Search result for

*fir*

(780 entries)
(0.1983 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fir, -fir-
English-Thai: Longdo Dictionary
fire fighting(n) การดับเพลิง
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla
kaffir lime(n) มะกรูด
kaffir lime leaf(n) ใบมะกรูด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fir    [N] ต้นสนที่มีใบแหลมยาว
fir    [N] ไม้ของต้นสนประเภทหนึ่ง
fire    [N] เพลิง, See also: ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลิง, อัคคี, Syn. flames, blaze, conflagration
fire    [VT] จุดไฟ, See also: ก่อไฟ, Syn. set on fire
fire    [VT] เติมเชื้อเพลิง
fire    [VI] ติด (เครื่องยนต์)
fire    [VT] ยิง, See also: ลั่น, เหนี่ยว (ไกปืน), Syn. shoot, discharge, shell
fire    [N] การยิงปืนพร้อมๆกัน, See also: การรัวปืน, Syn. bombardment, salvo, volley
fire    [VT] ไล่ออก, See also: ไล่ออกจากงาน, เลิกจ้าง, Syn. dismiss, discharge, sack, Ant. employ, engage
fire    [VT] ปลุกเร้า, See also: กระตุ้นอารมณ์, Syn. rouse, stir, excite, Ant. pacify, calm
fire    [N] ความกระตือรือร้น, See also: ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน, Syn. enthusiasm, ardour, passion, Ant. dullness, ennui
firm    [ADJ] แข็ง, See also: ไม่นิ่ม, Syn. hard, solid, rigid, Ant. soft, yielding
firm    [VT] ทำให้แข็งแรง, See also: ทำให้แข็ง
firm    [ADJ] หนักแน่น, See also: แน่น, ไม่สั่น, Syn. steady, Ant. loose
firm    [ADJ] แน่วแน่, See also: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง, Syn. fixed, settled, unalterable, Ant. unsettled
firm    [ADJ] มั่นคง, See also: แน่นหนา, แข็งแกร่ง, Syn. immovable, secure, stable
firm    [ADV] อย่างมั่นคง, See also: อย่างเด็ดขาด, อย่างหนักแน่น, Syn. firmly
firm    [ADJ] เด็ดขาด, See also: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง, Syn. adamant, inflexible, definite, Ant. irresolute
firm    [ADJ] ทรงตัว (ค่าเงิน, หุ้น), Syn. solid, steady
firm    [VI] แข็งค่าขึ้น (ค่าเงิน, หุ้น), See also: ปรับตัวขึ้น, Syn. recover
firm    [N] บริษัท, See also: ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจ, Syn. company, enterprise, partnership
afire    [ADJ] ที่ลุกไหม้, Syn. aflame, burning
fired    [ADJ] ที่ปรุงอยู่ในกระทะ
fired    [ADJ] เมา (แสลง), See also: drunk; inebriated
first    [ADJ] ที่หนึ่ง, See also: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง, Syn. initial, earliest, Ant. last
first    [ADV] อย่างแรก, See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก, Syn. at the beginning, firstly, Ant. lastly
first    [N] คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง, Ant. last
affirm    [VI] ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง, Syn. insist, assert, repeat
affirm    [VT] ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
firmly    [ADV] อย่างหนักแน่น, See also: อย่างมั่นคง, อย่างเหนียวแน่น
firtle    [SL] ทำเหมือนมีงานยุ่งแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรจริงจัง
infirm    [ADJ] ซึ่งไม่แข็งแรง, See also: ซึ่งไม่มั่นคง, Syn. unhealthy, weak, Ant. healthy
bonfire    [N] กองไฟ, See also: กองไฟที่จุดขึ้นกลางแจ้ง, Syn. beacon
confirm    [VT] ทำให้มั่นคง, See also: ทำให้แข็งแรง, Syn. make firm, strengthen
confirm    [VT] ยืนยัน, See also: พิสูจน์ว่าจริง
fire at    [PHRV] ยิงไปที่, See also: เล็งไปที่, มุ่งไปที่
fire at    [PHRV] ยิงคำถาม, See also: ตั้งคำถามไปยัง
fire on    [PHRV] ยิงไปที่, Syn. fire upon
fire up    [PHRV] ติดเครื่องยนต์
fire up    [PHRV] ให้ความร้อน
fire up    [PHRV] พลุ่งขึ้น (อารมณ์, ความโกรธ, ความร้อน, ความรุนเเรง), Syn. blaze up, flame out, flame up, flare out, flare up
fire up    [PHRV] ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและสนใจ
firearm    [N] อาวุธปืนขนาดเล็ก
firebox    [N] เตาของเครื่องจักรที่ใส่ถ่านไฟเพื่อผลิตไอน้ำ
firefly    [N] หิ่งห้อย, Syn. fire beetle, fire fly
fireman    [N] เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, See also: เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง, พนักงานดับเพลิง, Syn. firefighter
firm up    [PHRV] แข็งมากขึ้น, See also: แห้งมากขึ้น
firm up    [PHRV] ยืนยัน (ข้อมูล)
firstly    [ADV] เริ่มแรก, See also: ประการแรก, ในตอนแรก, ในตอนต้น, อันดับแรก, Syn. first, in the first place, Ant. lastly
gunfire    [N] การยิงปืน, See also: การใช้ปืน, Syn. firing, shooting

