ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*give notice*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: give notice, -give notice-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
give noticeบอกกล่าว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go and give notice.รีบไป ไปตามคนมาช่วย Frontier(s) (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[v. exp.] (jaēng yāi sammanōkhrūa øk) EN: give notice of departure from present address   
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise   FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; faire savoir ; promulguer ; prononcer
ยื่นซองขาว[v. exp.] (yeūn søng khāo) EN: dismiss ; fire ; expel ; axe ; discharge ; sack ; give notice of discharge   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通告[tōng gào, ㄊㄨㄥ ㄍㄠˋ, ] to announce; to give notice, #11,215 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against) [Add to Longdo]
abmelden | abmeldendto give notice (of departure; of someone's leaving) | giving notice of departure [Add to Longdo]
kündigen | kündigend | gekündigt | kündigtto give notice (to quit); to quit (from job) | giving notice; quitting | given notice; quit | gives notice; quits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
断る(P);断わる[ことわる, kotowaru] (v5r,vt) (1) to refuse; to reject; to dismiss; to turn down; to decline; (2) to inform; to give notice; to tell in advance; (3) to ask leave; to excuse oneself (from); (P) [Add to Longdo]
届ける(P);屆ける(oK)[とどける, todokeru] (v1,vt) (1) to deliver; to forward; to send; (2) to report; to notify; to file notice (to the authorities); to give notice; to register; (P) [Add to Longdo]
届け出でる[とどけいでる, todokeideru] (v1) to give notice; to submit notice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 give notice
   v 1: terminate the employment of; discharge from an office or
      position; "The boss fired his secretary today"; "The
      company terminated 25% of its workers" [syn: {displace},
      {fire}, {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe},
      {send away}, {sack}, {force out}, {give the sack},
      {terminate}] [ant: {employ}, {engage}, {hire}]
   2: inform (somebody) of something; "I advised him that the rent
     was due" [syn: {advise}, {notify}, {give notice}, {send
     word}, {apprise}, {apprize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top