Search result for

*hof*

(172 entries)
(0.2918 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hof,-hof-, *hof*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Grashof numberเลขกราสโฮฟ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Kirchhoff's lawกฎของเคิร์ชฮอฟฟ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nothofagusโนโธฟากัส [TU Subject Heading]
Imhoff Cone กรวยอิมฮอฟฟ์
กรวยที่ใช้วัดตะกอนหนักหรือของแข็งจมตัวได้ [สิ่งแวดล้อม]
Aschoff Bodyแอสชอฟฟ์บอดี [การแพทย์]
Aschoff Giant Cellsเซลล์ยักษ์แอสซอฟฟ์ [การแพทย์]
Aschoff Noduleแอสชอฟฟ์โนดูล, แอสช็อฟโนดูล [การแพทย์]
Equation, Eadie Hofsteeสมการอีดีฮอฟตี [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นมแมว[n.] (nommaēo) EN: nommaeo ; Rauwenhoffia siamensis Scheff.   FR: Rauwenhoffia siamensis Scheff.

CMU English Pronouncing Dictionary
HOF    HH AA1 F
HOFI    HH OW1 F IY0
HOFF    HH AO1 F
IMHOF    IH1 M HH AH0 F
SHOFF    SH AO1 F
HOFER    HH OW1 F ER0
BEHOF    B IY1 HH AA0 F
HOFFA    HH AO1 F AH0
INHOFE    IH1 N HH AA2
IMHOFF    IH1 M HH AO2 F
SCHOFF    SH AO1 F
HOFMAN    HH AA1 F M AH0 N
DEHOFF    D EH1 HH AO0 F
UPHOFF    AH1 P HH AO2 F
INHOFE    IH1 N HH OW2 F
HOFLER    HH AA1 F L ER0
BEHOFF    B IY1 HH AA0 F
HOFFER    HH AA1 F ER0
OSTHOFF    AA1 S T HH AO0 F
HOFFITZ    HH AA1 F AH0 T S
HOFFMAN    HH AO1 F M AH0 N
HOFFART    HH AO1 F AA0 R T
LENHOFF    L EH1 N HH AO2 F
HOFLAND    HH AA1 F L AH0 N D
NEUHOFF    N UW1 HH AO2 F
HOFFNER    HH AO1 F N ER0
HOFFLER    HH AO1 F AH0 L ER0
HOFSTRA    HH AA1 F S T R AH0
NIEHOFF    N IY1 HH AO0 F
PUTHOFF    P AH1 T HH AO2 F
HOFFERT    HH AO1 F ER0 T
HOFSTAD    HH AA1 F S T AE0 D
HOFFA'S    HH AO1 F AH0 Z
ASCHOFF    AE1 S K HH AO0 F
BISCHOF    B IH1 SH AH0 F
WEMHOFF    W EH1 M HH AO2 F
BISHOFF    B IH1 S HH AO0 F
VERHOFF    V ER1 HH AO0 F
HOFMANN    HH AA1 F M AH0 N
DAYHOFF    D EY1 HH AO0 F
ECKHOFF    EH1 K HH AO2 F
ALTHOFF    AE1 L T HH AO0 F
OLTHOFF    OW1 L T HH AO2 F
KAUFHOF    K AO1 F HH AO0 F
SHOFNER    SH AA1 F N ER0
KIRCHOFF    K ER1 K HH AO0 F
KOHLHOFF    K OW1 L HH AO2 F
INHOFE'S    IH1 N HH AA2 F S
KALTHOFF    K AE1 L TH
KALLHOFF    K AE1 L HH AO0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hofei    (n) (h ou2 f ei1)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bahnhof(n) |der, pl. Bahnhöfe| สถานีรถไฟ, See also: der Hauptbahnhof
Hauptbahnhof(n) |der, pl. Hauptbahnhöfe| สถานีรถไฟใหญ่, สถานีรถไฟประจำเมือง
unhöflich(adj adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: S. unbeachtet, rüde, A. höflich, achtungsvoll,
Friedhof(n) |der, pl. Friedhöfe| สุสาน, สถานที่ฝังศพ เช่น Anfang jedes Frühling kaufen die Leute schöne Blumen um den Friedhof zu dekorieren. เมื่อเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ คนจะซื้อดอกไม้สวยๆ เพื่อไปตกแต่งสุสาน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bahnhof (n ) สถานีรถไฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaßmacher {m}; Spaßvogel {m}; Hofnarr {m} | Spaßmacher {pl}; Spaßvögel {pl}; Hofnarren {pl}jester | jesters [Add to Longdo]
