Search result for

*gpl*

(116 entries)
(0.0758 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gpl,-gpl-, *gpl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eggplant    [N] มะเขือยาวสีม่วงเข้ม
gangplank    [N] สะพาน / ไม้พาดให้ขึ้นลงเรือ, Syn. gankway, gradient

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gangplanksสายประสานงานระดับล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eggplantมะเขือยาว [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eggplantn. ต้นมะเขือผลเป็นสีม่วง ขาวหรือเหลือง
gangplankn. สะพานขึ้นหรือลงเรือ., Syn. gangway

English-Thai: Nontri Dictionary
eggplant(n) มะเขือ
gangplank(n) สะพานลงเรือ,ทางเดินในเรือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Airfield?Flugplatz? Indictment: The McMartin Trial (1995)
When I'm lucky, it's a cucumber or eggplant.ถ้าผมโชคดี ก็จะเจอแค่แตงกวาหรือมะเขือ My Sassy Girl (2008)
It's an eggplant.นี่คือมะเขือยาว Ohitori sama (2009)
Eggplant parm.ทำใจซะเถอะ คุณคงไม่ได้เจอเขาอีกแล้วล่ะ If... (2010)
I packed a pumpkin and some eggplants.โอเค แม่จะกลับบ้าน My Mom (2010)
See how the eggplant is nearly gone?เพราะว่ามะเขือยาวนี่พร่องไปหน่อย เธอคงกินมันไปแล้ว Episode #1.12 (2010)
Eat some more eggplant.กินอีกซิ! Episode #1.12 (2010)
She had eggplant lasagna.เธอกินลาซานญ่ามะเขือม่วง The Engagement Reaction (2011)
That's eggplant over there.ตรงนั้นคือมะเขือม่วง Pizza Box (2013)
We call the Verrazano Bridge the Guinea Gangplank.เราเรียก เวแรสาโฑน สะพานกินี สะพานลงเรือ The Wolf of Wall Street (2013)
I ran up the gangplank to get away from him... and then I suddenly felt bad about it.ฉันวิ่งขึ้นสะพานลงเรือ เพื่อให้ได้ออกไปจากเขา ... แล้วอยู่ ๆ ผมก็ รู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ In the Name of the Father (1993)
You like eggplant parmigiana?ที่คุณชอบ มะเขือ parmigiana? Dante's Peak (1997)
Nothing but a gangplank to crossแค่ข้ามสะพานเรือก็ถึงแล้ว The Legend of 1900 (1998)
And what's a gangplank?แล้วสะพานเรือนะ มันแค่ไม่กี่ก้าว The Legend of 1900 (1998)
I know you all hate eggplant, but...แม่รู้ว่าทุกคนไม่ชอบกินมะเขือยาว แต่... Death Has a Shadow (1999)
I'll have the fried eggplant and a Diet Coke.ขอไข่ทอดกับไดเอ็ทโค้กแล้วกัน Babel (2006)
That looks kind of like an eggplant, what with that color and the way it's all swell up at the end.ยังกะมะเขือม่วงแน่ะ ม่วงไปหมดตั้งแต่ตอจรดปลายเลย Escape from Dragon House (2008)
The computron should have taken over our flight pattern as programmed:Der Computron hätte den Flugplan wie programmiert übernehmen müssen. Spaceball (1980)
Used to be an old Nike base, but not the kind of place you'd open up a fast food franchise.Da war früher mal ein Flugplatz, aber jetzt würde es sich nicht mal mehr lohnen einen Schnellimbiss aufzumachen. The Super Scouts: Part 2 (1980)
They're building an airstrip on some island.Sie bauen einen Flugplatz auf einer Insel. The Triumph (1980)
I double-checked the terminal forecast, and the wind's aloft and IFR ceilings all the way.Ich prüfte die Flugplatzvoraussage, und der Wind geht sehr hoch und die Wolkenhöhe sehr tief. Airplane! (1980)
You were out at Boeing airfield.Sie waren draussen am Flugplatz. The Changeling (1980)
I tried to talk to you at the airport.Ich versuchte, mit lhnen am Flugplatz zu sprechen. The Changeling (1980)
A jet aircraft on a cloudless night began its landing flight path 20 miles due east from the airport where it was due to land.Ein Jet begann seinen Landeflug in einer wolkenlosen Nacht 20 Meilen östlich des Flugplatzes, auf dem er landen sollte. The Falls (1980)
By the 19th mile, 24,927 people in two towns, four villages and a camping site had seen the plane.Bis zur 19. Meile sahen es 24.927 Menschen in zwei Städten, vier Dörfern und auf einem Campingplatz. The Falls (1980)
His last words in English were recorded on a tape recorder in a hotel bedroom at The Crane at Bungay, Suffolk, where he was making a survey of East Anglian decoy airfields for the Imperial War Museum.Seine letzten Worte auf Englisch wurden mit einem Tonbandgerät im Wirtshaus "Zum Kranich" in Bungay aufgenommen, wo Melorder Flugplatz-Attrappen in Ost-Anglia für das Kriegsmuseum untersuchte. The Falls (1980)
In winter, he hides it in caravan sites in the west of England, ostensibly that it might escape the scrutiny of his sister Tasida Fallaby whose attentions, says Standard, are not ornithological and exceed those of an orthodox brother-and-sister relationship.Im Winter versteckt er sie auf Campingplätzen in West-England, um sie dem forschenden Auge seiner Schwester Tasida Fallaby zu entziehen, deren Aufmerksamkeit gemäß Standard nicht-ornithologisch ist und die einer normalen Bruder- Schwester-Beziehung übertrifft. The Falls (1980)
