Search result for

*gentle*

(355 entries)
(0.1646 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gentle, -gentle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gentle[ADJ] อ่อนโยน, See also: ใจดี, มีเมตตา, อ่อนน้อม, นุ่มนวล, สุภาพ, เป็นผู้ดี, Syn. diplomatic, polite, Ant. untactful, blunt
gentleman[N] สุภาพบุรุษ, See also: ชายชาติตระกูลดี, ผู้มีกิริยาสุภาพ, Syn. nobleman
gentle sex[N] ผู้หญิง, See also: เพศหญิง, เพศอ่อนแอ, Syn. womankind, woman sex
gentlefolk[N] ผู้มาจากชาติตระกูลสูงส่ง, See also: คนชั้นสูงในสังคม, Syn. upper class, nobility
gentleness[N] ความนุ่มนวล, See also: ความอ่อนโยน, ความบอบบาง, Syn. tenderness, carefulness
gentlemanly[ADJ] สุภาพ, See also: เป็นผู้ดี, มีมารยาท, Syn. polite, polished
gentlewomen[N] หญิงมีชาติตระกูลสูง, See also: หญิงสูงศักดิ์, หญิงผู้ดี, Syn. noblewoman
gentleman's agreement[N] สัญญาเกียรติยศ, See also: การตกลงกันอย่างไม่ได้ทำสัญญาเป็นหลักฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falcon-gentle(ฟอล' คันเจน' เทิล) adj. เหยียวตัวเมีย
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
gentle sexผู้หญิง, Syn. women
gentleman(เจน'เทิลเมิน) n. สุภาพบุรุษ,ห้องน้ำชาย -pl. gentlemen
gentleman's agreementn. การตกลงกันด้วยเกียรติยศ
gentleman's gentlemanคนใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ผู้ดี, Syn. valet
gentleman-at-armsn. ตำรวจหลวง,องครักษ์กษัตริย์อังกฤษ
gentleman-in-waitingn. มหาดเล็ก
gentlemenn. พหูพจน์ของ gentleman
gentlewomann. สุภาพสตรีหญิง, See also: gentlewomanly adj., Syn. lady -pl. gentlewomen

English-Thai: Nontri Dictionary
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gentlefolk(n) สุภาพชน,ผู้มีสกุลรุนชาติ,ผู้ดี
gentleman(n) สุภาพบุรุษ
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี
gentlewoman(n) สุภาพสตรี,หญิงสูงศักดิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agreement, gentleman'sความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gentleman's agreementความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gentlenessความนุ่มนวล, [การแพทย์]
Movement, Gentle Passiveเคลื่อนไหวในลักษณะที่นิ่มนวลอย่างเบาๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ladies and gentlemenสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
HECTOR: Gentlemen, I might as well warn you.Gentlemen, ich warne Sie, Space Croppers (1980)
Gentlemen, may I ask you to come to the rear galley area as soon as we land?Gentlemen, darf ich Sie bitten, in die Bordküche zu kommen, sobald wir gelandet sind? The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Ladies and gentlemen, welcome to the Southern Conference Regional Playoffs:Ladies und Gentlemen, willkommen bei den Regionalen Southern Conference Spielen. Spaceball (1980)
Ladies and gentlemen, this is the most amazing comeback this reporter has ever seen:Ladies und Gentlemen, das ist das erstaunlichste Comeback, das ich jemals sah. Spaceball (1980)
Well, what can I do for you, gentlemen?Was kann ich für Sie tun, Gentlemen? Space Croppers (1980)
In the course of my profession I have come upon many deformities of the face due to injury or disease as well as mutilations and contortions of the body from like causes.Gentlemen, ich habe schon viele Gesichtsdeformationen gesehen, durch Unfall oder Krankheit, wie auch Verstümmelungen und Missbildungen aus ähnlichen Gründen. The Elephant Man (1980)
"Gentleman Jim" Corbett."Gentleman Jim" Corbett. Tom Horn (1980)
Ladies and gentlemen, and now the lovely Ulla!Ladies und Gentlemen, und jetzt die reizende Ulla! Bad Timing (1980)
No, just this gentleman .- Nein, Sir, nur dieser Gentleman. The Elephant Man (1980)
Oh, like a perfect little gentleman.Wie ein kleiner Gentleman. The Outrage: Part 2 (1980)
Thank you.Gut, danke, Gentlemen. Open Government (1980)
I think you can still become a gentleman someday if you understand and abide by the rules of decent society.Du kannst immer noch ein Gentleman werden, wenn du die Regeln der Gesellschaft verstehst und befolgst. Caddyshack (1980)
So gentlemen , owing to the congenital exostosis of the skull, extensive papillomatous growths, pendulous masses of skin , the enlargement of the right limb and all the bones, the distortion of the head and the extensive area covered by papillomatous growth , The patient has been called the "Elephant Man".Also, Gentlemen... wegen dieses ernsten Befunds, des extensiven Wachstums, der großflächigen Verwachsungen der Haut, der starken Vergrößerung des rechten Arms mit allen Knochen, der Missbildung des Kopfes und der unzähligen Hauttumore wurde der Patient "Elefantenmensch" genannt. The Elephant Man (1980)
- Open Government. - That's right.Bürgernahe Politik, Gentlemen. Open Government (1980)
Mr. Gao looks like a gentlemen.Herr Gao sieht aus wie ein Gentleman. Two Champions of Death (1980)