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
principle, firstปฐมธาตุ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
physical infirmityความทุพพลภาพทางร่างกาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
physical infirmityกายพิการ, ทุพพลภาพทางร่ายกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phase angle; firing angleมุมเฟส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
percentage of fire loss insuranceการประกันภัยแบบร้อยละของความเสียหายอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
last-in-first-out (LIFO)เข้าหลังออกก่อน (ไลโฟ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
last-in-first-out (LIFO)เข้าหลังออกก่อน (ไลโฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
LIFO (last-in-first-out)ไลโฟ (เข้าหลังออกก่อน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
LIFO (last-in-first-out)ไลโฟ (เข้าหลังออกก่อน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ring of fire; girdle of fireวงแหวนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
responsibility for fire damageความรับผิดเพื่ออัคคีภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduction firingการเผาแบบไม่สมบูรณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refractory clay; fire clay; fireclayดินทนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
standard fire policyกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
set fireวางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sustained backfireไฟย้อนกลับติด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
oxidation firingการเผาแบบสมบูรณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afterfireการจุดระเบิดในท่อไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmยืนตาม, ยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmationการปฏิญาณตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmationการยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmative pregnantยืนยันว่าตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative, theคำยืนยันข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antibackfire valve; backfire-suppressor valve; gulp valveลิ้นกันการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrival; break; first arrival; kickแรกปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
breadth-first searchการค้นหาในแนวกว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
break; arrival; first arrival; kickแรกปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biscuit firingการเผาดินดิบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backfireไฟย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backfire๑. จุดระเบิดย้อนกลับ๒. การจุดระเบิดย้อนกลับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
backfireการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
backfire-suppressor valve; antibackfire valve; gulp valveลิ้นกันการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
misfire; miss๑. จุดระเบิดไม่ครบสูบ๒. การจุดระเบิดไม่ครบสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
misfireการจุดระเบิดไม่ครบสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
median age at first marriageอายุมัธยฐานเมื่อสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at first marriageอายุเฉลี่ยเมื่อสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mental infirmityความทุพพลภาพทางจิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mental infirmityจิตฟั่นเฟือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
miss; misfire๑. จุดระเบิดไม่ครบสูบ๒. การจุดระเบิดไม่ครบสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
modal age at first marriageอายุฐานนิยมเมื่อสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
capability, first strikeสมรรถภาพที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross-fire injectionการฉีดน้ำมันไขว้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
court of first instanceศาลชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clutch shaft; first-motion shaftเพลาคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
confirmationการให้ความเห็นชอบ, การให้สัตยาบัน, การยืนยัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confirmationการยืนยัน, การให้สัตยาบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confirmation listรายชื่อผู้ปฏิญาณตนเข้าถือศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confirmation of the judgmentการพิพากษายืน (คำพิพากษาศาลล่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacity, first strikeวิสัยสามารถที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Firewall (Computer security)ไฟร์วอลล์ (ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Firmwareซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
firmwareเฟิร์มแวร์
ซอฟต์แวร์ที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำแบบรอม (read-only memory) ซอฟต์แวร์เหล่านี้จะไม่สูญหายไปแม้ว่าไฟฟ้าจะดับ [คอมพิวเตอร์]
fireballลูกไฟ, ไฟร์บอล, กลุ่มเพลิงสว่างจ้าที่เกิดจากแก๊สร้อนซึ่งก่อตัวขึ้นในเวลาเพียง 2 ถึง 3 ในล้านส่วนของวินาทีหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Brokerage firmนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Accounting firmsสำนักงานทางการบัญชี [TU Subject Heading]
Affirmationsการปฏิญาณตน [TU Subject Heading]
Architectural firmsบริษัทสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Coal-fired power plantsโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน [TU Subject Heading]
Consulting firmsบริษัทที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Engineering firmsบริษัทวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Fire alarmsสัญญาณเตือนอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Fire extinctionการดับเพลิง [TU Subject Heading]
Fire extinguishersเครื่องดับเพลิง [TU Subject Heading]
Fire fightersพนักงานดับเพลิง [TU Subject Heading]
Fire preventionการป้องกันอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Firearmsอาวุธปืน [TU Subject Heading]
Firebricksอิฐทนไฟ [TU Subject Heading]
Firefoxไฟร์ฟอกซ์ [TU Subject Heading]
Firesอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Fires and fire preventionอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Firewalls (Computer security)ไฟร์วอลส์ (ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Fireworksดอกไม้ไฟ [TU Subject Heading]
Fireworks (Computer file)ไฟร์เวิร์ค (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
First aidปฐมพยาบาล [TU Subject Heading]
First day covers (Philately)ซองวันแรกจำหน่าย (การสะสมไปรษณียากร) [TU Subject Heading]
First impression (Psychology)ความประทับใจครั้งแรก [TU Subject Heading]
First-order logicตรรกะลำดับที่ 1 [TU Subject Heading]
Forest firesไฟป่า [TU Subject Heading]
Insurance, Fireประกันอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Interior decoration firmsบริษัทตกแต่งภายใน [TU Subject Heading]
Law firmsบริษัทกฎหมาย [TU Subject Heading]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Multiproduct firmsบริษัทพหุผลิตภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Photography of firesการถ่ายภาพอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Police-fire integrationตำรวจดับเพลิง [TU Subject Heading]
Public relations firmsบริษัทประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Twenty-first centuryศตวรรษที่ 21 [TU Subject Heading]
Stoker-Fired Incinerator เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ
เป็นเตาเผาชนิดที่ใช้มากในปัจจุบัน แผงตะกรับจะทำหน้าที่ในการป้อนมูลฝอยในเตาเผา วิธีการเผาจะใช้อากาศมากเกินพอ และอาจใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเสริมด้วย อุณหภูมิในการเผาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Fire เปลวไฟ
การเผาไหม้ โดยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารกับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะให้ความร้อนออกมามาก การที่จะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญครบ 3 ประการ ได้แก่ เชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Firebreaks แนวกันไฟ
วิธีการหนึ่งในการป้องกันไฟป่า ซึ่งหมายถึง สิ่งกีดขวางที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ได้แก่ ถนน แม่น้ำ ลำธาร บ่อน้ำ และอื่นๆ หรือหมายถึง สิ่งกีดขวางที่มนุษย์ทำขึ้นก่อนไฟไหม้ ซึ่งกระทำโดยตัดถาง และขนย้ายสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงออกหมดเป็นแนวกว้างพอประมาณ ขึ้นกับงบประมาณและวัตถุประสงค์การสร้างแนวกันไฟและการรักษาแนวกันไฟ อาจกระทำได้โดย 1) ใช้เครื่องกลตัดและถาง แนวกันไฟส่วนมากสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องกลและเครื่องทุ่นแรง ส่วนการรักษาแนวกันไฟนั้นควรกำจัดวัชพืชให้เตียนอย่างสม่ำเสมอ 2) ใช้สารเคมี ได้แก่ ยาฆ่าวัชพืชซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในการรักษาแนวกันไฟ สารเคมีมี 2 ประเภท คือสารอนินทรีย์ซึ่งจะฆ่าวัชพืชและทำให้ดินปลอดเขื้อโรค และสารอินทรีย์ที่เป็นพิษ สารเคมีที่ป้องกันได้จะใช้พ่นเพื่อป้องกันไฟชั่วคราว แต่จะหมดฤทธิ์ยาเมื่อฝนตก 3) การปลูกพืชที่ทนไฟและเขียวชอุ่มในฤดูไฟป่า หรือไม้โตเร็วที่มีพุ่มใบมากขนานไปกับสองข้ามทางของถนนป่าไม้ พุ่มใบของไม้จะสามารถปกคลุมวัชพืชใบแคบใต้เรือนยอดให้ลดลงไปเป็นอย่างมาก จนกระทั่งหมดไปในที่สุด เรียกว่าเป็นการปลูกไม้เป็นแนวป้องกันไฟ (Green belt) ไม้ที่ใช้ปลูกเป็นแนวป้องกันไฟได้ผลดีมาก ได้แก่ ไม้กระถินเทพาและไม้กระถินณรงค์ 4) การเผา ทั้งพืชและเชื้อเพลิงที่สะสมภายในแนวกันไฟ ควรทำก่อนฤดุไฟป่า [สิ่งแวดล้อม]
Fireline แนวควบคุมไฟ
วิธีการหนึ่งในการป้องกันไฟป่า ซึ่งหมายถึงแนวกันไฟย่อยเป็นแนวแคบๆ ที่สร้างขึ้นเสริมแนวกันไฟชนิดอื่นๆ ทำขึ้น โดยการขุดดินเป็นร่องลึกพอสมควร หรือกำจัดเชื้อเพลิงภายในแนวออกหมดจนถึงผิวดิน ความกว้างประมาณ 1 เมตร หรือกว้างกว่านี้แล้วแต่ ความสะดวกในการสร้างและการรักษา [สิ่งแวดล้อม]
Crown Fire ไฟเรือนยอด
ไฟป่าชนิดหนึ่งที่ไหม้เรือนยอดและลุกลาม จากเรือนยอดหนึ่งไปสู่อีกเรือนยอดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Ground Fire ไฟใต้ดิน
ไฟป่าชนิดหนึ่งที่ไหม้พวกอินทรียวัตถุ ที่สลายตัวแล้วและที่กำลังสลายตัวเหนือผิวดิน (duff) ในป่า หรือสวนป่า บางครั้งไฟนี้ลามไหม้พวกรากไม้ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Forest Fire ไฟป่า
ไฟที่ที่เกิดขึ้นเองในป่าธรรมชาติ และไหม้ลุกลามอย่างเสรีโดยปราศจากการควบคุม ไฟป่าสามารถแยกออกเป้นชนิดใหญ่ๆ ได้ 3 ชนิด ตามลักษณะของเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ ได้แก่ Ground Fire, Surface fire และ Crown Fire [สิ่งแวดล้อม]
Surface Fire ไฟผิวดิน
