Search result for

*fresh*

(436 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fresh,-fresh-, *fresh*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fresh    [ADJ] สด, See also: ใหม่
fresh    [ADJ] สดชื่น, See also: กระชุ่มกระชวย, มีชีวิตชีวา, Syn. energetic, spry, vigorous
fresh    [ADJ] ไม่มีประสบการณ์
fresh    [ADJ] จืด, See also: ไม่ใส่เกลือ
afresh    [ADV] อีก
freshen    [VI] ทำให้สดชื่น
freshen    [VT] ทำให้สดชื่น, Syn. energize, invigorate, revitalize, Ant. fatigue, tire, weaken
freshly    [ADV] เมื่อเร็วๆนี้, See also: เดี๋ยวนี้, หมาดๆ, สดๆ ร้อนๆ, Syn. newly, recently
refresh    [VT] ทำให้สดชื่น, See also: ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. freshen, invigorate, revive
refresh    [VT] กระตุ้นความจำ, Syn. remind
refresh    [VT] เติมเชื้อเพลิง, See also: เติมพลัง
freshman    [N] น้องใหม่, See also: น.ศ. ปีหนึ่งในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย, Syn. fresher, frosh
freshener    [N] ที่ดับกลิ่น
freshness    [N] ความสดชื่น, See also: ความกระชุ่มกระชวย, Syn. spryness, vigorousness, Ant. fatigue, tireness, weakness
freshen up    [PHRV] สดชื่นหรือหนาวเย็นมากขึ้น
freshwater    [ADJ] เกี่ยวกับน้ำจืด (ไม่ใช่น้ำเค็ม)
refreshing    [ADJ] ซึ่งทำให้สดชื่น, See also: กระปรี้กระเปร่า, Syn. fresh, invigorating
fresh blood    [IDM] สมาชิกใหม่ (มักเป็นหนุ่มสาวและมีความคิดอ่านหรือทักษะใหม่ๆ), See also: เลือดใหม่
refreshment    [N] เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น, See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง, Syn. food and drink, stimulant
refreshment    [N] การทำให้สดชื่น, Syn. relief, revival
refresh with    [PHRV] ทำให้รู้สึกดีขึ้น, See also: ทำให้กระปรี้กระเปร่าด้วย
refresh with    [PHRV] ทำให้ใหม่กว่าด้วย
fresh and sweet    [SL] เพิ่งออกจากคุก
fresh as a daisy    [SL] คนที่ตื่นตัวและเตรียมพร้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plasma, fresh frozen (FFP)พลาสมาสดแช่แข็ง (เอฟเอฟพี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refresherการฟื้นวิชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refreshing the memoryฟื้นความจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outdoor air; fresh airอากาศใหม่ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fresh air; outdoor airอากาศใหม่ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fresh frozen plasma (FFP)พลาสมาสดแช่แข็ง (เอฟเอฟพี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fresh pursuitการตามจับอย่างกระชั้นชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freshwater limestoneหินปูนน้ำจืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
FFP (plasma, fresh frozen)เอฟเอฟพี (พลาสมาสดแช่แข็ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
freshwater swamp forestป่าบึงน้ำจืด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freshwater biologyชีววิทยาน้ำจืด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fresh waterน้ำจืด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Freshwater ecologyนิเวศวิทยาน้ำจืด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
College freshmenนักศึกษาใหม่ [TU Subject Heading]
Fresh milk tofuเต้าหู้นมสด [TU Subject Heading]
Fresh waterน้ำจืด [TU Subject Heading]
Freshwater animalsสัตว์น้ำจืด [TU Subject Heading]
Freshwater biologyชีววิทยาน้ำจืด [TU Subject Heading]
Freshwater crabsปูน้ำจืด [TU Subject Heading]
Freshwater ecologyนิเวศวิทยาน้ำจืด [TU Subject Heading]
Freshwater fishesปลาน้ำจืด [TU Subject Heading]
Freshwater snailsหอยทากน้ำจืด [TU Subject Heading]
Freshwater zooplanktonแพลงค์ตอนสัตว์น้ำจืด [TU Subject Heading]
Freshwater degradation การเสื่อมโทรมของระบบน้ำจืด [สิ่งแวดล้อม]
Freshwater ecosystems นิเวศวิทยาน้ำจืด [สิ่งแวดล้อม]
Freshwater Marshes บริเวณที่ลุ่มน้ำจืดชื้นแฉะ
พบทั่วไปในบริเวณซึ่งน้ำใต้ดิน ตาน้ำผิวดิน แม่น้ำและลำธาร มีส่วน ก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมบ่อยครั้ง หรือเกิดภาวะน้ำขังอย่างถาวรในระดับตื้นๆ ไม่ลึกนัก เป็นผลให้เกิดบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำจืดท่วมขังหรืออยู่ในสภาพชื้นแฉะ เกือบตลอดเวลา บริเวณที่ลุ่มน้ำจืดชื้นแฉะขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ำนิ่งขังอยู่เกือบตลอดปี เรียกว่า ที่ลุ่มน้ำขัง หรือมาบ (swamps) [สิ่งแวดล้อม]
Fresh Water Swamp Forest ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด
ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าพรุชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ถัดจากชายฝั่งทะเลเข้ามา หรือบริเวณที่ลุ่ม ที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัว จะมีน้ำท่วมหรือชื้นแฉะตลอดปี ดินเป็นดินตะกอนหรือโคลนตม ป่าพรุที่ใหญ่ที่สุดพบในจังหวัดนราธิวาส พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สำโรง จิกนม จิกนาหรือกระโดนน้ำ กะเบาน้ำ กันเกรา และหลาวชะดอน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Freshwater Ecosystem ระบบนิเวศน้ำจืด
ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็ม (Salinity) ตั้งแต่ 0-2 ส่วนในพันส่วน (ppt) เป็นระบบนิเวศขนาดเล็กเมื่อเทียบกับทะเลและพื้นดิน แต่ก็มีคุณค่า ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ป่าอย่างมาก เนื่องจากน้ำเป็นตัวกลาง ในกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต สามารถแบ่งย่อยเป็น Standing water , Flowing water และ Freshwater wetlands [สิ่งแวดล้อม]
Life in Freshwater Ecosystem สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ำจืด
สามารถจำแนกตามแหล่งที่อยู่อาศัยได้ 5 กลุ่ม คือ Benthos, Periphyton, Plankton, Nekton และ Neuston ดู Benthos หรือ Periphyton หรือ Plankton หรือ Nekton หรือ Neuston เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Field or Fresh latexน้ำยางธรรมชาติที่ได้จากต้นยางพารา มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนม มีสภาพเป็นคอลลอยด์หรือสารแขวนลอย มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.975-0.980 กรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า pH ประมาณ 6.5-7.0 ความหนืดของน้ำยางมีค่าประมาณ 12-15 เซนติพอยส์ โดยที่จะเติมหรือไม่เติมสารรักษาสภาพ (preservative) ก็ได้ ขึ้นกับระยะเก็บก่อนที่จะนำไปทำให้เข้มข้น หรือไปผ่านกระบวนการอื่นๆ ต่อไป [เทคโนโลยียาง]
Air, Freshอากาศที่บริสุทธิ์ [การแพทย์]
BCG Vaccine, Fresh Liquidวัคซินบีซีจีชนิดน้ำ [การแพทย์]
Blood, Freshเลือดที่เจาะใหม่,เลือดสด,เลือดใหม่,เลือดใหม่ๆ [การแพทย์]
Blood, Fresh Wholeเลือดที่เจาะมาใหม่ๆ,เลือดครบใหม่ๆ [การแพทย์]
Fresh Water Stingrayปลากระเบนน้ำจืด [การแพทย์]
Refreshingการปรับสภาพ
เป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Isolate, Freshแยกได้ใหม่ๆ [การแพทย์]
Milk, Freshนมวัวสด, น้ำนมสด [การแพทย์]
Milk, Fresh Wholeนมสด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freshGive me a fresh bottle, he said.