Hey, aren't you gonna give me a chance to act like a gentleman?Hey, gibst du mir eine Chance, mich wie ein Gentleman zu benehmen? The Unthinkable (1980)
Ladies and gentlemen, this is your stewardess speaking.Ladys und Gentlemen, hier spricht Ihre Stewardess. Airplane! (1980)
I should like to meet this gentleman .Ihr würde diesen Gentleman nur zu gerne kennen lernen. The Elephant Man (1980)
I move that Mr. John Merrick be admitted on a permanent basis provided the hospital receives a yearly sum for the cost of one bed .Gentlemen, ich schlage vor, Mr. John Merrick bleibt im Krankenhaus, vorausgesetzt, wir bekommen die jährliche Summe für ein Bett. The Elephant Man (1980)
Thank you , gentlemen .Danke, Gentlemen. The Elephant Man (1980)
Gentlemen , Her Royal HighnessGentlemen... The Elephant Man (1980)
Good morning .Guten Morgen, Gentlemen. The Elephant Man (1980)
We usually open the proceedings by reading the minutes. In the interests of urgency I think we should conclude the matter under discussion , the case of John Merrick, the Elephant Man .Gentlemen, in der Regel verlesen wir zuerst das Protokoll, aber da es heute um etwas Dringendes geht, sollten wir unsere Diskussion zum Thema vom letzten Mal abschließen: The Elephant Man (1980)
I assume that these gentlemen will plea-bargain in return for admitting the innocence of the accused?Diese Gentlemen sind bereit, seine Unschuld zu bezeugen... und verzichten auf weiteren Einspruch. Ist das korrekt? Seems Like Old Times (1980)
The old gentleman would not have sent me on this long journey, if his intentions towards his grandson were not the best.Der alte Gentleman schickt mich mit den besten Absichten zu Ihnen. Little Lord Fauntleroy (1980)
Your Royal Highness, Ladies and Gentlemen !Eure Königliche Hoheit, Ladys und Gentlemen... The Elephant Man (1980)
Right this way, gentlemen.Hier entlang, Gentlemen. Herbie Goes Bananas (1980)
That, ladies and gentlemen, is why you are all here today.Und darum, Ladies und Gentlemen, sind Sie alle heute hier. The Long Good Friday (1980)
Let's hear it, ladies and gentlemen. - Hands across the ocean!Stoßen wir an, Ladies und Gentlemen, auf das atlantische Bündnis. The Long Good Friday (1980)
Gentlemen, you both know the rules.Gentlemen, Sie kennen die Regeln. Popeye (1980)
Gentlemen?Gentlemen? Herbie Goes Bananas (1980)
Ladies and gentlemen.Ladies und Gentlemen! The Long Good Friday (1980)
Gentlemen, let me tell you something.Gentlemen, dazu sage ich Ihnen: Hopscotch (1980)
the enemy being some gentlemen from the Light Horse.Als Feind Fungieren Gentlemen von der leichten Kavallerie. Gallipoli (1981)
If you would be kind enough to sit facing this gentleman here.Seien Sie so freundlich und setzen Sie sich gegenüber von diesem Gentleman. Scanners (1981)
- Gentlemen, I have nothing else to say.- Gentlemen, ich habe nichts weiter zu sagen. The Final Conflict (1981)
Well, you look like a gentleman.Na, Sie sehen wie ein Gentleman aus. For Your Eyes Only (1981)
Ladies and gentlemen, we have girls, girls, girls - beautiful girls!Ladys und Gentlemen, wir haben Mädchen, Mädchen, Mädchen! Traumhafte Mädchen! The Funhouse (1981)
Yes, folks, Moderna Designs... present the latest in kitchen luxury.Ladys und Gentlemen! Futura 2001 präsentiert Ihnen die Luxusküche! Time Bandits (1981)
Show the gentleman the stairs. Hey!- Zeigt dem Gentleman die Treppe. The Phenom (1981)
Perhaps you would rather I played the gentleman and lost?Soll ich eher den Gentleman spielen und verlieren? Chariots of Fire (1981)
They're gentlemen, they'll understand.Es sind Gentlemen, sie verstehen dich. Stir Crazy (1980)
Well, of course, one would like to help oneself.Gentlemen, selbstverständlich würde jeder sich gern bedienen. Doing the Honours (1981)
- Gentlemen, please.Gentlemen, bitte. An American Werewolf in London (1981)
Gentlemen.Gentlemen. Escape from New York (1981)
Ladies and gentlemen, my charming daughter, Carmella.Ladys und Gentlemen, meine reizende Tochter, Carmella! The Funhouse (1981)
Gentlemen, before you go... I would like to propose a toast.Gentlemen, bevor ihr geht würde ich gerne noch einen Toast aussprechen. Ghost Story (1981)
Now, these gentlemen, presumably because their arses are higher from the ground than ours,Und diese Gentlemen pflegen, wohl weil Ihre Ärsche weiter vom Erdboden entfernt sind als unsere, Gallipoli (1981)
- Gentlemen, my wife.- Gentlemen, meine Frau. Lady Chatterley's Lover (1981)
Can't I ride in front?Ladys und Gentlemen, mehr ist dazu im Moment nicht zu sagen. Halloween II (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gentleA gentleman called in your absence, sir.
