หรือคุณหมายถึง %fül%?
Search result for

*fuel*

(331 entries)
(0.0988 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fuel,-fuel-, *fuel*.
English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
biofuel (n name uniq ) เชื้อเพลิงชีวภาพ
To add fuel to the fire (slang ) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือเสียใจมากกว่าเดิม ex. Martha's still mad at you, so don't go adding fuel to the fire by arguing with her right now. Let her calm down, first.
To add fuel to the fire or to add fuel to the flames (slang ) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือโศกเศร้ามากกว่าแต่ก่อน ex. He not only ignored to call but he also added fuel to the flames by coming to the meeting 1 hour late.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuel    [N] เชื้อเพลิง, See also: เชื้อไฟ, Syn. coal, gas, oil
fuel    [N] ตัวกระตุ้น, See also: เชื้อ
fuel    [VI] เติมน้ำมันเชื้อเพลิง
fuel    [VT] กระตุ้น
refuel    [VI] ใส่เชื้อเพลิง, See also: เติมเชื้อเพลิง, Syn. replenish
refuel    [VT] ใส่เชื้อเพลิง, See also: เติมเชื้อเพลิง
fuel up    [PHRV] เติมน้ำมัน
synfuel    [N] เชื้อเพลิงที่สังเคราะห์ขึ้นจากถ่านหินหรือเศษพลาสติก, Syn. synthetic fuel
nuclear fuel    [N] แหล่งเชื้อเพลิงของพลังงานนิวเคลียร์
add fuel to the flames    [IDM] ทำให้รู้สึกรุนแรงยิ่งขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
low-lead fuelน้ำมันเชื้อเพลิงตะกั่วต่ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
low-lead fuelน้ำมันเชื้อเพลิงตะกั่วต่ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
A/F ratio; air-fuel ratioอัตราส่วนเอ/เอฟ, อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
A/F ratio; air-fuel ratioอัตราส่วนเอ/เอฟ, อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-fuel mixture; fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air-fuel mixture; fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-fuel ratio; A/F ratioอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง, อัตราส่วนเอ/เอฟ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air-fuel ratio; A/F ratioอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง, อัตราส่วนเอ/เอฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
biomass fuelเชื้อเพลิงมวลชีวภาพ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mineral fuelแร่เชื้อเพลิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mixture; air-fuel mixture; fuel mixtureไอดี, สสารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mixture; air-fuel mixture; fuel mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual fuel blowpipeคันตัดแก๊สเชื้อเพลิงผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dual fuel engineเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงสองชนิด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
dual fuel engineเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงสองชนิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel fuelเชื้อเพลิงดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel filterตัวกรองเชื้อเพลิง, หม้อกรองเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel gaugeเกจเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel injectorหัวฉีดเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel injectorตัวฉีดเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel knockน็อกจากเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel knockน็อกจากเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel lineท่อส่งเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel mixture; air-fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel mixture; air-fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel nozzleปากท่อเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossil fuelเชื้อเพลิงฟอสซิล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossil fuelเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fuelเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel feed pump; fuel pumpเครื่องสูบป้อนเชื้อเพลิง, ปั๊มป้อนเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel-vapour recovery system; evaporative control system; vapour-recovery system; vapour-saver system; vehicle vapour recoveryระบบควบคุมการระเหย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel-vapour recovery system; evaporative control system; vapour-recovery system; vapour-saver system; vehicle vapour recoveryระบบควบคุมการระเหย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel oil๑. น้ำมันเชื้อเพลิง๒. น้ำมันเตา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel pump; fuel feed pumpเครื่องสูบป้อนเชื้อเพลิง, ปั๊มป้อนเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel ratioอัตราส่วนเชื้อเพลิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fuel starvationการขาดเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel systemระบบเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel systemระบบเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel tankถังเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel-induction systemระบบจ่ายไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel-injection systemระบบฉีดเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel-injection systemระบบฉีดเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
evaporative control system; fuel-vapour recovery system; vapour-recovery system; vapour-saver system; vehicle vapour recoveryระบบควบคุมการระเหย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
electric fuel pumpเครื่องสูบเชื้อเพลิงไฟฟ้า, ปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
evaporative control system; fuel-vapour recovery system; vapour-recovery system; vapour-saver system; vehicle vapour recoveryระบบควบคุมการระเหย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
EFE system; early fuel evaporation systemระบบอีเอฟอี, ระบบทำให้เชื้อเพลิงระเหยก่อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
EFE system; early fuel evaporation systemระบบทำให้เชื้อเพลิงระเหยก่อน, ระบบอีเอฟอี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
early fuel evaporation system; EFE systemระบบทำให้เชื้อเพลิงระเหยก่อน, ระบบอีเอฟอี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuel pumpปั๊่มเชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydrogen as fuelไฮโดรเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuel cellsเซลล์เชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vegetable oils as fuelเชื้อเพลิงน้ำมันพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquid fuelเชื้อเพลิงเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solid oxide fuel cellเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuel Oilน้ำมันเตา
เป็นน้ำมันส่วนก้นหอกลั่น เป็นน้ำมันหนักและมีจุดเดือดสูง ใช้ประโยชน์มากในงานอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง และการผลิตกระแสไฟฟ้า [ปิโตรเลี่ยม]
Refuse as fuelพลังงานจากขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuel consumptionการใช้เชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Active fuel lengthความยาวเนื้อเชื้อเพลิง, ความยาวสุทธิของเนื้อเชื้อเพลิงในแท่งเชื้อเพลิง โดยไม่รวมความยาวของส่วนประกอบอื่นๆ ของแท่งเชื้อเพลิงนั้น [นิวเคลียร์]
Depleted fuelเชื้อเพลิงด้อยสมรรถนะ, ดู depleted uranium [นิวเคลียร์]