freshIn May the trees have fresh leaves.
freshTake a fresh look at your life style.
freshYou should make a fresh start in life.
freshThis condo is getting old. Why don't we redecorate to give it a fresh feel?
freshA glass of orange juice refreshed me.
freshHe refreshed himself with a cup of tea.
freshRefresh yourself with a cup of tea.
freshSound sleep freshened him up.
freshA cup of coffee refreshed me.
freshThis cuttlefish has started to lose its freshness.
freshThis truck transports fresh food from Aomori to Tokyo.
freshThis bread is fresh from the oven.
freshThese lemons are fresh.
freshWe have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.
freshThis device made it possible to turn sea-water into fresh water easily.
freshThe eggs in this case are fresher than those in the other case.
freshNone of these eggs are fresh.
freshNot all of these eggs are fresh.
freshThis egg is fresh.
freshI believe this fish is a freshwater fish.
freshAll these eggs are not fresh.
freshSalmon lay their eggs in fresh water.
freshI felt refreshed after showering.
freshJohn is a strong believer in fresh air.
freshThe explosion of the space shuttle is still fresh in my memory.
freshThat fish lives in fresh water.
freshThe traffic accident is fresh in his memory.
freshThe event is still fresh in our memory.
freshThe figure indicates approximately two thirds of the freshmen are indifferent to politics.
freshThe teacher is fresh from college.
freshThe river was alive with fresh water fish.
freshLet this smoky air out of the room and let some fresh air in.
freshWouldn't you like to get some fresh air?
freshWhat would you like for dessert - ice cream or fresh fruit?
freshHow can I pick out fresh fish?
freshDrinking beer makes me refreshed.
freshI ate a fresh lemon for the vitamin C.
freshJust a spot of shut-eye has already refreshed my mind.
freshFruit fresh from the tree.
freshEat more fresh vegetables.
freshHe looked refreshed after a good night's sleep.
freshI felt quite refreshed after taking a bath.
freshThe leaves look fresh in the rain.
freshThe leaves are fresh after a rainfall.
freshIt is refreshing to take a shower after exercising.
freshSalt water is more buoyant than fresh water.
freshIs there any fresh news?
freshHouses should be built so as to admit plenty of light as well as of fresh air.
freshFlowers and trees need clean air and fresh water.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afresh(อะเฟรช) adv. ใหม่,อีก, Syn. anew, again)
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
fresh galen. ลมที่มีความเร็ว39-46ไมล์ต่อชั่วโมง
fresh watern. น้ำจืด,น้ำที่มีเกลือไม่มาก
freshen(เฟรช'เชิน) vt. ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ใหม่. vi. รู้สึกสดชื่น,กลายเป็นใหม่,คลอด,เริ่มให้นม. -freshener n.
freshman(เฟรช'เมิน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นิสิตใหม่,นักศึกษาปีที่1,มือใหม่., See also: freshmanship n. -pl. freshmen
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive,freshen,reanimate
refresh rateอัตราการทำใหม่หมายถึง อัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการสร้างภาพใดภาพหนึ่งไปแล้ว หากมีการแก้ไขหรือย้าย จอภาพจะต้องสร้างภาพใหม่ทุกครั้ง ในการสร้างภาพใหม่นี้ ยิ่งทำได้เร็วเท่าใดยิ่งดี อัตราความช้า/เร็ว ของการสร้างภาพใหม่นี้ขึ้นกับคุณภาพของจอด้วย
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food,drink,renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
afresh(adv) อีกครั้ง,ใหม่
fresh(adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด
freshen(vi) สดขึ้น,สดชื่น
freshen(vt) ทำให้สด,ทำให้ใหม่,ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์
freshman(adj) เป็นปีแรก,ครั้งแรก,แรกเริ่ม
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส
freshwater(adj) เกี่ยวกับน้ำจืด
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน,ทำให้สดชื่น,ทำให้มีชีวิตชีวา
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกไม้สด    [N] fresh flower, Example: ยอดใบตองจีบบนพานมีดอกไม้สดประดับอยู่
ผ้าเย็น    [N] refreshing towel, Example: ไกด์แจกผ้าเย็นให้กับลูกทัวร์หลังจากเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว, Thai definition: ผ้าที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำให้เย็นจัดสำหรับเช็ดหน้า
ร้านขายเครื่องดื่ม    [N] refreshment stall, See also: drinks stall
โรย [V] fade, See also: lose freshness, wither, wane, Ant. ตูม, สดชื่น
สดชื่น    [V] be fresh, See also: be lively, be vigorous, Syn. ชื่นบาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, แจ่มใส, Ant. โศก, โศกเศร้า
ใหม่ [ADJ] new, See also: fresh, Ant. เก่า, โบราณ
ปลาน้ำจืด    [N] fresh-water fish, Ant. ปลาทะเล, ปลาน้ำเค็ม, Example: ในแม่น้ำลำคลองมีปลาน้ำจืดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ เป็นต้น, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำจืด
ผักสด    [N] fresh vegetable, Example: ไก่ต้องกินแคลเซี่ยมและผักสด จึงจะเจริญเติบโตได้ดี, Thai definition: ผักที่เพิ่งเก็บมาใหม่ๆ
จรุงใจ    [ADV] freshly, Example: ถ้าคุณใช้น้ำมันใส่ผมนี้ ผมของคุณจะหอมจรุงใจ, Thai definition: ทำให้จิตใจชุ่มชื่น
รับลม    [V] gain fresh air, See also: take fresh breeze air, Syn. กินลม, Example: เธอเดินลัดเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งเพื่อรับลม