For three months, they vastly enjoyed each other's company, then Pulat began flying long trips, alone to towns without airfields.Drei Monate lang hatten sie viel Spaß miteinander, dann begann Pulat, allein zu Städten ohne Flugplatz zu fliegen. The Falls (1980)
Airport and village both deserted. Nobody to guide us, and for transport we had to steal this heap ofjunk.Ein Flugplatz, auf dem keine Seele ist, ein Pilot der gleich wieder abhaut, und ein Jahre alter Jeep. Hell of the Living Dead (1980)
He plans on coming back to escort us to the airfield, but, uh, I think we're gonna leave a little bit earlier than that.Er kommt zurück, um uns zum Flugplatz zu begleiten, aber ich denke, wir werden schon früher aufbrechen. A Plush Ride (1982)
Why? We got to be in range of the airfield!Wir müssen in Reichweite des Flugplatzes sein. A Plush Ride (1982)
Is about to hand over 40 million-worth of housing, building, harbour Installations and an airstrip to a private developer for nothing?Das sind Wohngebäude, ein kompletter Hafen, ein Flugplatz, und bezahlen muss der Mann gar nichts. The Skeleton in the Cupboard (1982)
They put up billets, HQ block, the harbour, the airstrip.Da baute man einen Flugplatz, einen Hafen und die Gebäude für den Kommandostab. The Skeleton in the Cupboard (1982)
- We have a Ping-Pong table too.- Wir haben auch eine Pingpongplatte. Missing (1982)
I don't have no flight plans for Mexico.Ich habe keine Flugpläne für Mexiko. Mexican Slayride (1983)
You guys run a hell of an airport.Sie haben einen tollen Flugplatz hier. Mexican Slayride (1983)
We spotted the A-Team in a blue impala, headed south on 101... ten miles from Brandon airfield.Wir haben das A-Team aufgespürt, in einem blauen Impala, auf der 101, 16 km vom Flugplatz Brandon entfernt. The Only Church in Town (1983)
I need air transportation dispatched to Brandon Airfield as soon as possible.Ich brauche sofort einen Flug zum Flugplatz Brandon. The Only Church in Town (1983)
They even filed a fictitious flight plan.Sie reichten sogar einen fiktiven Flugplan ein. The Topaz Connection (1983)
What's the flight schedule here?Wie sind die Flugpläne? The Big Chill (1983)
Yeah, i'm on my way To catch a plane, All right?Ich wollte gerade zum Flugplatz. The Osterman Weekend (1983)
Aircraft on ramp, did you file a flight plan?Haben Sie einen Flugplan eingereicht? The Right Stuff (1983)
Aircraft on ramp, did you file a flight plan?Haben Sie einen Flugplan eingereicht? The Right Stuff (1983)
And that's Giovanna, from the airport, whom I told you about.Und das ist Giovanna, die vom Flugplatz, erzählte ich dir doch. Teil 2 (1984)
Listen, Face... you should pick me up at the nearest airport... so I can get a great story.Hör zu, Face, du solltest mich am Flugplatz abholen, damit ich eine tolle Story kriege. It's a Desert Out There (1984)
Not yet. But since he's the Commander, he makes out the duty chart.Noch nicht, aber er stellt den Flugplan auf. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
These flight plans and re-fueling points read like a crossword puzzle, Sam.Diese Flugpläne und Auftankpunkte lesen sich wie Kreuzworträtsel, Sam. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
Well, the flight plan ought to put enough gaps in radar to keep Air Defense busy.Nun, die Flugpläne dürften die Luftverteidigung beschäftigen. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
Resume your present flight plan.Nimm deinen Flugplan wieder auf. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
You are not authorized to deviate from the flight plan, over.Sie dürfen nicht vom Flugplan abweichen. Over. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gplMay be distributed in accordance with the GPL.
gplYou don't get eggplants from a gourd vine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก๊าซ[n.] (kāt) EN: gas ; LPG   FR: gaz [m] ; GPL [m]
มะเขือ[n.] (makheūa) EN: aubergine ; eggplant (am.)   FR: aubergine [f] ; morelle [f]
มะเขือขาว[n.] (makheūa khāo) EN: eggplant   
มะเขือม่วง[n. exp.] (makheūa muang) EN: Purple Eggplant   
มะเขือม่วงเล็ก [n. exp.] (makheūa muang lek) EN: eggplant   
มะเขือเผา[n. exp.] (makheūa phao) EN: baked eggplant   
มะเขือพวง[n. exp.] (makheūa phūang) EN: Pea Eggplant   FR: aubergine grappe [f]
มะเขือเปราะ[n. exp.] (makheūa prǿ) EN: small eggplant ; eggplant ; Brinjal   FR: aubergine ronde [f]
มะเขือยาว [n. exp.] (makheūa yāo) EN: Long Eggplant   FR: aubergine longue [f]
มะแว้ง [n.] (mawaēng) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade   
มะแว้งเครือ[n.] (mawaēng khreūa) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade   

