Search result for

*entertaining*

(37 entries)
(1.2158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: entertaining,-entertaining-, *entertaining*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertaining    [ADJ] ซึ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน, See also: รื่นรมย์, Syn. amusing, enjoyable, pleasurable

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entertainingThis is an entertaining program for children.
entertainingThe picture I saw then was a most entertaining one.
entertainingI think a movie is more entertaining than any book.
entertainingHe is in charge of entertaining the foreign guests.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน,ซึ่งให้ความสนุกสนาน.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนุกปาก    [ADV] entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
เริงรมย์ [ADJ] entertaining, See also: amusing, pleasing, Syn. บันเทิงใจ, Ant. เศร้า, โศกเศร้า, Example: คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้มักจะไปติดอยู่กับสถานเริงรมย์พวกบาร์ ดิสโก้เธค, Thai definition: ที่ประเทืองอารมณ์
ตลกขบขัน    [ADJ] humourous, See also: jocular, amusing, cheerful, entertaining, funny, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, น่าหัวเราะ, Example: เธอชอบเอาเรื่องตลกขบขันมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเสมอ, Thai definition: ที่น่าขำขัน, ที่น่าหัวเราะ
โต้โผ [N] head of an entertaining group, See also: director, producer of the play, Syn. ตั้วโผ, Example: พวกเขาเหล่านั้นตกลงกับโต้โผว่าเสร็จจากนี่ให้ไปเล่นต่อให้หน่อยที่หน้าศาลเจ้าพ่อ, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เริงรมย์[adj.] (roēng-rom) EN: entertaining ; amusing   FR: divertissant
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable;   FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant
สนุกปาก[adv.] (sanukpāk) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably   
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopkhan) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERTAINING    EH2 N T ER0 T EY1 N IH0 NG
ENTERTAINING    EH2 N ER0 T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertaining    (v) (e2 n t @ t ei1 n i ng)
entertainingly    (a) (e2 n t @ t ei1 n i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amüsant; vergnüglich; unterhaltend; kurzweilig {adj}amusing; entertaining [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌妓[かぎ, kagi] (n) woman who earns her living by entertaining with song, dance and playing the shamisen; geisha who sings at parties [Add to Longdo]
会席料理[かいせきりょうり, kaisekiryouri] (n) (See 懐石料理) set of dishes served on an individual tray for entertaining guests; banquet [Add to Longdo]
官官接待;官々接待[かんかんせったい, kankansettai] (n) (often local bureaucrats entertaining central bureaucrats) (See 接待・2) bureaucrats entertaining bureaucrats using public funds [Add to Longdo]
[きょう;あえ, kyou ; ae] (n) (arch) treating someone (to food or drink); entertaining someone (as one's guest) [Add to Longdo]
饗設け;饗設[あるじもうけ, arujimouke] (n) (arch) entertaining someone as one's guest [Add to Longdo]
座持ち[ざもち, zamochi] (n) entertaining guests [Add to Longdo]
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest [Add to Longdo]
掌客[しょうきゃく, shoukyaku] (n) (arch) court official in charge of entertaining important guests [Add to Longdo]
食積み;食積;食い積み;食摘み;食い摘み[くいつみ, kuitsumi] (n) (1) New Year food for entertaining a guest served in multilayered lacquered boxes; (2) (arch) (See 蓬莱飾り・ほうらいかざり) Kansai New Year decoration (made from food) (Edo name) [Add to Longdo]
接待(P);摂待[せったい, settai] (n,vs) (1) reception; welcome; serving (food); (2) wining and dining; business entertainment; corporate entertainment; entertaining politicians; (P) [Add to Longdo]
待合(P);待ち合い;待合い[まちあい, machiai] (n,vs) (1) meeting place; assignation place; (2) geisha entertaining room; teahouse; machiai; (P) [Add to Longdo]
普茶[ふちゃ;ふさ, fucha ; fusa] (n) (arch) entertaining people by serving tea (esp. in the Obaku school of Zen) [Add to Longdo]
包蔵[ほうぞう, houzou] (n,vs) containing; keeping; comprehending; entertaining (an idea) [Add to Longdo]
抱懐[ほうかい, houkai] (n,vs) harboring; harbouring; cherishing; entertaining [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迎来送往[yíng lái sòng wǎng, ˊ ㄌㄞˊ ㄙㄨㄥˋ ㄨㄤˇ, / ] lit. to meet those arriving, to send of those departing (成语 saw); busy entertaining guests; all time taken over with social niceties [Add to Longdo]
逗人[dòu rén, ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ, ] amusing; funny; entertaining [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertain \En`ter*tain"\, v. t. [imp. & p. p. {Entertained}; p.
   pr. & vb. n. {Entertaining}.] [F. entretenir; entre between
   (L. inter) + tenir to hold, L. tenere. See {Tenable}.]
   1. To be at the charges of; to take or keep in one's service;
    to maintain; to support; to harbor; to keep.
    [1913 Webster]
 
       You, sir, I entertain for one of my hundred. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To give hospitable reception and maintenance to; to
    receive at one's board, or into one's house; to receive as
    a guest.
    [1913 Webster]
 
       Be not forgetful to entertain strangers; for thereby
       some have entertained unawares.    --Heb. xiii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   3. To engage the attention of agreeably; to amuse with that
    which makes the time pass pleasantly; to divert; as, to
    entertain friends with conversation, etc.
    [1913 Webster]
 
       The weary time she can not entertain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To give reception to; to receive, in general; to receive
    and take into consideration; to admit, treat, or make use
    of; as, to entertain a proposal.
    [1913 Webster]
 
       I am not here going to entertain so large a theme as
       the philosophy of Locke.       --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
       A rumor gained ground, -- and, however absurd, was
       entertained by some very sensible people.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. To meet or encounter, as an enemy. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To keep, hold, or maintain in the mind with favor; to keep
    in the mind; to harbor; to cherish; as, to entertain
    sentiments.
    [1913 Webster]
 
   7. To lead on; to bring along; to introduce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To baptize all nations, and entertain them into the
       services institutions of the holy Jesus. --Jer.
                          Taylor.
 
   Syn: To amuse; divert; maintain. See {Amuse}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertaining \En`ter*tain"ing\, a.
   Affording entertainment; pleasing; amusing; diverting. --
   {En`ter*tain"ing*ly}, adv. -- {En`ter*tain"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top