Search result for

*equate*

(207 entries)
(0.6251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: equate, -equate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equate    [VT] แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน, See also: กระทำโดยเท่าเทียมกัน, Syn. equalize
adequate    [ADJ] พอ, See also: พอเพียง, พอแล้ว, พอเหมาะ, Syn. sufficient, satisfactory, Ant. inadequate, insufficient
equate to    [PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare to, compare with
adequately    [ADV] อย่างพอเพียง, See also: พอประมาณ, Syn. sufficiently, enough, satisfactorily, Ant. inadequately, insufficiently
inadequate    [ADJ] ไม่พอเพียง, See also: ไม่ดีพอ, Syn. deficient, insufficient, Ant. adequate, sufficient
equate with    [PHRV] เทียบเท่า, See also: เท่ากับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personality, inadequateบุคลิกภาพพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, adequate; stimulus, homologousตัวกระตุ้นเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, homologous; stimulus, adequateตัวกระตุ้นเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adequate diet; diet, balancedอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adequate stimulus; stimulus, homologousตัวกระตุ้นเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
balanced diet; diet, adequateอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diet, adequate; diet, balancedอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diet, balanced; diet, adequateอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equateเข้าสมการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inadequate considerationค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ, สินจ้างที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadequate personalityบุคลิกภาพพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inadequate priceราคาที่ไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadequate remedy at lawทางแก้ที่ยังไม่เพียงพอทางกฎหมาย, การเยียวยาที่ยังไม่เพียงพอทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
homologous stimulus; stimulus, adequateตัวกระตุ้นเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adequateเพียงพอ [การแพทย์]
Decision, Inadequateไม่มีมติใดๆเกิดขึ้น [การแพทย์]
Diet, Adequateอาหารสมส่วน,อาหารครบมาตรฐาน [การแพทย์]
Diet, Inadequateการได้รับอาหารไม่เพียงพอ,บริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ [การแพทย์]
Growth, Inadequateการเจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Immobilization, Inadequateการเคลื่อนไหวมากเกินไป [การแพทย์]
Inadequateความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Luteal Phase, Inadequateการไม่สมบูรณ์ของระยะลูเตียล [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
equate(อี'เควท) vt. ทำให้เท่ากัน, ถือว่าเท่ากัน., See also: equatability n. ดูequate equatable adj. ดูequate, Syn. equalize,
inadequate(อินแดค' ดะเควท) adj. ไม่เพียงพอ., See also: inadequateness, inadequacy n. inadequately adv., Syn. unfit, wanting

English-Thai: Nontri Dictionary
adequate(adj) เพียงพอ,เหมาะสม
equate(vt) ทำให้เท่าเทียมกัน,แบ่งให้เท่ากัน
inadequate(adj) ไม่พอเพียง,ไม่เพียงพอ,ไม่พอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right after inadequate safety equipment.รองลงไปจากอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
"Your prison may not be adequate? !"คุกของเจ้าอาจไม่แน่นหนาพอรึ? Kung Fu Panda (2008)
