย่างไร[CONJ] even though, See also: though, however, anyhow, Syn. อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, Example: ถึงอย่างไร ปัญหาการจราจรติดขัดก็ยังคงแก้ไม่ได้
ทั้งนี้ทั้งนั้น[CONJ] at any rate, See also: this is to say, in any case, however, nevertheless, at all events, Syn. อย่างไรก็ตาม, Example: สังคมไทยปัจจุบัน เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากร, Thai definition: พอสรุปลงได้ว่า
บัวตะกั่ว[N] ceiling shower, See also: shower head, Syn. ฝักบัว, Example: ก๊อกในสวนติดบัวตะกั่วทุกอันเพื่อให้น้ำพุ่งกระจายเป็นฝอยไปทั่วทิศทาง, Count unit: อัน, Thai definition: ที่สำหรับไขน้ำให้ไหลลงมาเป็นฝอย
ประการใด[N] what, See also: whatever, whatsoever, how, however, Syn. ทำนอง, แบบ, อย่างไร, Example: ปัญหานี้จะแก้ไขประการใด
ปรอย[V] drizzle, See also: drop, shower, Syn. พรำ, ลงเม็ด, ตก, โปรยปราย, ปรอยๆ, Ant. หยุด, หาย, Example: น้ำตาปรอยลงมาเปื้อนมือของเธอ
ชำระร่างกาย[V] wash, See also: bathe, shower, take a bath/shower, , Syn. ล้างตัว, ทำความสะอาดร่างกาย, ชำระล้างร่างกาย, อาบน้ำ, Example: ก่อนลงสระว่ายน้ำ ต้องชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อน
เชย[V] drizzle (rain), See also: shower, Syn. โปรยปราย, Example: ฝนเชยลงมาสองสามคราวพืชพันธุ์ต่างๆ เหล่านั้นก็กลับงอกงามขึ้นใหม่, Thai definition: โปรยปรายลงมา ในคำว่า ฝนเชย
กระเซ็น[V] spatter, See also: splash, spurt, shower, sprinkle, spot, Syn. กระเด็น, Example: โคลนกระเซ็นขึ้นมาถึงข้างรถ, Thai definition: อาการที่ของเหลว เช่น น้ำ เป็นต้น กระเด็นเป็นฝอย
การโปรย[N] strewing, See also: scattering, spreading, showering, sprinkle, interspersion, Syn. การโปรยปราย, การหว่าน, การโรย, Example: ในการบวชเมื่อใกล้เสร็จพิธีกรรมต่างๆ แล้ว ต้องมีการโปรยทานเป็นขั้นตอนสุดท้าย, Thai definition: การตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป เช่น ฝนโปรย, การทำให้ตกลงมาด้วยอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น การโปรยข้าวตอกดอกไม้
แต่[CONJ] but, See also: however, nevertheless, yet, Example: เรารู้ว่าบุหรี่เป็นของไม่ดีแต่เราก็ยังคงสูบอยู่ทุกวัน, Thai definition: คำเชื่อมความแสดงเนื้อหาที่แย้งกัน
เท่าใด[ADV] however much, See also: however many, Syn. เท่าไร, กี่มากน้อย, Example: แม้งานจะหนักหนาเท่าใดเขาก็ไม่เคยย่อท้อ
เสียแต่ว่า[CONJ] but, See also: however, Syn. แต่, แต่ว่า, ทว่า, แม้ว่า, Example: ที่จริงเสื้อตัวนี้สวยมาก เสียแต่ว่าเงินไม่พอ, Thai definition: ใช้แสดงว่าเหตุการณ์ขัดแย้งกัน
จะอย่างไรก็ตาม[CONJ] however, Syn. กระนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม, Example: จะอย่างไรก็ตาม มนุษย์ก็มีสิ่งที่ตรงกัน คือมุ่งแสวงหาสิ่งที่ดีสำหรับตนเอง เพียงแต่เครื่องมือที่ใช้อาจแตกต่างกันตามสภาพเท่านั้น
ก็ตามที[ADV] somehow, See also: whatever, however, Syn. ตามที, Example: เขากุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่นแม้ว่าสังขารจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยก็ตามที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบน้ำฝักบัว[v.] (āpnām fakbūa) EN: take a shower   FR: se doucher
ชำระร่างกาย[v. exp.] (chamra rāngkāi) EN: wash ; bathe ; shower ; take a bath ; take a shower   FR: prendre un bain
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: shower ; ceiling shower   FR: pommeau de douche [m]
ฝอย[v.] (føi) EN: shower ; spray   
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks   
