Search result for

*heraus*

(125 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heraus, -heraus-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A dare!Eine Herausforderung! The War (1994)
Found out?Herausgefunden hat? Endgame (2013)
So why don't we throw it together and see what we come up with?Warum werfen wir nicht einfach alles zusa- mmen und schauen, was dabei herauskommt? Zombie (1979)
This is yours to keep if you'll help me get outta here.Du kannst das hier behalten, wenn du mir hilfst, hier herauszukommen. Unidentified Flying Oddball (1979)
.. and gain an insight into its origins and feeding habits.So kann ich mehr über seine Herkunft herausfinden. Unidentified Flying Oddball (1979)
Crazy white woman always shoots self before me have chance to find out!Verrückte weiße Frauen haben sich immer alle erschossen, bevor ich es herausfinden konnte. The Villain (1979)
Its up to oneself to figure out which is the best.Darum liegt es an uns, herauszufinden, welches die besten sind. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Escape from chaos.du kommst aus dem Wirrwarr herausNightmares (1979)
A monster is emerging.Schuppenbestie herausNightmares (1979)
She was burning to save.Sie brannte es aus mir heraus, um mich zu retten. Don't Go in the House (1979)
Something's going down. I'm gonna find out what.Irgendwas geht da vor und ich werde herausfinden was. Don't Go Near the Park (1979)
Cowboy's still down there, worrying, mostly about if Patty'll find out.Cowboy hat furchtbare Angst. Das Patty etwas heraus bekommt. Don't Go Near the Park (1979)
Come forth from your scabbard to me!Heraus aus der Scheide zu mir! Die Walküre (1980)
I have spoken frankly.Heraus sagt' ich's Die Walküre (1980)
So, no matter where you come from, we're gonna find out.Wo ihr auch herkommt, wir finden es herausGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Then we'll find out.Dann werden wir es herausfinden. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
You'll find out anything you want to know, right here.Sie können hier alles über ihn herausfinden. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
You find my skill level unchallenging:Mein Kenntnisniveau ist keine Herausforderung. The Return of Starbuck (1980)
Besides, it doesn't even work, I've ripped it out.Es funktioniert nicht mehr, ich habe es herausgerissen. The Return of Starbuck (1980)
I've got a good enough budget to find whatever it is, whoever they are:Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht herausfinden, egal wer, wo und was es war. The Super Scouts: Part 1 (1980)
It took me a while to find out who had carried me to cover when I was wounded at Pearl.Es dauerte, bis ich herausfand, wer mich in Sicherheit brachte, als ich in Pearl verwundet wurde. The Medal (1980)
Did you find out anything?Haben Sie etwas herausgefunden? The Outrage: Part 1 (1980)
If you find out anything, will you let me know?Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas herausfinden? The Outrage: Part 1 (1980)
Call me collect when you find out.Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas herausfinden. The Outrage: Part 1 (1980)
Now, what you need is a challenge.Also, was du brauchst, ist eine Herausforderung. The Outrage: Part 2 (1980)
That's what we're going to find out.Genau das werden wir herausfinden. The Triumph (1980)
Minister, am I talking to the formereditorof Reform orto a Civil Service spokesman?Minister, interviewe ich den früheren Herausgeber von "Reform" oder einen Sprecher des Beamtenapparates? Big Brother (1980)
When you edited "Reform" you were quite different.Schatz, als du noch Herausgeber von "Reform" warst, bist du anders gewesen. Big Brother (1980)
I'm aghast that it got out.Ich bin entsetzt, dass es herausgekommen ist. The Economy Drive (1980)
If we were to end the economy drive and close the Bureaucratic Watchdog Office, we could issue an immediate press announcement that you'd axed 800 jobs.Ja? Sollten wir die Sparmaßnahmen beenden und Ihre Bürokratieaufsichtsbehörde schließen, könnten wir gleich eine Presseverlautbarung herausgeben, dass Sie 800 Arbeitsplätze gestrichen haben. The Economy Drive (1980)