You look adequate.พี่ดูงามพอตัวเลย The Other Boleyn Girl (2008)
Not too adequate, I hope. This is our sister's day.หวังว่าจะไม่งามนอกหน้านะ เพราะนี่คือวันของน้องเรา The Other Boleyn Girl (2008)
You feel inadequate, because he has plenty of clarity, organization, charm, and knowledge.นายรู้สึกต่ำต้อย เพราะเขามี ความชัดเจน,องค์ประกอบ,เสน่ห์,\\\ ความรู้ หรือพูดง่ายๆว่า \\\"ของเขาใหญ่\\\" The Love Guru (2008)
...as if the reason for our being there had perhaps not been adequately understood by the American people.กระโจนเข้าใส่ ...ราวกับมีเหตุผลของเราอยู่ที่นั่น เหมือนบางที คนอเมริกันยังไม่เข้าใจดีพอ Frost/Nixon (2008)
She looks too tough and adequate as hell.เธอดูยากเกินไปและเพียงพอเป็นนรก Revolutionary Road (2008)
- Well, you're a perfectly adequate greeting card writer.- อืม คุณเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเขียนการ์ดอวยพรจริงๆ 500 Days of Summer (2009)
They called me "Perfectly Adequate" Hansen.ใครๆก็เรียกผม\ แฮนเซน\"ผู้เหมาะสม\" 500 Days of Summer (2009)
I made it clear that Eagle Rock Prison is woefully inadequate for our needs.ผมบอกไปแล้วว่า คุกที่ อีเกิ้ล ร็อค มันไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของเรา Chapter Three 'Building 26' (2009)
I don't feel inadequate.ฉันไม่ได้รู้สึกขาดอะไรนี่คะ Orphan (2009)
Well, if I'm not supporting you adequately, my dear, by all means, feel free to do something about it.ที่รัก ถ้าผมให้เงินคุณใช้จ่ายไม่มากพอ คุณอยากจะหาวิธีแก้ไขยังไงก็แล้วแต่ เชิญตามสบาย The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Please find adequate accommodationโปรด ค้นหา สิ่งของที่ อำนวยความสะดวก Air: Part 1 (2009)
They equate violence with power and respect.พวกเขาเปรียบความรุนแรง เป็นเหมือนอำนาจและการยอมรับ Hopeless (2009)
Yes, I suppose it is adequate.ใช่ ฉันหวังว่ามันจะพอเหมาะ Dan de Fleurette (2009)
To know i'd never feel mentally inadequate.จนไม่ทำให้ฉันรู้สึกแย่เท่าไร Introduction to Statistics (2009)
adequate.เหมาะสมดี Sweet Dreams (2009)
And for this I am ashamed ashamed that you must now share such inadequate a reward.ตรงนี้เอง... ...ที่ผมอับอาย... ...อายที่จะมีพวกคุณ มาร่วมแบ่งปันรางวัลอันยิ่งใหญ่ Watchmen (2009)
What both of you lack are adequate communication skills.พวกเธอนี่ขาดทักษะการสื่อสารกันซะจริงนะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Did I adequately answer your condescending question?พอใจกับคำตอบผมไหม The Social Network (2010)
Should be adequate.น่าจะพอเพียงแล้ว Divided (2010)
I guess this means you find my performance inadequate.ผมเดาว่าคุณหมายความว่า ผมทำงานได้ไม่ดีพอ Trouble (2010)
At that scale, it will be hard to adequately meet the visitors' expectations.ที่มาตรา มันจะยากที่จะหาผู้ติดต่อที่เราความหวังไว้ Personal Taste (2010)
One where he doesn't feel inadequate or rejected.ที่หนึ่งซึ่งเขาไม่ได้รู้สึก ไม่มีประสิทธิภาพหรือถูกปฎิเสธ Devil's Night (2010)
You can't possibly equate yourself with that traitor, Mr. President.ท่านอย่าเอาตนเอง ไปเทียบกับคนทรยศนั้นไม่ได้ Everything Will Change (2010)
If I had to equate you with a famous actress,อย่างพวกนักแสดงตะวันตกที่ภาพลักษณ์ดีๆ Episode #1.5 (2010)
Let's just give them adequate lessons to pass the time.เราต้องให้บทเรียนที่เหมาะสมกับพวกเขา เพื่อจะผ่านเวลานั้นไป God of Study (2010)
The Chinese army didn't have adequate weapons to destroy the enemy's tanks, so they employed a tactic from ancient warfare.ทหารจีนไม่มีอาวุธที่เพียงพอ ที่จะทำลายรถถังของศัตรู ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ยุทธวิธีจากสงครามโบราณ The Flowers of War (2011)