ไฟป่าชนิดหนึ่งที่เผาๆหม้ซากพืชที่ร่วงหล่นสู่ พื้นป่า (litter) และรวมทั้งพืชชั้นล่าง ได้แก่ หญ้า เครือเถาว์ ไม้พุ่ม และลูกไม้ [สิ่งแวดล้อม]
Fire Hazards ไฟอันตราย
มีสารเคมีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารพวกอินทรีย์เคมีทั้งหลาย มักจะเป็นสารติดไฟง่าย เช่น อีเธอร์ (ether) อะซีโตน (acetone) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารอนินทรีย์เคมีที่ลุกเป็นไฟได้ง่าย เช่น ไฮโดรเจน (H2) ลิเทียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์ (LiAlH4) และโวเดียม (Na) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Fire-man Lift ลิฟต์ดับเพลิง
ลิฟต์ที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใช้ได้ ขณะเกิดเพลิงไหม้ [สิ่งแวดล้อม]
First Secretaryเลขานุการเอก เป็นตำแหน่งชั้นเลขานุการทางการทูตที่สูงที่สุดในสถาน เอกอัครราชทูตอยู่เหนือเลขานุการโทและตรี หากว่าในสถานเอกอัครราชทูตใดไม่มีที่ปรึกษา เลขานุการเอกนี้จะทำหน้าที่บังคับบัญชารองลงมาจากเอกอัครราชทูต ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต [การทูต]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
affirmant(อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.
afire(อะไฟ' เออะ) adj. ลุกเป็นไฟ,ไหม้, ร้อนรุ่ม
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
balefire(เบล'ไฟเออ) n. กองไฟขนาดใหญ่,สัญญาณไฟ,กองไฟสัญญาณ
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
campfiren. ค่ายกองไฟกลางสนาม
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
confirm(คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove,assure ###A. de
confirmand(คอนเฟอแมนดฺ') n. ผู้ขอรับศีลมหาสนิท,ผู้ได้รับการยืนยัน
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท
confirmatory(คันเฟอร์'มะโทรี) adj. ซึ่งยืนยัน,เกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท, Syn. confirmative
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green
disulfiramn. ยาที่ใช้รักษาการติดแอลกอฮอล์
fir(เฟอร์) n. ต้นสน,ไม้สน
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
fire alarmn. สัญญาณไฟไหม้,เครื่องเตือนไฟไหม้
fire brigaden. หน่วยดับเพลิง,กองดับเพลิง
fire drilln. การซ้อมดับเพลิง
fire enginen. รถดับเพลิง
fire escapen. บันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน
fire extinguishern. เครื่องดับเพลิง
fire fightn. การรบอย่างประปราย
fire fightern. พนักงานดับเพลิง., See also: fire fighting n.
fire policyn. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
fire powern. อำนาจกระสุนที่ยิง,กำลังกระสุนที่ยิง,จำนวนกระสุนที่ยิงได้.
fire stationสถานีดับเพลิง
firearm(ไฟ'เออะอาร์ม) n. อาวุธปืนขนาดเล็ก,อาวุธปืน
fireballn. ขีปนาวุธติดวัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิง,ลุกไหม้,ดาวตก,ผีพุ่งใต้,ลูกอุกกาบาต
fireboatn. เรือดับเพลิง
fireboxn. ห้องลุกไหม้,ห้องเตา,กล่องสัญญาณเตือนไฟ
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ,ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม,ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก
firecrackern. ประทัด,ประทัดไฟ,ประทัดจีน
firefly(ไฟ'เออะไฟล) n. หิ่งห้อย, Syn. glowfly
fireguard(ไฟ'เออะการ์ด) n. กรอบโลหะหน้าเตาไฟ,ที่กั้นไฟ
fireplacen. เตาผิงข้างกำแพง,เตาไฟ,ที่ตั้งเตาไฟ
fireplugก๊อกน้ำประปาข้างถนนสำหรับฉีดน้ำดับเพลิง
fireproofadj. ทนไฟ,ป้องกันไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ทำให้พ้นจากอัคคีภัย. vt. ทำให้ทนไฟ,ป้องกันไฟ,ทำให้พ้นจากอัคคีภัย
firesiden. บริเวณข้างเตาไฟ,บ้าน,ชีวิตในครอบครัว adj. ข้างเตาไฟ,อบอุ่น,อ่อนโยน, Syn. hearthside
firewalkn. การเดินลุยไฟ
firewardenn. พนักงานดับเพลิง,พนักงานป้องกันเพลิง
firewoodn. ฟืน,ไม้ที่ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง
fireworkn. ดอกไม้เพลิง,ประทัด
fireworksn. ดอกไม้เพลิง,ประทัด
firing(ไฟ'เออะริง) n. การยิง,การจุดไฟ,การก่อไฟ,เชื้อเพลิง,การเผาเครื่องเคลือบดินเผาหรือแก้ว
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ,คำยืนยัน,คำรับรอง
afire(adj) ลุกเป็นไฟ,ติดไฟ,สว่าง
afire(adv) ลุกเป็นไฟ,ไหม้,สว่าง
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้ง
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
confirm(vt) ยืนยัน,รับรอง,ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว
fir(n) ต้นสน,ต้นเฟอร์
FIRE fire brigade(n) กองดับเพลิง,หน่วยดับเพลิง
FIRE fire engine(n) เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง
FIRE fire escape(n) ทางหนีไฟ,บันไดหนีไฟ
FIRE fire extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง
FIRE fire station(n) สถานีดับเพลิง
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
fire(vt) จุดไฟ,เผาไหม้,ยิงปืน,ทำให้ระเบิด,กระตุ้นอารมณ์,ไล่ออก
firearms(n) ปืนผาหน้าไม้,อาวุธปืน
fireboat(n) เครื่องดับเพลิง,เรือดับเพลิง
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ,ผู้ปลุกระดม,ผู้ก่อความไม่สงบ
firecracker(n) ประทัด
firefly(n) หิ่งห้อย
firelight(n) แสงไฟ
fireman(n) พนักงานดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,ช่างไฟ
fireplace(n) เตาไฟ,เตาผิง
fireproof(adj) ที่กันไฟได้,ทนไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ที่ป้องกันไฟได้
fireside(n) ที่รอบๆเตาผิง,ครอบครัว,บ้าน
firewood(n) ฟืน
fireworks(n) ดอกไม้เพลิง,ดอกไม้ไฟ,ประทัด
fireworship(n) การบูชาไฟ
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
firm(n) ห้างร้าน,ห้างหุ้นส่วน,บริษัท,กงสี,ร้านค้า
firmament(n) ท้องฟ้า,เวหา,ดารากร
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
FIRST first aid(n) การปฐมพยาบาล,การพยาบาลเบื้องต้น
FIRST first name(n) ชื่อแรก,ชื่อตัว
first(adj) เริ่ม,แรก,ก่อน,สำคัญที่สุด,ที่หนึ่ง,เอก,ต้น
first(adv) เป็นครั้งแรก,ที่หนึ่ง,ก่อน,เป็นอันดับแรก,แรกเริ่ม
first(n) ตอนแรก,ชั้นหนึ่ง,วันที่หนึ่ง,ประการแรก,อันดับหนึ่ง
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,เลิศ,ชั้นเลิศ,ชั้นเยี่ยม
FIRST-first-rate(adj) ดีเยี่ยม,เยี่ยม,เลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม
firstborn(adj) หัวปี,เป็นคนแรก
firsthand(adj) ได้มาโดยตรง,มือแรก,มือหนึ่ง
firstling(n) สิ่งที่เกิดขึ้นแรกเริ่ม,รุ่นแรก,อันดับแรก
infirm(adj) อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง,ทุพพลภาพ,ไม่มั่นคง,บกพร่อง
infirmary(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,ร้านขายยา
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
kaffir(n) แขกดำในแอฟริกาใต้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a world firstครั้งแรกในโลก
coal-fired powed plant (n ) โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
crossfire (n) ยืนอยู่ตรงกลางของการต่อสู้ 2 ฝ่าย
fire ant (n) มดคันไฟ
fire drill (n) การซ้อมหนีไฟ
fire extinguishers chemical solutionน้ำยาเคมีดับเพลิง
fire in the hole (phrase ) ระวังระเบิด
firewire ( ) FireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์
first cousin once removed (n ) ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
first cousin twice removed (n ) หลาน (ปู่,ย่า,ตา,ยาย) ของลูกพี่ลูกน้อง
first mate (n ) ต้นเรือ
First-jobber (n) คนที่เพิ่งเรียนจบและได้ทำงานเป็นครั้งแรก
kaffir (n) มะกรูด
love at first sight (n phrase ) รักแรกพบ
morfireหม้อไฟ
See also: S. สุกกี้,
To add fuel to the fire (slang ) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือเสียใจมากกว่าเดิม ex. Martha's still mad at you, so don't go adding fuel to the fire by arguing with her right now. Let her calm down, first.
To add fuel to the fire or to add fuel to the flames (slang ) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือโศกเศร้ามากกว่าแต่ก่อน ex. He not only ignored to call but he also added fuel to the flames by coming to the meeting 1 hour late.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Confirmed.- 5% Contact (1997)
Fire!ไฟ! Princess Mononoke (1997)
Headfirst.เอาหัวลงก่อน Pret-a-Poor-J (2008)
Got fired.คุณยิงคน Last Resort (2008)
Fire!ยิงเลย! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
FIRE!ไฟไหม้! House on Fire (2009)
Fire!ยิง! Defenders of Peace (2009)
Fire!ยิง! The Tourist (2010)
Fire.ยิง The Zillo Beast (2010)
Fire!ยิง! Kung Fu Panda 2 (2011)
Fire!ยิง Battleship (2012)
Fire.ประหาร Spacewalker (2014)
Fire!ยิง! Warcraft (2016)
Firestorm.Firestorm. The Nuclear Man (2015)
Past the first round of admissions at yale,เธอไม่มีทางจะผ่านรอบแรกของการคัดเลือก New Haven Can Wait (2008)
Has not been able to confirm himself.แต่ว่าคุณไม่ได้รับการยืนยันจากเขานี่? New Haven Can Wait (2008)
We need to know firsthandเราต้องการรู้ก่อน New Haven Can Wait (2008)
Fire her.ไล่เธอออก New Haven Can Wait (2008)
Faulkner. It looked like a first editionFaulkner ดูเหมือนรุ่นแรก New Haven Can Wait (2008)
I hope you at least bought the statue a drink first.ฉันหวังว่าอย่างน้อยนายจะซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงรูปปั้นก่อน New Haven Can Wait (2008)
Serena and Blair calling a cease-fire.เซรีน่าและแบร์ล ตงลงที่จะสงบศึกกันก่อน New Haven Can Wait (2008)
The first time we came here together when we were 9.ตอนที่เรามาที่นี่ด้วยกันครั้งแรกตอนเรา9ขวบ New Haven Can Wait (2008)
But I thought you should meet him first. Yeah, I met Chuck the other day.แต่ผมคิดว่า พี่ควรเจอเขาก่อน ผมเจอชัคได้วันอื่น Chuck in Real Life (2008)
Um, well, especially since this is the first I'm hearing of it.อืม นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ยินเรื่องงานนี้ Chuck in Real Life (2008)
Try saving yourself first, kid.ปกป้องตัวเองก่อนเถอะ Chuck in Real Life (2008)
I know the first legฉันรู้ว่าก้าวแรก Pret-a-Poor-J (2008)
Hold your fire!หยุดยิงก่อน! Dead Space: Downfall (2008)
You know, the first time that I told serena I loved her,เธอรู้ไหม ครั้งแรกที่ฉันบอกเซรีน่า ว่าฉันรักเค้า Pret-a-Poor-J (2008)
You are lucky I don't fire you this minute.เธอโชคดีแค่ไหนแล้วที่แนยังไม่ไล่เธออก Pret-a-Poor-J (2008)
So first nate's a part of the family,ตอนแรกเนทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา Pret-a-Poor-J (2008)
This is so silly. what does it matter who says it first?มันงี่เง่ามาก มันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะพูดก่อน Pret-a-Poor-J (2008)
Why do I have to be the one to go first?ทำไมฉันต้องเป็นคนเริ่มก่อนด้วย ? Pret-a-Poor-J (2008)
I was the one who asked you to say it first. at the white party?ฉันรู้นะว่าใครพูดมันก่อน ในงาน White ปาร์ตี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Good? No. It means she had the first one read it.ไม่นะ มันเหมือนกับเธอเพิ่งจะให้คนแรกอ่านเสร็จงั้นแหล่ะ There Might be Blood (2008)
We'll see who's first.งั้นจะได้เห็นกันว่าใครก่อน There Might be Blood (2008)