แป้งสด [N] newly-milk flour, See also: freshly-ground flour, Example: เวลาเตรียมตัวของเราน้อย คงต้องทำขนมจากแป้งสดไปก่อน, Thai definition: แป้งที่ทำขึ้นใช้ได้ทันที ไม่ต้องหมัก
สด    [V] be fresh, See also: be green, Syn. ใหม่, Ant. เก่า, เหี่ยว, Example: ผลไม้ร้านนี้สดกว่าร้านอื่นๆ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นใหม่ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสียคุณภาพของสิ่งนั้น คือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคหรือใช้ได้ดีในสภาพของขณะนั้น
สด    [ADJ] fresh, Syn. ดิบ, Ant. สุก, Example: เราไม่มีผักสดกินเพราะญี่ปุ่นเหมาไปหมด, Thai definition: ยังเขียวหรือยังไม่สุกด้วยไฟ ไม่แห้งหรือหมักดองเป็นต้น
สดๆ ร้อนๆ    [ADV] just, See also: freshly, just now, newly, recently, Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ, Example: เรื่องผู้ชนะสิบทิศเพิ่งพิมพ์ออกมาสดๆ ร้อนๆ, Thai definition: คำที่ใช้แสดงว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
สะอาด    [V] be clean, See also: be fresh, be pure, be immaculate, be spotless, Syn. บริสุทธิ์, Ant. สกปรก, Example: บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่นั่นสงบและสะอาดดี, Thai definition: ไม่มีสิ่งเปรอะเปื้อน
ใหม่ [ADJ] new, See also: novel, latest, recent, fresh, ground-breaking, Ant. เก่า, Example: เขาเป็นคนหนึ่งที่เห่อดาราภาพยนตร์คนใหม่
ใหม่ [ADV] again, See also: afresh, once more, repeatedly, Syn. ซ้ำ, อีกครั้ง, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การกีดกันทางการค้านี้ได้เริ่มขึ้นใหม่อีกและได้ขยายตัวทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ใหม่ [ADV] newly, See also: recently, freshly, just, lately, anew, Syn. สดๆ ร้อนๆ, Example: บ้านนี้เพิ่งทาสีใหม่ๆ
แตกใบอ่อน [V] put forth leave-buds, See also: put forth fresh leaves, be in a bud, bud, Example: ต้นมะม่วงกำลังแตกใบอ่อน มีสีเขียวใสสวยงามไปทั้งต้น, Thai definition: ผลิใบอ่อนออกมาจากยอดกิ่งของต้นไม้
ขม    [N] freshwater snail, Syn. หอยขม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหอยน้ำจืดกาบเดี่ยวในวงศ์ Viviparidae เปลือกขนาดประมาณเท่าหัวแม่มือ ยอดแหลม สีเขียวหรือดำ ออกลูกเป็นตัว มีหลายชนิด เช่น ชนิด Filopaludina sumatrensis, F. doliari
กุ้งหลวง    [N] giant freshwater prawn, See also: big-head prawn, big-head shrimp, Syn. กุ้งก้ามกราม, Example: กุ้งหลวงเป็นสัตว์น้ำที่กินอาหารทุกชนิดแต่ที่ชอบคือ อาหารจำพวกเนื้อสัตว์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกุ้งน้ำจืดชนิด Macrobrachium rosenbergii ในวงศ์ Palaemonidae ตัวโต เปลือกสีครามปนเขียว ก้ามสีฟ้า มีหนาม วางไข่ในน้ำกร่อย
กุ้งก้ามกราม    [N] giant freshwater prawn, See also: Macrobrachium rosenbergii, Syn. กุ้งหลวง, Example: การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องอาศัยความรู้ ความเอาใจใส่ พร้อมทั้งได้พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ดีและแข็งแรง, Count unit: ตัว, Thai definition: กุ้งตัวโต ก้ามสีฟ้ามีหนาม ในวงศ์ Palaemonidae อยู่ในน้ำจืด แต่เวลาจะวางไข่ต้องไปวางในน้ำกร่อย เพื่ออาศัยความเค็มของน้ำช่วยให้ไข่เป็นตัวเร็วขึ้น
เขียวชอุ่ม    [V] be verdant, See also: be green, be fresh, be grassy, be leafy, Example: ต้นไม้ตรงเกาะกลางถนนเขียวชอุ่มและสดชื่นอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: มีสีเขียวสดชื่นสบายตา
แขยง [N] freshwater fish, Syn. ปลาแขยง, Example: พ่อบอกว่าอยากจะได้ปลาแขยงมาเลี้ยงไว้ที่บ่อหลังบ้าน, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดแทบทุกชนิดในวงศ์ Bagridae ไม่มีเกล็ด มีหนวดยาว 4 คู่ ครีบหลังตอนแรกมีก้านครีบแข็ง หยักเป็นหนามคมเช่นเดียวกับครีบอก ตอนที่ 2 เป็นแผ่นเนื้อขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นกับชนิดของปลา ครีบก้นสั้น รูปร่างคล้ายปลากดแต่มีขนาดเล็กกว่า
ข่าวสด    [N] fresh news, Syn. ข่าวด่วน, ข่าวล่า, ข่าวล่าสุด, Example: เขามีข่าวสดมาแจ้งให้ทราบว่า จะมีการตัดสินคดียาเสพติดเร็วๆ นี้, Thai definition: ข่าวใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น
ความใหม่    [N] newness, See also: freshness, novelty, recentness, Ant. ความเก่า
รวย    [ADJ] pleasant, See also: pleasing, delightful, refreshing, Syn. ชื่น, รื่น, Example: ราชาวดีส่งกลิ่นรวยฟุ้งไปทั่วเรือน
เครื่องว่าง    [N] snack, See also: potluck, refreshments, simple meal, light meal, Syn. ของว่าง, อาหารว่าง
เครื่องสด    [N] decorations of fresh flowers or leaves or banana stalks, Thai definition: ของสด เช่น หยวก ใบตอง ดอกไม้ และผลไม้บางชนิดที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับตกแต่งเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นต้น, ถ้ามุ่งเอาหยวกเป็นหลักก็เรียกว่า เครื่องหยวก
เครื่องดื่ม    [N] beverage, See also: drink, refreshment, potation, potable, refresher, Example: คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรพยายามเลิกบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Count unit: ชนิด, ประเภท
ไพร่สม [N] fresh recruits for the crown, See also: conscript soldiers, Example: สมัยก่อนชายไทยเมื่ออายุ 18 ปี ก็จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นไพร่สม, Thai definition: ชายฉกรรจ์อายุครบ 18 ปี เข้ารับราชการทหาร ฝึกหัดอยู่ 2 ปี แล้วย้ายมาเป็นไพร่หลวง, Notes: (โบราณ)
ฟื้นความหลัง    [V] recall, See also: refresh one's memory, Syn. ฟื้นความจำ, Example: ทุกคนมาร่วมฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่พวกเขาเคารพรัก, Thai definition: ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