"With an inadequate electrical grid serving millions of people..."ด้วยกำลังจ่ายไฟที่ไม่เพียงพอ ต่อการบริการปชช.หลายล้านคน The Hangover Part II (2011)
The food is adequate, I hope.หวังว่าอาหารจะพอนะ The Divide (2011)
You two were such an adequate stick.นายสองคน เป็นไม้ได้เหมาะมากเลยล่ะ The French Mistake (2011)
When Sheldon showers second, any and all measures shall be taken to ensure an adequate supply of hot water."เมื่อเชลดอนอาบน้ำคนที่สอง ทุกอย่างและทั้งหมด ได้ถูกกำหนดไว้ตามปริมาณแหล่งน้ำร้อนคงเหลือเพียงพอ" The Agreement Dissection (2011)
You know, sometimes a simple yes or no answer is adequate.รู้มั้ย ตอบแค่ "ใช่หรือไม่" ก็พอแล้ว Friends with Benefits (2011)
But in my head, that just sounds inadequate.แต่ในหัวฉัน คิดว่ามันคงไม่พอ The Kids Are Not All Right (2011)
I agree, the pension system is woefully inadequate.ผมเห็นด้วย ระบบบำนาญไม่เพียงพอจริงๆ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
They should provide adequate support.พวกเขาน่าจะให้การสนันสนุนได้ดี A Message Back (2011)
While a New York education may be adequate for a non-royal,การศึกษาของนิวยอร์คน่าจะเพียงพอสำหรับคนที่ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ The Fasting and the Furious (2011)
You're making me feel really inadequate right now.คุณทำให้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีไม่พอ Something Borrowed (2011)
"Perfect." It's such a strong word. Maybe "adequate."เพอร์เฟกเหรอ เกินไปมั้ง แค่พอดูได้เอง Ice Age: Continental Drift (2012)
How we all equate the issues in this text with our own lives.ว่าเราจะทำยังไงกับปัญหานี้ School's Out (2012)
You're now working 50 hours a week at a job that cannot adequately provide the care...ตอนนี้คุณทำงาน50ชม.ต่อสัปดาห์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงดู Pilot (2012)
I'm sorry. Adequate, settled, comfortable.ฉันขอโทษ พอเพียง พอใจ สบายใจ What's the Good of Being Good (2012)
I'm sure it's perfectly adequate... settled, comfortable.ก็ดี ฉันว่ามันแบบ.. พอเพียง พอใจ และสบายใจสุดๆ What's the Good of Being Good (2012)
Mere words cannot adequately describe the festivities ahead.แค่เพียงคำพูด คงไม่อาจ สรรหามาบรรยายได้ ถึงงานเลี้ยงฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้น Say the Word (2012)
The outdoor cameras don't have adequate coverage.กล้องวงจรนอกประตู มีจุดบอดนะ True Believer (2012)
I told you the cameras were inadequate.ฉันบอกคุณแล้วว่ากล้อง มันมีจุดบอด True Believer (2012)
I've been an inadequate husband and father,ผม่เป็นสามีและพ่อที่ไม่ดีพอ Through the Looking Glass (2012)
What can be more special than having an adequate amount of time to cross the street on your way to buy a tiny LEGO Indiana Jones?อะไรมันจะพิเศษไปกว่า การได้เวลามากพอที่จะข้ามถนน ตอนเธอเดินไปซื้อ LEGO Indiana Jones? The Launch Acceleration (2012)
I'm telling you that I'm feeling inadequate, and you're talking about boats.ฉันกำลังบอกคุณว่า ฉันรู้สึกด้อยค่า และคุณเอาแต่พูดเรื่องเรือ The Tiger in the Tale (2012)
We think it's not adequate enoughเราคิดว่ามันคงไม่พอ Codename: Jackal (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equateAn income adequate for one's needs.
equateDo you have adequate money for the trip?
equateFreedom is usually equated with doing whatever you like.
equateHe equates wealth with happiness.
equateHe is adequate to the job.
equateHe is adequate to the post.
equateHe is quiet adequate to his post.