gentleA gentleman is always kind to others.
gentleA gentleman is a man of independent means.
gentleA gentleman would not do such a thing.
gentleA gentleman would not say such a thing.
gentleA gentleman would not spit on the street.
gentleA gentleman wouldn't do such a thing.
gentleA gentle wind is blowing.
gentleA gentle wind made ripples on the surface of the pond.
gentleA gentle wind was blowing.
gentleAny gentleman would not use such language.
gentleAs he grew older, he became gentler.
gentleAs she is a lady, so he is a gentleman.
gentleAt first sight, he seemed kind and gentle.
gentleA true gentleman would not betray his friends.
gentleBeing very clever and gentle, this dog is a good companion to me.
gentleDid any of you gentlemen wait on this man?
gentleDr. Patterson: Oh, no! She was very gentle with him.
gentleGentlemen, allow me to say a few words in greeting.
gentleGentlemen first.
gentleGentlemen remove their hats in the presence of a lady.
gentleGreat Britain is a land of gentlemen and horse riding. (ymmv)
gentleHarry is gentle with cats.
gentleHe cannot be a gentleman to say such a rude thing.
gentleHe described the man as a model gentleman.
gentleHe had a gentleness that was attractive to woman.
gentleHe has grown up to be a fine gentleman.
gentleHe is a fine gentleman.
gentleHe is a gentleman.
gentleHe is a gentleman and ought to be treated as such.
gentleHe is a gentleman, handsome, clever, and rich.
gentleHe is a gentleman. He cannot have said such a thing.
gentleHe is a gentleman in every way.
gentleHe is a kind of gentleman.
gentleHe is anything but a gentleman.
gentleHe is a perfect gentleman.
gentleHe is a real gentleman.
gentleHe is as gentle a person as ever lived.
gentleHe is every bit a gentlemen.
gentleHe is every inch a gentleman.
gentleHe is far from being a gentleman.
gentleHe is fine and gentle.
gentleHe is gentle by nature.
gentleHe is kind and gentle, and what is better still, honest.
gentleHe is kind rather than gentle.
gentleHe is more gentle than kind.
gentleHe is no gentleman.
gentleHe is not at all a gentleman.
gentleHe is nothing of a gentleman.
gentleHe is not what is called a gentleman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ[N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
สุภาพ[V] be polite, See also: be gentle, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. หยาบคาย
สุภาพบุรุษ[N] gentleman, Ant. สุภาพสตรี
ความละมุนละม่อม[N] gentleness, See also: mildness, kindness, Syn. ความนิ่มนวล, ความอ่อนโยน, Example: การยึดอำนาจครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความละมุนละม่อมเป็นพิเศษ
แผ่วๆ[ADJ] soft, See also: quiet, not loud, gentle, mild, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: เขาตอบเสียงแผ่วๆ ว่าเขาเป็นคนขโมยไปเอง, Thai definition: ที่เบาๆ ไม่รุนแรง
ละมุน[ADJ] soft, See also: gentle, mild, tender, smooth, Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, เนียนนุ่ม, อ่อนละมุน, ละมุนละไม, Ant. หยาบ, กระด้าง, Example: เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหงและผิวสวยละมุน
สุภาพสตรี[N] lady, See also: gentlewoman, dame, Syn. ผู้หญิง, สตรี, หญิง, Ant. สุภาพบุรุษ, Example: อาจารย์ใหญ่ถามสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะไปกับผมจริงหรือ, Count unit: คน
อ่อนโยน[ADJ] gentle, See also: tender, soft, Syn. สุภาพ, นุ่มนวล, Example: น้ำเสียงนุ่มนวลบอกนิสัยอ่อนโยนของเขา, Thai definition: มีกิริยาวาจานิ่มนวล
ความอ่อนโยน[N] gentleness, See also: courteousness, affability, mildness, Example: สายตาของแม่ที่มองลูกน้อยเต็มไปด้วยความอ่อนโยน, Thai definition: การมีกริยาวาจานิ่มนวล, การไม่แข็งกระด้าง
คุณผู้ชาย[N] master, See also: gentleman, lord, Ant. คุณผู้หญิง
ผู้ดีแปดสาแหรก[N] one who acts like an aristocrat, See also: one who acts like a gentleman, people of the bluest blood, Syn. ผู้ดี, Example: นิสัยอวดโอ่ของเขาฟ้องว่าเขาเป็นพวกผู้ดีแปดสาแหรก, Count unit: คน, Thai definition: โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกรายเอาอย่างผู้ดี
มือหนัก[ADJ] heavy handed, See also: tough, rough, sever, ungentle, Syn. แรง, รุนแรง, Ant. มือเบา, Example: คุณพ่อเป็นคนมือหนัก, Thai definition: อาการที่ใช้มือทำอะไรอย่างรุนแรงหรือไม่ประณีตบรรจง
เบา[ADJ] soft, See also: gentle, light, Syn. ค่อย, ค่อยๆ, Example: เขาพูดเสียงเบา เพราะกลัวลูกสาวสะดุ้งตื่น