Nuclear fuel cycleวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, การปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม การประกอบชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว การวิจัยและพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการเลิกดำเนินงานด้วย [นิวเคลียร์]
Nuclear fuelเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, เชื้อเพลิง [นิวเคลียร์]
Fuelเชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motor fuelเชื้อเพลิงขับเคลื่อนเครื่องยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuel switchiเชื้อเพลิงทดแทน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biodiesel fuelเชื้อเพลิงไบโอดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alcohol as fuelเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mixed oxide fuelเชื้อเพลิงออกไซด์ผสม, ม็อกซ์, เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีส่วนผสมของยูเรเนียมออกไซด์และพลูโทเนียมออกไซด์ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงทั่วไปที่ใช้ยูเรเนียมออกไซด์อย่างเดียว [นิวเคลียร์]
Diesel fuelน้ำมันดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Benzene as fuelน้ำมันเบนซิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuel; nuclear fuelเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, วัสดุเกิดฟิชชันได้ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สำหรับผลิตพลังงาน [นิวเคลียร์]
Fuel assemblyชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, แท่งหรือชิ้นส่วนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นชุด ทั้งนี้แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประกอบขึ้นจากชุดแท่งเชื้อเพลิงเพียงชุดเดียว หรือหลาย ๆ ชุดรวมกัน
[นิวเคลียร์]
Fuel cycleวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, การปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม การประกอบชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว การวิจัยและพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการเลิกดำเนินงานด้วย [นิวเคลียร์]
Fuel reprocessingการแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว, กระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้วจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อแยกกากกัมมันตรังสีออกจากวัสดุเกิดฟิชชันได้ แล้วนำวัสดุเกิดฟิชชันได้กลับมาใช้ใหม่ [นิวเคลียร์]
Fuel rodแท่งเชื้อเพลิง, เม็ดหรือเนื้อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ที่บรรจุในเปลือกหุ้มเชื้อเพลิงรูปทรงกระบอก พร้อมใช้หรือนำมาประกอบเป็นชุดแท่งเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู fuel element ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Agricultural wastes as fuelของเสียทางการเกษตรที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Alcohol as fuelแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Alcohol fuel industryอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Alternate fuelsเชื้อเพลิงทางเลือก [TU Subject Heading]
Benzene as fuelน้ำมันเบนซิน [TU Subject Heading]
Biodiesel fuelsน้ำมันไบโอดีเซล [TU Subject Heading]
Biodiesel fuels industryอุตสาหกรรมน้ำมันไบโอดีเซล [TU Subject Heading]
Briquets (Fuel)เชื้อเพลิงอัดแท่ง [TU Subject Heading]
Crop residues as fuelเศษเหลือจากพืชที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Diesel fuelsน้ำมันดีเซล [TU Subject Heading]
Diesel fuels industryอุตสาหกรรมน้ำมันดีเซล [TU Subject Heading]
Electronic fuel injection systemsระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Fuelเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuel cellsเซลล์เชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuel consumptionการใช้เชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuel injection systemsระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuel pumpsเครื่องสูบเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuel systemsระบบเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuel tradeอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuelwoodไม้ทำเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuelwood consumptionการบริโภคไม้ทำเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuelwood cuttingการตัดไม้ทำเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Gas as fuelก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Hydrogen as fuelไฮโดรเจนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fuelLet's find a gas station; we've run out of fuel.