But you're gonna have to pay a visit to my closet first.แต่เธอต้องไปแต่งตัวก่อนเป็นอย่างแรก There Might be Blood (2008)
Uh, isn't he gonna get fired for this?เขาคงไม่ถูกไล่ออกเราะนี่หรอกนะ There Might be Blood (2008)
But please save emma first.แต่กรุณาช่วยเอ็มม่าก่อนนะ There Might be Blood (2008)
That little muffy took her first steps as a woman?นั้นสาวน้อยมัฟฟี่บอกหล่อน ขั้นแรกเหมือนกับผู้หญิงหรอ? There Might be Blood (2008)
Having sex for the first time shouldn't beการมีเซ็กส์ครั้งแรกมันไม่ควรเป็นแบบนี้ There Might be Blood (2008)
Was your first time with someone you love?แล้วครั้งแรกของเธอ เธอทำกับคนที่เธอรักหรือเปล่า ? There Might be Blood (2008)
Chloe is barely legal, and she is getting herself hitched to the first guy who's shown her any attention, present company excepted.แต่ก็ยังพยายามที่จะทำให้มันราบรื่นที่สุดเพื่อผู้ชา ѧзѹҺ蹷شͼ áʹ㹵, ˹Фա Committed (2008)
I was supposed to meet her for a dress fitting first thing this morning.โคลอี้! จริงสิฉันต้องพาเธอ Committed (2008)
Ladies first.ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ต้องเสียใจ Committed (2008)
Well, it did work the first time, you know, when you electrocuted me.ฉันว่าตอนแรกมันก็ทำงานได้ดีนะ ตอนที่เธอทำฉันโดนช็อ Committed (2008)
Mr. Luthor is a firm believer in truth and justice, Miss Lane.คุณลูเธอร์เป็นคนยึดมั่น ในความจริงและความยุติธรรม คุณเลน Odyssey (2008)
You actually surprised me. I mean, for your first attempt at heroism.คุณทำให้ฉันประหลาดใจ หมายถึง ความพยายามที่จะเป็นพระเอกของคุณ Odyssey (2008)
You sure you don't want me to shoot them first?ไม่ให้ยิงทิ้งก่อนหรือค่ะท่าน Dead Space: Downfall (2008)
The church must first interpret the markings if we are to be enlightened by their words.ถ้าอยากเข้าใจความหมายก็ต้องให้โบสถ์ แปลความหมายของสัญลักษณ์ก่อน Dead Space: Downfall (2008)
Get ready to fire on my command.เตรียมยิง ฟังจากคำสั่งผม Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firI know a woman whose first and last names are the same as mine.
firHe occupies a prominent position in the firm.
firWhen he first heard her lovely voice over the phone, he fell head over heels for her.
firAnd on top of it all, I was fired.
firMany doctors look at your tongue first when they begin an examination.
firI made my first contact with him there.
firHe worked day and night in the interest of his firm.
firHe awoke to find the house on fire.
firThe other day I went fishing for the first time in my life.
firWhich comes first, your career or your family?
firGet it, and put it on the fire.
firThe prevention of forest fires is everyone's responsibility.
firHe asked the first person he met near the village.
firThis table is shaky. Make it stay firm.
firOtherwise he would not have won the first prize.
firThe building has no fire exit.
firPlease forward this message along with the seminar information to the appropriate managers in your firm.
firThey did not know what to do first.
firThe police came as soon as they heard the gun fire.
firTurn left at the first light.
firThe dictatorship came under fire for its human rights record.
firDo I need to reconfirm?
firThe words confirmed him in his suspicions.
firI couldn't recognize her at first.
firThe movie director was enchanted by Kate at first sight.
firIndeed, some writers do not think the relation of brain to consciousness is a causal relation in the first place.
firI overlooked this mistake in your paper the first time I read it.
firShe attained a responsible position of the firm.
firThe two buses resemble each other at first glance.
firWe trained hard for the game at first.
firI'll be your first patient.
firAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
firHe held on firmly to the branch.
firI feel first-class tonight.
firIn nine cases out of ten he will take the first place.
firHe looked unfriendly at first.
firThe fire is out.
firWhen I first met him I thought he was putting on airs.
firNo one can deny the fact that there is no smoke without fire.
firThis initiative follows the DCA phone conference on Dec 17 attended by 40 people from 27 firms.
firNever forget to put out the fire.
firIt's easy to see the fireworks from over there.
firBut after she does that with the first glass, what is she going to do with the second one?
firTo make a long story short, he married his first love.
firIn 1853, the first blue jeans came out.
firHe sat reading with his wife sewing by the fire.
firIn case of fire, break this window.
firWhat are you going to do with your first pay?
firThis firm has a hundred employees.
firCan you tell barley from wheat at first sight?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ต้นเดือน    [N] beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
มั่นคงแข็งแรง    [V] strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai definition: แน่นและทนทาน
มีระดับ    [V] be high class, See also: be luxurious, be lavish, fancy, be first-class, Syn. หรูหรา, Example: เธอพิถีพิถันกับการแต่งตัว เสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องมีระดับ
ระยะแรก    [ADV] at the beginning, See also: first, initial, Syn. ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก, Ant. ระยะหลัง, Example: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์
ขึ้นสมอง    [V] be embedded in one's memory, See also: firmly bear in mind, keep firmly in mind, Example: ทำไมผู้คนสมัยนี้จึงหวาดกลัวคำว่า ขาดทุน จนขึ้นสมองก็ไม่รู้, Thai definition: จำได้แม่นยำ, อยู่ในความคิดตลอดเวลา
ยื่นซองขาว    [V] dismiss, See also: fire, expel, axe, discharge, sack, Syn. ไล่ออก, ให้ออก, Example: นายจ้างยื่นซองขาวให้พนักงานที่ทำผิดกฎของบริษัท, Thai definition: ให้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อแสดงความจำนงว่าให้ออกไปเสีย
พ.อ.อ. [N] Flight Sergeant First Class, See also: FS1, Chief Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศเอก
ชั้นล่าง    [N] ground floor, See also: first floor, Syn. ชั้นหนึ่ง
พนักงานดับเพลิง    [N] fireman, See also: firefighter
บริษัทตัวแทน    [N] agency, See also: firm, company, Ant. บริษัทแม่, Example: ผมไปร้องเรียนต่อบริษัทตัวแทน เพื่อขอร้องให้คืนเงินในรายการที่ไม่ได้ชม, Count unit: บริษัท
รัวใส่    [V] fire at, See also: throw (at), hurl (at), Example: ปืนกลของรถคันแรกรัวใส่โดนเข้านัดหนึ่งที่หัวไหล่เขา, Thai definition: ตีหรือยิงเป็นต้นเร็วๆ ไปยังสิ่งอื่น
แรกเริ่ม [ADJ] first, See also: earliest, Syn. เริ่มแรก, แต่เดิม, แรก, เดิม, Ant. สุดท้าย, ท้าย, ทีหลัง
สัญญาณตอบรับ    [N] affirmative sign
ผืนดิน    [N] land, See also: ground, terra firma, earth, Syn. แผ่นดิน, Example: การปลูกพืชชนิดเดียวในเนื้อที่เดียวกันจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินหมดไป เนื่องจากพืชจะแย่งกันดูดแร่ธาตุอย่างเดียวกัน
ศาลชั้นต้น    [N] Court of First Instance, Example: ศาลชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตจำเลยในข้อหาฆ่าคน, Count unit: ศาล, Thai definition: ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นต้น เช่น ศาลแขวง, ศาลจังหวัด, ศาลแพ่ง, ศาลอาญา, Notes: (กฎหมาย)
เดิมทีเดียว [ADV] formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
สถานประกอบการ    [N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
แต่อ้อนแต่ออก [ADV] since birth, See also: from the first day in the world, Example: ยายเลี้ยงเขาตั้งแต่อ้อนแต่ออก
ชั้นเอก    [N] highest rank, See also: first rank, Example: มีผู้สมัครสอบเข้าตำแหน่งข้าราชการชั้นเอกเป็นจำนวนมาก, Thai definition: อันดับข้าราชการพลเรือนสูงกว่าชั้นโท
แน่ะ [END] word used at the end, See also: to confirm the exact place, Example: คุณแม่คอยอยู่ข้างในแน่ะ, Thai definition: คำลงท้ายเพื่อแสดงการบอก
การพิสูจน์    [N] proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai definition: การแสดงให้เห็นจริง
ตาไม่กระพริบ    [ADV] intently, See also: firmly, Example: เขาจ้องเธอในชุดเจ้าสาวหรูหราตาไม่กะพริบ, Thai definition: อย่างจดจ่อไม่วอกแวก, ไม่ละสายตาไปที่อื่น
แผลง [V] shoot, See also: fire, Syn. ยิง, Example: เมื่อพระรามแผลงศรเป็นบ่วงบาศมัดพระมงกุฎ พระมงกุฎก็แผลงศรเป็นพระขรรค์ตัดบ่วงบาศพระราม, Thai definition: ทำให้อาวุธเช่นลูกศรหรือลูกปืนแล่นออกไปโดยแรงด้วยกำลังส่ง
ชั้นครู    [N] master level, See also: first-class level, first-rate level, first grade, Syn. ชั้นเอก, Example: พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู, Thai definition: อันดับที่เทียบเท่าครู
แน่นแฟ้น [ADV] firmly, See also: securely, stably, Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น, Ant. สั่นคลอน, Example: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น
เพลิง [N] fire, See also: flame, blaze, conflagration, Syn. ไฟ, Example: เตาไฟควรจัดทำให้ป้องกันเพลิงได้ และควรให้ห่างจากที่เก็บถ่านหรือฟืน, Notes: (เขมร)
ไฟป่า [N] wildfire, See also: forest fire, Example: กลิ่นไอของหญ้าที่ถูกไฟป่าเผาเมื่อไม่นานมานี้ยังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณทุ่งกว้าง, Thai definition: ไฟที่ไหม้ในบริเวณป่า
ยิง    [V] shoot, See also: fire, Syn. ยิงปืน, ลั่นไก, รัวกระสุน, Example: ตำรวจได้ออกมารับสารภาพว่ายิงผู้ต้องหาเพื่อป้องกันตัว, Thai definition: ทำให้อาวุธเช่นลูกศรหรือลูกปืนแล่นออกไปโดยแรงด้วยกำลังส่ง
รถหวอ    [N] fire-engine, See also: siren-equipped car, fire-truck, Example: รถหวอเปิดสัญญาณไซเรนดังมาแต่ไกล, Count unit: คัน, Thai definition: รถดับเพลิงที่มีเครื่องเปิดเสียงไซเรนได้
แรกเริ่มเดิมที [ADV] originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น
โรค [N] disease, See also: ailment, malady, affliction, disorder, sickness, illness, infirmity, Example: คนไข้นั่งรอหมอวินิจฉัยโรค, Count unit: โรค, Thai definition: ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ และหมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย
ลน    [V] singe, See also: hold something over the fire, expose to heat, soften something with the fire, smoke on a f, Syn. อังไฟ, Example: ตู้เอกสารที่เก็บซองผลประโยชน์ถูกใส่กุญแจอย่างหนาแน่นและลนด้วยครั่งเพื่อป้องกันการเปิดทำลาย, Thai definition: เอาไฟเผาให้ไหม้แต่ผิวๆ, ทำให้อ่อนด้วยไฟ
สัตยาบัน    [N] confirmation, Syn. คำรับรอง, Example: สภายังมิได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญานี้, Thai definition: การรับรองนิติกรรมที่เป็นโมฆียะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก, Notes: (กฎหมาย)
