Search result for

*ensile*

(51 entries)
(0.0448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ensile,-ensile-, *ensile*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prehensile[pri hen sil] (adj ) ซึ่งใช้จับได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensile    [VT] หมักหญ้าหรือพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์ในยุ้งฉาง, Syn. ensilage
pensile    [ADJ] ที่แขวนอยู่, See also: ซึ่งห้อยอยู่
tensile    [ADJ] ยืดได้, See also: ขยายได้, Syn. extensible, stretchable
tensile    [ADJ] เกี่ยวกับความตึงเครียด
prehensile    [ADJ] ที่เข้าใจได้เร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transverse tensile specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานแรงดึงตามขวาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tensile strengthความทนแรงดึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tensile stressความเค้นดึง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tensile stressความเค้นแรงดึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
U-tensile testการทดสอบการดึงรูปตัวยู [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tensile strengthความเค้นดึงสูงสุดที่ชิ้นงานทดสอบรับได้จนชิ้นงานเกิดการขาดในการทดสอบ แรงดึง [เทคโนโลยียาง]
Tensile stressแรงต่อหน่วยพื้นที่ที่ทำให้ชิ้นวัสดุหรือบางบริเวณของชิ้นวัสดุมีแนว โน้มที่จะยืดตัวออกตามแนวแรงดึง [เทคโนโลยียาง]
Tensile testerเป็นเครื่องมือวัดสมบัติความทนต่อแรงดึงของยางคงรูป ซึ่งสมบัติความทนต่อแรงดึงเป็นสมบัติเชิงกลพื้นฐานที่โรงงานอุตสาหกรรมยาง ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นตัวกำหนดคุณภาพหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ วิธีการวัด คือ จะให้แรงดึงกับชิ้นงานตัวอย่างจนกระทั่งชิ้นงานขาด วัดความทนต่อแรงดึงสูงสุด ณ จุดขาด (tensile strength) และสามารถระบุได้ว่าชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยยืดไปกี่ เปอร์เซ็นต์ (elongation at break) วิธีการวัดและชิ้นงานที่ใช้จะต้องทำตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ISO 37 หรือ ASTM D412 [เทคโนโลยียาง]
tensile stressความเค้นดึง, ความเค้นที่ทำให้วัสดุยืดออก (ดู stress ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extensile(อิคซฺเทน'เซิล,-ไซลฺ) adj. ซึ่งยืดออกได้,ซึ่งขยายออกได้
pensile(เพน'เซิล) adj. แขวน,ห้อย,ซึ่งสร้างรังห้อย., See also: pensility n., Syn. pendent
tensile(เทน'เซิล) adj. เกี่ยวกับความตึง,ยืดได้,ขยายได้., See also: tensility n., Syn. ductile

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai prajamwan) EN: articles of daily use   FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่องใช้ภายในบ้าน[n. exp.] (khreūangchai phāinai bān) EN: household objects   FR: ustensiles domestiques [mpl] ; accessoires domestiques [mpl]
เครื่องหุงต้ม[n. exp.] (khreūang hungtom) EN: cooking utensils   FR: ustensile de cuisine [m]
เครื่องครัว[n. exp.] (khreūangkhrūa) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchen ware   FR: ustensile de cuisine [m]
งวง[n.] (ngūang) EN: trunk (of an elephant) ; proboscis   FR: trompe [f] ; trompe préhensile [f]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct   FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENSILE    T EH1 N S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tensile    (j) (t e1 n s ai l)
prehensile    (j) (p r ii2 h e1 n s ai l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zerreißprobe {f}tensile test [Add to Longdo]
Ausziehversuch {m}tensile strength test [Add to Longdo]
Bruchdehnung {f}tensile stretch; breaking elongation; elongation at break [Add to Longdo]
Dehnungsversuch {m}tensile test [Add to Longdo]
zum Greifen geeignetprehensile [Add to Longdo]
Rundstahlkette {f} | hochfeste Rundstahlketteround link chain | high-tensile round link chain [Add to Longdo]
Schraube {f} (nicht vorgesehen für Mutter) [techn.] | Schrauben {pl} | gewindeformende Schraube {f} | gewindefurchende Schraube {f}; selbstschneidende Schraube; Treibschraube {f} | hochfeste vorgespannte Schraube | unverlierbare Schraube {f}screw | screws | thread-forming tapping screw | self-tapping screw | high tensile prestressed bolt | captive screw [Add to Longdo]
Zerreißfestigkeit {f}; Reißfestigkeit {f}; Zugfestigkeit {f}; statische Belastbarkeit {f}tensile strength [Add to Longdo]
Zugbelastung {f}tensile loading [Add to Longdo]
Zugbewehrung {f}tensile reinforcement [Add to Longdo]
Zugbruch {m}tensile fracture [Add to Longdo]
Zugkraft {f}; Ausziehkraft {f} | Zugkräfte {pl}tractive effort; tractive force; tensile force | tractive forces; tractive forces [Add to Longdo]
Zugmodul {n} [techn.]tensile modulus [Add to Longdo]
Zugspannung {f}tensile stress [Add to Longdo]
Zugversuch {m}; Zugprüfung {f}; Zerreißversuch {m} (Festigkeitsprüfung)tensile test [Add to Longdo]
Zugzone {f} [techn.]tensile area [Add to Longdo]
dehnbartensile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ張り応力[ひっぱりおうりょく, hippariouryoku] (n) tensile strain; tensile stress [Add to Longdo]
抗張力[こうちょうりょく, kouchouryoku] (n) tensile strength [Add to Longdo]
高抗張力[こうこうちょうりょく, koukouchouryoku] (adj-no) high tensile strength [Add to Longdo]
張力[ちょうりょく, chouryoku] (n) tension; tensile strength [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ensile \En*sile"\, v. t. [imp. & p. p. {Ensiled}; p. pr. & vb.
     n. {Ensiling}.] [F. ensiler: cf. Sp. ensilar. See {Silo}.]
     To store (green fodder) in a silo; to prepare as silage. --
     {En"si*list}, n.
     [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?

Go to Top