Search result for

*existe*

(264 entries)
(0.3529 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: existe,-existe-, *existe*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coexistence (n) การอยู่รวมกัน (ของโลกตะวันออกและโลกคอมมิวนิสต์), อยู่ร่วมกัน
See also: S. coexistent , R. coexist
existential (adj) เกี่ยวกับการมีุอยู่ / ดำรงอยู่, เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
existent    [ADJ] ที่มีอยู่, Syn. existing
existence    [N] การดำรงอยู่, See also: การคงอยู่, การมีชีวิตอยู่, Syn. being, living, survival
inexistent    [ADJ] ซึ่งไม่ได้ดำรงอยู่, Syn. nonexistent, absent
pre-existence    [N] การมีอยู่ก่อน, Syn. priority

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coexistenceการดำรงอยู่ร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
co-existenceการดำรงอยู่ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
co-existence, peacefulการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
co-existence, peacefulการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
existenceความมีอยู่, การดำรงอยู่ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
existence theoremทฤษฎีบทการมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
existential quantifierตัวบ่งปริมาณสำหรับตัวมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
existentialismอัตถิภาวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
existentialismอัตถิภาวนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Existentialismอัตถิภาวนิยม [TU Subject Heading]
Pre-existenceอดีตชาติ [TU Subject Heading]
Coexistence การอยู่ร่วมกัน
การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Coexistenceการอยู่ร่วมกัน [การแพทย์]
Existentialismเอกซิสเทนเซียลิสม์,ลัทธิ,เอ็กซิสเทนเซียลิสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
existeNo one knows when such a custom first came into existence.
existeWhen did Democracy come into existence?
existeThis is how the great empire came into existence.
existeUnemployment in this part of the country is virtually nonexistent.
existeThis law came into existence in 1918.
existeThis is the largest building in existence.
existeI'm sick of this hand-to-month existence.
existeNo one knows when such a custom came into existence.
existeIt is the oldest wooden building in existence.
existeThe main point of Dennett's book, in short, is to deny the existence of inner mental states.
existeMalaysia came into existence in 1957.
existeHe contends that primitive life once existed on Mars.
existeHeat and light are necessary for our existence.
existePrimitive calculating machines existed long before computers were developed.
existeLately you see more young couples making out at the train station ticket gates acting as though nobody in the world existed.
existeThe first question we must raise is whether a cultural barrier existed between those groups.
existeThe first point to be discussed is whether segregation existed in this district.
existeThe first electric calculator came into existence toward the end of the 19th century.
existeDeath ends man's finite existence.
existeOur existence is a miracle in itself.
existeWe believe in the existence of God.
existeThat I go to the trip alone is absolutely nonexistent.
existeI do not believe in the existence of God.
existeThe sudden increase of ultraviolet rays made the researchers believe in the existence of ozone holes.
existeAll existence you see before you must be wiped out.
existeThe only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life.
existeA new law has come into existence.
existeOur existence is a miracle in itself.
existeLiving organisms had existed on earth, without ever knowing why, for over three thousand million years before the truth finally dawned on one of them.
existeThe earth came into existence about five thousand million years ago.
existeStriking differences existed between the two boys.
existeThe intention that he writes the letter with oneself is nonexistent.
existeHis existence was recognized.
existeThe intention that he is watching a television is nonexistent.
existeAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
existeFor my multi-talented sister, able do anything with ease, it seems that my commonplace self is something whose existence she finds very hard to forgive.
existeAstronomers inferred the existence of a local supercluster.
existeBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
existence(เอคซิส'เทินซฺ) n. การดำรงอยู่,การมีอยู่,การมีชีวิตอยู่,ความเป็นอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
existent(เอคซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่,ซึ่งดำรงอยู่,ในขณะนี้. n. ผู้ที่ดำรงอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
inexistent(อินอิกซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ดำรงอยู่., See also: inexistency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
existence(n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัฏสงสาร    [N] cycle of birth and death, See also: cycle of life, round of rebirth, round of existences, Syn. การเวียนว่ายตายเกิด, Example: ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสารก็ยังไม่พบความสุขที่แท้จริง, Thai definition: การอยู่ในการหมุนเวียนของการเกิดและการตาย
ความอยู่รอด    [N] survival, See also: existence, living, Example: รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของประชาชน
พรหมวิหาร    [N] four principles virtuous existence, See also: sublime states of mind, Example: ผู้บังคับบัญชาควรใช้หลักพรหมวิหารสี่ในการปกครองคน, Thai definition: ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ มี 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
ภวันดร    [N] another birth, See also: another existence, Example: หากข้าเกิดในภวันดรใดๆ ขอให้ข้าได้ผูกพันกับเจ้าอีกครั้ง, Thai definition: ภพอื่นที่ไม่ใช่ภพนี้, ภพภายหน้าต่อไป
เป็น [ADJ] alive, See also: existent, living, Syn. ยังมีชีวิตอยู่, ยังไม่ตาย, สด, Ant. ตาย, Example: เขาซื้อปลาเป็นๆ มาทำอาหาร
โลกหน้า [N] next life, See also: next world, next existence, Syn. ชาติหน้า, ภพหน้า, Example: ศาสนาในยุคก่อนมักจะสอนคนให้นึกถึงความสุขในโลกหน้า
เวสสันดร [N] Vessantara, See also: name of the tenth Bodhisattva, name of the Buddha in his tenth existence, Syn. พระเวสสันดร, Example: ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกตเพื่อทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร, Thai definition: พระนามพระโพธิสัตว์ชาติที่ 10 ในทศชาติ, Notes: (บาลี)
ตรีภพ    [N] three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless), Syn. ตรีภูมิ, ไตรภพ, ตรีโลก, Example: ทางธรรมถือว่า บันได 3 ขั้น หมายถึง ตรีภพ ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิด, Thai definition: ภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามไสยศาสตร์ว่าได้แก่ สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ตรีภูมิ    [N] three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless), Syn. ตรีภพ, ไตรภพ, ตรีโลก, Example: ผู้ใดได้แก้วศักดิ์สิทธิ์นี้ไปจะมีอำนาจในตรีภูมิคือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ โลกบาดาล, Thai definition: ภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามไสยศาสตร์ว่าได้แก่ สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
บุพเพสันนิวาส    [N] state of being husband and wife in the past life, See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven, Example: เธอจะปล่อยให้แล้วแต่บุพเพสันนิวาสก็ตามใจ แต่ถ้าเป็นฉันจะจัดการเอง, Thai definition: การเคยเป็นเนื้อคู่กัน, การเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน
ระลึกชาติ    [V] recall one's former incarnation, See also: recall a previous life, recall a former existence
ชาติ    [N] life, See also: incarnation, existence, Example: ศาสนาพุทธสอนให้คนทำความดีเพื่อสั่งสมบุญบารมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้า, Count unit: ชาติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชาติก่อน    [N] previous life, See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence, Syn. ชาติที่แล้ว, Example: ศาสนาพุทธยอมรับทฤษฎีการเวียนว่ายตายเกิดยอมรับความมีชาติหน้าชาติก่อน, Count unit: ชาติ