fuelGasoline is used for fuel.
fuelLet's find a gas station; we've run out of fuel.
fuelWhat is the fuel mileage of this car?
fuelPollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.
fuelFossil fuels are abundant in that vast continent.
fuelThe vast continent is abundant in fossil fuels.
fuelThe car consumes a lot of fuel.
fuelThe continent is abundant in fossil fuels.
fuelFossil fuel prices shot through the roof.
fuelFossil fuels won't be available forever.
fuelMillions of trees have been cut down for fuel.
fuelIt only adds fuel to the fire.
fuelThe cost of flying overseas has risen with the cost of fuel.
fuelDon't shout at the crying child. It only adds fuel to the fire.
fuelFactories have been urged to switch from coal to a cleaner fuel.
fuelIf we burn fuels such as coal, oil and gas, it gives off various gases.
fuelPetrol is no longer a cheap fuel.
fuelWith winter coming on, they have to buy a lot of fuel.
fuelWe're running short of fuel for the winter.
fuelThere was a shortage of fuel.
fuelBe short of fuel.
fuelPetroleum was replacing coal as fuel.
fuelThe fuel shortage awoke the country to the need of developing atomic energy.
fuelHis nasty comments fueled the argument.
fuelThey brought solid fuel with them.
fuelRising costs are fueling anxieties among consumers.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuel(ฟิว'เอิล) {fuel (l) ed,fuel (l) ing,fuels} n. เชื้อเพลิง,สิ่งที่บำรุงเลี้ยง. vt. ใส่หรือให้เชื้อเพลิง. vi. ได้เชื้อเพลิง., See also: fueler,fueller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
FUEL fuel oil(n) น้ำมันเชื้อเพลิง
fuel(n) เชื้อเพลิง,ฟืน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เติมน้ำมัน [V] add fuel, See also: put in gasoline, Example: พวกเราต้องย้อนกลับไปที่เดิมเพื่อเติมน้ำมันรถ, Thai definition: ใส่เชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์
ก๊าซเชื้อเพลิง    [N] fuel gas, Example: ก๊าซจากหอกลั่นซึ่งไม่สามารถกลั่นตัวเป็นของเหลวได้จะถูกแยกออกไปใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงในโรงกลั่นต่อไป, Thai definition: ก๊าซที่ติดไฟง่ายทำให้เกิดการเผาไหม้
เชื้อเพลิง [N] fuel, Example: แกลบที่นำมาอัดเป็นแผ่น นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดี, Thai definition: สิ่งที่ทำให้ติดไฟหรือเกิดการเผาไหม้
น้ำมันเตา    [N] fuel oil, See also: bunker oil, furnace oil, stove oil, Example: ปัจจุบันนี้โรงไฟฟ้าในไทยก็เริ่มหันมาใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแล้ว, Count unit: ลิตร, Thai definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ใช้พ่นเข้าไปจุดเผาในเตาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อน้ำเครื่องจักร
เชิงกราน [N] stove with projecting foot, See also: stove using wood fuel, portable fireplace for cooking, Example: เครื่องสามหาบมีไตร 3 ไตร เชิงกรานหรืออั้งโล่ 3 ใบ สาแหนก 3 คู่ (6อัน) พันด้วย
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว    [N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว    [N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว    [N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อเพลิง[n.] (cheūaphloēng) EN: fuel ; combustible ; kindling   FR: carburant [m] ; combustible [m]