ละมุนละม่อม[ADJ] gentle, See also: tender, soft, polite, smooth, mild, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: ผู้ใหญ่ยังไงก็ชอบผู้หญิงมีกิริยาละมุนละม่อมอ่อนโยน
ละมุนละไม[ADJ] tender, See also: gentle, soft, polite, smooth, graceful, affable, Syn. นุ่มนวล, Ant. แข็งกร้าว, กระด้าง, Example: เธอก้มลงกราบที่ตักแม่ด้วยกิริยาละมุนละไมน่าชื่นใจ
ละเมียด[ADJ] gentle, See also: soft, tender, smooth, mild, kind, Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: เธอเพลิดเพลินอยู่กับถ้อยคำละเมียดของผู้เขียน, Thai definition: มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน
ละเมียดละไม[ADJ] gentle, See also: soft, tender, smooth, mild, kind, Syn. ละเมียด, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: ชาวลำปางผู้นี้มีรสนิยมละเมียดละไม ทำธุรกิจใกล้ชิดธรรมชาติ
อ่อย[ADJ] gentle, See also: soft, light, Syn. ค่อย, เบา, Example: หล่อนตอบเสียงอ่อยด้วยความเกรงใจ, Thai definition: ค่อยๆ, เบาๆ
อ่อนช้อย[V] be gentle, See also: be tender, Syn. ชดช้อย, Example: การรำของไทยอ่อนช้อยไม่เหมือนอย่างอินเดีย, Thai definition: มีกิริยาท่าทางงดงาม
สุภาพชน[N] gentleman and lady, Syn. ผู้ดี, ผู้มีเกียรติ, Example: สุภาพชนที่มาในงานนี้ล้วนแต่งตัวกันอย่างหรูเริ่ดราวเทพบุตรเทพธิดา, Count unit: คน
นุ่มนวล[ADJ] gentle, See also: delicate, graceful, mild, Ant. แข็งกระด้าง, Example: ลักษณะสำคัญของปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์คือใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวลเป็นหลัก
นุ่มนวล[V] be gentle, See also: be delicate, be graceful, Syn. อ่อนหวาน, อ่อนโยน, ละมุนละไม, Ant. แข็งกระด้าง, Example: น้ำเสียงของเขานุ่มนวลเมื่อพูดถึงความหลังอันแสนสุข
เบาไม้เบามือ[V] be gentle, Syn. เบามือ, Example: พวกแกเบาไม้เบามือกับมันหน่อย เดี๋ยวมันเป็นอะไรไปพวกเราจะอดได้เงิน, Thai definition: ทำเบาๆ หรือค่อยๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง
บุรุษ[N] man, See also: gentleman, male, Syn. ชาย, เพศชาย, ผู้ชาย, Ant. สตรี, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 สตรีไทยภายในราชสำนักได้มีโอกาสศึกษาเช่นเดียวกับบุรุษ, Count unit: คน, นาย
ไม้นวม[N] gentleness, See also: blandness, mildness, moderate, tenderness, benignity, Syn. ไม้อ่อน, Ant. ไม้แข็ง, Example: รัฐบาลเริ่มใช้ไม้นวมจัดการกับพวกหนังสือพิมพ์, Thai definition: วิธีการที่นิ่มนวล
ชดช้อย[ADJ] gentle, See also: affectedly graceful, soothing, fine, Syn. อ่อนช้อย, Example: เธอมีท่าทางชดช้อยน่าเอ็นดู
เชื่อง[V] be tame, See also: domesticate, be gentle, be docile, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: เสือตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านและคลุกคลีกับคนจนเชื่อง
เชื่อง[ADJ] tame, See also: domesticated, docile, gentle, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: มันเป็นควายเชื่องแสนเชื่องยอมให้เด็กขี่หลังข้ามคลอง
กระชดกระช้อย[ADJ] graceful, See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย, Example: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย
เปื่อยยุ่ย[V] be soft, See also: be tender, be gentle, be mild, Syn. เปื่อย, Example: ฝนตกทำให้แผนที่ค่อนข้างจะเปื่อยยุ่ยและต้องถือด้วยความระมัดระวัง, Thai definition: ขาด หลุด หรือยุ่ยง่าย
ความนุ่มนวล[N] gentleness, See also: softness, mildness, docility, gracefulness, Syn. ความนิ่มนวล, ความละมุนละไม, ความอ่อนหวาน, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: น้ำเสียงหรือสำเนียงของพิธีกรควรพูดให้มีความนุ่มนวลมากกว่านี้
เปื่อยยุ่ย[V] be soft, See also: be tender, be gentle, be mild, Syn. เปื่อย, Example: ฝนตกทำให้แผนที่ค่อนข้างจะเปื่อยยุ่ยและต้องถือด้วยความระมัดระวัง, Thai definition: ขาด หลุด หรือยุ่ยง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition   FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
เบา[adj.] (bao) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low   FR: faible ; léger
บุรุษ[n.] (burut) EN: man ; gentleman ; person   FR: homme [m] ; gentleman [m] ; homme distingué [m] ; personne [f]
เชื่อง[X] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle   FR: apprivoisé ; domestiqué
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive   FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine   
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine   FR: gracieux
ข้อตกลงลูกผู้ชาย[n. exp.] (khøtoklong lūkphūchāi) EN: gentleman's agreement   FR: gentleman's agreement [m] (anglic.) ; gentlemen's agreement [m] (anglic.)
