Search result for

*enables*

(44 entries)
(0.2045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enables, -enables-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fossil water also enables crops to be grown in the desert to provide food for local populations.น้ำใต้ดินสามารถทำให้ต้นไม้ เติบโตได้ในทะเลทราย เพื่อเป็นอาหารของประชากรในพื้นที่ Home (2009)
It enables animals to talk to humans.พอแล้ว Kendall ไปข้างนอก เดี๋ยวนี้ G-Force (2009)
In the isolation tank, you'll be freed from sensory distractions, and so the part of your brain which enables you to travel between universes should be more accessible.ในถังคัดแยก คุณจะรุ้สึกเป็นอิสระจากสิ่งรบกวน แล้วหลังจากนั้นส่วนนึงในสมองของคุณ Amber 31422 (2010)
It enables one sorcerer to steal the energy from another.และมันทำให้เราสามารถขโมยพลังจากผู้ใช้เวทย์คนอื่นได้ The Sorcerer's Apprentice (2010)
The revolution enables factories, banks, railroads and mines owned by the Chinese to benefit our people.ที่เป็นของคนจีนเพื่อคนจีน การปฏิวัติทำให้เผ่าพันธุ์จีนเข้มแข็ง 1911 (2011)
A cab enables him to blend in when he's on the hunt.แท็กซี่ช่วยให้เขากลมกลืน เมื่อเขาออกล่าเหยื่อ Sense Memory (2011)
Raiding my samples cupboard not only enables you, it jeopardizes my license, so, uh... seven pills.ฉันเอายามาจากตู้... มันก็มากพอ ที่จะทำให้ฉันถูกยึดใบรับรองแพทย์ได้ อืม ครั้งนี้แค่ 7 เม็ด Grace (2011)
Now, in combining these two phenomena, circuitry that remains viable post-mortem and a memory bank that goes back eight minutes, source code enables us to capitalize on the overlap.เมื่อทั้งสองปรากฎการณ์นี้มารวมกัน วงจรหลังตายที่ยังอยู่ และความทรงจำที่ย้อนกลับไป 8 นาทีนั้น Source Code (2011)
Uh, dead body, 126 Venables street.อืม พบศพ 126 ถนน วีนาเบล The Politics of Time (2012)
It sends a signal which enables another missile to lock onto this one for double the impact.มันจะต่อสัญญาณเข้ากับจรวดอีกอัน... เพื่อทำงานร่วมกันเป็นระบบทำลายสองต่อ The Man from U.N.C.L.E. (2015)
A signal, which enables another missile to lock onto this one for double the impact.มันจะต่อสัญญาณเข้ากับจรวดอีกอัน... เพื่อทำงานร่วมกันเป็นระบบทำลายสองต่อ The Man from U.N.C.L.E. (2015)
It's what enables us to communicate, to go about things in an orderly fashion, without attacking each other like beasts.มันทำให้เราสื่อสารได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องสู้รบกัน Day of the Dead (1985)
- driven by an unknown force that enables the brain to function.'ด้วยพลังลึกลับ ที่กระตุ้นให้สมองทำงาน' Night of the Living Dead (1990)
If you hadn't noticed, my position enables me to hear things.ถ้าแกไม่ได้สังเกตุ, ตำแหน่งของฉันทำให้รู้ทุกอย่าง Photo Finish (2007)
Do you believe and trust in the Holy Spirit... who enables us to receive God's word, repent, and believe the Gospels?เธอเชื่อและศรัทธาในวิญญาณศักดิ์สิทธิ์... ผู้ทำให้เราได้รับสาส์นจากพระเจ้า สำนึกและศรัทธาในพระคัมภีร์ The Haunting of Molly Hartley (2008)
Venables, has the coroner called?Venables, hat der Coroner angerufen? Jennifer 8 (1992)
Come on Venables, you're a policeman.Kommen Sie, Venables, Sie sind Polizist. Jennifer 8 (1992)
Mike Venables?Mike VenablesSecond Truths (2013)
Mike Venables works at the clinic and was also a patient of Eldridge's.Mike Venables arbeitet in der Klinik und war auch ein Patient von Eldridge. Second Truths (2013)
All I want, Miss Kanenablesteinsky is that ...Alles, was ich will, Miss Kanenablesteinsky ist, dass... Snow Bride (2013)
I am Miss Foxhill, Mrs. Venable's secretary.Ich bin Miss Foxhill, Mrs. Venables Sekretärin. Suddenly, Last Summer (1959)
I've been working with the lawyers and accountants.Ich habe mit den Rechtsanwälten der Venables gearbeitet. Suddenly, Last Summer (1959)
No altitude readout.Keine Höhenablesung. Close Encounters of the Third Kind (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enablesFlying enables us go to London in a day.
enablesHis health enables him to work so hard.
enablesHis large income enables him to travel abroad every year.
enablesHis salary enables him to live in comfort.
enablesHis wealth enables him to do anything.
enablesModern travel enables us to go around the world in a few days.
enablesMoney enables you to buy anything.
enablesTelevision enables us to know what is happening today.
enablesTelevision enables us to learn about foreign manners and customs.
enablesTelevision enables you to be entertained by people you wouldn't have in your home.
enablesThe law enables us to receive an annuity.
enablesThe new contract enables us to demand whatever we want.
enablesThe new subway enables me to get to school in 20 minutes.
enablesThe property left him by his father enables him to live in comfort.
enablesThe spread of television enables us to enjoy the scenery of foreign countries.
enablesThis enables me to see and face my present trouble.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENABLES    EH0 N EY1 B AH0 L Z
ENABLES    AH0 N EY1 B AH0 L Z
VENABLES    V EH1 N AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enables    (v) (i1 n ei1 b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
es jdm. ermöglichen, etw. zu tun; es jdm. möglich machen, etw. zu tun | ermöglichend | ermöglicht | ermöglicht | ermöglichteto enable sb. to do sth. | enabling | enabled | enables | enabled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top