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: stove using wood fuel   FR: poêle au bois [m]
ก๊าซเชื้อเพลิง[n. exp.] (kāt cheūaphloēng) EN: fuel gas   
คลังน้ำมัน[n. exp.] (khlang nām man) EN: oil depot ; fuel depot   FR: dépôt de carburants [m]
น้ำมัน[n.] (nāmman = namman) EN: petrol ; fuel ; gasoline ; essence ; gas   FR: essence [f] ; carburant [m] ; gazole = gasoil [m] ; fioul = fuel [m] ; pétrole [m]
น้ำมันเชื้อเพลิง[n. exp.] (nāmman cheūaphloēng) EN: fuel oil   
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[n. exp.] (nāmman dīsēl mun reo) EN: diesel fuel ; diesel oil   
น้ำมันโซล่า[n. exp.] (nāmman sōlā) EN: diesel fuel ; diesel oil (Am.) ; diesel solar   
น้ำมันเตา[n. exp.] (nāmman tao) EN: fuel oil ; bunker oil ; furnace oil ; stove oil   
รถโดยสารที่ไช้ก๊าซธรรมชาติ[n. exp.] (rot doisān thī chai kāt thammachāt) EN: NGV-fuelled bus   

CMU English Pronouncing Dictionary
FUEL    F Y UW1 AH0 L
FUEL    F Y UW1 L
FUELS    F Y UW1 AH0 L Z
FUEL'S    F Y UW1 AH0 L Z
FUELED    F Y UW1 AH0 L D
REFUEL    R IY0 F Y UW1 AH0 L
FUELLED    F Y UW1 AH0 L D
FUELING    F Y UW1 L IH0 NG
REFUELED    R IY0 F Y UW1 AH0 L D
FUELLING    F Y UW1 L IH0 NG
AGRIFUEL    AE1 G R AH0 F Y UW2 L
AGRIFUELS    AE1 G R AH0 F Y UW2 L Z
REFUELING    R IY0 F Y UW1 AH0 L IH0 NG
REFUELING    R IY0 F Y UW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuel    (v) (f y uu1 @ l)
fuels    (v) (f y uu1 @ l z)
refuel    (v) (r ii2 f y uu1 @ l)
fuelled    (v) (f y uu1 @ l d)
refuels    (v) (r ii2 f y uu1 @ l z)
fuelling    (v) (f y uu1 @ l i ng)
refuelled    (v) (r ii2 f y uu1 @ l d)
refuelling    (v) (r ii2 f y uu1 @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benzinprobe {f}fuel control [Add to Longdo]
Benzinpumpe {f}fuel pump [Add to Longdo]
Benzinuhr {f}; Tankuhr {f}fuel consumption gauge; fuel gauge; petrol gauge [Add to Longdo]
Benzinverbrauch {m}fuel consumption [Add to Longdo]
Brennmaterial {n}; Brennstoff {m}; Treibstoff {m}fuel [Add to Longdo]
Brennschneiden {n} | autogenes Brennschneidengas cutting | oxy-fuel cutting [Add to Longdo]
Brennstab {m}fuel rod [Add to Longdo]
Brennstoff {m}; Brennmaterial {n}; Treibstoff {m}; Kraftstoff {m} | Brennstoffe {pl} | fossiler Brennstoff; konventioneller Brennstoff | mit Brennstoff versorgenfuel | fuels | fossil fuel | to fuel [Add to Longdo]
Brennstoffbedarf {m}fuel requirement [Add to Longdo]
Brennstoffbelastung {f}fuel loading [Add to Longdo]
Brennstofffilter {m}fuel filter [Add to Longdo]
Brennstoffknappheit {f}fuel shortage [Add to Longdo]
Brennstoffzelle {f} | alkalische Brennstoffzellefuel cell | alkaline fuel cell (AFC) [Add to Longdo]
Brennstoffzuführung {f}fuel feed; fuel supply [Add to Longdo]
Bunker {m}; Treibstofftank {m}bunker; fuel oil bunker [Add to Longdo]
Dieselkraftstoff {m}diesel fuel [Add to Longdo]
Einspritzleitung {f} [auto]fuel injector rail [Add to Longdo]
Einspritzmotor {m}fuel-injected engine; engine with fuel injection [Add to Longdo]
Feuerungstechnik {f}fuel technology [Add to Longdo]
Hausbrand {m}domestic fuel [Add to Longdo]
Heizöl {n}fuel oil; heating oil [Add to Longdo]
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen {n}high velocity oxygen fuel spraying (HVOF) [Add to Longdo]
Kraftstoff {m}; Brennstoff {m}; Treibstoff {m}fuel [Add to Longdo]
Kraftstoffeinspritzdüse {f}fuel injection pump [Add to Longdo]
Kraftstoffeinspritzung {f} [auto]fuel injection [Add to Longdo]
Kraftstofffilter {m} [auto]fuel filter [Add to Longdo]
Kraftstoffpumpe {f}fuel pump [Add to Longdo]
Kraftstoffverbrauch {m}fuel consumption [Add to Longdo]
Luft-Kraftstoff-Verhältnis {n}; Gemischzusammensetzung {f}air-fuel ratio [Add to Longdo]