สัตยาบัน    [N] ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)
หนังหน้าไฟ    [N] one who suffers before others, See also: first line of defense, one who bears the brunt of an attack, Example: ผมต้องเป็นหนังหน้าไฟให้เขาด่า, Thai definition: ผู้ได้รับเดือดร้อนก่อนผู้อื่น, Notes: (สำนวน)
ห้าง    [N] store, See also: shop, firm, concern, business house, Example: ห้างตกลงชดเชยมูลค่าส่วนนี้ให้เป็นที่ดินบริเวณต่อเนื่องกับที่ดินของโครงการ, Count unit: ห้าง, Thai definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า, สถานที่ประกอบธุรกิจ, Notes: (จีน)
เหนียวแน่น [ADV] closely, See also: firmly, unswervingly, Syn. แน่นแฟ้น, Example: เขายังคงรักษาระยะถี่ห่างแห่งความสัมพันธ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น
เริ่มต้น [ADJ] initial, See also: first, beginning, primary, incipient, introductory, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
เริ่มต้น [V] begin, See also: start, commence, initiate, originate, take the first step, make a beginning, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ
เริ่มแรก [ADV] (at) first, See also: firstly, initially, at the beginning, at the outset, in the first place, Syn. เริ่มต้น, Example: การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ
เริ่มแรก [ADJ] beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Example: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ
แรกเริ่ม [ADJ] beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Syn. เริ่มแรก, Ant. ตอนท้าย, สุดท้าย, Example: ในระยะแรกเริ่ม นักจิตวิทยาได้ใช้แนวความคิดที่แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบัน
แรงกล้า [ADJ] strong, See also: intense, fervent, ardent, fervid, firm, vehement, passionate, Example: แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก
ลั่น    [V] shoot, See also: fire, pull the trigger, discharge, Syn. ยิง, Example: กระสุนทุกนัดที่ลั่นออกจากปากกระบอกปืน ย่อมมีมนุษย์เป็นผู้อยู่หลังพานท้ายปืน
ไล่ออก [V] fire, See also: sack, axe, discharge, dismiss, lay off, Syn. เลิกจ้าง, Example: ครอบครัวของเธอกำลังเดือดร้อนมากเพราะสามีถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากป่วยหนัก, Thai definition: ขับให้พ้นตำแหน่ง, ทำให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือขับให้พ้นไปจากสถานที่
ลูกหัวปี    [N] eldest child, See also: first child, Syn. ลูกคนโต, ลูกคนแรก, Ant. ลูกคนสุดท้อง, Example: พ่อหวังให้ลูกหัวปีคนนี้เรียนแพทย์ให้ได้, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่เกิดคนแรก
เลิศ [ADJ] excellent, See also: first-rate, perfect, splendid, marvelous, wonderful, Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศเลอ, Example: กลุ่มนักธุรกิจร่วมกันดื่มสุรารสเลิศหลังเสร็จสิ้นการเจรจา, Thai definition: ที่ยอดเยี่ยมในทางใดเป็นพิเศษ
อ่อนแรง    [V] be weak, See also: be tender, be infirm, be feeble, Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, Example: ของงูเห่ามักทำอันตรายต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงผู้ป่วยซึมและหายใจลำบาก
มอญตีดั้ง    [N] kind of fire work which skips on the water, Thai definition: ชื่อดอกไม้ไฟอย่างหนึ่งในพวกดอกไม้น้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial   FR: premier
อัคนี[n.] (akkhanī) EN: fire ; worship fire   FR: feu [m]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับแรก[X] (andap raēk) EN: first   
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī neung) EN: first place   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อาวุธปืน[n. exp.] (āwut peūn) EN: firearm   FR: arme à feu [f]
ใบมะกรูด[n. exp.] (bai makrūt) EN: kaffir lime leaves   
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; fireworks   
พญานาค[n. prop.] (Bangfai Phayānāk) EN: Naga Fireball   
บก[n.] (bok) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland   FR: terre ferme [f] ; terre [f] ; sol [m]
โบกไฟ[v. exp.] (bōk fai) EN: fan a fire   FR: attiser un feu ; ventiler un feu
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān chan neung) EN: first-class service   FR: service de première classe [m]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat khonsong) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm   FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
บริษัทคู่แข่ง[n. exp.] (børisat khūkhaeng) EN: competing firm ; rival firm   FR: société rivale [f]
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company   FR: filiale [f]
บริษัทที่ปรึกษา[n. exp.] (børisat thīpreuksā) EN: consultancy firm   FR: société de conseil [f]
บริษัทตัวแทน[n. exp.] (børisat tūathaēn) EN: agency ; firm ; company   FR: firme [f] ; compagnie [f]
บทที่ 1 = บทที่ ๑[n. exp.] (bot thī neung) EN: first lesson ; lesson 1   FR: première leçon [f] ; leçon 1[f]
บุรุษพยาบาล[n. exp.] (burut phayāban) EN: male nurse   FR: infirmier [m]
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[n. exp.] (chabap phim khrang raēk) EN: first edition   FR: première édition [f]
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ชั้นเอก[adj.] (chan ēk) EN: first-grade   
ชั้นเฟิร์สคลาส [n. exp.] (chan foēs khlās) EN: first class   FR: première classe [f]
ชั้นล่าง [n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor   FR: rez-de-chaussée [m]
ชั้นเลิก[adj.] (chan loēk) EN: first-rate   
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe
ชั้นที่หนึ่ง [n. exp.] (chan thī neung) EN: first class   FR: première classe [f] ; premier étage [m]
ชั้นต้น[adj.] (chan ton) EN: initial ; first   
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb   FR: de première qualité ; excellent
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: boil in sirup ; candy   FR: confire ; candir
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
ชื่อตัว[n. exp.] (cheūtūa) EN: first name ; given name ; Christian name   FR: prénom [m]
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode   FR: rater ; faire long feu
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype   FR: original
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first   FR: depuis le début ; depuis l'origine
เด้ง[v.] (deng) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired   
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved   FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded   FR: décidé ; déterminé ; résolu
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
เดือนอ้าย[n. exp.] (deūoen āi) EN: first lunar month ; December   FR: premier mois lunaire [m] ; décembre [m]
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly   FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally   FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning   
ดอกไม้ไฟ[n. exp.] (døkmāifai) EN: fireworks   FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIR    F ER1
FIRS    F ER1 Z
FIRE    F AY1 R
FIRM    F ER1 M
FIRE    F AY1 ER0
FIRED    F AY1 ER0 D
FIRMA    F ER1 M AH0
FIRPO    F IH1 R P OW0
FIRES    F AY1 R Z
FIRES    F AY1 ER0 Z
EFIRD    EH1 F ER0 D
FIRST    F ER1 S T
AFIRE    AH0 F AY1 R
SAFIR    S AE1 F ER0
FIRMS    F ER1 M Z
FIRTH    F ER1 TH
INFIRM    IH2 N F ER1 M
FIRKUS    F ER1 K AH0 S
SAFIRE    S AH0 F AY1 R
FIRSTS    F ER1 S S
FIRMS'    F ER1 M Z
FIRSTS    F ER1 S
FIRMLY    F ER1 M L IY0
FIRE'S    F AY1 ER0 Z
FIRSTS    F ER1 S T S
FIRMED    F ER1 M D
AFFIRM    AH0 F ER1 M
FIRM'S    F ER1 M Z
FIRMAN    F ER1 M AH0 N
ZAMFIR    Z AE0 M F IH1 R
FIRMER    F ER1 M ER0
FIRINO    F IH0 R IY1 N OW0
FIRMIN    F ER1 M IH2 N
FIRFER    F ER1 F ER0
FIRING    F AY1 ER0 R IH0 NG
FIRING    F AY1 R IH0 NG
FIREARM    F AY1 ER0 AA2 R M
FIREARM    F AY1 R AA2 R M
FIRKINS    F ER1 K IH2 N Z
FIRSTAR    F ER1 S T AA2 R
FIRST'S    F ER1 S T S
FIRINGS    F AY1 ER0 R IH0 NG Z
FIREBUG    F AY1 ER0 B AH2 G
FIREFLY    F AY1 ER0 F L AY2
BONFIRE    B AA1 N F AY2 ER0
FIRMING    F ER1 M IH0 NG
FIRSTLY    F ER1 S T L IY0
CONFIRM    K AH0 N F ER1 M
FIRMEST    F ER1 M AH0 S T
FIRINGS    F AY1 R IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fir    (n) (f @@1 r)
fire    (v) (f ai1 @ r)
firm    (v) (f @@1 m)
firs    (n) (f @@1 z)
afire    (j) (@1 f ai1 @ r)
fired    (v) (f ai1 @ d)
fires    (v) (f ai1 @ z)
firms    (v) (f @@1 m z)
first    (n) (f @@1 s t)
firth    (n) (f @@1 th)
affirm    (v) (@1 f @@1 m)
firing    (v) (f ai1 @ r i ng)
firkin    (n) (f @@1 k i n)
firmed    (v) (f @@1 m d)
firmer    (j) (f @@1 m @ r)
firmly    (a) (f @@1 m l ii)
firsts    (n) (f @@1 s t s)
firths    (n) (f @@1 th s)
infirm    (j) (i1 n f @@1 m)
kaffir    (n) (k a1 f @ r)
Firenze    (n) (f i1 r e1 n z ii)
affirms    (v) (@1 f @@1 m z)
bonfire    (n) (b o1 n f ai @ r)
confirm    (v) (k @1 n f @@1 m)
firearm    (n) (f ai1 @ r aa m)
firebox    (n) (f ai1 @ b o k s)
firebug    (n) (f ai1 @ b uh g)
firedog    (n) (f ai1 @ d o g)
firefly    (n) (f ai1 @ f l ai)
fireman    (n) (f ai1 @ m @ n)
firemen    (n) (f ai1 @ m @ n)
firkins    (n) (f @@1 k i n z)
firmest    (j) (f @@1 m i s t)
firming    (v) (f @@1 m i ng)
firstly    (a) (f @@1 s t l ii)
gunfire    (n) (g uh1 n f ai @ r)
kaffirs    (n) (k a1 f @ z)
misfire    (v) (m i2 s f ai1 @ r)
surefire    (n) (sh u@1 r f ai @ r)
affirmed    (v) (@1 f @@1 m d)
backfire    (v) (b a1 k f ai1 @ r)
bonfires    (n) (b o1 n f ai @ z)
confirms    (v) (k @1 n f @@1 m z)
drumfire    (n) (d r uh1 m f ai @ r)
fir-cone    (n) - (f @@1 - k ou n)
firearms    (n) (f ai1 @ r aa m z)
fireball    (n) (f ai1 @ b oo l)
firebird    (n) (f ai1 @ b @@ d)
firebomb    (n) (f ai1 @ b o m)
firebugs    (n) (f ai1 @ b uh g z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
初産[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth
放つ[はなつ, hanatsu] Thai: ยิง English: to fire
最初[さいしょ, saisho] Thai: อันแรก สิ่งแรก English: first (a-no)
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: แน่วแน่ไม่ย่อท้อ English: to stand firm
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation
第一[だいいち, daiichi] Thai: อันดับหนึ่ง English: first
元年[がんねん, gannen] Thai: ปีที่หนึ่ง (ปีแรก) ในการครองราชย์ของกษัตริย์ญี่ปุ่นองค์หนึ่ง English: first year (of a specific reign)
一日[ついたち, tsuitachi] Thai: วันที่หนึ่งของเดือน English: first day of month