มือใหม่    [ADJ] inexperienced, See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: คุณแม่มือใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ต่อรายการโทรทัศน์, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
ม้าน    [V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
โปร่ง [ADJ] airy, See also: fresh, light, open, Syn. ถ่ายเท, โล่ง, ลมโชย, ลมโกรก, Ant. อับ, Example: นอกจากกุฏิหลังย่อมๆ มุงสังกะสีแล้วก็มีเพียงศาลาทรงโปร่งอีกเพียงหลังเดียว, Thai definition: ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
ผ่องใส    [ADJ] cheerful, See also: bright, pure, fine, fresh, Syn. แจ่มใส, สุขใจ, รื่นรมย์, ชื่นบาน, Ant. เศร้าหมอง, หมองมัว, Example: คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่อมมีจิตใจที่ผ่องใสสามารถทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
ม้าน    [V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
สดๆ    [V] be fresh, See also: be live, be green, Syn. ใหม่ๆ, Example: อาหารทะเลเหล่านี้ยังสดๆ อยู่เลย รสชาติถึงได้อร่อยขนาดนี้
สดๆ    [ADJ] fresh, See also: live, green, Example: ผมไม่เคยลิ้มลองผลอินทผลัมสดๆ แบบนี้มาก่อนเลย
อาหารว่าง    [N] snack, See also: refreshment, Syn. ของว่าง, เครื่องว่าง, Example: อาหารไทยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อาหารคาว และอาหารหวาน นอกจากนี้ยังมีอาหารว่างไว้รับประทานระหว่างแต่ละมื้อ, Thai definition: ของว่าง, เครื่องว่าง
เอี่ยม [ADV] newly, See also: freshly, recently, Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่, เรี่ยม, Example: ในตู้มีของสวยของงามอยู่มากมาย ทั้งถ้วยโถโอชาม ของตกแต่งประดับประดาล้วนสดใสใหม่เอี่ยมเรียงรายอยู่, Thai definition: ยังไม่ได้ใช้
ตะพัด    [N] Scleropages formosus, See also: freshwater fish, Syn. ปลาตะพัด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Scleropages formosus ในวงศ์ Osteoglossidae ลำตัวยาว แบนข้างตลอด แนวด้านข้างของสันหลังตรงโดยตลอด พื้นลำตัวเป็นสีเงินอมเทาหรือสีฟ้า
ตะกรับ    [N] Scatophagus argus, See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish, Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Scatophagus argus ในวงศ์ Scatophagidae รูปร่างสั้น แบนข้างและกว้างมาก หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเล็กสากมือ สีพื้นลำตัวมีแตกต่างกันมาก
ติดตา    [V] impress, See also: still fresh in one's memory, impress vividly upon one's mind by the sight, Syn. จำได้, ไม่ลืม, Ant. ลืม, Example: ภาพคนถูกรถชนตายเมื่อคืนนี้ยังติดตาฉันอยู่เลย, Thai definition: ยังรู้สึกนึกเห็นภาพอยู่ไม่รู้เลือน
ตลาดสด    [N] fresh-food market, See also: vegetable market, Example: ทุกเช้าคุณแม่จะไปซื้อของที่ตลาดสดเล็กๆ แถวบ้าน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ตลาดที่ซื้อขายของสด
น้ำจืด    [N] freshwater, Syn. น้ำสะอาด, น้ำ, Ant. น้ำเค็ม, Example: ที่หัวมุมถนนมีบริการน้ำจืดให้อาบฟรี
น้ำเปล่า    [N] fresh water, See also: water, drinking water, Syn. น้ำ, น้ำดื่ม, น้ำกิน, Example: เขามักจะดื่มน้ำเปล่า 1 แก้ว ก่อนนอนเป็นประจำ
บึก    [N] Pangasianodon gigas, See also: scaleless fresh-water, Syn. ปลาบึก, Example: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาน้ำจืดชนิด Pangasianodon gigas ในวงศ์ Schilbeidae ไม่มีเกล็ด ตัวยาว แบนข้างเล็กน้อย ท้องกลม มีหนวดสั้นมากข้างละ 1 เส้นที่มุมปาก ไม่มีฟัน ครีบหลังตอนที่ 2 เป็นแผ่นเนื้อขนาดเล็ก ลำตัวด้านหลังสีเทาปนน้ำตาลแดง ด้านท้องสีขาว
ใบตาล [N] Helostoma temminckii (Helostomidae), See also: name of fresh-water fish, Syn. ปลาใบตาล, หมอตาล, Example: ปลาใบตาลเป็นปลาที่มีขนาดลำตัวยาวมากชนิดหนึ่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Helostoma temminckii ในวงศ์ Anabantidae ลำตัวแบนข้างและกว้างมากกว่าปลาหมอ ปากยืดหดได้ และมีนิสัยชอบเอาปากชนกับตัวอื่น พื้นลำตัวและครีบสีน้ำตาลอ่อนหรือขาวนวล พบในเขตที่ลุ่ม ขนาดยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร
ชื่นใจ    [ADJ] refreshing, See also: cheering, Syn. สดชื่น, รื่นรมย์, ปลอดโปร่ง, Example: ลมเย็นๆ ชื่นใจพัดมาเป็นระยะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเครื่องดื่ม[n. exp.] (āhān khreūangdeūm) EN: refreshment   
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
ชุ่มชื่น[adj.] (chumcheūn) EN: refreshed ; cheerful   FR: plaisant ; agréable
ดอกไม้สด [n. exp.] (døkmāi sot) EN: fresh flower   FR: fleurs coupées [fpl]
ฟื้นความหลัง[v. exp.] (feūn khwāmlang) EN: recall ; refresh one's memory   
เห็ดสด [n. exp.] (het sot) EN: fresh mushroom   FR: champignons frais [mpl]
หอยขม [n. exp.] (høi khom) EN: freshwater snail   
หัวมันสด[n. exp.] (hūaman sot) EN: fresh cassava roots   
เอี่ยม[adv.] (īem ) EN: newly ; freshly ; recently   
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good   FR: radieux ; sans nuage
แจ่มใส[adv.] (jaemsai) EN: cheerfully ; freshly   
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som phak bung) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies   
ไข่แหน [n.] (khaihaēn) EN: Fresh water Alga ; Swamp Algae   
ไข่ไก่สด [n. exp.] (khai kai sot) EN: fresh hens eggs ; fresh eggs   FR: oeufs frais [mpl]
ไข่เป็ดสด [n. exp.] (khai pet sot) EN: fresh duck eggs   
ขาหมู[n. exp.] (khā mū) EN: fresh ham   FR: jarret de porc [m]
ข้าวขาหมู[n. exp.] (khāo khā mū) EN: fresh ham on rice   
ข่าวสด [n. exp.] (khāo sot) EN: fresh news   FR: nouvelle fraîche [f]
เค้กมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (khēk maphrāo øn) EN: fresh coconut cake   
ขิงอ่อน[n. exp.] (khing øn) EN: young ginger ; fresh ginger   