Öltank {n}fuel tank; oil tank [Add to Longdo]
Tankstelle {f}filling station; fuelling station [Am.] [Add to Longdo]
Treibgas {n}fuel gas [Add to Longdo]
Treibstoff {m}; Kraftstoff {m}; Brennstoff {m} | ohne Treibstofffuel | unfueled [Add to Longdo]
anheizen; anfachen; schürento fuel [Add to Longdo]
auftanken | auftankendto refuel | refueling [Add to Longdo]
tanken | tankend | getankt | tankteto fuel (up) | fuelling | fuelled | fuelled [Add to Longdo]
tanken; auftanken; betanken | tankend | getankt | tankt; tankt auf | tankte; tankte aufto refuel | refuelling | refuelled | refuels | refuelled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels [Add to Longdo]
ジェット燃料[ジェットねんりょう, jietto nenryou] (n) jet fuel [Add to Longdo]
バイオ燃料[バイオねんりょう, baio nenryou] (n) biofuel [Add to Longdo]
バイフュウエル車[バイフュウエルしゃ, baifuyuueru sha] (n) dual-fuel vehicle [Add to Longdo]
フューエル;フュエル[, fuyu-eru ; fuyueru] (n) fuel [Add to Longdo]
フューエルゲージ[, fuyu-eruge-ji] (n) fuel gauge [Add to Longdo]
液体燃料[えきたいねんりょう, ekitainenryou] (n) liquid fuel [Add to Longdo]
化石燃料[かせきねんりょう, kasekinenryou] (n) fossil fuel [Add to Longdo]
懐炉灰[かいろばい, kairobai] (n) fuel source for a (pocket) body warmer [Add to Longdo]
核燃料[かくねんりょう, kakunenryou] (n) atomic fuel; (P) [Add to Longdo]
核燃料サイクル[かくねんりょうサイクル, kakunenryou saikuru] (n) nuclear fuel cycle [Add to Longdo]
核燃料プール[かくねんりょうプール, kakunenryou pu-ru] (n) (spent) nuclear fuel storage pool [Add to Longdo]
核燃料化[かくねんりょうか, kakunenryouka] (n,vs) (nuclear fuel) enrichment [Add to Longdo]
核燃料再処理[かくねんりょうさいしょり, kakunenryousaishori] (n) nuclear fuel reprocessing [Add to Longdo]
核燃料棒[かくねんりょうぼう, kakunenryoubou] (n) (See 燃料棒) nuclear fuel rod; nuclear rod [Add to Longdo]
給油艦[きゅうゆかん, kyuuyukan] (n) tanker; military refueling vessel [Add to Longdo]
給油機[きゅうゆき, kyuuyuki] (n) aerial tanker; refueling aircraft [Add to Longdo]
給油口[きゅうゆこう, kyuuyukou] (n) fuel filler opening; tank pipe opening [Add to Longdo]
空中給油[くうちゅうきゅうゆ, kuuchuukyuuyu] (n) aerial refueling; in-flight refueling [Add to Longdo]
空中給油機[くうちゅうきゅうゆき, kuuchuukyuuyuki] (n) (See 空中給油) air tanker; aerial tanker; airborne refuelling craft [Add to Longdo]
空燃比[くうねんひ, kuunenhi] (n) (abbr) (from 空気と燃料の量の比) fuel-air ratio; air-fuel ratio; AFR [Add to Longdo]
原単位[げんたんい, gentan'i] (n) output level (e.g. in manufacturing); consumption rate (e.g. fuel, power); intensity [Add to Longdo]
固形燃料[こけいねんりょう, kokeinenryou] (n) solid fuel [Add to Longdo]
固体ロケット[こたいロケット, kotai roketto] (n) solid-fuel rocket [Add to Longdo]
固体燃料[こたいねんりょう, kotainenryou] (n) solid fuel [Add to Longdo]
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] (n) cost of fuel and lighting; cost of heat and electricity; energy bill; utility cost; (P) [Add to Longdo]
航空機燃料税[こうくうきねんりょうぜい, koukuukinenryouzei] (n) aviation fuel tax [Add to Longdo]
航空燃料[こうくうねんりょう, koukuunenryou] (n) aviation fuel [Add to Longdo]
高燃費車[こうねんぴしゃ, kounenpisha] (n) gas-guzzler; gas-guzzling car; vehicle with high fuel consumption [Add to Longdo]
混合酸化物燃料[こんごうさんかぶつねんりょう, kongousankabutsunenryou] (n) mixed plutonium and uranium oxides fuel; MOX [Add to Longdo]
混合燃料[こんごうねんりょう, kongounenryou] (n) blended fuel [Add to Longdo]
使用済み核燃料;使用済核燃料[しようずみかくねんりょう, shiyouzumikakunenryou] (n) spent nuclear fuel [Add to Longdo]
重油[じゅうゆ, juuyu] (n) heavy oil; fuel oil; (P) [Add to Longdo]
薪(P);たき木;焚き木[まき(薪)(P);たきぎ, maki ( takigi )(P); takigi] (n) (1) firewood; kindling; fuel; (2) (usu. まき) piece(s) of firewood; (P) [Add to Longdo]
薪水[しんすい, shinsui] (n) fuel and water; cooking; salary [Add to Longdo]
薪炭[しんたん, shintan] (n) wood and charcoal; fuel; (P) [Add to Longdo]