ความสุภาพ[n.] (khwām suphāp) EN: gentleness ; tenderness   FR: politesse [f] ; coutoisie [f]
น่ารัก [adj.] (nārak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten   FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่าร้าก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten   FR: adorable ; charmant ; ravissant
นิ่ม[adj.] (nim) EN: soft ; tender ; smooth ; delicate ; gentle   FR: mou ; tendre ; doux ; moelleux
นุ่ม[adj.] (num) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; pliable   FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth   FR: tendre ; câlin ; doux
อ่อน[adj.] (øn) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle   FR: mou ; tendre ; souple
อ่อนช้อย[v.] (ønchøi) EN: be delicate ; be gentle ; be tender   
อ่อนโยน[adj.] (ønyōn) EN: gentle ; tender ; soft   FR: courtois ; affable
เปื่อยยุ่ย[v. exp.] (peūay yui) EN: be soft ; be tender ; be gentle ; be mild   
แผ่ว[adj.] (phaeo) EN: sof ; light ; bated ; gentle   FR: léger
ผู้ดี[n.] (phūdī) EN: fine person ; gentleman ; lady ; upperclass people ; person of good family   
สุภาพ[v.] (suphāp) EN: be polite ; be gentle   FR: être poli ; avoir de l'éducation
สุภาพ[adj.] (suphāp) EN: polite ; mild ; gentle   FR: poli ; éduqué ; courtois ; bien élevé ; distingué ; décent
สุภาพบุรุษ[n.] (suphāpburut) EN: gentleman   FR: gentleman [m] ; monsieur [m]
สุภาพชน[n.] (suphāpchon) EN: gentlefolk ; polite people ; gentlemen   FR: personnes bien élevées [fpl] ; gentlemen [mpl]
สุภาพสตรี[n.] (suphāpsatrī) EN: lady ; gentlewoman (old)   FR: dame [m] ; madame [f]
ท่านผู้มีเกียรติ[n. exp.] (than phū mī kīet) EN: ladies and gentlemen   FR: mesdames et messieurs
ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ[xp] (than suphāpsatrī lae suphāpburut) EN: ladies and gentlemen   FR: mesdames et messieurs
ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษ[xp] (than suphāpsatrī lae than suphāpburut) EN: ladies and gentlemen   FR: mesdames et messieurs
ท่านทั้งหลาย[n. exp.] (than thanglāi) EN: ladies and gentlemen   

CMU English Pronouncing Dictionary
GENTLE    JH EH1 N T AH0 L
GENTLE    JH EH1 N AH0 L
GENTLER    JH EH1 N T L ER0
GENTLES    JH EH1 N T AH0 L Z
GENTLES    JH EH1 N AH0 L Z
GENTLEST    JH EH1 N T AH0 L AH0 S T
GENTLEMAN    JH EH1 N T AH0 L M AH0 N
GENTLEMAN    JH EH1 N AH0 L M AH0 N
GENTLEMEN    JH EH1 N T AH0 L M EH0 N
GENTLEMEN    JH EH1 N AH0 L M EH0 N
GENTLENESS    JH EH1 N AH0 L N AH0 S
GENTLENESS    JH EH1 N T AH0 L N AH0 S
GENTLELADY    JH EH1 N T AH0 L EY2 D IY0
GENTLEMEN'S    JH EH1 N AH0 L M EH2 N Z
GENTLEWOMEN    JH EH1 N T AH0 L W IH2 M AH0 N
GENTLEWOMAN    JH EH1 N AH0 L W UH2 M AH0 N
GENTLEWOMAN    JH EH1 N T AH0 L W UH2 M AH0 N
GENTLEMAN'S    JH EH1 N T AH0 L M AH2 N Z
GENTLEMAN'S    JH EH1 N AH0 L M AH2 N Z
GENTLEMEN'S    JH EH1 N T AH0 L M EH2 N Z
GENTLEMANLY    JH EH1 N AH0 L M AH0 N L IY0
GENTLEMANLY    JH EH1 N T AH0 L M AH0 N L IY0
GENTLEWOMEN    JH EH1 N AH0 L W IH2 M AH0 N
GENTLELADIES    JH EH1 N T AH0 L EY2 D IY0 Z
GENTLEWOMAN'S    JH EH1 N T AH0 L W UH2 M AH0 N Z
GENTLEWOMAN'S    JH EH1 N AH0 L W UH2 M AH0 N Z
GENTLEWOMEN'S    JH EH1 N T AH0 L W IH2 M AH0 N Z
GENTLEWOMEN'S    JH EH1 N AH0 L W IH2 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gentle    (j) (jh e1 n t l)
gentler    (j) (jh e1 n t l @ r)
gentlest    (j) (jh e1 n t l i s t)
ungentle    (j) (uh1 n jh e1 n t l)
gentleman    (n) (jh e1 n t l m @ n)
gentlemen    (n) (jh e1 n t l m @ n)
gentlefolk    (n) (jh e1 n t l f ou k)
gentleness    (n) (jh e1 n t l n @ s)
gentlemanly    (j) (jh e1 n t l m @ n l ii)
gentlewoman    (n) (jh e1 n t l w u m @ n)
gentlewomen    (n) (jh e1 n t l w i m i n)
ungentlemanly    (j) (uh1 n jh e1 n t l m @ n l ii)
gentleman-at-arm    (n) -- (jh e2 n t l m @ n - @ t - aa1 m z)
gentlemen-at-arm    (n) -- (jh e2 n t l m @ n - @ t - aa1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenmann {m} | Ehrenmänner {m}gentleman | gentlemen [Add to Longdo]
Geschlecht {n} | Geschlechter {pl} | das zarte Geschlecht | das schöne Geschlecht | das Geschlecht bestimmensex | sexes | the gentle sex | the fair sex | to sex [Add to Longdo]
Güte {f}; Freundlichkeit {f}gentleness [Add to Longdo]
Herr {m}gentleman [Add to Longdo]
sanfter Winkgentle reminder [Add to Longdo]
freundlich; liebenswürdig {adj} | freundlicher; liebenswürdiger | am freundlichsten; am liebenswürdigstengentle | gentler | gentlest [Add to Longdo]
geadeltgentled [Add to Longdo]