ขิงสด [n. prop.] (khing sot) EN: fresh ginger   FR: gingembre frais [m]
เขียวชอุ่ม[v. exp.] (khīo cha-um) EN: be verdant ; be green ; be fresh ; be grassy ; be leafy   
เครื่องดื่ม[n.] (khreūangdeūm) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher   FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]
กินลม[v.] (kinlom) EN: take fresh air ; take the air ; take an outing for rest health   FR: prendre le frais ; prendre l'air
เกล็ดกระโห้[n.] (kletkrahō) EN: scales of a large freshwater fish   
กล้วยหอมสด [n. exp.] (klūay høm sot) EN: fresh sweet banana   
กล้วยไข่สด [n. exp.] (klūay khai sot) EN: fresh dainty banana   
กุ้งฝอย[n. exp.] (kung føi) EN: tiny freshwater shrimp   FR: petite crevette [f]
กุ้งก้ามกราม[n. exp.] (kung kāmkrām) EN: giant freshwater prawn   FR: homard [m]
กุ้งหลวง[n. exp.] (kung lūang) EN: giant freshwater prawn ; big-head prawn ; big-head shrimp ; big prawn   
กุ้งนาง[n. exp.] (kung nāng) EN: freshwater prawn ; common shrimp ; crayfish ; crawfish   FR: crevette d'eau douce [f]
ล่า[adv.] (lā) EN: newly ; recently ; freshly   
ใหม่[adj.] (mai) EN: new ; novel ; latest ; fresh ; ground-breaking   FR: nouveau ; neuf ; récent ; frais ; fraîche [f] ; dernier ; qui vient de
ใหม่[adv.] (mai) EN: newly ; recently ; freshly ; just ; lately ; anew   FR: nouvellement ; récement ; dernièrement ; fraîchement ; à nouveau
ใหม่[adv.] (mai) EN: again ; afresh ; once more ; repeatedly   FR: à nouveau
มะละกอสด [n. exp.] (malakø sot) EN: fresh papaya   FR: papaye fraîche [f]
มะม่วงสด [n. exp.] (mamūang sot) EN: fresh mangoes   FR: mangue fraîche [f]
หมาด[adv.] (māt) EN: newly ; freshly ; recently   
น้ำจืด[n. exp.] (nām jeūt) EN: freshwater   FR: eau douce [f] ; eau fraïche [f]
น้ำเปล่า [n. exp.] (nām plāo) EN: plain water ; drinking water ; fresh water ; water   FR: eau plate [f] ; eau de boisson [f] ; flotte [f] (fam.)
เนื้อสด [n. exp.] (neūa sot) EN: fresh meat ; female flesh   FR: viande fraîche [f]
เนย[n.] (noēi) EN: butter ; fresh butter   FR: beurre [m]
เนยสด [n. exp.] (noēi sot) EN: fresh butter   FR: beurre frais [m]
หน่อไม้สด [n. exp.] (nømāi sot) EN: fresh bamboo shoot   
นมสด[n.] (nom sot) EN: fresh milk   FR: lait frais [m]
น้องใหม่[n. exp.] (nøng mai) EN: freshman ; freshy ; beginner ; novice   FR: novice [m, f] ; débutant [m] ; débutante [f] ; bleu (fam.) [m]
ผักสด [n. exp.] (phak sot) EN: fresh vegetables   FR: légume frais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRESH    F R EH1 SH
AFRESH    AH0 F R EH1 SH
FRESHLY    F R EH1 SH L IY0
FRESHER    F R EH1 SH ER0
FRESHEN    F R EH1 SH AH0 N
REFRESH    R AH0 F R EH1 SH
FRESHOUR    F R EH1 S AW0 R
FRESHMAN    F R EH1 SH M AH0 N
FRESHLEY    F R EH1 SH L IY0
FRESHEST    F R EH1 SH AH0 S T
FRESHMEN    F R EH1 SH M EH0 N
MCELFRESH    M AE1 K AH0 L F R EH2 SH
FRESHBAKE    F R EH1 SH B EY2 K
FRESHNESS    F R EH1 SH N AH0 S
FRESHENER    F R EH1 SH AH0 N ER0
FRESHENER    F R EH1 SH N ER0
REFRESHED    R IY0 F R EH1 SH T
REFRESHER    R AH0 F R EH1 SH ER0
REFRESHES    R AH0 F R EH1 SH AH0 Z
FRESHKILL    F R EH1 SH K IH2 L
REFRESHING    R AH0 F R EH1 SH IH0 NG
FRESHENING    F R EH1 SH N IH0 NG
FRESHWATER    F R EH1 SH W AO2 T ER0
FRESHENERS    F R EH1 SH AH0 N ER0 Z
FRESHENERS    F R EH1 SH N ER0 Z
FRESHKILLS    F R EH1 SH K IH2 L Z
FRESHENING    F R EH1 SH AH0 N IH0 NG
FRESHBAKE'S    F R EH1 SH B EY2 K S
REFRESHMENT    R AH0 F R EH1 SH M AH0 N T
REFRESHINGLY    R IY0 F R EH1 SH IH0 NG L IY0
REFRESHMENTS    R AH0 F R EH1 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fresh    (j) (f r e1 sh)
afresh    (a) (@1 f r e1 sh)
freshen    (v) (f r e1 sh @ n)
fresher    (n) (f r e1 sh @ r)
freshly    (a) (f r e1 sh l ii)
refresh    (v) (r i1 f r e1 sh)
freshens    (v) (f r e1 sh @ n z)
freshers    (n) (f r e1 sh @ z)
freshest    (j) (f r e1 sh i s t)
freshman    (n) (f r e1 sh m @ n)
freshmen    (n) (f r e1 sh m @ n)
freshened    (v) (f r e1 sh @ n d)
freshness    (n) (f r e1 sh n @ s)
refreshed    (v) (r i1 f r e1 sh t)
refresher    (n) (r i1 f r e1 sh @ r)
refreshes    (v) (r i1 f r e1 sh i z)
Freshwater    (n) (f r e1 sh w oo t @ r)
freshening    (v) (f r e1 sh @ n i ng)
freshwater    (j) (f r e1 sh w oo t @ r)
refreshers    (n) (r i1 f r e1 sh @ z)
refreshing    (v) (r i1 f r e1 sh i ng)
refreshment    (n) (r i1 f r e1 sh m @ n t)
refreshingly    (a) (r i1 f r e1 sh i ng l ii)
refreshments    (n) (r i1 f r e1 sh m @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
生まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] Thai: ตั้งต้นชีวิตใหม่ English: to make a fresh start in life

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Süßwasser {n}fresh water; freshwater [Add to Longdo]
Tafelbutter {f}best fresh butter [Add to Longdo]
auffrischento refresh [Add to Longdo]
auffrischen; beleben | auffrichend; belebend | aufgefrischt; belebtto freshen | freshening | freshened [Add to Longdo]
sich auffrischen; sich laben; sich erquicken (an; mit) | auffrischend; labend; erquickend | aufgefrischt; gelabt; erquicktto refresh oneself (with) | refreshing | refreshed [Add to Longdo]
erfrischen | erfrischtto refresh | refreshed [Add to Longdo]
nicht erfrischtunrefreshed [Add to Longdo]