節炭器[せったんき, settanki] (n) coal (fuel) economizer; coal economiser [Add to Longdo]
前方再補給点[ぜんぽうさいほきゅうてん, zenpousaihokyuuten] (n) forward arming and refueling point [Add to Longdo]
代燃車[だいねんしゃ, dainensha] (n) car running on substitute fuel [Add to Longdo]
直噴エンジン[ちょくふんエンジン, chokufun enjin] (n) direct fuel-injection engine [Add to Longdo]
直噴射[ちょくふんしゃ, chokufunsha] (n,vs) direct fuel injection [Add to Longdo]
低燃費[ていねんぴ, teinenpi] (n) low fuel consumption [Add to Longdo]
燃費[ねんぴ, nenpi] (n) fuel consumption; gas mileage; (P) [Add to Longdo]
燃費基準[ねんぴきじゅん, nenpikijun] (n) fuel economy standards [Add to Longdo]
燃油[ねんゆ, nenyu] (n) fuel oil; fuel [Add to Longdo]
燃油サーチャージ[ねんゆサーチャージ, nenyu sa-cha-ji] (n) fuel surcharge [Add to Longdo]
燃料[ねんりょう, nenryou] (n) fuel; (P) [Add to Longdo]
燃料ペレット[ねんりょうペレット, nenryou peretto] (n) fuel pellet (e.g. nuclear) [Add to Longdo]
燃料集合体[ねんりょうしゅうごうたい, nenryoushuugoutai] (n) fuel assembly (nuclear reactor) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乏燃料[fá rán liào, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] spent fuel [Add to Longdo]
乏燃料储存[fá rán liào chǔ cún, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] spent fuel storage [Add to Longdo]
乏燃料棒[fá rán liào bàng, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄅㄤˋ, ] spent fuel rods [Add to Longdo]
加油[jiā yóu, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ, ] to make an extra effort; to cheer sb on; to oil; to refuel [Add to Longdo]
十六烷值[shí liù wán zhí, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄨㄢˊ ㄓˊ, ] cetane number (quality of light diesel fuel, measured by its ignition delay) [Add to Longdo]
反应堆燃料元件[fǎn yìng duī rán liào yuán jiàn, ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] fuel element [Add to Longdo]
天燃气[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] natural gas (fuel) [Add to Longdo]
推波助澜[tuī bō zhù lán, ㄊㄨㄟ ㄅㄛ ㄓㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] to push the wave and add to the billows (成语 saw); to add momentum; to encourage sth to get bigger; to add fuel to the fire [Add to Longdo]
柴油[chái yóu, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ, ] diesel fuel [Add to Longdo]
核燃料[hé rán liào, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] nuclear fuel [Add to Longdo]
核燃料元件[hé rán liào yuán jiàn, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] nuclear fuel element [Add to Longdo]
核燃料后处理[hé rán liào hòu chù lǐ, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄏㄡˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] nuclear fuel reprocessing [Add to Longdo]
核燃料循环[hé rán liào xún huán, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] nuclear fuel cycle [Add to Longdo]
核燃料燃耗[hé rán liào rán hào, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄖㄢˊ ㄏㄠˋ, ] nuclear fuel burnup [Add to Longdo]
条形燃料[tiáo xíng rán liào, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] fuel rods [Add to Longdo]
油库[yóu kù, ㄧㄡˊ ㄎㄨˋ, / ] fuel depot; fuel farm [Add to Longdo]
油罐车[yóu guàn chē, ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, / ] oil tanker truck; fuel tanker [Add to Longdo]
油耗[yóu hào, ㄧㄡˊ ㄏㄠˋ, ] fuel consumption [Add to Longdo]
液化气[yè huà qì, ㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid gas; bottled gas (fuel) [Add to Longdo]
混氧燃料[hùn yǎng rán liào, ㄏㄨㄣˋ ㄧㄤˇ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] mixed-oxide fuel (MOX) [Add to Longdo]
燃料[rán liào, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] fuel [Add to Longdo]
燃料元件细棒[rán liào yuán jiàn xì bàng, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄤˋ, / ] fuel pins [Add to Longdo]
