Search result for

*eis*

(738 entries)
(0.1077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eis,-eis-, *eis*.
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [sport] ( ) Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.
Reiseführerin (n ) tour guide

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
antitheism (n) ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
antitheist (n) ผู้ต่อต้านลัทธิเทวนิยม
antitheistic (adj) ที่เป็นการเปรียบเทียบ, ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้าน/ การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงข้าม
feisty (n) คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง
janeist (n) jane + ist เจนผู้เป็นศิลปิน
leisure (n ) สันทนาการ
leisure driver (n ) คนขับรถที่เดินทางมาพักผ่อน
pantheism (n ) เทพนิยม (เทียบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า 539)
zeitgeist (n ) ความคิดตามสมัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deism    [N] ความเชื่อว่ามีพระเจ้า
heist    [N] การปล้น (คำสแลง), See also: การขโมย, โจรกรรม
heist    [VT] ปล้น (คำสแลง), See also: ขโมย, Syn. rob, steal, thieve
seism    [N] แผ่นดินไหว, Syn. earthquake
geisha    [N] เกอิชา, See also: หญิงสาวญี่ปุ่นที่ขายบริการทางเพศ, โสเภณีญี่ปุ่น
gneiss    [N] หินผามีลักษณะหยาบขรุขระ
seism-    [PRF] เกี่ยวกับแผ่นดินไหว
theism    [N] ความเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง, See also: ความเชื่อว่ามีพระเจ้า, ลัทธิเชื่อว่ามีพระเจ้า, Syn. faith, theology
ableism    [N] การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย, Syn. able-bodism
atheism    [N] ความไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า, See also: ความไม่เชื่อในพระเจ้า, Syn. denial of God, agnosticism
atheist    [N] ผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง, Syn. agnostic, Ant. theist
epeeist    [N] นักกีฬาฟันดาบที่ใช้ดาบปลายแหลมที่หนักกว่าดาบฟอยล์
leisure    [ADJ] เกี่ยวกับเวลาว่าง, See also: ที่เป็นเวลาว่าง, Syn. free, unoccupied
leisure    [ADJ] เพื่อความบันเทิง
leisure    [N] เวลาว่าง, See also: การว่างจากงาน, Syn. free time, relaxation, freedom
reissue    [VT] ตีพิมพ์หรือผลิตใหม่
seismic    [ADJ] เกี่ยวกับแผ่นดินไหว, See also: ซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหว, ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก, Syn. cataclysmic, volcanic
seismic    [ADJ] ใหญ่โต (คำไม่เป็นทางการ), See also: มหึมา, มโหฬาร, มาก, ยิ่งใหญ่, Syn. earthshaking, world-shaking
edelweiss    [N] ดอกไม้สีขาวใบขาวจำพวก Leontopodium alpinum พบบนภูเขาแอลป์
leisurely    [ADJ] ตามสบาย, See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ, Syn. slow, unhurried, Ant. hurried
leisurely    [ADV] อย่างไม่รีบร้อน, See also: ไปเรื่อยๆ
obeisance    [N] การก้มคำนับ, Syn. bow
obeisance    [N] พฤติกรรมที่แสดงถึงการเคารพ, Syn. courtesy, deference
pantheism    [N] ความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่ง, Syn. heathenism, polytheism, animism
monotheism    [N] ความเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว
monotheist    [N] ผู้เชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว
polytheism    [N] ลัทธิหลายพระเจ้า, See also: การเชื่อในหลายพระเจ้า, Syn. paganism, pantheism, henotheism
seismogram    [N] การบันทึกของเครื่อง seismograph, See also: การบันทึกการเกิดแผ่นดินไหว, บันทึกจากเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
seismology    [N] การศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
poltergeist    [N] ผีที่ส่งเสียงหลอกหลอนคน, Syn. spook, supernatural visitant
seismograph    [N] เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
monotheistic    [ADJ] เกี่ยวกับความเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว, Syn. religious
seismography    [N] การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดแผ่นดินไหว
seismographer    [N] เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismographic    [ADJ] เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismological    [ADJ] เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
monotheistical    [ADJ] เกี่ยวกับความเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว
seismographical    [ADJ] เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
monotheistically    [ADV] เกี่ยวกับความเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parliamentary absenteeismการขาดประชุมรัฐสภาเป็นอาจิณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pleistocene Epochสมัยไพลสโตซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pantheismสรรพเทวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
polytheismพหุเทวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leisure classชั้นชนสุขสบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resseiserการยึดที่ดินกลับเป็นของรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seismographเครื่องวัดความไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismologyวิทยาแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismomorphogenesisการเกิดสัณฐานเพราะการสั่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seimic surge; earthquake sea wave; seismic sea waveคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seisinการยึดถือครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seismicไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic explorationการสำรวจคลื่นไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic faciesชุดลักษณ์เคลื่อนไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic focus; focusศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic sea wave; earthquake sea wave; seimic surgeคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic sequenceชุดลำดับชั้นหินคลื่นไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic stratigraphyการลำดับชั้นหินจากคลื่นไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismic waveคลื่นไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
odontoseisisฟันโยก, ฟันคลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absenteeism, parliamentaryการขาดประชุมรัฐสภาเป็นอาจิณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
atheismอเทวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atheistผู้ถืออเทวนิยม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arthrokleisis; arthroclisis๑. ข้อยึดติด [มีความหมายเหมือนกับ ankylosis]๒. การตรึงข้อ [มีความหมายเหมือนกับ arthrodesia; arthrodesis และ syndesis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arthroclisis; arthrokleisis๑. ข้อยึดติด [มีความหมายเหมือนกับ ankylosis]๒. การตรึงข้อ [มีความหมายเหมือนกับ arthrodesia; arthrodesis และ syndesis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aseismic plateแผ่นเปลือกโลกไร้พลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aseismic ridgeเทือกเขาไร้พลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
augen gneissหินไนส์รูปตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
monotheismเอกเทวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cryptanthous; cleistogamous-ผสมพันธุ์ในดอกตูม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleistocarpไคลส์ทอคาร์ป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleistocarpic; cleistocarpousมีไคลส์ทอคาร์ป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleistocarpous; cleistocarpicมีไคลส์ทอคาร์ป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleistogamous; cryptanthous-ผสมพันธุ์ในดอกตูม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleistogamyการผสมพันธุ์ในดอกตูม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleistotheciumไคลส์ทอทีเซียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deismเทวัสนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disseisinการแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โดยมิชอบ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gneissหินไนส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
focus; seismic focusศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earthquake sea wave; seismic sea wave; seismic surgeคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
EIS (executive information system)อีไอเอส (ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
executive information system (EIS)ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (อีไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
theismเทวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seismic Surveyการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์
การวัดคลื่นไหวสะเทือนในชั้นหิน เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของชั้นหินใต้พื้นดิน และหาโครงสร้างหินที่จะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Seismic explorationการสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seismic wavesคลื่นไหวสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน) [TU Subject Heading]
Cleistocalyxไคลสโตคาลิกซ์ [TU Subject Heading]
Cleistocalyx paniala)หว้าส้ม (ไคลสโตคาลิกซ์ พาเนียลา) [TU Subject Heading]
Geishasเกอิชา [TU Subject Heading]
Leisมาลัยดอกไม้ [TU Subject Heading]
Leisureการใช้เวลาว่าง [TU Subject Heading]
Monotheismเอกเทวนิยม [TU Subject Heading]
Nereisเนออิส [TU Subject Heading]
Perinereisเพอริเนอิส [TU Subject Heading]
Perinereis nuntia ; Sandwormเพรียงทราย (เพอริเนออิส นันเทีย) [TU Subject Heading]
Perinereis quatretaagsiเพรียงทราย (เพอริเนออิส ควอทรีแท็กซี) [TU Subject Heading]
Eisenhower Doctrineลัทธิไอเซนฮาวร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1957 ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความวิตกห่วงใยในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่ออันตรายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้อ่านสารพิเศษต่อที่ประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภาขอร้องให้รัฐสภา สหรัฐฯ ลงมติรับรองโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางทหาร เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติของบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการสนองตอบสารพิเศษดังกล่าว รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านข้อมติร่วมกันเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1957 มอบให้ประธานาธิบดีมีอำนาจให้ความร่วมมือและอำนวยความช่วยเหลือแก่ชาติหรือ กลุ่มชาติต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเช่นนั้น ในการที่จะพัฒนาพลังทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งชาติตน และให้จัดโครงการช่วยเหลือทางทหารแก่ชาติต่างๆ ในภาคนั้นซึ่งต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งได้มอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถใช้กองทัพสหรัฐฯ เข้าช่วยเหลือชาติเหล่านั้นที่แสดงเจตนาขอความช่วยเหลือ เพื่อต่อต้านการรุกรานจากประเทศใด ๆ ที่อยู่ใต้อำนาจควบคุมของคอมมิวนิสต์ระหว่างประเทศ [การทูต]
Arthrokleisisข้อติดแข็งจากโรค [การแพทย์]
Eisenmenger Complexไอเซนเมงเกอร์คอมเพลกซ์,โรค,ไอเซนเม็งเกอร์คอมเพลกซ์,เลือดลัดวงจรกลับจากขวาไปซ้าย [การแพทย์]
Eisenmenger Reactionเลือดไปเลี้ยงปอดน้อยลง [การแพทย์]
Epoch, Pleistoceneสมัยไพลสะโตซีน [การแพทย์]
Fleischer Modification-Water Typeเครื่องวัดความดันของน้ำไขสันหลัง [การแพทย์]
Hurricane microseismsเฮอร์ริเคนไมโคร ไซสม์ [อุตุนิยมวิทยา]
seismic explorationseismic exploration, การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
seismographseismograph, เครื่องวัดความไหวสะเทือน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gneissหินไนส์, หินแปรที่แร่ประกอบหินเรียงตัวขนานกันเป็นทาง ส่วนมากมีสีดำ คำนี้ใช้ประกอบชื่อหินเพื่อแสดงลักษณะของหิน เช่น หินแกรนิตไนส์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
granite-gneissหินแกรนิตไนส์, หินแปรชนิดหนึ่งซึ่งแปรสภาพมาจากหินแกรนิต  มีลักษณะการเรียงตัวของแร่ขนานกันเป็นทางแบบหินไนส์ ใช้ทำครกหิน ตุ๊กตาหิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gastroscheisesผนังหน้าท้องแยกแต่กำเนิด [การแพทย์]
Glands, Zeis'sต่อมของซีส [การแพทย์]
Leishmaniaไลชเมเนีย; ลีชมาเนีย, เชื้อ [การแพทย์]
Leishmaniasisไลชเมนิเอซิส; ลีชมานิเอซิส, โรค; โรคลีชมานีเอซิส [การแพทย์]
Leishmaniasis, Post Kalaazar Dermalตุ่มจำนวนมากตามใบหน้าหูและแขนขา [การแพทย์]
Leishmaniasis, Visceralลีชมานิเอซิส, โรคอวัยวะภายใน; ไลชเมนิเอซิส, ไวเซอรัล [การแพทย์]
Leisureเวลาว่าง [การแพทย์]
Mallory-Weiss Syndromeแมลลอรี่-ไวสส์, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการมัลลอรีย์-ไวสส์; กลุ่มอาการมัลลอรี-ไวส์; การฉีกขาดของหลอดอาหารส่วนกลางจากการอาเจียน [การแพทย์]
Meissner's Corpusclesไมซ์เนอร์ซคอร์ปัสเซิล [การแพทย์]
Myoseismกล้ามเนื้อกระตุกไม่เป็นจังหวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eisPlease look through these papers at your leisure.
