Search result for

*galley*

(68 entries)
(0.1108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: galley,-galley-, *galley*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galley    [N] ห้องครัวบนเรือ / เครื่องบิน, Syn. caboose
galley slave    [N] ทาสที่เป็นฝีพายเรือ galley

English-Thai: Nontri Dictionary
galley(n) เรือแจวโบราณ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, that’s all fine and dandy but because of my knocking everything galley-west,งั้นมันก็เรียบร้อยดีแล้ว และแดนนี่ แต่เพราะว่าผมถูกยิงน็อค เรื่องเลยพังหมดเลย Blame It on Rio Bravo (2010)
Enjoy your time in the galley, private.แกไปมีความสุขที่ก้นครัวแล้วกันนะ! Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Galley wench, we're empty!เด็กเสิร์ฟ เบียร์หมดแล้ว Sketchy (2010)
Ceiling of the galley.ดาดฟ้าของห้องครัวบนเรือ Last Temptation (2011)
The coverage you wanted on the Krakauer galley is on your desk, as well as the new spec script that Sony won in the bidding war.ที่คุณให้ไปสืบเรื่องเรือโบราณของคราเครอร์ อยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้นฉบับใหม่ของภาพยนตร์ โซนี่ชนะการประมูลค่ะ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Okay, so they must've gone through the service cart lift in the galley,เอาล่ะ พวกมันคงลงมาทาง ปล่องรถเข็นใต้ท้องเครื่องบิน ใช่แล้ว Mai Ka Wa Kahiko (2012)
It's the galleys from the Journal of Forensic Anthropology.มันเป็นใบสั่งพิมพ์ จากวารสารนิติมานุษยวิทยา The Don't in the Do (2012)
This is the galley.นี่คือห้องครัวบนเรือ. Captain Phillips (2013)
- The whole crew's in the galley. They're eating tulaberry pies--- ลูกเรือทั้งหมดบนยาน พวกเขากินทูล่าเบอร์รี่ Blood Money (2013)
They're in the galley.พวกเขาอยู่ในห้องครัว Captain America: The Winter Soldier (2014)
A galley's waiting in the bay bound for the Free Cities.เรือรออยู่ที่อ่าว rürooyu'ţi'o'av จุดหมายคือเมืองอิสระ júdhmayxwo müg oí srà The Children (2014)
Yeah, that or a galley slave.อื้อ ไม่ก็ฝีพาย Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Smoke alarms in the galley.สัญญาณเตือนควัน Deepwater Horizon (2016)
Now, Mr. Jimmy, we have a issue in the galley.คุณจิมมี่ รบกวนหน่อยครับ Deepwater Horizon (2016)
-It's probably the galley.เนื้อบางส่วนก็ไม่ดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
I heard about the spoiled food in Discovery's galley.ฉันได้ยินเกี่ยวกับ อาหารบูดในครัวค้นพบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I read the galleys when it arrived at huckabees, and you know what? Seriously, that book's got some good questions.จริงนะ หนังสือนั่นมีคำถามดีๆ น่าอ่าน I Heart Huckabees (2004)
If we find that galley, it'll bring back gold!ถ้าเจอเรือโบราณนั่น ต้องได้ทองติดมือกลับบ้านแน่ It's Alive! (2007)
It's the galleys of my new book.นี่เป็นต้นฉบับหนังสือใหม่ของฉัน You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Did you enjoy yourself down there in the lower galley?Hatten Sie im unteren Galley-Bereich Spaß? Passenger 57 (1992)
Give him Galley.Gib ihn GalleyThe Last Diamond (2014)
- - Good day, Monsieur Galley.- Guten Tag, Monsieur GalleyThe Last Diamond (2014)
Monsieur Galley before with Monsieur Malleyssie talk, we should ask Julia if she is not the Wishes to continue her mother's work.Monsieur Galley, bevor wir mit Monsieur Malleyssie reden, sollten wir Julia fragen, ob sie nicht die Arbeit ihrer Mutter fortführen möchte. The Last Diamond (2014)
The plans of the security system, and the display tray of LINVAS in the auction house Galley.Die Pläne des Sicherheitssystems, sowie des Aufstellers von LINVAS in dem Auktionshaus GalleyThe Last Diamond (2014)
Galley, the director, has everything done to get rid of me.Galley, der Direktor, hat alles getan, um mich loszuwerden. The Last Diamond (2014)
The Security Service has decided that Galley will have him.Der Sicherheitsdienst hat entschieden, dass Galley ihn haben wird. The Last Diamond (2014)
Monsieur Galley, tell us about the safety precautions.Monsieur Galley, erzählen Sie uns etwas über die Sicherheitsvorkehrungen. The Last Diamond (2014)
Sorry, Telephone for you, Monsieur Galley.Entschuldigen Sie, Telefon für Sie, Monsieur GalleyThe Last Diamond (2014)
First, I want all employees and customers of the house Galley say Julia Neuville of all their functions was delivered.Zunächst möchte ich allen Mitarbeitern und Kunden des Hauses Galley mitteilen, dass Julia Neuville von all ihren Funktionen entbunden wurde. The Last Diamond (2014)
Someone who knew de Mézières the galley knew of your mother knew.Jemand, der de Mézières kannte der Galley kannte der deine Mutter kannte. The Last Diamond (2014)
Mesdames et Messieurs. Ladies and gentlemen, Guten Abend.Mr. Thomas Galli, oder auch Galley, hat 27 Monate lang versucht, sein Huhn in klassischem Ballett zu unterrichten. Rita Moreno (1976)
Ich bin euer Conferencier. Je suis votre compere. I am your host,Da Mrs. Galley aber nicht nach Dänemark ziehen wollte, verarbeitete sie die Ballerina zu Frikassee. Rita Moreno (1976)
That was the signal.Sie schicken sich nun an zum "Galley-Oh-Hoop-Hoop." Florence Henderson (1976)
It's a television first, ladies and gentlemen, the Koozebanian galley-oh-hoop-hoop.Der koozebanische Galley-Oh-Hoop-Hoop wurde noch nie im Fernsehen gezeigt. Sehen Sie genau hin. Florence Henderson (1976)
Stavite! This is it, ladies and gentlemen, the galley-oh-hoop-hoop.Und nun, der Galley-Oh-Hoop-Hoop! Florence Henderson (1976)
Galley-oh!Galley-Oh. Florence Henderson (1976)

