Search result for

*gables*

(55 entries)
(0.1063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gables, -gables-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You live over in The Gables, right?คุณอาศัยอยู่แถว เกเบิ้ล ใช่มั้ยคะ Lost Boys (2009)
- Yeah, so The Gables, that's what, like, uh, 60 minutes from the hotel where Frank was staying?แล้ว เกเบิ้ลนี่มันก็ เอ่อ.. ประมาณ 60 นาที ห่างจากโรงแรมที่แฟรงค์ พัก ใช่มั้ยคะ Lost Boys (2009)
And everyone at coral gables who saw what happened,ทุกคนที่โครอล เกเบิล ที่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น To Keep Us Safe (2010)
Until then, there's still the assassination attempt against you at Coral Gables, where we do have a promising lead.จนกระทั่งตอนนี้ ยังคงมีความพยายามลอบสังหาร ที่โครอล เกเบิ้ล ที่ที่เรามีการชี้นำตามสัญญา For the Good of Our Country (2010)
Remember that meeting we had just before I was about to give the press conference at Coral Gables?ยังจำ ตอนที่เราประชุม ก่อนที่จะมีการแถลงข่าว ที่โครอล เกเบิลได้ไหม? For the Good of Our Country (2010)
But I also had the NSA monitor every phone call and every communication coming into and out of the Coral Gables compound on the day of the assassination attempt.แต่ผมทำให้ฝ่ายมั่นคง ตรวจการโทรทุกสาย การสื่อสารทั้งหมดที่เข้าออก ตึกโครัล เกเบิลส์ For the Good of Our Country (2010)
The attack in Coral Gables on me-- it was you?การโจมตีที่ คอรอล เกเบิ้ล... เป็นฝีมือคุณ? For the Good of Our Country (2010)
St. Joseph's Academy in Coral Gables.เซนต์ โจเซฟ ในโครัล เกเบิล Take It! (2010)
The attack in Coral Gables on me?การโจมที่ โครอล เกเบิ้ล? Your World to Take (2010)
The attack in Coral Gables on me, it was you?การโจมตีผมในโครัส เกเบิลส์ เป็นคุณเอง Everything Will Change (2010)
At Coral Gables?ที่โครอล เกเบิลส์น่ะเหรอ? The Beginning of the End (2011)
After what happened in Coral Gables, Ray, how do you expect me to ever trust me again?หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่คอรอล เกเบิ้ล คุณยังจะให้ฉันเชื่อคุณอีกเหรอ? One Will Live, One Will Die (2011)
Obviously, we covered it up, but I know you were made aware of the attempt on the President's life at Coral Gables.เราสร้างเรื่องขึ้น ผมรู้ว่าคุณรู้เรื่องความพยายาม ในการเอาชีวิตท่านปธน.ที่คอรอล เกเบิ้ล Strain (2011)
You know, your father even said that he's selling that stupid loft, so we can keep the house in Coral Gables and you can have your old room back.รู้ไหมว่า,พ่อเธอเคย พูดว่าได้ขาย ห้องใต้หลังคา, เราสามารถเก็บบ้านที่โครอล แกเบิลไว้ และเธอจะได้ห้องเดิมเธอกลับมา That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
You know, I had a mansion in coral gables, a white bengal tiger...คุณรู้มั้ย ผมมีแมนชั่น ในคอรัลเกเบิ้ลส์ Super (2012)
He used to own six nightclubs in Miami, a yacht, house in Coral Gables, and...เขาเคยเป็นเจ้าของไนท์คลับ 6 แห่ง ในไมอามี่ เรือยอร์ช บ้านในโครัลเกเบิ้ลส์ และ... Super (2012)
Hey. Just got a call out on a female vic in Coral Gables.เฮ้ เพิ่งรับโทรศัพท์ให้ออกไปตรวจ เหยื่อผู้หญิงในคารอล เกเบิ้ล Rio (2006)
Coral Gables, Coconut Grove departs from the main concourse level.Coral Gables und Coconut Grove fahren vom Hauptterminal ab. Brother's Keeper (1984)
Be a shame if anything happened to her or the rug rats, you know?Meine Eltern. Natürlich, 623 Dolphin Way, Coral GablesDown for the Count: Part II (1987)
Well, tell her that, uh, tomorrow's shoot has been moved up to tonight, 8:00.Geht das klar? Es ist in Coral Gables. Haben Sie einen Stift? A Rock and a Hard Place (1988)
We've got dinner reservations tonight. That's a pity. See, Klaus Herrmann is leaving on the first plane to Berlin tomorrow morning.Die Adresse ist Wexford Road 2641, in Gables, acht Uhr. A Rock and a Hard Place (1988)
Whoever this cocaine killer is, he's put together the ultimate American nightmare. And now, today, he's struck again.Das Opfer, die 16-jährige Lisa Fentress aus Coral Gables, wurde kurz nach Tagesanbruch aufgefunden. Honor Among Thieves? (1988)
Gables feet, Monroe's hands, and. Abe pullen's ass.Gables Füße, Monroes Hände und Abe Polins Hintern. Memories of Me (1988)