ชีพ    [N] living, See also: existence, way of living, Syn. ความเป็นอยู่, Ant. ความตาย, Example: คนเราต้องทำงานหาเงินมาซื้ออาหารเพื่อปะทังชีพตนเอง
ชีพ    [N] life, See also: living, existence, Syn. ชีวิต, ชีวะ, Example: ทหารยอมเสียชีพเพื่อชาติ
ชีวะ    [N] life, See also: living, existence, Syn. ชีวิต, ชีพ
ชีวา    [N] life, See also: living, existence, Syn. ชีวี, ชีวิต, ชีวัน, Example: เสียดายดวงชีวาอันควรม้วยมรณาอย่างอาลัย, Notes: (กวี)
ชีวิต    [N] life, See also: existence, living, Syn. ชีพ, ความเป็นอยู่, การดำรงอยู่, การดำรงชีวิต, Ant. ความตาย, Example: ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ต้องดิ้นรนต่อสู้กับมลพิษที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน, Count unit: ชีวิต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฐิติ [N] livelihood, See also: way of living, existence, Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
ฐิติ    [N] livelihood, See also: way of living, existence, Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
การอยู่รอด    [N] survival, See also: living, existence, Syn. การมีชีวิตอยู่, การดำรงชีวิต, Example: ธรรมชาติของสัตว์ป่านั้นจะพยายามต่อสู้เพื่อการอยู่รอด
การดำรง    [N] living, See also: existence, subsistence, Syn. การคงอยู่, Thai definition: การมีชีวิตอยู่
การดำรงชีวิต    [N] living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงชีวิต    [N] living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงอยู่    [N] existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ
การดำรงอยู่    [N] existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ
ความคงอยู่    [N] persistence, See also: existence, Syn. ความดำรงอยู่, Example: การอนุรักษ์วัฒนธรรมคือการรักษาหรือการสืบทอดเพื่อความคงอยู่ของวัฒนธรรม
ความมีอยู่    [N] existence, See also: being, Syn. ความปรากฏอยู่
ธรรมฐิติ    [N] the existence of spontaneity or of congeniality, Syn. ธัมธิติ, Notes: (บาลี)
ธรรมธาตุ    [N] mental-data element, See also: having the element of the Law or of existence, appellation for the Buddha whose essence is, Syn. ธรรมารมณ์, ธรรมธาตุ, Thai definition: อารมณ์ที่เกิดทางใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นฤพาน    [N] nirvana, See also: salvation, nirvana dying of lust, release from existence through the dying out of lust, Syn. นิพพาน, Thai definition: ความดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
สูญหาย    [V] be extinct, See also: be no longer in existence, exterminate, Syn. สูญ, สูญสิ้น, หมด, สิ้น, Example: ไก่พื้นเมืองไทยจะสูญหายภายในไม่กี่สิบปี ถ้าคนไทยขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์, Thai definition: หมดไป, ไม่มีเหลือ
สูญหาย    [V] vanish, See also: disappear, pass out of existence, Syn. หาย, สูญ, Example: เรือสินค้าลำหนึ่งของบริษัทสูญหายไประหว่างการเดินทางจากแหลมทาวน์มายังปัตตานี, Thai definition: หาไม่พบ
อดีตชาติ    [N] past existence, See also: previous existence, previous birth, Syn. อดีตภพ, ชาติก่อน, ชาติปางก่อน, Example: เขาต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้อาจเป็นเพราะเวรกรรมในอดีตชาติ
อโหสิกรรม    [N] non-existence of the consequences for sins, See also: cancellation of penalties for all sins, Thai definition: กรรมที่เลิกให้ผล
ชาติที่แล้ว    [N] previous life, See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence, Syn. ชาติก่อน, ภพก่อน, Ant. ชาติหน้า, Example: ชีวิตปัจจุบันเป็นทางเดินจากชาติที่แล้วไปยังชาติหน้า, Thai definition: ชีวิตในอดีต