eisMarry in haste, and repent at leisure.
eisKeisuke is taller than I.
eisCan you reissue them right away?
eisA friend to everybody is a friend to leisure.
eisI have no leisure for sport.
eisSocrates was accused of atheism because he did not believe in Zeus.
eisAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
eisThe dictator enforced obeisance on the people.
eisYou can do it at your leisure.
eisDuring the bubble people dreamed of a life of leisure.
eisThe leisure industry is sinking more money into new resorts.
eisFor one thing, I've no money, and for another, I've no leisure.
eisDo this at your leisure.
eisRead this book at your leisure.
eisYou may go at your leisure.
eisThe more leisure he has, the happier he is.
eisIn her leisure time she enjoys swimming and tennis.
eisFrom the airport, the Keisei Line Sky-Liner will take you to Ueno Station in 75 minutes.
eisThe busiest people have the most leisure.
eisAt one's leisure; in one's spare moments.
eisWhat passes for leisure in our society is actually time-consuming.
eisI'm amused by his idea of leisure.
eisI am seldom at leisure.
eisI often spend my leisure time listening to the radio.
eisI sometimes enjoy my leisure in fishing.
eisI have no leisure for reading.
eisI have no leisure to study.
eisPeople have more leisure than they have ever had.
eisReading is a pleasant way to spend one's leisure.
eisHe has no leisure for sport.
eisHe enjoyed a life of leisure.
eisHe did it at his leisure.
eisHe avowed himself an atheist.
eisWhat do they do with all their leisure time?
eisShe doesn't seem to know what to do with her leisure time.
eisShe spends her leisure time in making dolls.
eisShe spends her leisure time making dolls.
eisPoor men have no leisure.
eisI don't know what to do with my leisure.
eisLeisure has been viewed as a means to an end.
eisTry to utilize your leisure for reading.
eisKeisuke has always studied in this mansion. That style known as 'home schooling', right?
eisIn the morning I just want to have a leisurely start.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
antitheism(แอนทีธี' อิสซีม) n. ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
atheism(เอ'ธีอิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้า,ความไม่มีพระเจ้า,ความชั่วร้าย
atheist(เอ'ธีอิสทฺ) n. ผู้เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
cleisto-Pref. "ปิด"
deism(ดี'อิสซึม) n. ความเชื่อในการมีพระเจ้าแต่ไม่เชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
deist(ดี'อิสทฺ) n. ผู้เชื่อในdeism., See also: deistic adj. ดูdeist deistical adj. ดูdeist
disseise(ดีซีซ') vt. ยึดครองที่,ครอบครองที่,ไล่ออก., See also: disseisor n. ดูdisseise
disseisee(ดิสซิซี') n. บุคคลที่ถูกยึดที่. -Syn. disseizee
disseisin(ดิสซี'ซิน) n. การขับไล่ออกจากที่
edelweiss(เอด'ดัลไวสฺ) n. ต้นไม้ดอกสีขาวใบขาว พบบนภูเขาแอลป์
eis(อีไอเอส) ย่อมาจาก executive information system (แปลว่า ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
eisa(อีซา) ย่อมาจาก extended industry standard architecture (แปลว่า การออกแบบมาตรฐานแบบขยาย) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (industry standard archi- tecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์ PS/2 จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
epeeist(เอเพอิสทฺ) n. นักดาบฟันดาบปลายแหลม
geisha(เก'ชะ) n. หญิงญี่ปุ่นที่มีอาชีพร้องเพลง เต้นรำและบริการผู้ชาย,หญิงเกอิชา
geist(ไกสฺทฺ) n. จิต,จิตใจ,วิญญาณ, Syn. mind
heist(ไฮซทฺ) vt.,n. (การ) ปล้น,ขโมย., See also: heister n., Syn. lift
henotheismn. การบูชาหลายพระเจ้า., See also: henotheist n. henotheistic adj.