German-Thai: Longdo Dictionary
Firma(n) |die, pl. Firmen| บริษัท
Firmen(n) |pl.|, See also: die Firma
Pfirsich(n) |der, pl. Pfirsiche| ลูกพีช

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen {n}demolition firm [Add to Longdo]
Abfüllerfirma {f}; Abfüller {m} | Abfüllerfirmen {pl}bottler | bottlers [Add to Longdo]
Ablehnung {f}disaffirmation [Add to Longdo]
Ablehnung {f}; Zurückweisung {f}; Rückweisung {f} | Ablehnungen {pl} | eine glatte Ablehnung erfahrenrejection | disaffirmations | to meet with a square refusal [Add to Longdo]
Altersschwäche {f} | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age [Add to Longdo]
Anfänge {pl}first lines [Add to Longdo]
Anfang {m}; Beginn {m}; erster Schrittfirst step [Add to Longdo]
Anfangsphase {f}; Anfangsstadium {n}initial phase; first phase; early stage [Add to Longdo]
auf Anhieb; gleich beim ersten Malat the first go; at the first go-off [Add to Longdo]
Anmeldebestätigung {f}registration confirmation [Add to Longdo]
Anrufbestätigung {f}call confirmation [Add to Longdo]
Anschnitt {m} | Anschnitte {pl}first cut | first cuts [Add to Longdo]
Ansiedlung {f} (von Firmen)establishing (of firms) [Add to Longdo]
Anwaltskanzlei {f}law firm [Add to Longdo]
Arbeitgeber {m}; Firma {f} | Arbeitgeber {pl}employer | employers [Add to Longdo]
Architektengruppe {f}architectural firm [Add to Longdo]
Architektenbüro {n}architect's office; firm of architects [Add to Longdo]
Arzt {m}; Ärztin {f}; Mediziner {m}; Medizinerin {f} | Ärzte {pl}; Ärztinnen; Mediziner {pl}; Medizinerinnen {pl} | zum Arzt gehen | Arzt im Praktikum (AiP); Assistent im ersten Jahr | Jungassistent {m} | Altassistent {m}doctor; physician | doctors; physicians | to go to the doctor | intern; first year resident [Am.]; junior houseofficer [Br.] | resident [Am.]; senior house officer (SHO) [Br.] | fellow [Am.]; registrar [Br.] [Add to Longdo]
Assembler {m}; Monteur {m}; Montagefirma {f}assembler [Add to Longdo]
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure [Add to Longdo]
Auftragnehmer {m}; beauftragte Firma {f}contractor [Add to Longdo]
Auftragnehmer {m}firm accepting the order [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}confirmation of order [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}order confirmation; confirmation of order [Add to Longdo]
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report [Add to Longdo]
Autoverleih {m}; Autovermietung {f}car hire; car rental service; car hire firm [Add to Longdo]
Baufirma {f}; Bauunternehmung {f} | Baufirmen {pl}; Bauunternehmungen {pl}building enterprise; construction firm | building enterprises [Add to Longdo]
Bauunternehmer {m}; Baufirma {f} | Bauunternehmer {pl}building contractor | building contractors [Add to Longdo]
Bejahung {f}; bejahender Satz | Bejahungen {pl}affirmative | affirmatives [Add to Longdo]
Bejahung {f}affirmation [Add to Longdo]
Bekräftigung {f} | Bekräftigungen {pl}affirmation | affirmations [Add to Longdo]
Beratungsfirma {f}business consultancy [Add to Longdo]
Bericht {m} aus erster Handfirsthand-account [Add to Longdo]
Bestätigung {f}; Zusage {f}; Zusicherung {f} | Bestätigungen {pl}; Zusagen {pl}; Zusicherungen {pl} | Bestätigung des Zahlungseingangsconfirmation | confirmations | confirmation of receipt of payment [Add to Longdo]
Bestellung {f} | Bestellungen {pl} | Bestellung bestätigen | Bestellung vormerken | Bestellung vormerken | laut Ihrer Bestellung | laut Ihrer Bestellung | folgende Bestellungenorder; ordering; mail-order | orders; orderings | to confirm an order | to enter an order | to book an order | as per your order | in accordance with your order | follow-up orders [Add to Longdo]
Betriebsfest {n}; Betriebsfeier {f}firm's party; office party [Add to Longdo]
Betriebsstilllegung {f}; Betreibsschließung {f}closure of a firm; works closure [Add to Longdo]
Biotechnologiefirma {f}bioengineering company [Add to Longdo]
auf den ersten Blickat first blush; at first sight [Add to Longdo]
Brandgefahr {f}fire hazard [Add to Longdo]
Bombardierung {f} [mil.]shellfire [Add to Longdo]
Brandschutzklappe {f}fire damper [Add to Longdo]
Brand {m} | Brände {pl} | in Brand geraten; Feuer fangen | etw. in Brand setzen; etw. in Brand steckenfire | fires | to catch fire | to set sth. on fire; to set sth. alight [Add to Longdo]
Brand {m} (von Keramik)firing [Add to Longdo]
Brandabschnitt {m}fire lobby [Add to Longdo]
Brandbereich {m}area subject to fire risk [Add to Longdo]
Brandherd {m}source of fire [Add to Longdo]
Brandkatastrophe {f}fire disaster [Add to Longdo]
Brandmauer {f} | Brandmauern {pl}fire wall | fire walls [Add to Longdo]
Brandmelder {m}fire detector [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
play with fireเล่นกับไฟ