ชาติที่แล้ว    [N] previous life, See also: former existence, previous existence, former life, pre-existence, Syn. ชาติก่อน, ภพก่อน, Ant. ชาติหน้า, Example: ชีวิตปัจจุบันเป็นทางเดินจากชาติที่แล้วไปยังชาติหน้า, Thai definition: ชีวิตในอดีต
แต่ปางก่อน [N] previous life, See also: previous existence, Syn. ชาติก่อน, Example: ท่านผู้นี้คงจะสร้างสมบุญบารมีแต่ปางก่อนไว้มากถึงไม่เคยลำบากอะไรเลย, Thai definition: ชาติที่แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence   FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชีพ[n.] (chīp) EN: life ; living ; existence   FR: vie [f] ; existence [f]
ชีพ[v.] (chīp) EN: live ; exist   FR: vivre ; exister
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: life ; being ; existence   FR: vie [f]
ชีวิต[n.] (chīwit) EN: life ; existence ; living   FR: vie [f] ; existence [f]
ดำรงอยู่[v. exp.] (damrong yū) EN: hold ; occupy   FR: exister ; subsister ; occuper
การดำรงชีวิต[n.] (kān damrongchīwit) EN: living ; existence   FR: vie [f] ; existence [f]
การดำรงอยู่[n. exp.] (kān damrong yū) EN: existence   
การมีอยู่[n. exp.] (kān mī yū) EN: existance   FR: existence [f]
การเป็นอยู่[n. exp.] (kān pen yū) EN: existance   FR: existence [f]
การอยู่[n.] (kān yū) FR: présence [f] ; existence [f]
การอยู่รอด[n.] (kān yūrøt) EN: survival ; living ; existence   
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[n. exp.] (kān yū ruam kan yāng santi) EN: peaceful co-existence   FR: coexistence pacifique [f] ; cohabitation pacifique [f]
ความเป็นอยู่[n.] (khwām penyū) EN: livelihood ; living ; subsistence   FR: vie [f] ; existence [f]
มี[X] (mī) EN: there is ; there are ; there exist   FR: il y a ; il existe
มีขึ้น[v. exp.] (mī kheun) EN: come into existence   FR: avoir lieu ; se passer
มีอยู่[v. exp.] (mī yū) EN: exist   FR: exister ; être
ปาง[n.] (pāng) EN: episode ; period ; life ; lifetime   FR: jours [mpl] ; existence [f]
เป้าหมายของชีวิต[n. exp.] (paomāi khøng chīwit) EN: purpose of life   FR: but de l'existence [m]
เป็น[v.] (pen) EN: be ; exist ; live   FR: être ; exister ; vivre
พรหมวิหาร[n.] (phrommawihān = phromwihān) EN: four principles of virtuous existence ; sublime states of mind   FR: les quatre vertus [fpl]
ประกอบคุณงามความดี[v. exp.] (prakøp khunngām khwāmdī) EN: do good ; be virtuous ; live a virtuous life ; lead a virtuous life   FR: mener une existence vertueuse
ปรัชญาแห่งชีวิต[n. exp.] (pratyā haeng chīwit) EN: philosophy of life   FR: philosophie de l'existence [f]
ระลึกชาฅิ[v. exp.] (raleuk chāt) EN: recall a previous life ; recall one's former incarnation ; recall a former existence   FR: se souvenir d'une vie antérieure
ฐิติ[n.] (thiti) EN: livelihood ; way of living ; existence   
ไตรลักษณ์[n.] (trailak) EN: the three characteristics of existence (impermanence, incompleteness and non-self)   
ยอมรับ[v.] (yømrap) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce   FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer
อยู่ร่วมกัน[v. exp.] (yū ruam kan) EN: get along   FR: coexister ; cohabiter ; s'entendre

CMU English Pronouncing Dictionary
EXISTED    IH0 G Z IH1 S T AH0 D
EXISTENT    EH0 G Z IH1 S T AH0 N T
COEXISTED    K OW2 AH0 G Z IH1 S T AH0 D
EXISTENCE    EH0 G Z IH1 S T AH0 N S
EXISTENCE    IH0 G Z IH1 S T AH0 N S
PREEXISTED    P R IY1 IH0 G Z IH1 S T AH0 D
COEXISTENCE    K OW2 IH0 G Z IH1 S T AH0 N S
EXISTENTIAL    EH2 K S IH2 S T EH1 N SH AH0 L
EXISTENTIAL    EH2 G Z IH2 S T EH1 N CH AH0 L