燃料循环[rán liào xún huán, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] fuel cycle [Add to Longdo]
燃料油[rán liào yóu, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄧㄡˊ, ] fuel oil [Add to Longdo]
燃料组合[rán liào zǔ hé, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ, / ] fuel fabrication [Add to Longdo]
燃料芯块[rán liào xīn kuài, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄞˋ, / ] fuel pellets [Add to Longdo]
燃料处理厂[rán liào chù lǐ chǎng, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ ㄔㄤˇ, / ] fuel processing plant [Add to Longdo]
燃料电池[rán liào diàn chí, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] fuel cell [Add to Longdo]
燃油[rán yóu, ㄖㄢˊ ㄧㄡˊ, ] fuel oil [Add to Longdo]
燃煤[rán méi, ㄖㄢˊ ㄇㄟˊ, ] coal fuel [Add to Longdo]
燃耗[rán hào, ㄖㄢˊ ㄏㄠˋ, ] to consume fuel; to burn up [Add to Longdo]
生物燃料[shēng wù rán liào, ㄕㄥ ˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] biofuel [Add to Longdo]
矿物燃料[kuàng wù rán liào, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] fossil fuels; oil and coal [Add to Longdo]
节油[jié yóu, ㄐㄧㄝˊ ㄧㄡˊ, / ] saving gasoline; fuel economy [Add to Longdo]
耗油量[hào yóu liàng, ㄏㄠˋ ㄧㄡˊ ㄌㄧㄤˋ, ] fuel consumption [Add to Longdo]
[ráo, ㄖㄠˊ, / ] fuel; grass [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] fuel; salary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
不孝[ふこう, fukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
[じゅう, juu] FUELLEN [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] Fuelle, Gehalt, Vollstaendigkeit [Add to Longdo]
充満[じゅうまん, juuman] Fuelle, Ueberfluss [Add to Longdo]
務める[つとめる, tsutomeru] arbeiten, seine_Pflicht_erfuellen [Add to Longdo]
埋まる[うまる, umaru] begraben_sein, sich_fuellen, sich_anfuellen [Add to Longdo]
埋める[うめる, umeru] vergraben, begraben, fuellen [Add to Longdo]
孝養[こうよう, kouyou] Erfuellung_der_Kindespflichten [Add to Longdo]
完遂[かんすい, kansui] Vollendung, Erfuellung, Ausfuehrung [Add to Longdo]
履行[りこう, rikou] Durchfuehrung, Erfuellung [Add to Longdo]
恨めしい[うらめしい, urameshii] grollend, vorwurfsvoll, -bitter, hasserfuellt, bedauerlich [Add to Longdo]
満たす[みたす, mitasu] fuellen [Add to Longdo]
瓶詰[びんずめ, binzume] in_Flaschen_gefuellt [Add to Longdo]
盛る[もる, moru] fuellen, aufhaeufen [Add to Longdo]
[はん, han] FUELLE, UEBERFUELLE, LUXUS, HAEUFIGKEIT [Add to Longdo]
親不孝[おやふこう, oyafukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
豊富[ほうふ, houfu] Reichtum, Fuelle, Menge [Add to Longdo]
超満員[ちょうまんいん, chouman'in] ueberfuellt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuel \Fu"el\, n. [OF. fouail, fuail, or fouaille, fuaille, LL.
   focalium, focale, fr. L. focus hearth, fireplace, in LL.,
   fire. See {Focus}.] [Formerly written also {fewel.}]
   1. Any matter used to produce heat by burning; that which
    feeds fire; combustible matter used for fires, as wood,
    coal, peat, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that serves to feed or increase passion or
    excitement.
    [1913 Webster]
 
   {Artificial fuel}, fuel consisting of small particles, as
    coal dust, sawdust, etc., consolidated into lumps or
    blocks.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuel \Fu"el\, v. t.
   1. To feed with fuel. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Never, alas I the dreadful name,
       That fuels the infernal flame.    --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   2. To store or furnish with fuel or firing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Well watered and well fueled.     --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top