gebildet; weltmännisch {adj} | gebildeter; weltmännischer | am gebildetsten; am weltmännischstengentlemanly | more gentlemanly | most gentlemanly [Add to Longdo]
leise; sanft; zahm {adj}gentle [Add to Longdo]
meine Damen und Herrenladies and gentlemen [Add to Longdo]
sacht {adj}gentle; smooth [Add to Longdo]
sanft; sanftmütig {adj} | sanfter; sanftmütiger | am sanftesten; am sanftmütigstengentle | more gentle | most gentle [Add to Longdo]
unfein {adv}ungentlemanly [Add to Longdo]
ungalant {adj}discourteous; ungentlemanly [Add to Longdo]
unsanftungentle [Add to Longdo]
unzart {adj}ungentle [Add to Longdo]
vornehme Damegentlewoman [Add to Longdo]
zahm (Pferd) {adj}gentle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
しおらしい[, shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P) [Add to Longdo]
だらだら坂[だらだらざか, daradarazaka] (n) gentle slope [Add to Longdo]
もの柔らか;物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] (adj-na,n) mild; mild-mannered; gentle [Add to Longdo]
ジェントルマン;ゼントルマン[, jientoruman ; zentoruman] (n) gentleman [Add to Longdo]
フェミニスト[, feminisuto] (n) (1) man who indulges women (from feminist); gentleman; (2) feminist; (P) [Add to Longdo]
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
温厚[おんこう, onkou] (adj-na,n) gentle; (P) [Add to Longdo]
温厚寡黙[おんこうかもく, onkoukamoku] (n,adj-na) gentle and reticent [Add to Longdo]
温厚篤実[おんこうとくじつ, onkoutokujitsu] (n,adj-na) having a gentle and sincere personality [Add to Longdo]
温良[おんりょう, onryou] (adj-na,n) gentle; amiable [Add to Longdo]
温和(P);穏和(P)[おんわ, onwa] (adj-na,n) gentle; mild; moderate; (P) [Add to Longdo]
穏やか[おだやか, odayaka] (adj-na,n) calm; gentle; quiet; (P) [Add to Longdo]
穏便[おんびん, onbin] (adj-na,n) gentle; peaceable; quiet; (P) [Add to Longdo]
懐柔[かいじゅう, kaijuu] (n,vs) winning over; placation; gentle persuasion; (P) [Add to Longdo]
皆皆様;皆々様[みなみなさま, minaminasama] (n) Ladies and Gentlemen!; all of you; everyone [Add to Longdo]
外柔内剛[がいじゅうないごう, gaijuunaigou] (n) gentle but firm [Add to Longdo]
各位[かくい, kakui] (n) everyone; each and every one (of you); ladies and gentlemen; (P) [Add to Longdo]
[ゆた, yuta] (n,adj-na) lenient; gentle [Add to Longdo]
緩い[ゆるい, yurui] (adj-i) (1) loose; (2) lenient; lax; (3) gentle (curve, slope, etc.); (4) slow; weak; (5) soft; not firm; (P) [Add to Longdo]
緩いカーブ[ゆるいカーブ, yurui ka-bu] (n) gentle curve [Add to Longdo]
緩やか[ゆるやか, yuruyaka] (adj-na) (1) loose; slack; (2) gentle; easy; slow; (3) lenient; liberal; lax; (P) [Add to Longdo]
緩徐[かんじょ, kanjo] (adj-na,n) gentle and quiet [Add to Longdo]
貴顕紳士[きけんしんし, kikenshinshi] (n) gentlemen of (high) eminence; notables; dignitaries [Add to Longdo]
謹啓[きんけい, kinkei] (int,n) (hon) (letters that open with this usu. end with 敬白, 謹言, or 敬具) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
謹白[きんぱく, kinpaku] (n) (hon) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
傾らか[なだらか, nadaraka] (adj-na,n) (uk) gently-sloping; gentle; easy [Add to Longdo]
見目より心[みめよりこころ, mimeyorikokoro] (n) a gentle spirit is more important than looks; handsome is as handsome does [Add to Longdo]
御方;お方[おかた, okata] (n) this lady or gentleman [Add to Longdo]
士君子[しくんし, shikunshi] (n) gentleman; man of learning and virtue [Add to Longdo]
資性穏和[しせいおんわ, shiseionwa] (n,adj-na) being of a gentle disposition; being of a mild character [Add to Longdo]
若旦那[わかだんな, wakadanna] (n) (hon) young master; young gentleman [Add to Longdo]
習習;習々[しゅうしゅう, shuushuu] (n) (on-mim) gentle breeze [Add to Longdo]
柔らかな風;軟らかな風[やわらかなかぜ, yawarakanakaze] (n) gentle breeze [Add to Longdo]
柔順;従順[じゅうじゅん, juujun] (adj-na,n) obedient; gentle; meek; submissive; docile [Add to Longdo]
柔和[にゅうわ, nyuuwa] (adj-na,n) gentleness; mildness; meekness; (P) [Add to Longdo]
春雨[しゅんう;はるさめ, shun'u ; harusame] (n) (1) gentle spring rain; (2) (はるさめ only) thin noodles made from bean starch (or potato starch) [Add to Longdo]
順良;循良[じゅんりょう, junryou] (adj-na,n) good and obedient; gentle; meek [Add to Longdo]
諸君[しょくん, shokun] (n) Gentlemen!; Ladies!; (P) [Add to Longdo]
諸賢[しょけん, shoken] (n) (all of) you or them; various wise individuals; gentlemen [Add to Longdo]
諸子[もろこ;モロコ, moroko ; moroko] (n) (1) gentlemen; you; (all of) you or them; (2) (See 諸子百家) Hundred Schools of Thought [Add to Longdo]
紳士[しんし, shinshi] (n) (See 婦人) gentleman; (P) [Add to Longdo]
紳士協定[しんしきょうてい, shinshikyoutei] (n) gentlemen's agreement; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly [Add to Longdo]
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals [Add to Longdo]