erquicklich {adj} | erquicklicher | am erquicklichstenrefreshing | more refreshing | most refreshing [Add to Longdo]
frisch {adv}freshly [Add to Longdo]
frischt aufrefreshes [Add to Longdo]
frisch {adj} | frischer | am frischestenfresh | fresher | freshest [Add to Longdo]
labend; erquickend {adv}refreshingly [Add to Longdo]
neuafresh [Add to Longdo]
quicklebendig; taufrisch {adj}as fresh as a daisy [Add to Longdo]
quicklebendig sein; taufrisch seinto be as fresh as a daisy [Add to Longdo]
überziehen (Bett)to put fresh linnen on [Add to Longdo]
wiederafresh [Add to Longdo]
wiederaufgefrischtrefreshed [Add to Longdo]
Lass uns reinen Tisch machen!Let's clear the air and make a fresh start. [Add to Longdo]
Süßwasserfisch {m} [zool.]freshwater fish [Add to Longdo]
Süßwasserrochen {m} (Potamotygon motoro) [zool.]freshwater stingray [Add to Longdo]
Süsswasserdelfine {pl} [zool.]fresh water dolphins [Add to Longdo]
Auffrischen {n}refreshing [Add to Longdo]
Auffrischungskurs {m}refresher course [Add to Longdo]
Bahn brechento break fresh ground [Add to Longdo]
Bildwiederholfrequenz {f}display refresh rate; video refresh rate [Add to Longdo]
Erfrischung {f}; Stärkung {f} | Erfrischungen {pl}refreshment | refreshments [Add to Longdo]
Erfrischung {f}refresher [Add to Longdo]
Erfrischungsraum {m}refreshment room [Add to Longdo]
noch in frischer Erinnerungfresh in my mind [Add to Longdo]
Erquickung {f}; Labung {f}refreshment [Add to Longdo]
Erstsemester {n}; Schüler im ersten Jahrfresher [Br.]; freshman [Am.] [Add to Longdo]
Federweißer {m}federweisser; freshly made wine [Add to Longdo]
Frische {f}freshness [Add to Longdo]
Frischluft {f}fresh air [Add to Longdo]
Frischlufteinrichtung {f}fresh-air device [Add to Longdo]
Frischluftzufuhr {f}fresh air supply [Add to Longdo]
Frischwasser {n}fresh water; city water [Add to Longdo]
Gemüse {n} | frisches Gemüse | gekochtes Gemüsevegetable; vegetables {pl} | fresh vegetables | cooked vegetables [Add to Longdo]
Gesichtsfarbe {f}; Hautfarbe {f}; Teint {m} | blühende Gesichtsfarbe {f}complexion | fresh complexion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
すかっと[, sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
ほやほや[, hoyahoya] (adj-na,adj-no,adv) (on-mim) fresh; new [Add to Longdo]
ぽっ[, potsu] (adv-to) (on-mim) with a blush; slightly flushed; fresh-faced [Add to Longdo]
もぎたて[, mogitate] (adj-no) fresh-picked [Add to Longdo]
アイスポットクテノポマ[, aisupottokutenopoma] (n) eyespot ctenopoma (species of freshwater fish, Ctenopoma ocellatum) [Add to Longdo]
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid) [Add to Longdo]
イキがいい[, iki gaii] (n) fresh (fish) [Add to Longdo]
カワヒメマス属[カワヒメマスぞく, kawahimemasu zoku] (n) Thymallus (genus of freshwater fish in the salmon family Salmonidae) [Add to Longdo]
ガンジスメジロザメ[, ganjisumejirozame] (n) Ganges shark (Glyphis gangeticus, rare species of fresh water requiem shark that dwells in the rivers of India) [Add to Longdo]
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae) [Add to Longdo]
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839) [Add to Longdo]
ティラピア;テラピア[, teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat [Add to Longdo]
ドラド[, dorado] (n) (1) dorado (South American freshwater catfish, Salminus maxillosus); (2) (See 鱰・しいら) dolphinfish; (3) (constellation) Dorado [Add to Longdo]
バタフライフィッシュ[, batafuraifisshu] (n) freshwater butterflyfish (Pantodon buchholzi); African butterflyfish [Add to Longdo]
パーチ[, pa-chi] (n) perch (freshwater fish, Perca sp.) [Add to Longdo]
パイク[, paiku] (n) pike (freshwater fish, Esox sp.) [Add to Longdo]
フレッシャー[, furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee [Add to Longdo]
フレッシュ[, furesshu] (adj-na,n) (1) fresh; (2) flesh; (P) [Add to Longdo]
フレッシュマン[, furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P) [Add to Longdo]
メモリリフレッシュ[, memoririfuresshu] (n) {comp} memory refresh [Add to Longdo]
リフレッシュ(P);リフレシュ[, rifuresshu (P); rifureshu] (n,vs) refresh (e.g. memory); (P) [Add to Longdo]
リフレッシュメント[, rifuresshumento] (n) refreshment [Add to Longdo]
リフレッシュレート[, rifuresshure-to] (n) {comp} refresh rate [Add to Longdo]
リフレッシュ速度[リフレッシュそくど, rifuresshu sokudo] (n) {comp} refresh rate [Add to Longdo]
飴湯[あめゆ, ameyu] (n) (See 水飴) thick malt syrup poured into boiling water and sprinkled with cinnamon (used as a refreshing summer drink) [Add to Longdo]
一回生;1回生[いっかいせい, ikkaisei] (n) first year (college) student; freshman [Add to Longdo]
一年生[いちねんせい, ichinensei] (n) (1) annual (plant); (2) first-year university or high-school student (esp. US); freshman; (P) [Add to Longdo]
一番風呂[いちばんぶろ, ichibanburo] (n) freshly drawn bath; (taking) a bath before anyone else [Add to Longdo]
黄身時雨[きみしぐれ, kimishigure] (n) var. of fresh Japanese sweet made of white bean paste, egg yolk, sugar and rice granules [Add to Longdo]
海鮮料理[かいせんりょうり, kaisenryouri] (n) cuisine with fresh seafoods [Add to Longdo]
掛かり湯[かかりゆ, kakariyu] (n) fresh bathwater to pour over oneself [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活じめ;活きじめ[いきじめ, ikijime] (adj-no) fresh-frozen (e.g. fish); quickly frozen [Add to Longdo]
気が晴れる[きがはれる, kigahareru] (exp,v1) to feel refreshed; to feel more cheerful; to feel better [Add to Longdo]