He might take liberties.Er nimmt sich womöglich bestimmte Frechheiten herausThe Official Visit (1980)
- We'll find out about him.Dann finden Sie heraus, wer er ist. The Official Visit (1980)
We didn't knowhis previous name norhis background.Wir kannten seine ehemaligen Namen nicht und konnten so nicht viel herausfinden. The Official Visit (1980)
Wudang Clan has posted a notice in Xiguan outside the temple, challenging you both to a duelDie Wudang haben in Xiguan eine Nachricht verkündet. Ihr werdet vor dem Tempel zu einem Duell herausgefordert. Two Champions of Death (1980)
To be frankFrei herausTwo Champions of Death (1980)
I must use a magnet to get them outIch hole sie mit einem Magneten herausTwo Champions of Death (1980)
Looks like you've found out the truthDu hast offenbar die Wahrheit herausgefunden. Two Champions of Death (1980)
Come, give it up to me... without all that fuss.Komm, gib mir's heraus. Gib mir's heraus, ohne dass ich visitiere. The Miser (1980)
Suppose we had a somewhat elderly woman with a little of the ability which I possess and able sufficiently well to represent a lady of rank of some whimsical title of a marchioness or viscountess whom we would suppose to come from Brittany.Wir müssten eine nicht mehr ganz junge Frau auftreiben, die ein Talent hätte wie ich und eine Dame von Stand vorstellen könnte, Wir könnten sie herausstaffieren und sie als eine Marquise oder Vikomtesse aus der Bretagne auftreten lassen, The Miser (1980)
It is in vain for you to try to hide it.Versuche nur nicht dich herauszureden'. The Miser (1980)
- They brought him back.Nein, wurde herausgeführt. The Conductor (1980)
Tell Monsieur, if the bag so you will need ... Maybe he is worth something?Wenn Sie so heiß auf den Koffer sind, springt dabei doch etwas heraus, oder? Le guignolo (1980)
Let us, enjoy.Ich mag Herausforderungen. Le guignolo (1980)
I know he's here, hunger and thirst forced him to leave.Da drinnen! Ich bin mir sicher. Hunger und Durst werden ihn da herauslocken. Le guignolo (1980)
Oh, that's who, Monsieur Vicomte.Man pickt die ehemalige und zukünftige Prominenz heraus, und wer bleibt übrig? Der liebe Graf. Le guignolo (1980)
I've done everything I had promised. What I did not remember myself I have copied from the books.Was mir selbst nicht einfiel, habe ich aus Büchern herausgeschrieben. Oblomov (1980)
and two warm tears oozed slowly from under his eyelashes and rested on his cheeks.aus seinen schlafenden Augen traten zwei warme Tränen heraus und blieben da hängen. Oblomov (1980)
- When does the paper come out?- Wann kommt das Papier herausEvery Man for Himself (1980)
They have a hole in the mouth and the words just pour outSie haben ein Loch im Mund und die Worte fallen nur herausEvery Man for Himself (1980)
They've cut out the sound.Sie haben den Ton herausgeschnitten. Every Man for Himself (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ
Zunge heraushängen lassen(jargon) (สุนัข)ห้อยลิ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgabe {f}; Aushändigung {f}; Herausgabe {f}; Erteilung {f}; Verteilung {f} | Ausgaben {pl}issuance | issuances [Add to Longdo]
etw. aus dem Bauch heraus entscheidento decide sth. according to instinc [Add to Longdo]
Bücherausstellung {f}book exhibition [Add to Longdo]
Formation {f}; Herausbildung {f}; Anordnung {f}formation [Add to Longdo]
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral [Add to Longdo]
aus dem Gröbsten heraus seinto be out of the woods [Add to Longdo]
Herausbildung {f}forming; development [Add to Longdo]
Herausforderer {m}challenger [Add to Longdo]
Herausforderung {f}challenge [Add to Longdo]
Herausforderung {f} | Herausforderungen {pl}defiance | defiances [Add to Longdo]
Herausforderung {f} | Herausforderungen {pl}provocation | provocations [Add to Longdo]
Herausgeber {m}anthologist [Add to Longdo]
Herausgeber {m}publisher [Add to Longdo]
Herausgeber {m}; Herausgeberin {f} | Herausgeber {pl}; Herausgeberinnen {pl}editor | editors [Add to Longdo]