出水芙蓉[chū shuǐ fú róng, ㄔㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] as a lotus flower breaking the surface (成语 saw); surpassingly beautiful (of young lady's face or old gentleman's calligraphy) [Add to Longdo]
列位[liè wèi, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄟˋ, ] ladies and gentlemen; all of you present [Add to Longdo]
刘光第[Liú Guāng dì, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄤ ㄉㄧˋ, / ] Liu Guangdi, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
[sǒu, ㄙㄡˇ, ] old gentleman [Add to Longdo]
古琴[gǔ qín, ㄍㄨˇ ㄑㄧㄣˊ, ] guqin, a long zither with 5 or 7 strings, plucked with a plectrum; the ancestor of the long zither family, dating back to pre-classical times (playing it was an essential accomplishment of a Confucian gentleman) [Add to Longdo]
各位听众[gè wèi tīng zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] Ladies and Gentlemen (on radio); Dear Listeners... [Add to Longdo]
各位观众[gè wèi guān zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, / ] Ladies and Gentlemen (on TV); Dear Viewers... [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] monarch; lord; gentleman; ruler [Add to Longdo]
和缓[hé huǎn, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] mild; gentle; to ease up; to relax [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] tender; gentle; to die prematurely [Add to Longdo]
娴静[xián jìng, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] gentle and refined [Add to Longdo]
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle [Add to Longdo]
康广仁[Kāng Guǎng rén, ㄎㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄖㄣˊ, 广 / ] Kang Guangren, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
[xú, ㄒㄩˊ, ] slow; gentle; surname Xu [Add to Longdo]
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] compassionate; gentle; merciful; kind; humane [Add to Longdo]
戊戌六君子[wù shù liù jūn zi, ˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] the six gentlemen martyrs of the failed reform movement of 1898, executed in its aftermath; namely, Tan Sitong 譚嗣同|谭嗣同, Lin Xu 林旭, Yang Shenxiu 楊深秀|杨深秀, Liu Guangdi 劉光第|刘光第, Kang Guangren 康廣仁|康广仁 and Yang Rui 楊銳|杨锐 [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen [Add to Longdo]
文质彬彬[wén zhì bīn bīn, ㄨㄣˊ ㄓˋ ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ, / ] refined in manner; gentle [Add to Longdo]
斯文[sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ, ] refined; educate; cultured; intellectual; polite; gentle [Add to Longdo]
[mín, ㄇㄧㄣˊ, ] gentle and affable [Add to Longdo]
林旭[Lín Xù, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄩˋ, ] Lin Xu, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
柔和[róu hé, ㄖㄡˊ ㄏㄜˊ, ] gentle; soft [Add to Longdo]
柔情[róu qíng, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] gentle feelings; tender sentiments [Add to Longdo]
柔情侠骨[róu qíng xiá gǔ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, / ] gentle feelings and chivalrous disposition (成语 saw) [Add to Longdo]
杨深秀[Yáng Shēn xiù, ㄧㄤˊ ㄕㄣ ㄒㄧㄡˋ, / ] Yang Shenxiu, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
杨锐[Yáng Ruì, ㄧㄤˊ ㄖㄨㄟˋ, / ] Yang Rui, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
沉静[chén jìng, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] peaceful; quiet; calm; gentle [Add to Longdo]
淑人君子[shū rén jūn zi, ㄕㄨ ㄖㄣˊ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] virtuous gentleman (成语 saw) [Add to Longdo]
淑静[shū jìng, ㄕㄨ ㄐㄧㄥˋ, / ] gentle; tender [Add to Longdo]
温厚[wēn hòu, ㄨㄣ ㄏㄡˋ, / ] good-natured; warm and generous; gentle [Add to Longdo]
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, / ] attentive; emotionally attached; kind; gentle [Add to Longdo]
温柔[wēn róu, ㄨㄣ ㄖㄡˊ, / ] gentle and soft; tender [Add to Longdo]
温蔼[wēn ǎi, ㄨㄣ ㄞˇ, / ] gentle and kind [Add to Longdo]
温雅[wēn yǎ, ㄨㄣ ㄧㄚˇ, / ] gentle; refined [Add to Longdo]
[yé, ㄧㄝˊ, / ] grandpa; old gentleman [Add to Longdo]
绅士[shēn shì, ㄕㄣ ㄕˋ, / ] gentleman [Add to Longdo]
绵里藏针[mián lǐ cáng zhēn, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄧˇ ㄘㄤˊ ㄓㄣ, / 綿] lit. a needle concealed in silk floss (成语 saw); fig. ruthless character behind a gentle appearance; a wolf in sheep's clothing; an iron fist in a velvet glove [Add to Longdo]
老太公[lǎo tài gōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, ] aged gentleman (dialect, respectful term) [Add to Longdo]
老太爷[lǎo tài yé, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄧㄝˊ, / ] elderly gentleman (respectful); esteemed father [Add to Longdo]