equateHe took adequate clothes for a weekend trip.
equateI felt inadequate to the task.
equateI suppose than an 8-Gigabyte hard drive will be adequate.
equateIs your salary adequate to support your family?
equateIt important for a nation to have an adequate mix of monetary and fiscal policies.
equateIt is foolish to equate money with happiness.
equateJapanese literature, in spite of its beauty and riches, is as yet inadequately known in the West.
equateOur school facilities are inadequate for foreign students.
equatePerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
equateShe isn't adequate to the task.
equateSuicide attempt by inadequate means.
equateThat threw adequate light on his feelings toward her.
equateThe chief pronounced that the technique was inadequate.
equateThe national health service was far from adequate.
equateThe pay is not adequate for a family of six.
equateThe project to build a new sports center has fallen through for lack of adequate funds.
equateThe road is inadequate for the amount of traffic which it carries.
equateThey equate religion with church-going.
equateThis complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.
equateThis meal is adequate for three.
equateThis meal is adequate for two.
equateThis paper should be adequate for your purpose.
equateWe have adequate inventories of the product to meet local demand.
equateWe need not only adequate water but clean water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพียงพอ [V] suffice, See also: be adequate, be ample, be enough, be sufficient, meet requirements, Syn. พอเพียง, Example: เขาเพียงพอแล้วที่มีบ้านหลังเล็กๆ เป็นของตัวเองและได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น, Thai definition: ได้เท่าที่ต้องการ, ได้เท่าที่ประมาณไว้
เพียงพอ [ADJ] sufficient, See also: adequate, ample, satisfactory, enough, Syn. พอเพียง, Example: ชาวบ้านไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป, Thai definition: ที่เหมาะควรแก่ความต้องการแล้ว
เพียงพอ [ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
พอ    [ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอเพียง    [ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ
มือไม่ถึง    [V] be incapable, See also: be not skilled enough, be inadequate, be unqulified, Example: คุณยังมือไม่ถึงที่จะทำงานระดับนี้, Thai definition: มีความสามารถไม่พอ
ต่ำ    [ADJ] low, See also: inferior, bad, shoddy, poor, inadequate, second-rate, Syn. ด้อย, Ant. สูง, Example: ในการเลือกซื้อสินค้าต้องเลือกที่ดีๆ มิฉะนั้นอาจได้สินค้าคุณภาพต่ำ, Thai definition: มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพน้อยกว่ามาตรฐาน, ใช้งานได้ไม่เต็มที่
เต็มตา [ADV] clearly, See also: distinctly, vividly, fully, adequately, Syn. เต็มหูเต็มตา, Example: ฉันเดินหันตัวไปมาอยู่รอบๆ ชะรอยอยากจะดูเสียให้เต็มตา, Thai definition: เห็นชัดกับตา
ยอบแยบ    [V] be insufficient, See also: lack, be deficient, be meager, be inadequate, scant, Example: ปีนี้ฐานะการเงินของเขายอบแยบลงมาก, Thai definition: จวนหมด, ไม่ค่อยพอ
ความพอ    [N] adequateness, See also: sufficiency, Syn. ความพอเพียง, Thai definition: สภาวะที่เหมาะแก่ความต้องการ
สาสม    [ADV] adequately, See also: sufficiently, properly, Syn. สม, Example: เธอได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมกับความเหนื่อยยากของเธอที่อุทิศให้บริษัท, Thai definition: อย่างเพียงพอหรือเหมาะสม
หอมปากหอมคอ    [ADV] adequately, See also: moderately, suitably, appropriately, Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ, พอเป็นกระษัย, Example: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอหอมปากหอมคอเกี่ยวกับนักการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครบครัน[adj.] (khropkhran) EN: complete ; full ; perfect ; adequate   