Gables hands! Monroe's feet! And Abe pullen's ass!Gables Hände, Monroes Füße und Abe Polins Hintern! Memories of Me (1988)
I rented us one in Coral Gables today.Das habe ich heute in Coral Gables gemietet. Miami Blues (1990)
An anonymous, apparently off-duty, police officer... interrupted a robbery tonight... at a Coral Gables convenience store... heroically confronting an armed robber... with only bottles of spaghetti sauce.(Frau) Ein anonymer Polizist störte heute einen Überfall auf einen Laden in Coral Gables und stellte sich dem bewaffneten Dieb mit Spaghettisauce entgegen. Miami Blues (1990)
There's an address in the Gables.Sie hat eine Adresse in GablesMiami Blues (1990)
The Gables.GablesMiami Blues (1990)
Len finds a new radiator for Mr Gable's car.Len findet neuen Kühler für Mr. Gables Auto. Delirious (1991)
Sorry, Mr. Gables.Tut mir Leid, Mr. GablesResurrection (1995)
It's a file on somebody named Stanley Gables.Die Akte eines gewissen Stanley GablesResurrection (1995)
Mr. Gables, I don't wish to upset you any further but we did run into a little snag with the letters.Mr. Gables, ich möchte Ihnen nicht noch mehr Sorgen bereiten, aber wir haben dieses kleine Problem mit den Briefen. Resurrection (1995)
- Please, Mr. Gables the stress is very bad for you.- Bitte, Mr. Gables, Stress ist äußerst schlecht für Sie. Resurrection (1995)
- You needed something, Mr. Gables?- Brauchen Sie etwas, Mr. GablesResurrection (1995)
I know it's late.Aber ich habe herausgefunden, dass Albie Swinson für Stanley Gables arbeitet. Resurrection (1995)
Gables.GablesResurrection (1995)
Who, Gables?Wer, GablesResurrection (1995)
I had a lot of research to do on a guy named Stanley Gables, chief.Ich habe viel nachgeforscht über einen Mann namens Stanley GablesResurrection (1995)
Gables?GablesResurrection (1995)
Gables.GablesResurrection (1995)
- I wanted to tell Lois to meet me at Gables' house, but she's not answering.- Ich wollte Lois bitten, mich bei Gables zu treffen, aber sie antwortet nicht. Resurrection (1995)
What do you know about Stanley Gables?Was wissen Sie über Stanley GablesResurrection (1995)
- Where's Gables?- Wo ist GablesResurrection (1995)
I'd give my set of gold-plated Elvis spoons to know what makes a guy like Gables tick.Ich würde meine goldenen Elvis-Löffel opfern, um zu verstehen, was einen Mann wie Gables antreibt. Resurrection (1995)
I remember when your mother gave me Anne of Green Gables.Ich weiß noch, wie Ihre Mutter mir "Anne von Green Gables" gab. You've Got Mail (1998)
I'm Shon Gables, with CBS 2 News, outside Manhattan Trust Bank, where we have just been told by investigators, the bank has been robbed.Shon Gables von CBS 2. Hier vor der Manhattan Trust Bank hat die Polizei uns soeben darüber informiert, dass diese Bank überfallen wurde. Inside Man (2006)
Hey, Johnson, you, me, Castillo and Petrovich are on the Blue Team.Die Truppführer sind Jeter... Gableson... Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008)
I promised myself that I would die happy in bed.Ich hab mir selbst versprochen, glücklich in Clark Gables Bett zu sterben. Warbirds (2008)
Maybe he said, "just be in your car with the money in the gables, ready to go. "Vielleicht hat er gesagt "Sei einfach fahrbereit mit dem Geld in deinem Auto in GablesDouble Booked (2008)
Well, I cross-checked the clinics and the pharmacy records, and it looks like our scammers got their lead through a clinic in coral gables.Also, ich habe die Unterlagen der Kliniken und Apotheken gegen geprüft, und es scheint so, als würde unser Betrüger seine Opfer in einer Klinik in Coral Gables finden. Do No Harm (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
GABLES    G EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gables    (n) (g ei1 b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gabel {f} | Gabeln {pl}gable | gables [Add to Longdo]
Giebel {m} | Giebel {pl}gable | gables [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
千木;知木;鎮木[ちぎ, chigi] (n) ornamental crossed rafter ends on shrine gables [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top