EXISTENTIAL    EH2 G Z IH2 S T EH1 N SH AH0 L
NONEXISTENT    N AA2 N AH0 G Z IH1 S T AH0 N T
EXISTENTIAL    EH2 K S IH2 S T EH1 N CH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
existed    (v) (i1 g z i1 s t i d)
existent    (j) (i1 g z i1 s t @ n t)
coexisted    (v) (k ou2 i g z i1 s t i d)
existence    (n) (i1 g z i1 s t @ n s)
existences    (n) (i1 g z i1 s t @ n s i z)
existential    (n) (e g s i s t e1 n sh @ l)
coexistence    (n) (k ou2 i g z i1 s t @ n s)
pre-existed    (v) - (p r ii2 - i g z i1 s t i d)
pre-existent    (j) - (p r ii2 - i g z i1 s t @ n t)
pre-existence    (n) - (p r ii2 - i g z i1 s t @ n s)
existentialism    (n) (e2 g z i s t e1 n sh @ l i z @ m)
existentialist    (n) (e2 g z i s t e1 n sh @ l i s t)
pre-existences    (n) - (p r ii2 - i g z i1 s t @ n s i z)
existentialists    (n) (e2 g z i s t e1 n sh @ l i s t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Existenz(n) |die, pl. Existenzen| การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่ เช่น Man kann die Existenz von Geistern noch nicht identifizieren., See also: existieren, vorhanden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weiterbestand {m}continued existence [Add to Longdo]
bestehen | bestandto exist | existed [Add to Longdo]
entstehen | entstehend | entstanden | entsteht | entstandto come into being; to come into existence | coming into being | come into being | comes into being | came into being [Add to Longdo]
existentexistent [Add to Longdo]
existentexisting [Add to Longdo]
existentiell; existenziellexistential [Add to Longdo]
existenzgefährdend; lebensfeindlich {adj}threatening our existence [Add to Longdo]
existierend; existent; vorhanden {adj}existing; in existence [Add to Longdo]
nicht existierendnonexistent [Add to Longdo]
existiertexisted [Add to Longdo]
vorher existiertpreexisted [Add to Longdo]
koexistentcoexistent [Add to Longdo]
koexistieren | koexistierend | koexistiert | koexistierteto coexist | coexisting | coexists | coexisted [Add to Longdo]
vorhanden sein; bestehen; existieren; leben | vorhanden seiend; bestehend; existierend; lebend | vorhanden gewesen; bestanden; existiert; gelebt | es ist vorhanden; es besteht; es existiert; es lebt | es war vorhanden; es bestand; es existierte; es lebte | es ist/war vorhanden gewesen; es hat/hatte bestanden; es hat/hatte existiert; es hat/hatte gelebtto exist | existing | existed | it exists | it existed | it has/had existed [Add to Longdo]
Es lässt sich nicht wegdiskutieren.Its existence cannot be argued away. [Add to Longdo]
Bestand {m}continued existence [Add to Longdo]
Dasein {n}; Vorhandensein {n}; Leben {n}existence [Add to Longdo]
Existenz {f}existence [Add to Longdo]
Existenzberechtigung {f}right to exist [Add to Longdo]
Existenzberechtigung {f}raison d'être [Add to Longdo]
Existenzgründer {m}entrepreneur [Add to Longdo]
Existenzkampf {m} | Existenzkämpfe {pl}struggle for existence | struggles for existence [Add to Longdo]
Existenzminimum {n}subsistence level [Add to Longdo]
Gemeinschaft {f}; Verbundenheit {f}coexistence [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
Koexistenz {f}coexistence [Add to Longdo]
Lebensfähigkeit {f}; Lebensfähigkeiten {pl}; Existenzfähigkeit {f}viability [Add to Longdo]
Nichtsein {n}unexistence [Add to Longdo]
Schattendasein {n}shadowy existence [Add to Longdo]
Sein {n}; Dasein {n}existence [Add to Longdo]
Sexist {m} | Sexisten {pl}sexist | sexists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