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately   
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate   FR: insuffisant
มีอุปกรณ์ครบครัน[X] (mī uppakøn khropkhran) EN: adequately equipped   
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
พอ[v.] (phø) EN: be enough ; be sufficient ; be adequate ; suffice   FR: suffire
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; adequate ; ample   FR: suffisant
เส้นศูนย์สูตร[n.] (sensūnsūt) EN: equator   FR: équateur [m]
ศูนย์สูตร[n.] (sūnsūt) EN: equator   FR: équateur [m]
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short   FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUATE    IH0 K W EY1 T
EQUATED    IH0 K W EY1 T AH0 D
EQUATES    IH0 K W EY1 T S
ADEQUATE    AE1 D AH0 K W AH0 T
ADEQUATE    AE1 D AH0 K W EY2 T
ADEQUATELY    AE1 D AH0 K W AH0 T L IY0
INADEQUATE    IH2 N AE1 D AH0 K W AH0 T
INADEQUATE    IH2 N AE1 D AH0 K W EY2 T
INADEQUATELY    IH2 N AE1 D AH0 K W AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equate    (v) (i1 k w ei1 t)
equated    (v) (i1 k w ei1 t i d)
equates    (v) (i1 k w ei1 t s)
adequate    (j) (a1 d i k w @ t)
adequately    (a) (a1 d i k w @ t l ii)
inadequate    (j) (i1 n a1 d i k w @ t)
inadequately    (a) (i1 n a1 d i k w @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entschädigung {f}; Abfindung {f} | angemessene Entschädigung {f} | Entschädigung zahlencompensation | adequate compensation | to pay compensation [Add to Longdo]
Kalkulationszinsfuß {m}adequate target rate [Add to Longdo]
Unzulänglichkeiten {pl}inadequateness [Add to Longdo]
Zensur {f}; Schulnote {f}; Note {f} | hervorragend (Zensur 1+) | sehr gut (Zensur 1) | gut (Zensur 2) | befriedigend (Zensur 3) | genügend (Zensur 4) | mangelhaft (Zensur 5) | ungenügend (Zensur 6)mark; grade [Am.] | excellent | very good | good | satisfactory | adequate | fail; inadequate | fail; inadequate [Add to Longdo]
angemessen; hinreichend; adäquat {adj}adequate [Add to Longdo]
angemessen; entsprechend; ausreichend {adj}adequate [Add to Longdo]
angemessen {adv}adequately [Add to Longdo]
gleichgestellt; stellte gleichequated [Add to Longdo]
gleichsetzen (mit)to equate (with) [Add to Longdo]
gleichstellen | gleichstellendto equate | equating [Add to Longdo]
hinreichend {adv}sufficiently; enough; adequately [Add to Longdo]
hinreichende Sorgfalt {f}adequate care [Add to Longdo]
mangelhaft; unangemesseninadequate [Add to Longdo]
mangelhaft {adv}inadequately [Add to Longdo]
repräsentative Stichprobeadequate sample [Add to Longdo]
unangemessen {adv}inadequately [Add to Longdo]
unzulänglich; unzureichend {adj}inadequate [Add to Longdo]
zulänglich {adj}adequate [Add to Longdo]
zulänglich {adv}adequately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
過少資本[かしょうしほん, kashoushihon] (n) inadequate capital; undercapitalization [Add to Longdo]
見なす(P);看做す;見做す[みなす, minasu] (v5s,vt) to consider as; to regard (as equivalent); to deem (as); to equate; (P) [Add to Longdo]
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]
焼け石に水[やけいしにみず, yakeishinimizu] (exp) something bound to fail due to inadequate effort, assistance, etc. (lit [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
整備不良[せいびふりょう, seibifuryou] (n) faulty maintenance; poor maintenance; inadequate maintenance [Add to Longdo]
説明が付く[せつめいがつく, setsumeigatsuku] (exp,v5k) to explain adequately [Add to Longdo]
舌足らず;舌たらず;舌っ足らず(io)[したたらず(舌足らず;舌たらず);したったらず(舌っ足らず), shitatarazu ( shitatarazu ; shita tarazu ); shitattarazu ( shita tsu tara zu )] (adj-na,n,adj-no) (1) lisping; (2) inadequate linguistic ability [Add to Longdo]