诸位[zhū wèi, ㄓㄨ ㄨㄟˋ, / ] (pron) everyone; Ladies and Gentlemen; Sirs [Add to Longdo]
诸君[zhū jūn, ㄓㄨ ㄐㄩㄣ, / ] Gentlemen! (start of a speech); Ladies and Gentlemen! [Add to Longdo]
谭嗣同[Tán Sì tóng, ㄊㄢˊ ㄙˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] Tan Sitong (1865-1898), Qing writer and politician, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
赛马会[Sài mǎ huì, ㄙㄞˋ ㄇㄚˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] the Jockey Club, Hong Kong philantropic organization (and former gentleman's club) [Add to Longdo]
软硬兼施[ruǎn yìng jiān shī, ㄖㄨㄢˇ ˋ ㄐㄧㄢ ㄕ, / ] use both carrot and stick; use gentle methods and force; an iron hand in a velvet glove [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] light; easy; gentle; soft; reckless; unimportant; frivolous; small in number; unstressed; neutral [Add to Longdo]
轻柔[qīng róu, ㄑㄧㄥ ㄖㄡˊ, / ] soft; gentle; pliable [Add to Longdo]
轻松[qīng sōng, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄥ, / ] gentle; relaxed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
紳士[しんし, shinshi] -Herr, Gentleman [Add to Longdo]
紳士協定[しんしきょうてい, shinshikyoutei] "gentlemen's agreement", Kavaliersabkommen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gentle \Gen"tle\, a. [Compar. {Gentler}; superl. {Gentlest}.]
   [OE. gentil, F. gentil noble, pretty, graceful, fr. L.
   gentilis of the same clan or race, fr. gens, gentis, tribe,
   clan, race, orig. that which belongs together by birth, fr.
   the root of genere, gignere, to beget; hence gentle,
   properly, of birth or family, that is, of good or noble
   birth. See {Gender}, and cf. {Genteel}, {Gentil}, {Gentile},
   {Gentoo}, {Jaunty}.]
   1. Well-born; of a good family or respectable birth, though
    not noble.
    [1913 Webster]
 
       British society is divided into nobility, gentry,
       and yeomanry, and families are either noble, gentle,
       or simple.              --Johnson's
                          Cyc.
    [1913 Webster]
 
       The studies wherein our noble and gentle youth ought
       to bestow their time.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Quiet and refined in manners; not rough, harsh, or stern;
    mild; meek; bland; amiable; tender; as, a gentle nature,
    temper, or disposition; a gentle manner; a gentle address;
    a gentle voice.
    [1913 Webster]
 
   3. A compellative of respect, consideration, or conciliation;
    as, gentle reader. "Gentle sirs." "Gentle Jew." "Gentle
    servant." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not wild, turbulent, or refractory; quiet and docile;
    tame; peaceable; as, a gentle horse.
    [1913 Webster]
 
   5. Soft; not violent or rough; not strong, loud, or
    disturbing; easy; soothing; pacific; as, a gentle touch; a
    gentle gallop . "Gentle music." --Sir J. Davies.
    [1913 Webster]
 
       O sleep! it is a gentle thing.    --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   {The gentle craft}, the art or trade of shoemaking.
 
   Syn: Mild; meek; placid; dovelike; quiet; peaceful; pacific;
     bland; soft; tame; tractable; docile.
 
   Usage: {Gentle}, {Tame}, {Mild}, {Meek}. Gentle describes the
      natural disposition; tame, that which is subdued by
      training; mild implies a temper which is, by nature,
      not easily provoked; meek, a spirit which has been
      schooled to mildness by discipline or suffering. The
      lamb is gentle; the domestic fowl is tame; John, the
      Apostle, was mild; Moses was meek.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gentle \Gen"tle\, n.
   1. One well born; a gentleman. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Gentles, methinks you frown.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A trained falcon. See {Falcon-gentil}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A dipterous larva used as fish bait.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gentle \Gent"le\, v. t.
   1. To make genteel; to raise from the vulgar; to ennoble.
    [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make smooth, cozy, or agreeable. [R. or Poet.]
    [1913 Webster]
 
       To gentle life's descent,
       We shut our eyes, and think it is a plain. --Young.
    [1913 Webster]
 
   3. To make kind and docile, as a horse. [Colloq.] Gentlefolk

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top