エグジスタンシアリスム[, egujisutanshiarisumu] (n) existentialisme (fre [Add to Longdo]
エグジスタンス[, egujisutansu] (n) existence [Add to Longdo]
ザイン[, zain] (n) existence (ger [Add to Longdo]
阿頼耶識[あらやしき, arayashiki] (n) {Buddh} alaya-vijnana (store consciousness, consciousness forming the base of all human existence) [Add to Longdo]
一生[いっしょう, isshou] (n-adv,n-t,adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P) [Add to Longdo]
烏有[うゆう, uyuu] (n) nonexistence [Add to Longdo]
仮有[けう, keu] (n) temporary existence [Add to Longdo]
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills [Add to Longdo]
過現未[かげんみ, kagenmi] (n) past, present and future; three temporal states of existence [Add to Longdo]
会社の不存在[かいしゃのふそんざい, kaishanofusonzai] (exp) non-existence of a business corporation [Add to Longdo]
瓦全[がぜん, gazen] (n) meaningless existence [Add to Longdo]
共在[きょうざい, kyouzai] (n,vs) coexistence; compresence [Add to Longdo]
共存[きょうぞん(P);きょうそん, kyouzon (P); kyouson] (n,vs) coexistence; (P) [Add to Longdo]
共存共栄[きょうそんきょうえい;きょうぞんきょうえい, kyousonkyouei ; kyouzonkyouei] (n,vs) co-existence and co-prosperity [Add to Longdo]
共存主義[きょうぞんしゅぎ, kyouzonshugi] (n) coexistentialism [Add to Longdo]
禁欲生活[きんよくせいかつ, kinyokuseikatsu] (n) an ascetic existence; (leading) a continent life; abstinence [Add to Longdo]
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]
空貸し[からがし, karagashi] (n) demanding payment for a non-existent loan (lit [Add to Longdo]
厳存[げんそん, genson] (n,vs) real existence [Add to Longdo]
後身[こうしん, koushin] (n) (1) successor (e.g. organization); (2) new existence after rebirth [Add to Longdo]
在らしめる;有らしめる[あらしめる, arashimeru] (v1) (uk) (arch) to bring into existence; to make be; to let be [Add to Longdo]
在り;有り[あり, ari] (n,adj-no) (uk) (See 在る・ある・1) existence (at the present moment) [Add to Longdo]
三界[さんがい, sangai] (n) past, present and future existences [Add to Longdo]
三界流転[さんがいるてん, sangairuten] (n) endless cycle of rebirth through the three worlds of past, present, and future existences (Buddhist) [Add to Longdo]
三世[さんぜ, sanze] (n) {Buddh} past and present and future existences [Add to Longdo]
三法印[さんぼういん, sanbouin] (n) Dharma seals; three marks of existence (suffering, impermanence, non-Self) [Add to Longdo]
四劫[しこう, shikou] (n) {Buddh} (See 劫) the four kalpa (formation, existence, destruction, nothingness) [Add to Longdo]
四有[しう, shiu] (n) (in Buddhism) the four stages of existence [Add to Longdo]
自存[じそん, jison] (n,vs,adj-no) existing of or by itself; self-existence [Add to Longdo]
実在[じつざい, jitsuzai] (n,vs) reality; existence; (P) [Add to Longdo]
実存[じつぞん, jitsuzon] (n,vs,adj-no) existence [Add to Longdo]
実存主義[じつぞんしゅぎ, jitsuzonshugi] (n,adj-no) existentialism [Add to Longdo]
実存主義者[じつぞんしゅぎしゃ, jitsuzonshugisha] (n) existentialist [Add to Longdo]
実存的[じつぞんてき, jitsuzonteki] (adj-na) (obsc) (See 実存) existential [Add to Longdo]
実存哲学[じつぞんてつがく, jitsuzontetsugaku] (n) existential philosophy [Add to Longdo]
邪馬台国;耶馬台国[やまたいこく;やばたいこく, yamataikoku ; yabataikoku] (n) (arch) (orig. 邪馬壹國・やまいちこく) Yamataikoku; (Japanese history) a country that existed within Japan. Ruled by Queen Himiko in the third century AD [Add to Longdo]
住劫[じゅうこう, juukou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of existence (the second aeon of the universe) [Add to Longdo]
宿悪[しゅくあく, shukuaku] (n) {Buddh} old evils; evils committed in a previous existence [Add to Longdo]
宿根[しゅっこん, shukkon] (n) {Buddh} fate predetermined from a prior existence [Add to Longdo]