U-Bahnhof {m}; U-Bahn-Station {f}underground station [Br.]; subway station [Am.]; tube station (London) [Add to Longdo]
Verschiebebahnhof {m}marshalling-yard [Add to Longdo]
Verschiebebahnhof {m} | Verschiebebahnhöfe {pl}switchyard | switchyards [Add to Longdo]
Vorhof {m}front court [Add to Longdo]
Weihbischof {m} | Weihbischöfe {pl}suffragan bishop; suffragan | suffragan bishops; suffragans [Add to Longdo]
Weltgerichtshof {m}world Court [Add to Longdo]
Wirtschaftshof {m}farmyard [Add to Longdo]
echofrei; schalltot {adj} | schalltoter Raumanechoic | anechoic room; anechoic chamber [Add to Longdo]
erhoffehope for [Add to Longdo]
erhoffendhoping for [Add to Longdo]
erhoffthopes for [Add to Longdo]
erhofftehoped for [Add to Longdo]
glauben; hoffento trust [Add to Longdo]
hoffen | hoffend | gehofft | er/sie hofft | ich/er/sie hoffte | er/sie hat/hatte gehofftto hope | hoping | hoped | he/she hopes | I/he/she hoped | he/she has/had hoped [Add to Longdo]
hoffen | hofftto ween | weens [Add to Longdo]
hoffentlichI hope so; let's hope so; hopefully [Add to Longdo]
hoffnungslos; aussichtslos; ausweglos {adj} | hoffnungsloser; aussichstloser | am hoffnungslosesten; am aussichtslosestenhopeless | more hopeless | most hopeless [Add to Longdo]
hoffnungslos {adv}irredeemably [Add to Longdo]
hoffnungslos {adj}beyond retrieval [Add to Longdo]
hoffnungslosunhopeful [Add to Longdo]
hoffnungslos {adv}hopelessly [Add to Longdo]
hoffnungslos {adv}unhopefully [Add to Longdo]
hoffnungsvoll {adj} | hoffnungsvoller | am hoffnungsvollstenhopeful | more hopeful | most hopeful [Add to Longdo]
hoffnungsvoll {adv}hopefully [Add to Longdo]
Hoffnungen knüpfen anto pin one's hopes on [Add to Longdo]
neben {prp; +Dativ} (Lage; wo?) | neben dem Bahnhof | dicht nebem jdm. stehennext to; beside | next to the station | to stand close beside sb. [Add to Longdo]
unverhofftunexpected [Add to Longdo]
vergebliche Hoffnung {f}; vergeblicher Glaubenfond hope; fond belief [Add to Longdo]
verzagen; die Hoffnung aufgeben | verzagend; die Hoffnung aufgebend | verzagt; die Hoffnung aufgegeben | verzagt | verzagteto give up hope | giving up hope | given up hope | gives up hope | gave up hope [Add to Longdo]
wohlauf | Ich hoffe, du bist wohlauf.in good health; well | I hope you are well. [Add to Longdo]
Der Junge berechtigt zu den besten Hoffnungen.He's an up-and-coming young man. [Add to Longdo]
Er ist ein hoffnungsloser Fall.He's a dead loss. [Add to Longdo]
Es besteht keinerlei Hoffnung.There's no room for hope. [Add to Longdo]
Hoffentlich!Hopefully! [Add to Longdo]
Hoffentlich bleibt's so.I hope it stays that way. [Add to Longdo]
Ich hoffe es.I hope so. [Add to Longdo]
Ich hoffe, dass du uns noch lange erhalten bleibst.I hope you'll be with us for a long time yet. [Add to Longdo]