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower   FR: pluie de météorites [f]
ฝนพรำ[v. exp.] (fon phram) EN: shower   
ห่า[n.] (hā) EN: shower of rain ; amount of rain   
กัลปพฤกษ์ [n.] (kanlapaphreuk) EN: Pink cassia ; Pink shower ; Wishing tree   
คูน [n.] (khūn) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia   FR: Cassia fistula [m]
ก็ตามที[adv.] (køtāmthī) EN: somehow ; whatever ; however ; up to you/him   
กระนั้นก็ดี[X] (kranan kødī) EN: however ; yet   
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot   FR: éclabousser
ม่านห้องน้ำ[n. exp.] (mān hǿng nām) EN: shower curtain   FR: rideau de douche [m]
พวงทองต้น [n. exp.] (phūang thøng ton) EN: Galphimia ; Gold shower   
ประการใด[X] (prakān dai) EN: what ; whatever ; whatsoever ; how ; however   
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute   FR: répandre ; éparpiller
ราชพฤกษ์[n.] (rātchaphreuk) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; Pudding pipe tree ; Purging cassia ; Indian laburnum   FR: Cassia fistula [m]
โรย[v.] (roi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress   FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
สุหร่าย[n.] (surāi) EN: shower ; shower bath   FR: douche [f]
แต่[conj.] (tāe) EN: but ; however   FR: mais
แต่ว่า[conj.] (tāewā) EN: but ; however   FR: mais
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless   FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtām) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; nevertheless   FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

CMU English Pronouncing Dictionary
HOWE HH AW1
HOWER HH AW1 ER0
HOWES HH AW1 Z
HOWEY HH AW1 IY0
HOWETH HH AW1 IH0 TH
SHOWER SH AW1 ER0
HOWELL HH AW1 AH0 L
HOWE'S HH AW1 Z
SHOWED SH OW1 D
HOWERY HH AW1 ER0 IY0
SHOWELL SH AA1 W EH0 L
SHOWERS SH AW1 ER0 Z
HOWEVER HH AW2 EH1 V ER0
HOWELLS HH AW1 AH0 L Z
HOWERTER HH AW1 ER0 T ER0
HOWELL'S HH AW1 AH0 L Z
SHOWERED SH AW1 ER0 D
HOWERTON HH AW0 ER1 T AH0 N
SHOWERING SH AW1 ER0 IH0 NG
SLOTHOWER S L AA1 TH OW0 ER0
PHILHOWER F IH1 L AW0 ER0
ISENHOWER IH1 S IH0 N HH OW0 ER0
ICENHOWER AY1 S AH0 N HH AW2 ER0
ICENHOWER IH1 S AH0 N HH AW2 ER0
BOOMHOWER B UW1 M HH OW0 ER0
HOWENSTINE HH AW1 IH0 N S T IY0 N
SPAINHOWER S P AY1 N HH OW0 ER0
EISENHOWER AY1 Z AH0 N HH AW2 ER0
EISENHOWERS AY1 Z AH0 N HH AW2 ER0 Z
EISENHOWER'S AY1 Z AH0 N HH AW2 ER0 Z
THUNDERSHOWER TH AH1 N D ER0 SH AW2 W ER0
THUNDERSHOWERS TH AH1 N D ER0 SH AW2 W ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
showed (v) ʃˈoud (sh ou1 d)
shower (v) ʃˈauər (sh au1 @ r)
however (a) hˈauˈɛvər (h au1 e1 v @ r)
showers (v) ʃˈauəz (sh au1 @ z)
showery (j) ʃˈauəriː (sh au1 @ r ii)
showered (v) ʃˈauəd (sh au1 @ d)
showerier (j) ʃˈauərɪəʳr (sh au1 @ r i@ r)
showering (v) ʃˈauərɪŋ (sh au1 @ r i ng)
Eisenhower (n) ˈaɪsənhauər (ai1 s @ n h au @ r)
showeriest (j) ʃˈauərɪɪst (sh au1 @ r i i s t)
shower-bath (n) ʃˈauə-baːθ (sh au1 @ - b aa th)
shower-baths (n) ʃˈauə-baːðz (sh au1 @ - b aa dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, ] but; yet; however; only; merely; still, #48 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless, #125 [Add to Longdo]
但是[dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ, ] but; however, #152 [Add to Longdo]