気分一新[きぶんいっしん, kibun'isshin] (n) complete change of mood; thoroughly refreshing one's spirits [Add to Longdo]
気分爽快[きぶんそうかい, kibunsoukai] (n) feeling great (refreshed) [Add to Longdo]
鬼も十八番茶も出花[おにもじゅうはちばんちゃもでばな, onimojuuhachibanchamodebana] (exp) (See 番茶も出花) just as even coarse tea tastes good when fresh, even homely girls look beautiful at the peak of their youth [Add to Longdo]
汲み立て[くみたて, kumitate] (n,adj-no) freshly-drawn [Add to Longdo]
憩いの場[いこいのば, ikoinoba] (n) place for relaxation and refreshment [Add to Longdo]
原乳[げんにゅう, gennyuu] (n) raw milk; fresh milk [Add to Longdo]
五月病[ごがつびょう, gogatsubyou] (n) blues experienced by college freshmen or workplace recruits shortly after beginning school or work; the May blues [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兜风[dōu fēng, ㄉㄡ ㄈㄥ, / ] to catch the wind; to go for a spin in the fresh air [Add to Longdo]
八级风[bā jí fēng, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄈㄥ, / ] force 8 wind; fresh gale [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] cool; fresh; to cool [Add to Longdo]
出炉[chū lú, ㄔㄨ ㄌㄨˊ, / ] to take out of the furnace; fresh out of the oven; fig. newly announced; recently made available [Add to Longdo]
别开生面[bié kāi shēng miàn, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄞ ㄕㄥ ㄇㄧㄢˋ, / ] start sth new or original; break a new path; break fresh ground [Add to Longdo]
吐故纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, / ] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new [Add to Longdo]
寿桃[shòu táo, ㄕㄡˋ ㄊㄠˊ, 寿 / ] (myth.) peaches of immortality, kept by Xi Wangmu; fresh or confectionery peaches offered as a birthday gift [Add to Longdo]
太湖[Tài hú, ㄊㄞˋ ㄏㄨˊ, ] Taihu lake near Wuxi City 無錫|无锡, bordering on Jiangsu and Zhejiang, one of China's largest fresh water lakes, currently heavily polluted [Add to Longdo]
小吃[xiǎo chī, ㄒㄧㄠˇ ㄔ, ] snack; refreshments [Add to Longdo]
尖新[jiān xīn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣ, ] fresh; new and pointed [Add to Longdo]
悔过自新[huǐ guò zì xīn, ㄏㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˋ ㄗˋ ㄒㄧㄣ, / ] to repent and start afresh (成语 saw); to turn over a new leaf [Add to Longdo]
提神[tí shén, ㄊㄧˊ ㄕㄣˊ, ] to freshen up; to be cautious or vigilant; to watch out; stimulant to enhance mental performance; stay-awake drug; agrypnotic [Add to Longdo]
扬清激浊[yáng qīng jī zhuó, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄓㄨㄛˊ, / ] lit. drain away filth and bring in fresh water (成语 saw); fig. dispel evil and usher in good; eliminate vice and exalt virtue [Add to Longdo]
改过自新[gǎi guò zì xīn, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄛˋ ㄗˋ ㄒㄧㄣ, / ] to reform and start afresh (成语 saw); to turn over a new leaf [Add to Longdo]
新出炉[xīn chū lú, ㄒㄧㄣ ㄔㄨ ㄌㄨˊ, / ] fresh out of the oven; fig. novelty just announced; recently made available [Add to Longdo]
新雅[xīn yǎ, ㄒㄧㄣ ㄧㄚˇ, ] fresh; new and elegant [Add to Longdo]
新鲜[xīn xiān, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ, / ] fresh (experience, food etc); freshness [Add to Longdo]
水螅[shuǐ xī, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧ, ] Hydra (freshwater polyp) [Add to Longdo]
活鱼[huó yú, ㄏㄨㄛˊ ㄩˊ, / ] fresh fish; living fish [Add to Longdo]
凉爽[liáng shuǎng, ㄌㄧㄤˊ ㄕㄨㄤˇ, / ] cool and refreshing [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] insipid; diluted; weak; light in color; tasteless; fresh; indifferent; nitrogen [Add to Longdo]
淡水[dàn shuǐ, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, ] potable water (water with low salt content); fresh water [Add to Longdo]
淡水湖[dàn shuǐ hú, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨˊ, ] fresh water lake [Add to Longdo]
淡水鱼[dàn shuǐ yú, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄩˊ, / ] fresh-water fish [Add to Longdo]
清新[qīng xīn, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, ] fresh and clean [Add to Longdo]
清爽[qīng shuǎng, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄤˇ, ] fresh and cool [Add to Longdo]
清逸[qīng yì, ㄑㄧㄥ ㄧˋ, ] fresh and elegant [Add to Longdo]
激浊扬清[jī zhuó yáng qīng, ㄐㄧ ㄓㄨㄛˊ ㄧㄤˊ ㄑㄧㄥ, / ] lit. drain away filth and bring in fresh water (成语 saw); fig. dispel evil and usher in good; eliminate vice and exalt virtue [Add to Longdo]
热炒热卖[rè chǎo rè mài, ㄖㄜˋ ㄔㄠˇ ㄖㄜˋ ㄇㄞˋ, / ] lit. to sell hot food freshly cooked; fig. to teach what one has just learned; enthusiasm of the new convert [Add to Longdo]
爽口[shuǎng kǒu, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄡˇ, ] fresh and tasty [Add to Longdo]
爽快[shuǎng kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞ˙, ] refreshed; rejuvenated; frank and straightforward [Add to Longdo]
爽气[shuǎng qì, ㄕㄨㄤˇ ㄑㄧˋ, / ] cool fresh air; straightforward [Add to Longdo]
生菜[shēng cài, ㄕㄥ ㄘㄞˋ, ] lettuce; raw fresh vegetables [Add to Longdo]
生姜[shēng jiāng, ㄕㄥ ㄐㄧㄤ, / ] fresh ginger [Add to Longdo]
番茄炒蛋[fān qié chǎo dàn, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, ] scrambled egg with fresh tomatoes (north China); same as 西紅柿炒蛋|西红柿炒蛋 [Add to Longdo]
秋高气爽[qiū gāo qì shuǎng, ㄑㄧㄡ ㄍㄠ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄤˇ, / ] clear and refreshing autumn weather [Add to Longdo]