宿世[しゅくせ;すくせ, shukuse ; sukuse] (n) {Buddh} one's previous existence [Add to Longdo]
神の存在証明[かみのそんざいしょうめい, kaminosonzaishoumei] (n) arguments for the existence of God [Add to Longdo]
神仙思想[しんせんしそう, shinsenshisou] (n) Shenxian thought (ancient Chinese folk belief in the existence of mountain wizards) [Add to Longdo]
人格神論[じんかくしんろん, jinkakushinron] (n) (obsc) (See 有神論) theism (as refers to the existence of a personal Christian god) [Add to Longdo]
人間学的証明[にんげんがくてきしょうめい, ningengakutekishoumei] (n) anthropological argument (one of Descartes' ontological arguments for the existence of God) [Add to Longdo]
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) [Add to Longdo]
生き様[いきざま, ikizama] (n) (sens) form of existence; way of life [Add to Longdo]
生涯[しょうがい, shougai] (n-adv,n-t) one's lifetime (i.e. one's existence until death); one's career; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依存[yī cún, ㄧ ㄘㄨㄣˊ, ] to depend on sth for existence; dependent on [Add to Longdo]
借命[jiè mìng, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄥˋ, ] to live out a pointless existence [Add to Longdo]
共存性[gòng cún xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] compatibility; the possibility of mutual coexistence [Add to Longdo]
前生[qián shēng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ, ] pre-existence [Add to Longdo]
和平共处[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, / ] peaceful coexistence of nations, societies etc [Add to Longdo]
坐吃享福[zuò chī xiǎng fú, ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, / ] vegetative existence; to consume passively without doing anything useful [Add to Longdo]
多神教[duō shén jiào, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, ] polytheism, belief in the existence of many gods [Add to Longdo]
存在主义[cún zài zhǔ yì, ㄘㄨㄣˊ ㄗㄞˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] existentialism [Add to Longdo]
度日[dù rì, ㄉㄨˋ ㄖˋ, ] scratch out a difficult, meager existence [Add to Longdo]
晨钟暮鼓[chén zhōng mù gǔ, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥ ㄇㄨˋ ㄍㄨˇ, / ] lit. morning bell, evening drum (成语 saw); fig. Buddhist monastic practice; the passage of time in a disciplined existence [Add to Longdo]
暮鼓晨钟[mù gǔ chén zhōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨˇ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥ, / ] lit. evening drum, morning bell (成语 saw); fig. Buddhist monastic practice; the passage of time in a disciplined existence [Add to Longdo]
有神论[yǒu shén lùn, ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] theism (the belief in the existence of God) [Add to Longdo]
杞国[Qǐ guó, ㄑㄧˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] the State of Qii in modern Qi county 杞縣|杞县, Henan (c. 1500-445 BC), a small vassal state of Shang and Western Zhou for most of its existence [Add to Longdo]
漂泊[piāo bó, ㄆㄧㄠ ㄅㄛˊ, ] to drift (in the tide); to rove; to lead a wandering existence; drifter; wanderer [Add to Longdo]
萨特[Sà tè, ㄙㄚˋ ㄊㄜˋ, / ] Jean-Paul Sartre (1905-1980), French existential philosopher and novelist [Add to Longdo]
飘泊[piāo bó, ㄆㄧㄠ ㄅㄛˊ, / ] to drift; to lead a wandering existence; also written 漂泊 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同居[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
共存[きょうそん, kyouson] Koexistenz [Add to Longdo]
存在[そんざい, sonzai] Dasein, Existenz [Add to Longdo]
生存[せいぞん, seizon] Dasein, Existenz, Leben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top