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
いの一番[いのいちばん, inoichiban] (exp) first of all; first thing [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season [Add to Longdo]
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
ぎゅっと[, gyutto] (adv) (on-mim) tightly (squeezing); firmly; hard; (P) [Add to Longdo]
ぐっと[, gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more [Add to Longdo]
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
すぽっと[, supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly [Add to Longdo]
たがる[, tagaru] (aux-v,v5r) (See がる,たい) wanting to (verb) (not used in the first person, combination of ~tai and ~garu) [Add to Longdo]
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired [Add to Longdo]
ちょん切る[ちょんぎる, chongiru] (v5r,vt) to chop something off (e.g. head); to snip off; to fire [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつきぼうしフィルタ, chiratsukiboushi firuta] (n) {comp} glare filter [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ばんばん[, banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work) [Add to Longdo]
ぱりぱり[, paripari] (adj-na,adv,n) (on-mim) crispy; first-class [Add to Longdo]
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first [Add to Longdo]
ぺたん[, petan] (adv) (on-mim) (See ぺたぺた・1) sound of something making firm contact with a flat surface [Add to Longdo]
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb [Add to Longdo]
まず隗より始めよ[まずかいよりはじめよ, mazukaiyorihajimeyo] (exp) he who first suggests it should be the first to do it [Add to Longdo]
め組[めぐみ, megumi] (n) (arch) fire brigade (in Edo) [Add to Longdo]
め組の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman [Add to Longdo]
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[, akuteibufiruta] (n) active filter [Add to Longdo]
アグニ[, aguni] (n) Agni (Vedic god of fire) (san [Add to Longdo]
アナフィラキシー[, anafirakishi-] (n) Anaphylaxie (ger [Add to Longdo]
アファーマティブアクション[, afa-mateibuakushon] (n) affirmative action [Add to Longdo]
アフィリ[, afiri] (n) (abbr) (See アフィリエイト) affiliate [Add to Longdo]
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[, afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
アフィリエイト;アフィリエート;アフェリエイト(ik)[, afirieito ; afirie-to ; aferieito (ik)] (n) affiliate; affiliation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, ] at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一月[yī yuè, ㄧ ㄩㄝˋ, ] first month; January [Add to Longdo]
一次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, ] first; first time; once; (math.) linear (of degree one) [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
一秘[yī mì, ㄧ ㄇㄧˋ, ] first secretary [Add to Longdo]
一等[yī děng, ㄧ ㄉㄥˇ, ] first class; grade A [Add to Longdo]
一等奖[yī děng jiǎng, ㄧ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] first prize [Add to Longdo]
一级[yī jí, ㄧ ㄐㄧˊ, / ] first class; category A [Add to Longdo]
一级头[yī jí tóu, ㄧ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, / ] first stage (diving) [Add to Longdo]
一声[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, / ] sound; first tone of putonghua (high level tone) [Add to Longdo]
一号[yī hào, ㄧ ㄏㄠˋ, / ] first day of the month [Add to Longdo]
一见倾心[yī jiàn qīng xīn, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] love at first sight [Add to Longdo]
一见如故[yī jiàn rú gù, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨˋ, / ] familiarity at first sight [Add to Longdo]
一见钟情[yī jiàn zhōng qíng, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ, / ] love at first sight [Add to Longdo]
一轮[yī lún, ㄧ ㄌㄨㄣˊ, / ] first round (of a match or election) [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
上个[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, / ] first (of two parts); last (week etc); previous; the above [Add to Longdo]
上半[shàng bàn, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ, ] first half [Add to Longdo]
上半年[shàng bàn nián, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] first half (of a year) [Add to Longdo]
上半叶[shàng bàn yè, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] the first half (of a period) [Add to Longdo]
上弦[shàng xián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˊ, ] to wind; to tighten; crescent moon; first quarter or waxing moon [Add to Longdo]
上弦月[shàng xián yuè, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, ] first quarter moon [Add to Longdo]
上旬[shàng xún, ㄕㄤˋ ㄒㄩㄣˊ, ] first third of a month [Add to Longdo]
不假思索[bù jiǎ sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] to act without taking time to think (成语 saw); to react instantly; to fire from the hip [Add to Longdo]
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, / ] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire [Add to Longdo]
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ, / ] get round fast; spread like wildfire [Add to Longdo]
不首先使用[bù shǒu xiān shǐ yòng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使] no first use [Add to Longdo]
中伏[zhōng fú, ㄓㄨㄥ ㄈㄨˊ, ] last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
中尉[zhōng wèi, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, ] lieutenant (navy); first lieutenant (army); subaltern [Add to Longdo]
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, / ] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] for the first time; suddenly [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl [Add to Longdo]
乙方[yǐ fāng, ㄧˇ ㄈㄤ, ] second party (in legal contract, as opposed to first party 甲方) [Add to Longdo]
二伏[èr fú, ㄦˋ ㄈㄨˊ, ] same as 中伏, last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
五口通商[wǔ kǒu tōng shāng, ˇ ㄎㄡˇ ㄊㄨㄥ ㄕㄤ, ] the five treaty ports forced on Qing China by the 1842 treaty of Nanjing 南京條約|南京条约 that concluded the First Opium War, namely Guangzhou 廣州|广州, Fuzhou 福州|福州, Ningbo 寧波|宁波, Xiamen or Amoy 廈門|厦门 and Shanghai 上海 [Add to Longdo]
五行[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, ] five phases of Chinese philosophy: wood 木, fire 火, earth 土, metal 金, water 水 [Add to Longdo]
五言绝句[wǔ yán jué jù, ˇ ㄧㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄩˋ, / ] poetic form consisting of four lines of five syllables, with rhymes on first, second and fourth line [Add to Longdo]
交叉火力[jiāo chā huǒ lì, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧˋ, ] crossfire [Add to Longdo]
交火[jiāo huǒ, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˇ, ] fire-fight; shooting [Add to Longdo]
人称[rén chēng, ㄖㄣˊ ㄔㄥ, / ] a person's name; person (first person, second person etc in grammar) [Add to Longdo]
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, ] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire [Add to Longdo]
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] company; firm; enterprise [Add to Longdo]
低缓[dī huǎn, ㄉㄧ ㄏㄨㄢˇ, / ] in a low and firm voice [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
ピックフィルタ[ぴっくふぃるた, pikkufiruta] pick filter [Add to Longdo]
ファームウェア[ふぁーむうえあ, fa-muuea] firmware [Add to Longdo]
ファイアウォール[ふぁいあうおーる, faiauo-ru] firewall [Add to Longdo]
ファイヤウォール[ふぁいやうおーる, faiyauo-ru] firewall [Add to Longdo]
フィラー文字[フィラーもじ, fira-moji] fill character [Add to Longdo]
フィル[ふぃる, firu] fill [Add to Longdo]
フィルタ[ふぃるた, firuta] filter [Add to Longdo]
フィルタ項目[フィルタこうもく, firuta koumoku] filter-item [Add to Longdo]
フィルムライブラリ[ふぃるむらいぶらり, firumuraiburari] film library [Add to Longdo]
マイクロフィルム[まいくろふぃるむ, maikurofirumu] microfilm [Add to Longdo]
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation [Add to Longdo]
強調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter [Add to Longdo]
後入れ先出し[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO [Add to Longdo]
最初の権利者[さいしょのけんりしゃ, saishonokenrisha] first owner [Add to Longdo]
深さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search [Add to Longdo]
先頭位置[せんとういち, sentouichi] lead position, first position (in a string) [Add to Longdo]
先入れ先出し[さきいれさきだし, sakiiresakidashi] First-In First-Out, FIFO [Add to Longdo]
組始端[くみしたん, kumishitan] first character position of line [Add to Longdo]
不可視フィルタ[ふかしフィルタ, fukashi firuta] invisibility filter [Add to Longdo]
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search [Add to Longdo]
妨害[ぼうがい, bougai] crossfire [Add to Longdo]
防火壁[ぼうかへき, boukaheki] firewall [Add to Longdo]
線形フィルタ[せんけいふぃるた, senkeifiruta] linear filter [Add to Longdo]
ナイキストフィルタ[ないきすとふぃるた, naikisutofiruta] nyquist filter [Add to Longdo]
ファイヤーウォール[ふぁいやーうおーる, faiya-uo-ru] firewall [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
会社[かいしゃ, kaisha] Gesellschaft, Firma [Add to Longdo]
大空[おおぞら, oozora] Himmel, Firmament [Add to Longdo]
弊社[へいしゃ, heisha] unsere_Firma, -wir [Add to Longdo]
御中[おんちゅう, onchuu] (An die) Herren, (An die) Firma, An_die_Herren [Add to Longdo]
本社[ほんしゃ, honsha] unsere_Firma, Hauptsitz [Add to Longdo]
[もも, momo] Pfirsich [Add to Longdo]
[むね, mune] Dachfirst [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] -Schild, Reklameschild, Firmenschild [Add to Longdo]
社員寮[しゃいんりょう, shainryou] Wohnheim_fuer_Firmenangehoerige [Add to Longdo]
社長[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]
解散[かいさん, kaisan] Aufloesung_einer_Versammlung, Aufloesung_einer_Firma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pine \Pine\, n. [AS. p[imac]n, L. pinus.]
   1. (Bot.) Any tree of the coniferous genus {Pinus}. See
    {Pinus}.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are about twenty-eight species in the United
      States, of which the {white pine} ({Pinus Strobus}),
      the {Georgia pine} ({Pinus australis}), the {red pine}
      ({Pinus resinosa}), and the great West Coast {sugar
      pine} ({Pinus Lambertiana}) are among the most
      valuable. The {Scotch pine} or {fir}, also called
      {Norway} or {Riga pine} ({Pinus sylvestris}), is the
      only British species. The {nut pine} is any pine tree,
      or species of pine, which bears large edible seeds. See
      {Pinon}.
      [1913 Webster] The spruces, firs, larches, and true
      cedars, though formerly considered pines, are now
      commonly assigned to other genera.
      [1913 Webster]
 