Ich hoffe, Sie unterstützen meinen Plan.I hope you'll back my plan. [Add to Longdo]
Ich verstehe nur Bahnhof. [ugs.]It's as clear as mud. [Add to Longdo]
Ich verstehe nur Bahnhof. [ugs.]It's all Greek to me. [Add to Longdo]
Könnten Sie mir sagen, wo der Bahnhof ist?Could you tell me where the station is? [Add to Longdo]
Unverhofft kommt oft.Things always seem to happen when you least expect them. [Add to Longdo]
Herzflimmern {n}; Vorhofflimmern [med.]auricular fibrillation [Add to Longdo]
Bischofstaube {f} [ornith.]Violaceous Quail Dove [Add to Longdo]
Hoffmannsittich {m} [ornith.]Hoffmann's Conure [Add to Longdo]
Friedhofskuckuck {m} [ornith.]Indonesian Cuckoo [Add to Longdo]
Hoffmannspecht {m} [ornith.]Hoffmann's Woodpecker [Add to Longdo]
Hoffmannsbaumsteiger {m} [ornith.]Hoffmann's Woodcreeper [Add to Longdo]
Hoffmannsameisenvogel {m} [ornith.]White-breasted Antcatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほふく前進;匍匐前進[ほふくぜんしん, hofukuzenshin] (n,vs) (See 匍匐) crawling along [Add to Longdo]
キルヒホッフ[, kiruhihoffu] (n) Kirchhoff; (P) [Add to Longdo]
キルヒホッフの法則[キルヒホッフのほうそく, kiruhihoffu nohousoku] (n) Kirchhoff's law [Add to Longdo]
ショーファー[, sho-fa-] (n) shofar [Add to Longdo]
トリトマ[, toritoma] (n) red-hot poker (Kniphofia uvaria) (lat [Add to Longdo]
フラウンホーファー線[フラウンホーファーせん, furaunho-fa-sen] (n) Fraunhofer lines [Add to Longdo]
ブーショッファン;ブーッショファン[, bu-shoffan ; bu-sshofan] (n) boue chauffante (self-heating mud-pack for cosmetic purposes) (fre [Add to Longdo]
ホフマン方式[ホフマンほうしき, hofuman houshiki] (n) Hoffmann method [Add to Longdo]
一所不住[いっしょふじゅう, isshofujuu] (n) (1) vagrant; (2) transient lifestyle [Add to Longdo]
形態機能的;形態・機能的[けいたいきのう, keitaikinou] (adj-na) morphofunctional [Add to Longdo]
形態機能的変化;形態・機能的変化[けいたいきのうてきへんか, keitaikinoutekihenka] (n) morphofunctional modifications [Add to Longdo]
住所不明[じゅうしょふめい, juushofumei] (adj-no,n) address unknown [Add to Longdo]
書風[しょふう, shofuu] (n) style of handwriting or calligraphy [Add to Longdo]
場所塞ぎ[ばしょふさぎ, bashofusagi] (n) obstruction [Add to Longdo]
情緒不安定[じょうちょふあんてい, jouchofuantei] (n) emotional instability [Add to Longdo]
赤木[あかぎ, akagi] (n) (1) (uk) bishop wood (Bischofia javanica); (2) (See 黒木) barked tree; (3) red tree [Add to Longdo]
屠る[ほふる, hofuru] (v5r,vt) to slaughter; to massacre; to defeat; to butcher [Add to Longdo]
日本蝮[にほんまむし;ニホンマムシ, nihonmamushi ; nihonmamushi] (n) (uk) (See 蝮) Japanese copperhead (Gloydius blomhoffii); mamushi pit-viper [Add to Longdo]
保父[ほふ, hofu] (n) male carer, esp. in a nursery school [Add to Longdo]
匍匐;蒲伏[ほふく, hofuku] (n,vs) creeping; crawling; sneaking [Add to Longdo]
[まむし;はみ(ok);くちばみ(ok);たじひ(ok);マムシ, mamushi ; hami (ok); kuchibami (ok); tajihi (ok); mamushi] (n) (uk) (See 鎖蛇) pit viper (esp. the mamushi, Gloydius blomhoffi) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
