Search result for

*fuel cell*

(31 entries)
(2.2672 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fuel cell, -fuel cell-
English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuel cellsเซลล์เชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solid oxide fuel cellเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuel cellsเซลล์เชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Proton exchange membrane fuel cellsเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน [TU Subject Heading]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง, อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใส่สารเคมีเข้าไปทำปฏิกิริยากันแล้วได้กระแสไฟฟ้าออกมา เซลล์เชื้อเพลิงแบบง่ายได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง แก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนโดยมีแผ่นนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี และมีสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
General Skywalker, there are fuel cells over here.นายพลสกายวอร์คเกอร์ มีถังเชื้อเพลิงอยู่ตรงนี้ Duel of the Droids (2008)
- ... What are these? - Fuel cells.นี่อะไร เซลล์พลัง Terminator Salvation (2009)
A small anomaly that set off a fuel cell.สิ่งแปลกๆบางอย่าง เดินทางมาถึง ก็เผาไหม้ตัวเอง Over There: Part 1 (2010)
And a new fuel cell is not going to fix that.เค้าควรขว้างบอล ขว้างไปทั้งที่ไม่รู้ต้องเล็งที่ใคร Oblivion (2013)
Ten fuel cells stolen in just over a month.เซลกำเนิดไฟฟ้า 10 อันถูกขโมยไปในช่วง 2-3 เดือนนี้ Oblivion (2013)
Jack believes the scavs weaponized one of the stolen fuel cells and got it into the suction.แจ๊คบอกว่า อาวุธเจ้าพวกนั้น ขโมยเชื้อเพลิง ใส่เข้าเครื่องดูด Oblivion (2013)
Tower, our logs show you are missing an additional nine fuel cells. Can you confirm?หอควบคุม,ข้อมูลของเราแจ้งว่า เซลกำเนิดไฟฟ้าอีก 9 อันหายไปใช่ไหม Oblivion (2013)
That was just one fuel cell.นั่นมันเซลซ์เชื้อเพลิงแค่ 1 ตัว Oblivion (2013)
It's on board and contains a tesseract fuel cell, so...there's that.มันอยู่ในกล่องที่ปลอดภัย และดังนั้น 0-8-4 (2013)
- Over. Pull thrusters back. Fuel cells one, two, three.Interstellar (2014)
The fuel cells have ruptured.เซลล์เชื้อเพลิงได้ฉีกขาด Star Wars: The Force Awakens (2015)
- I am powered by two hydrogen fuel cells.พลังงานของผม คือเชื้อเพลิงไฮโดรเจน Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
When ruptured, the fuel cells become unstable.เซลเชื้อเพลิงไม่สเสถียนเมื่อเกิดรอยแตก Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
And by then, we need to steal ion fuel cells, a Protoid Laser, and a Ruby, plus a few miscellaneous knickknacks.และตอนนั้นเราต้องขโมย... เซลล์พลังงาน เลเซอร์โปรตอย... และทับทิม... Inspector Gadget 2 (2003)
Good. Now bring me the ion fuel cells.ดี เอาเซลล์พลังงานไอออนมาให้ฉันได้ Inspector Gadget 2 (2003)
Quick, grab the fuel cells! Let's get out of here!เร็ว คว้าเซลล์พลังงานไว้ Inspector Gadget 2 (2003)
And until we find out what claw needs the fuel cells for, all of riverton is at risk.จนกระทั่งเราค้นพบว่าคลอว์ ต้องการเซลล์พลังงานเพื่อ... Inspector Gadget 2 (2003)
First ion fuel cells and now a Protoid laser?ตอนแรกเซลล์พลังงานไอออน คราวนี้ก็เลเซอร์โปรตอยด์หรือไง? Inspector Gadget 2 (2003)
Brain, take a look at this. "Fuel cells."เบรน มาดูนี่สิ "เซลล์พลังงาน" Inspector Gadget 2 (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennstoffzelle {f} | alkalische Brennstoffzellefuel cell | alkaline fuel cell (AFC) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
燃料電池[ねんりょうでんち, nenryoudenchi] (n) fuel cell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
燃料电池[rán liào diàn chí, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] fuel cell [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top