   2. The wood of the pine tree.
    [1913 Webster]
 
   3. A pineapple.
    [1913 Webster]
 
   {Ground pine}. (Bot.) See under {Ground}.
 
   {Norfolk Island pine} (Bot.), a beautiful coniferous tree,
    the {Araucaria excelsa}.
 
   {Pine barren}, a tract of infertile land which is covered
    with pines. [Southern U.S.]
 
   {Pine borer} (Zool.), any beetle whose larv[ae] bore into
    pine trees.
 
   {Pine finch}. (Zool.) See {Pinefinch}, in the Vocabulary.
 
   {Pine grosbeak} (Zool.), a large grosbeak ({Pinicola
    enucleator}), which inhabits the northern parts of both
    hemispheres. The adult male is more or less tinged with
    red.
 
   {Pine lizard} (Zool.), a small, very active, mottled gray
    lizard ({Sceloporus undulatus}), native of the Middle
    States; -- called also {swift}, {brown scorpion}, and
    {alligator}.
 
   {Pine marten}. (Zool.)
    (a) A European weasel ({Mustela martes}), called also
      {sweet marten}, and {yellow-breasted marten}.
    (b) The American sable. See {Sable}.
 
   {Pine moth} (Zool.), any one of several species of small
    tortricid moths of the genus {Retinia}, whose larv[ae]
    burrow in the ends of the branchlets of pine trees, often
    doing great damage.
 
   {Pine mouse} (Zool.), an American wild mouse ({Arvicola
    pinetorum}), native of the Middle States. It lives in pine
    forests.
 
   {Pine needle} (Bot.), one of the slender needle-shaped leaves
    of a pine tree. See {Pinus}.
 
   {Pine-needle wool}. See {Pine wool} (below).
 
   {Pine oil}, an oil resembling turpentine, obtained from fir
    and pine trees, and used in making varnishes and colors.
    
 
   {Pine snake} (Zool.), a large harmless North American snake
    ({Pituophis melanoleucus}). It is whitish, covered with
    brown blotches having black margins. Called also {bull
    snake}. The Western pine snake ({Pituophis Sayi}) is
    chestnut-brown, mottled with black and orange.
 
   {Pine tree} (Bot.), a tree of the genus {Pinus}; pine.
 
   {Pine-tree money}, money coined in Massachusetts in the
    seventeenth century, and so called from its bearing a
    figure of a pine tree. The most noted variety is the {pine
    tree shilling}.
 
   {Pine weevil} (Zool.), any one of numerous species of weevils
    whose larv[ae] bore in the wood of pine trees. Several
    species are known in both Europe and America, belonging to
    the genera {Pissodes}, {Hylobius}, etc.
 
   {Pine wool}, a fiber obtained from pine needles by steaming
    them. It is prepared on a large scale in some of the
    Southern United States, and has many uses in the economic
    arts; -- called also {pine-needle wool}, and {pine-wood
    wool}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fir \Fir\ (f[~e]r), n. [Dan. fyr, fyrr; akin to Sw. furu, Icel.
   fura, AS. furh in furhwudu fir wood, G. f["o]hre, OHG. forha
   pine, vereheih a sort of oak, L. quercus oak.] (Bot.)
   A genus ({Abies}) of coniferous trees, often of large size
   and elegant shape, some of them valued for their timber and
   others for their resin. The species are distinguished as the
   {balsam fir}, the {silver fir}, the {red fir}, etc. The
   Scotch fir is a {Pinus}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Fir in the Bible means any one of several coniferous
      trees, including, cedar, cypress, and probably three
      species of pine. --J. D. Hooker.
      [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FIR
     Fast IRDA (IRDA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FIR
     Finite Impulse Response (DSP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top