Herauslocken {n}; Herausholung {f}elicitation [Add to Longdo]
Herausragen {n}saliency [Add to Longdo]
Klage {f} [jur.] | Klage aus schuldrechtlichem Vertrag | Klage aus unerlaubter Handlung | Klage auf Herausgabeaction | action ex contractu | action ex delicto | action for restitution [Add to Longdo]
Kommunique {n}; Kommunikee {n} | ein Kommunique herausgebencommunique | to issue a communique [Add to Longdo]
Kratzen {n}; Abkratzen {n}; Schaben {n}; Herausschaben {n}scraping [Add to Longdo]
Mitherausgeber {m}; Mitherausgeberin {f}associate editor; coeditor; co editor [Add to Longdo]
Mitherausgeber {m}coeditors [Add to Longdo]
Schicksal {n}; Geschick {n} | Schicksale {pl} | Schicksal spielen | sein Schicksal herausfordern | sein Schicksal meistern | jdn. seinem Schicksal überlassen | Laune des Schicksals | durch eine Laune des Schicksalsfate | fates | to play at fate | to tempt fate | to cope with one's fate | to leave sb. to his fate; to abandon sb. to his fate | twist of fate | by a strange quirk of fate [Add to Longdo]
Schuld {f}; Verpflichtung {f} | Schulden {pl} | uneinbringliche Forderung; uneinbringliche Schuld | Schulden haben; verschuldet sein | in jds. Schuld stehen | in Schulden geraten; sich verschulden | Schulden machen | aus den Schulden herauskommendebt | debts | bad debt | to be in debt | to be in sb.'s debt | to get into debt; to run into debt | to incur debts | to get out of debt [Add to Longdo]
Schwierigkeiten {pl}; Schwierigkeit {f}; Problem {n} | in Schwierigkeiten geraten | in Schwierigkeiten sein | mit jdm. Schwierigkeiten haben; mit jdm. Ärger haben | jdn. in Schwierigkeiten bringen mit | aus den Schwierigkeiten herauskommen | jdn. aus seinen Schwierigkeiten heraushelfentrouble | to get into trouble | to be in trouble | to be in trouble with sb. | to get sb. into trouble with | to get out of trouble | to get sb. out of trouble [Add to Longdo]
Speicherauszug bei Fehlernerror analysis dump [Add to Longdo]
Speicherauszug {m}; Schnappschuss {m}snapshot [Add to Longdo]
gibt herausredacts [Add to Longdo]
gibt neu herausre-edits [Add to Longdo]
gibt neu herausreedits [Add to Longdo]
Sternpunkt {m} | herausgeführter voll belastbarer Sternpunktneutral point | fully loadable brought out neutral point [Add to Longdo]
keinen Ton herausbringento be tongue-tied [Add to Longdo]
Trott {m} | in einen Trott verfallen | aus dem Trott nicht mehr herauskommenrut | to get into a rut | to be in a rut [Add to Longdo]
Vorstehen {n}; Herausragen {n}protrusion [Add to Longdo]
Zeit {f} | Zeiten {pl} | zur rechten Zeit | zur rechten Zeit | in schlechten Zeiten | angegebene Zeit | Zeit brauchen | Zeit finden für; dazu kommen | jdm. Zeit lassen | sich Zeit lassen | Zeit und Ort bestimmen | die Zeit totschlagen; die Zeit vertreiben | die Zeit verbringen | sich die Zeit vertreiben | seine Zeit vertrödeln | die Zeit vertrödeln | eine schöne Zeit haben; viel Spaß haben | in kurzer Zeit | harte (schwere; schlimme) Zeiten | mit der Zeit Schritt halten | mit der Zeit gehen | seiner Zeit voraus | etw. zur falschen Zeit tun | Zeit vergeuden | Zeit verwenden auf | Zeit zu gewinnen suchen | Zeit herausschinden | eine lange Zeit schönen Wetters | der Zahn der Zeit | zur rechten Zeit | absolute Zeittime | times | in due time | in good season | in times of scarceness | indicated time; time indicated | to take time | to get round to | to give someone time | to take up time | to set time and place | to kill time | to spend the time | to while away the time | to while away one's time | to fritter away time | to have a nice time | in a little while | hard times | to keep up with the time | to keep up with the times | ahead of the times | to sing the Magnificat at matins | to waste time | to spend time on | to play for time | to temporize | a long spell of fine weather | the ravages of time | seasonable | absolute time [Add to Longdo]