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic), #251 [Add to Longdo]
可是[kě shì, ㄎㄜˇ ㄕˋ, ] but; however, #512 [Add to Longdo]
然而[rán ér, ㄖㄢˊ ㄦˊ, ] however; yet; but, #1,075 [Add to Longdo]
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, / ] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc), #2,862 [Add to Longdo]
流星雨[liú xīng yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ ㄩˇ, ] meteor shower, #10,800 [Add to Longdo]
阵雨[zhèn yǔ, ㄓㄣˋ ㄩˇ, / ] shower, #12,988 [Add to Longdo]
淋浴[lín yù, ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ, ] to take a shower; shower, #23,008 [Add to Longdo]
雷阵雨[léi zhèn yǔ, ㄌㄟˊ ㄓㄣˋ ㄩˇ, / ] thunder shower, #23,354 [Add to Longdo]
艾森豪威尔[Ài sēn háo wēi ěr, ㄞˋ ㄙㄣ ㄏㄠˊ ㄨㄟ ㄦˇ, / ] Dwight D. Eisenhower (1890-1969), US army general and politician, Supreme Allied Commander in Europe during World War II, US President 1953–1961, #26,627 [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] shower (rain), #28,081 [Add to Longdo]
骤雨[zhòu yǔ, ㄓㄡˋ ㄩˇ, / ] shower, #55,839 [Add to Longdo]
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, / ] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency., #147,323 [Add to Longdo]
[, ㄇㄛˋ, ] drizzling rain; showered with favors, #492,349 [Add to Longdo]
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs [Add to Longdo]
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs [Add to Longdo]
洗澡间[xǐ zǎo jiān, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄢ, / ] bathroom; restroom; shower room [Add to Longdo]
热水澡[rè shuǐ zǎo, ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄗㄠˇ, / ] hot bath of shower [Add to Longdo]
花洒[huā sǎ, ㄏㄨㄚ ㄙㄚˇ, / ] sprinkler; shower [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
がしかし[, gashikashi] (exp,conj) (See しかし) however; but [Add to Longdo]
けど(P);けれども(P);けれど(P);けども[, kedo (P); keredomo (P); keredo (P); kedomo] (conj,prt) but; however; although; (P) [Add to Longdo]
そうですが[, soudesuga] (exp) that's so, however ....; (P) [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P) [Add to Longdo]
たって[, tatte] (prt) (1) (also だって) even if; even though; (2) (also ったって) however; no matter how [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
だけど[, dakedo] (conj) however; (P) [Add to Longdo]
でさえ[, desae] (prt) (1) (See さえ,でも・2) even; (2) (See でも・1) but; however; (P) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
と言って[といって, toitte] (exp) however; because; as [Add to Longdo]
どうであれ[, doudeare] (conj) (See であれ) however; whatever [Add to Longdo]
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
なれど[, naredo] (conj) (See けれど) but; however [Add to Longdo]
なれども[, naredomo] (conj) (arch) (See けれども) but; however [Add to Longdo]
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
めった打ち;滅多打ち[めったうち, mettauchi] (n) showering with blows [Add to Longdo]
カスケードシャワー[, kasuke-doshawa-] (n) cascade shower [Add to Longdo]
ゴマテングハギモドキ[, gomatenguhagimodoki] (n) spotted unicornfish (Naso maculatus, species of Pacific tang found from Japan and Lord Howe Island to Hawaii) [Add to Longdo]
シャワー[, shawa-] (n) shower; (P) [Add to Longdo]
シャワーカーテン[, shawa-ka-ten] (n) shower curtain [Add to Longdo]