精神百倍[jīng shén bǎi bèi, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄞˇ ㄅㄟˋ, ] lit. vitality a hundredfold (成语 saw); refreshed; one's vigor thoroughly restored [Add to Longdo]
纳新[nà xīn, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, / ] to accept the new; to take fresh (air); fig. to accept new members (to reinvigorate the party); new blood [Add to Longdo]
肥鲜[féi xiān, ㄈㄟˊ ㄒㄧㄢ, / ] fresh and tender (of food); delicious [Add to Longdo]
茶点[chá diǎn, ㄔㄚˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] tea and cake; refreshments; tea and dimsun 點心|点心, traditional Hong Kong lunch [Add to Longdo]
万古长青[wàn gǔ cháng qīng, ㄨㄢˋ ㄍㄨˇ ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ, / ] remain fresh; last forever; eternal [Add to Longdo]
葱翠[cōng cuì, ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄟˋ, / ] fresh green [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] see 蝲蛄, fresh-water crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
蝲蛄[là gǔ, ㄌㄚˋ ㄍㄨˇ, ] fresh-water crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
血口[xuè kǒu, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄡˇ, ] bloody mouth (from devouring freshly killed prey) [Add to Longdo]
西红柿炒蛋[xī hóng shì chǎo dàn, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 西 / 西] scrambled egg with fresh tomatoes (south China); same as 番茄炒蛋|番茄炒蛋 [Add to Longdo]
解乏[jiě fá, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄚˊ, ] to relieve tiredness; to freshen up [Add to Longdo]
溪蟹[xī xiè, ㄒㄧ ㄒㄧㄝˋ, / 谿] fresh water crab [Add to Longdo]
走失[zǒu shī, ㄗㄡˇ ㄕ, ] lost; missing; to lose (sb in one's charge); to get lost; to wander away; to lose (flavor, freshness, shape, hair, one's good looks etc); to lose meaning (in translation) [Add to Longdo]
身心爽快[shēn xīn shuǎng kuài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞˋ, ] refreshment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メモリリフレッシュ[めもりりふれっしゅ, memoririfuresshu] memory refresh [Add to Longdo]
リフレッシュ[りふれっしゅ, rifuresshu] refresh (vs) [Add to Longdo]
リフレッシュ速度[りふれっしゅそくど, rifuresshusokudo] refresh rate [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback [Add to Longdo]
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] refresh rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fresh \Fresh\ (fr[e^]sh), a. [Compar. {Fresher}
   (fr[e^]sh"[~e]r); superl. {Freshest}.] [OE. fresch, AS.
   fersc; akin to D. versch, G. frisch, OHG. frisc, Sw. frisk,
   Dan. frisk, fersk, Icel. fr[imac]skr frisky, brisk, ferskr
   fresh; cf. It. fresco, OF. fres, freis, fem. freske, fresche,
   F. frais, fem. fra[^i]che, which are of German origin. Cf.
   {Fraischeur}, {Fresco}, {Frisk}.]
   1. Possessed of original life and vigor; new and strong;
    unimpaired; sound.
    [1913 Webster]
 
   2. New; original; additional. "Fear of fresh mistakes." --Sir
    W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       A fresh pleasure in every fresh posture of the
       limbs.                --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. Lately produced, gathered, or prepared for market; not
    stale; not dried or preserved; not wilted, faded, or
    tainted; in good condition; as, fresh vegetables, flowers,
    eggs, meat, fruit, etc.; recently made or obtained;
    occurring again; repeated; as, a fresh supply of goods;
    fresh tea, raisins, etc.; lately come or made public; as,
    fresh news; recently taken from a well or spring; as,
    fresh water.
    [1913 Webster]
 
   4. Youthful; florid; as, these fresh nymphs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. In a raw, green, or untried state; uncultivated;
    uncultured; unpracticed; as, a fresh hand on a ship.
    [1913 Webster]
 
   6. Renewed in vigor, alacrity, or readiness for action; as,
    fresh for a combat; hence, tending to renew in vigor;
    rather strong; cool or brisk; as, a fresh wind.
    [1913 Webster]
 
   7. Not salt; as, fresh water, in distinction from that which
    is from the sea, or brackish; fresh meat, in distinction
    from that which is pickled or salted.
    [1913 Webster]
 
   {Fresh breeze} (Naut.), a breeze between a moderate and a
    strong breeze; one blowinq about twenty miles an hour.
 
   {Fresh gale}, a gale blowing about forty-five miles an hour.
    
 
   {Fresh way} (Naut.), increased speed.
 
   Syn: Sound; unimpaired; recent; unfaded: ruddy; florid;
     sweet; good: inexperienced; unpracticed: unused; lively;
     vigorous; strong.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fresh \Fresh\, n.; pl. {Freshes}.
   1. A stream or spring of fresh water.
    [1913 Webster]
 
       He shall drink naught but brine; for I'll not show
       him
       Where the quick freshes are.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A flood; a freshet. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. The mingling of fresh water with salt in rivers or bays,
    as by means of a flood of fresh water flowing toward or
    into the sea. --Beverly.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fresh \Fresh\, v. t.
   To refresh; to freshen. [Obs.] --Rom. of R.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top