Zunge {f} [anat.] | Zungen {pl} | eine scharfe Zunge haben [übtr.] | sich auf die Zunge beißen | (jdm.) die Zunge herausstecken | lose (scharfe) Zunge {f} | mit der Zunge anstoßen | auf der Zunge zergehen | mit gespaltener Zunge | mit gespaltener Zunge redentongue | tongues | to have a sharp tongue | to bite one's tongue | to put one's tongue out (at someone) | loose (sharp) tongue | to (have a) lisp | to melt in one's mouth | with forked tongue | to talk falsely [Add to Longdo]
Zurückholen {n}; Hervorholen {n}; Herausholen {n}retrieval [Add to Longdo]
ausfallen; herausfallen; ausgehen | ausfallend; herausfallend; ausgehend | ausgefallen; herausgefallen; ausgegangen | es fällt aus | es fiel aus | es ist/war ausgefallento fall out | falling out | fallen out | it falls out | it fell out | it has/had fallen out [Add to Longdo]
ausgezeichnet; vorzüglich; hervorragend; herausragend {adj}excellent [Add to Longdo]
ausgezeichnet; vorzüglich; hervorragend; herausragend {adv}excellently [Add to Longdo]
ausgraben; herausschaufelnto scoop out [Add to Longdo]
ausschließen; herausnehmen (von) | ausschließendto exclude (from) | excluding [Add to Longdo]
ausspeichern; herauslesento read out [Add to Longdo]
aussteigen; herausbekommen | aussteigendto get out | getting out [Add to Longdo]
auswählen; herausgreifen; herausdeutento single out [Add to Longdo]
betonen; herausstreichen; hervorheben | betonend; herausstreichend; hervorhebend | betont; herausgestrichen; hervorgehoben | er/sie betont; er/sie streicht heraus; er/sie hebt hervor | ich/er/sie betonte; ich/er/sie strich heraus; ich/er/sie hob hervor | er/sie hat/hatte betont; er/sie hat/hatte herausgestrichen; er/sie hat/hatte hervorgehobento stress; to lay great stress | stressing | stressed | he/she stresses | I/he/she stressed | he/she has/had stressed [Add to Longdo]
efferent; herausführend; ableitend {adj} [anat.] | efferente Nervenbahnenefferent | efferent nerves [Add to Longdo]
entdecken; herausfinden; aufdecken; feststellen | entdeckend; herausfindend; aufdeckend; feststellend | entdeckt | entdeckt | entdeckteto detect | detecting | detected | detects | detected [Add to Longdo]
entdecken; sehen; erkennen; herausfindento spot [Add to Longdo]
entwickeln; entfalten; herausbilden | entwickelnd; entfaltend; herausbildend | entwickelt | entwickelt | entwickelteto evolve | evolving | evolved | evolves | evolved [Add to Longdo]
fordert herausdefies [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俊傑[しゅんけつ, shunketsu] herausragende_Persoenlichkeit [Add to Longdo]
傑出[けっしゅつ, kesshutsu] hervorragen, herausragen [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] grosser_Mann, herausragende_Figur [Add to Longdo]
出す[だす, dasu] herausnehmen, abschicken [Add to Longdo]
出る[でる, deru] hinausgehen, herauskommen [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] klar_werden, sich_herausstellen [Add to Longdo]
[たく, taku] TISCH, HERAUSRAGEN [Add to Longdo]
取り出す[とりだす, toridasu] herausnehmen [Add to Longdo]
呼び出す[よびだす, yobidasu] herausrufen, laden, vorladen, zitieren [Add to Longdo]
噴く[ふく, fuku] ausstossen, -speien, ausspeien, herausschleudern [Add to Longdo]
噴射[ふんしゃ, funsha] das_Herausstroemen, das_Ausstossen [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] herausziehen;, beseitigen;, auslassen, weglassen;, ueberholen;, einnehmen, erobern [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] (HERAUS)ZIEHEN [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] herausfordern, provozieren [Add to Longdo]
挑戦[ちょうせん, chousen] Herausforderung [Add to Longdo]
挑戦者[ちょうせんしゃ, chousensha] Herausforderer [Add to Longdo]
捜し当てる[さがしあてる, sagashiateru] herausfinden, entdecken [Add to Longdo]
摘出[てきしゅつ, tekishutsu] herausnehmen, auswaehlen, enthuellen [Add to Longdo]
発行[はっこう, hakkou] herausgeben, publizieren [Add to Longdo]
直情径行[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] geradeheraus, impulsiv [Add to Longdo]
編む[あむ, amu] stricken, haekeln, zusammenstellen, herausgeben [Add to Longdo]
編集[へんしゅう, henshuu] Redaktion, Schriftleitung, Herausgabe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  heraus [hɛraus]
     forth; out; out here
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top