シャワーキャップ[, shawa-kyappu] (n) shower cap [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
ロードハウ・アイランド・バタフライフィッシュ[, ro-dohau . airando . batafuraifisshu] (n) Lord Howe Island butterflyfish (Amphichaetodon howensis) [Add to Longdo]
悪法も亦法也[あくほうもまたほうなり, akuhoumomatahounari] (exp) (id) A law is a law, however undesirable it may be [Add to Longdo]
一雨;ひと雨[ひとあめ, hitoame] (n) shower; rainfall [Add to Longdo]
雨脚;雨足[あまあし;あめあし, amaashi ; ameashi] (n) passing shower; streaks of pouring rain [Add to Longdo]
雨注[うちゅう, uchuu] (n,vs) showering (arrows) upon [Add to Longdo]
俄雨(P);俄か雨;にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (n,adj-no) rain shower; (P) [Add to Longdo]
喜雨[きう, kiu] (n) (See 慈雨) friendly shower; welcome rain; rain that comes after a drought [Add to Longdo]
逆接[ぎゃくせつ, gyakusetsu] (n) contradictory conjunction (but, however, etc.) [Add to Longdo]
急雨[きゅうう, kyuuu] (n) (obsc) (See 俄雨) rain shower [Add to Longdo]
言い条;言条[いいじょう, iijou] (n) an excuse; however; nonetheless [Add to Longdo]
狐の嫁入り;きつねの嫁入り[きつねのよめいり, kitsunenoyomeiri] (n) rain shower while the sun shines; sun shower [Add to Longdo]
黒風白雨[こくふうはくう, kokufuuhakuu] (n) sudden rain shower in a dust storm [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P) [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
時雨[しぐれ, shigure] (n) drizzle; shower in late autumn (fall) or early winter; (P) [Add to Longdo]
時雨模様[しぐれもよう, shiguremoyou] (n) showery sky; (it is) looking showery [Add to Longdo]
春時雨[はるしぐれ, harushigure] (n) spring rain; spring shower; spring drizzle [Add to Longdo]
所が[ところが, tokoroga] (conj) (uk) even so; however; still; whereupon; even though; nevertheless; on the contrary; as a matter of fact; despite; (P) [Add to Longdo]
勝手放題[かってほうだい, kattehoudai] (n,adj-na,adj-no) at one's sweet will; doing whatever one pleases; however one pleases [Add to Longdo]
小夜時雨[さよしぐれ, sayoshigure] (n) light shower on a night in late autumn and early winter [Add to Longdo]
照り雨[てりあめ, teriame] (n) sunshower [Add to Longdo]
照り上がる[てりあがる, teriagaru] (v5r,vi) to become bright with sunlight following a shower [Add to Longdo]
畳み掛ける;畳みかける[たたみかける, tatamikakeru] (v1,vt) (uk) to press for an answer; to shower questions on someone [Add to Longdo]
然し(P);併し(P)[しかし, shikashi] (conj) (uk) however; but; (P) [Add to Longdo]
然しながら;併し乍ら;然し乍ら[しかしながら, shikashinagara] (adv,conj) (uk) however; nevertheless [Add to Longdo]
然らば[しからば, shikaraba] (conj,exp) (1) (arch) be that so; in that case; (2) however (with neg); though that may be the case (with neg); (3) farewell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Howe
   n 1: United States editor (1920-1993) [syn: {Howe}, {Irving
      Howe}]
   2: Canadian hockey player who holds the record for playing the
     most games (born 1928) [syn: {Howe}, {Gordie Howe}, {Gordon
     Howe}]
   3: United States feminist who was active in the women's suffrage
     movement (1819-1910) [syn: {Howe}, {Julia Ward Howe}]
   4: United States inventor who built early sewing machines and
     won suits for patent infringement against other manufacturers
     (including Isaac M. Singer) (1819-1867) [syn: {Howe}, {Elias
     Howe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top