CMU English Pronouncing Dictionary
EGGPLANT    EH1 G P L AE2 N T
EGGPLANTS    EH1 G P L AE2 N T S
GANGPLANK    G AE1 NG P L AE2 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eggplant    (n) (e1 g p l aa n t)
eggplants    (n) (e1 g p l aa n t s)
gangplank    (n) (g a1 ng p l a ng k)
gangplanks    (n) (g a1 ng p l a ng k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlagplatte {f}stop plate [Add to Longdo]
Aubergine {f}; Eierfrucht {f} [bot.] [cook.] | Melanzani {f} [Ös.] | Auberginen {pl}eggplant; aubergine; madapple | eggplant; aubergine; madapple | eggplants; aubergines [Add to Longdo]
Bereitstellungsflugplatz {m}marshalling-airfield [Add to Longdo]
Campingplatz {m}camp site [Add to Longdo]
Campingplatz {m}camping ground [Add to Longdo]
Fahrplan {m}; Flugplan {m} | Fahrpläne {pl}timetable; time-table; schedule | timetables [Add to Longdo]
Flintschlagplatz {m}flaking station [Add to Longdo]
Flugplatz {m}aerodrome [Add to Longdo]
Flugplatz {m} | Flugplätze {pl}airfield | airfields [Add to Longdo]
Landungsbrücke {f} | Landungsbrücken {pl}gangplank | gangplanks [Add to Longdo]
Sprengplattierung {f} (Metallurgie)explosion cladding [Add to Longdo]
Thingplatz {m} [hist.]thingstead [Add to Longdo]
Tragplatte {f}supporting plate [Add to Longdo]
Umschlagplatz {m}reloading point; trans-shipment centre [Add to Longdo]
Unterlegplatte {f}packing plate [Add to Longdo]
Zeltplatz {m}; Campingplatz {m}campground [Am.] [Add to Longdo]
Zeltplatz {m}; Campingplatz {m}camping site [Add to Longdo]
Zivilflugplatz {m}civil airfield [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッグプラント[, eggupuranto] (n) eggplant [Add to Longdo]
茄子(P);茄[なす(P);なすび(茄子), nasu (P); nasubi ( nasu )] (n) eggplant (Solanum melongena); aubergine; (P) [Add to Longdo]
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit [Add to Longdo]
秋茄子[あきなす, akinasu] (n) (See 茄子) autumn eggplant; eggplant picked eaten in the autumn [Add to Longdo]
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility) [Add to Longdo]
小茄子[こなすび, konasubi] (n) (1) (See 茄子) small eggplant; (2) (uk) Japanese yellow loosestrife (Lysimachia japonica) [Add to Longdo]
水茄子;水なす[みずなす, mizunasu] (n) (1) var. of eggplant (Solanum melongena) which can be eaten raw; (2) pickled (in rice bran or vinegar) (whole) eggplant [Add to Longdo]
赤茄子[あかなす, akanasu] (n) (1) Chinese scarlet eggplant (Solanum integrifolium); tomato-fruit eggplant; (2) tomato (Lycopersicon esculentum) [Add to Longdo]
渡り板[わたりいた, watariita] (n) gangplank [Add to Longdo]
放す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to release; to let go; to free; to set free; to let loose; to turn loose; (2) to add (pieces of eggplant, potato, etc.) to water, broth, etc.; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口蘑[kǒu mó, ㄎㄡˇ ㄇㄛˊ, ] Saint George's mushroom (Tricholoma mongplicum) [Add to Longdo]
梯板[tī bǎn, ㄊㄧ ㄅㄢˇ, ] gangplank; gangway [Add to Longdo]
烧茄子[shāo qié zi, ㄕㄠ ㄑㄧㄝˊ ㄗ˙, / ] stewed eggplant [Add to Longdo]
[qié, ㄑㄧㄝˊ, ] eggplant [Add to Longdo]
茄子[qié zi, ㄑㄧㄝˊ ㄗ˙, ] eggplant; aubergine; Guinea squash [Add to Longdo]
茄科[qié kē, ㄑㄧㄝˊ ㄎㄜ, ] Solanaceae (the potato and eggplant family) [Add to Longdo]
跳板[tiào bǎn, ㄊㄧㄠˋ ㄅㄢˇ, ] springboard; jumping-off point; gangplank [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飛行場[ひこうじょう, hikoujou] Flugplatz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GPL
     Graphics Programming Language
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GPL
     General Public Licence (GNU)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top