李希霍芬[Lǐ xī huò fēn, ㄌㄧˇ ㄒㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄈㄣ, ] Ferdinand von Richthofen (1833-1905), German geologist and explorer who published a major foundational study of the geology of China in 1887 and first introduced the term Silk Road 絲綢之路|丝绸之路 [Add to Longdo]
祁连山脉[qí lián shān mài, ㄑㄧˊ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] the QiLian or Richthofen range dividing QingHai and Gansu provinces [Add to Longdo]
里希特霍芬[Lǐ xī tè huò fēn, ㄌㄧˇ ㄒㄧ ㄊㄜˋ ㄏㄨㄛˋ ㄈㄣ, ] Ferdinand von Richthofen (1833-1905), German geologist and explorer who published a major foundational study of the geology of China in 1887 and first introduced the term Silk Road 絲綢之路|丝绸之路 [Add to Longdo]
霍夫曼[Huò fū màn, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨ ㄇㄢˋ, ] Hofmann or Hoffman (name); August Wilhelm von Hofmann (1818-1892), German chemist; Dustin Hoffman (1937-), US film actor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
侍医[じい, jii] Leibarzt, Hofarzt [Add to Longdo]
僧正[そうじょう, soujou] hoher_buddistischer_Priester, Bischof [Add to Longdo]
墓地[ぼち, bochi] Friedhof [Add to Longdo]
宮廷[きゅうてい, kyuutei] kaiserlicher_Hof [Add to Longdo]
希望[きぼう, kibou] Wunsch, Hoffnung [Add to Longdo]
[てい, tei] KAISERLICHER HOF, BEHOERDE [Add to Longdo]
廷臣[ていしん, teishin] Hofmann, Hoefling [Add to Longdo]
当駅[とうえき, toueki] dieser_Bahnhof [Add to Longdo]
改札口[かいさつぐち, kaisatsuguchi] Bahnhofssperre [Add to Longdo]
望む[のぞむ, nozomu] hoffen, wuenschen, ueberblicken [Add to Longdo]
期待[きたい, kitai] Erwartung, Hoffnung [Add to Longdo]
校庭[こうてい, koutei] Schulhof [Add to Longdo]
法廷[ほうてい, houtei] Gericht, Gerichtshof [Add to Longdo]
溶鉱炉[ようこうろ, youkouro] Schmelzofen, Hochofen [Add to Longdo]
[ろ, ro] HERD, SCHMELZOFEN, HOCHOFEN [Add to Longdo]
終点[しゅうてん, shuuten] Endstation, Endbahnhof [Add to Longdo]
絶望[ぜつぼう, zetsubou] Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit [Add to Longdo]
舞楽[ぶがく, bugaku] altjapanische_Hofmusik_mit_Tanz [Add to Longdo]
見込み[みこみ, mikomi] Aussicht, Moeglichkeit, Hoffnung [Add to Longdo]
見送る[みおくる, miokuru] (zum Bahnhof,nach Hause) begleiten [Add to Longdo]
農家[のうか, nouka] Bauernhaus, Bauernhof, Bauer [Add to Longdo]
連絡駅[れんらくえき, renrakueki] Anschlussbahnhof [Add to Longdo]
邸内[ていない, teinai] Grundstueck, -Hof [Add to Longdo]
雅楽[ががく, gagaku] altjapanische_Hofmusik [Add to Longdo]
霊園[れいえん, reien] Friedhof [Add to Longdo]
[えき, eki] BAHNHOF [Add to Longdo]
駅前[えきまえ, ekimae] vor_dem_Bahnhof [Add to Longdo]
駅員[えきいん, ekiin] Bahnhofsbeamter, Bahnhofsangestellter [Add to Longdo]
駅弁[えきべん, ekiben] auf_dem_Bahnhof_erhaeltlicher, Imbiss_zum_mitnehmen [Add to Longdo]
駅長[えきちょう, ekichou] Bahnhofsvorsteher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hof [hɔf]
   court; yard; courtyard
   court
   garden
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hof [hoːf] (n) , s.(m )
   court; courtyard; halo; yard
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top