CMU English Pronouncing Dictionary
GALLEY    G AE1 L IY0
GALLEYS    G AE1 L IY0 Z
MCGALLEY    M AH0 G AE1 L IY0
MCGALLEY'S    M AH0 G AE1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
galley    (n) (g a1 l ii)
galleys    (n) (g a1 l i z)
galley-proof    (n) - (g a1 l i - p r uu f)
galley-slave    (n) - (g a1 l i - s l ei v)
galley-proofs    (n) - (g a1 l i - p r uu f s)
galley-slaves    (n) - (g a1 l i - s l ei v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckfahne {f}galley proof [Add to Longdo]
Galeere {f} | Galeeren {pl}galley | galleys [Add to Longdo]
Kombüse {f}; Küche auf einem Schiff oder im Flugzeuggalley [Add to Longdo]
Korrekturfahne {f}galley-proof [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリー;ガリ[, gari-; gari] (n) (1) gully; (2) galley [Add to Longdo]
ガレー[, gare-] (n) galley [Add to Longdo]
ギャレー[, gyare-] (n) galley [Add to Longdo]
ゲラ[, gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof [Add to Longdo]
ゲラ刷り[ゲラずり, gera zuri] (n) galley proof [Add to Longdo]
一幕見席[ひとまくみせき, hitomakumiseki] (n) special seats and standing-only space in the galley for people who only intend to see one act of a kabuki play [Add to Longdo]
校正刷;校正刷り[こうせいずり, kouseizuri] (n) galley proofs; proof sheet; printer's proof [Add to Longdo]
厨房;廚房[ちゅうぼう, chuubou] (n) (1) kitchen; galley; (2) (sl) (See 中坊) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.) [Add to Longdo]
炊事場[すいじば, suijiba] (n) kitchen; cookhouse; (ship's) galley [Add to Longdo]
烹炊煙突[ほうすいえんとつ, housuientotsu] (n) (obsc) (obs) galley stovepipe [Add to Longdo]
烹炊所[ほうすいじょ, housuijo] (n) (obsc) (obs) galley; ship's kitchen [Add to Longdo]
棒組み[ぼうぐみ, bougumi] (n) galley setting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小样[xiǎo yàng, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄤˋ, / ] (print.) galley proof [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Galley \Gal"ley\, n.; pl. {Galleys}. [OE. gale, galeie (cf. OF.
   galie, gal['e]e, LL. galea, LGr. ?; of unknown origin.]
   1. (Naut.) A vessel propelled by oars, whether having masts
    and sails or not; as:
    (a) A large vessel for war and national purposes; --
      common in the Middle Ages, and down to the 17th
      century.
    (b) A name given by analogy to the Greek, Roman, and other
      ancient vessels propelled by oars.
    (c) A light, open boat used on the Thames by customhouse
      officers, press gangs, and also for pleasure.
    (d) One of the small boats carried by a man-of-war.
      [1913 Webster]
 
   Note: The typical galley of the Mediterranean was from one
      hundred to two hundred feet long, often having twenty
      oars on each side. It had two or three masts rigged
      with lateen sails, carried guns at prow and stern, and
      a complement of one thousand to twelve hundred men, and
      was very efficient in mediaeval warfare. Galleons,
      galliots, galleasses, half galleys, and quarter galleys
      were all modifications of this type.
      [1913 Webster]
 
   2. The cookroom or kitchen and cooking apparatus of a vessel;
    -- sometimes on merchant vessels called the {caboose}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) An oblong oven or muffle with a battery of
    retorts; a gallery furnace.
    [1913 Webster]
 
   4. [F. gal['e]e; the same word as E. galley a vessel.]
    (Print.)
    (a) An oblong tray of wood or brass, with upright sides,
      for holding type which has been set, or is to be made
      up, etc.
    (b) A proof sheet taken from type while on a galley; a
      galley proof.
      [1913 Webster]
 
   {Galley slave}, a person condemned, often as a punishment for
    crime, to work at the oar on board a galley. "To toil like
    a galley slave." --Macaulay.
 
   {Galley slice} (Print.), a sliding false bottom to a large
    galley. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caboose \Ca*boose"\ (k[.a]*b[=oo]s"), n. [Cf. D. kabuis,
   kombuis, Dan. kabys, Sw. kabysa, G. kabuse a little room or
   hut. The First part of the word seems to be allied to W. cab
   cabin, booth. Cf. {Cabin}.] [Written also {camboose}.]
   1. (Naut.) A house on deck, where the cooking is done; --
    commonly called the {galley}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Railroad) A car used on freight or construction trains as
    travelling quarters for brakemen, workmen, etc.; a tool
    car. It usually is the last car of the train. [U. S.]
    [1913 Webster +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top