先ず先ず[まずまず, mazumazu] (adj-no,adj-na,adv) (See まあまあ) tolerable; passable; adequate; so-so [Add to Longdo]
相応しい[ふさわしい, fusawashii] (adj-i) (uk) appropriate; adequate; suitable; (P) [Add to Longdo]
適した[てきした, tekishita] (adv) adequate (for); suitable (to, for) [Add to Longdo]
適潤[てきじゅん, tekijun] (n,adj-no) suitably damp; adequately wet (e.g. for plants) [Add to Longdo]
適切[てきせつ, tekisetsu] (adj-na,n) pertinent; appropriate; adequate; relevance; (P) [Add to Longdo]
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P) [Add to Longdo]
不充分(P);不十分(P)[ふじゅうぶん, fujuubun] (adj-na,n) insufficient; inadequate; imperfect; shortage; (P) [Add to Longdo]
飽く;厭く;倦く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (arch) (See 飽きる) to tire of; to lose interest in; (2) to be satisfied; to enjoy; (3) (after the -masu stem of a verb) to do adequately [Add to Longdo]
盲判;めくら判[めくらばん, mekuraban] (n) (sens) approving a document without adequately reading it; rubber-stamping [Add to Longdo]
碌碌;碌々;陸陸;陸々[ろくろく, rokuroku] (adv) hardly; barely; inadequately (with negative grammatical constructions) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不够[bù gòu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˋ, / ] not enough; insufficient; inadequate [Add to Longdo]
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should [Add to Longdo]
不适当[bù shì dàng, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄉㄤˋ, / ] inadequate; unfit [Add to Longdo]
充足[chōng zú, ㄔㄨㄥ ㄗㄨˊ, ] adequate; sufficient; abundant [Add to Longdo]
杯水车薪[bēi shuǐ chē xīn, ㄅㄟ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄜ ㄒㄧㄣ, / ] lit. a cup of water on a burning cart of firewood (成语 saw); fig. an utterly inadequate measure [Add to Longdo]
温饱[wēn bǎo, ㄨㄣ ㄅㄠˇ, / ] to have enough food and warm clothes; adequately provided [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent [Add to Longdo]
等同[děng tóng, ㄉㄥˇ ㄊㄨㄥˊ, ] to equate; equal to [Add to Longdo]
临渴穿井[lín kě chuān jǐng, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄔㄨㄢ ㄐㄧㄥˇ, 穿 / 穿] lit. face thirst and dig a well (成语 saw); fig. not to make adequate provision; to act when it is too late [Add to Longdo]
[pín, ㄆㄧㄣˊ, / ] poor; inadequate; deficient; garrulous [Add to Longdo]
走马看花[zǒu mǎ kàn huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, / ] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information [Add to Longdo]
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, / ] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information [Add to Longdo]
锣齐鼓不齐[luó qí gǔ bù qí, ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] lit. the gong is ready, the drum not ready; fig. undermanned or inadequately resourced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equate \E*quate"\, v. t. [imp. & p. p. {Equated}; p. pr. & vb.
   n. {Equating}.] [L. aequatus, p. p. of aequare to make level
   or equal, fr. aequus level, equal. See {Equal}.]
   To make equal; to reduce to an average; to make such an
   allowance or correction in as will reduce to a common
   standard of comparison; to reduce to mean time or motion; as,
   to equate payments; to equate lines of railroad for grades or
   curves; equated distances.
   [1913 Webster]
 
      Palgrave gives both scrolle and scrowe and equates both
      to F[rench] rolle.            --Skeat
                          (Etymol. Dict.
                          ).
   [1913 Webster]
 
   {Equating for grades} (Railroad Engin.), adding to the
    measured distance one mile for each twenty feet of ascent.
    
 
   {Equating for curves}, adding half a mile for each 360
    degrees of curvature.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top