keister(คีส'เทอะ) n. ก้น,สะโพก
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
leisured(ลี'เชิร์ด,เลช'เชิร์ด) adj. มีเวลาว่าง,สบาย ๆ ,ไม่รีบร้อน, Syn. leisurely
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.
misoneism(มิสโซนี'อิสซึม) n. ความเกลียดสิ่งที่ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลง.
obeisance(โอเบ'เซินซฺ) n. การก้มคำนับ,การปฏิบัติตาม,การเคารพ., See also: obeisant adj., Syn. fealty
panentheism(แพนเนน'ธิอิสซึม) n. ลัทธิหรือความเชื่อที่ว่ามีพระเจ้าอยู่ทั่วโลก ทั่วโลกและทั่วจักรวาล
pantheismn. ลัทธิพระเจ้าคือจักรวาล, See also: pantheist n. pantheistic,pantheistical adj.
seism(ไซ'ซึม,-ซัม) n. แผ่นดินไหว
seismal(ไซซ'เมิล) adj. =seismic (ดู)
seismic(ไซซ'มิค) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากแผ่นดินไหว, Syn. seismal,seismical, See also: seismically adv.
seismogram(ไซซ'มะแกรม) n. บันทึกของ seismograph
seismograph(ไซซ'มะกราฟ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิด จากแผ่นดินไหว., See also: seismographic adj. seismographical) adj.
seismography(ไซซมอก'กระฟี) n. การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว,=seismology (ดู), See also: seismographer n.
seismology(ไซซมอล'โลจี) n. แผ่นดินไหววิทยา, See also: seismological adj. seismologist n.
seisure(ซี'เซอะ) n. =seizure (ดู)
theism(ธี'อิสซึม) n. ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว,ความเชื่อว่ามีพระเจ้า,ลัทธิเชื่อว่ามีพระเจ้า, See also: theist n.,adj. theistic adj. theistical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheistic(adj) ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
deist(n) คนนับถือพระเจ้า
geisha(n) หญิงเกอิชา,นางบำเรอ
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisure(n) เวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน,อย่างตามสบาย,อย่างไม่เร่งรีบ
monotheism(n) ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว
obeisance(n) การคำนับ,การก้มศีรษะ
pantheism(n) ลัทธิเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ทุกแห่ง
polytheism(n) ความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์
theist(n) ผู้นับถือพระเจ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธุ    [V] salute, See also: pay respect to, make/pay obeisance to, Syn. ไหว้, Example: เด็กๆ สาธุคุณยายเสียซิลูก, Thai definition: เป็นคำบอกให้เด็กแสดงความเคารพตามธรรมเนียม กร่อนเสียงเป็น ธุ ก็มี, Notes: (ปาก)
เรื่องบันเทิง [N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, Syn. เรื่องสนุก, Ant. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส, Example: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม, Count unit: เรื่อง
ว่าง    [V] be free, See also: be at leisure, be at liberty, be unoccupied, be vacant, Syn. ว่างงาน, Ant. ยุ่ง, Example: ปิ่นว่างยังไม่ถึงปีก็มีงานหลายชิ้นวิ่งเข้าชนทันที, Thai definition: ไม่มีกิจธุระ
ว่างงาน    [V] be free, See also: be not engaged, be at leisure, Example: พอถึงฤดูแล้งชาวนาจึงจะว่างงานปลูกข้าวมาทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านได้, Thai definition: ไม่ต้องทำงาน, ไม่ต้องทำกิจธุระ
สาระบันเทิง    [N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation, Example: หนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นสาระบันเทิงสำหรับเด็ก
เนิบนาบ [ADV] slowly, See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely, Syn. เนิบๆ, เอื่อย, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, Example: เขาเดินเนิบนาบไปยังแท่นบูชา, Thai definition: มีจังหวะยืดยาด, ค่อนข้างช้า
เต่า [ADV] slowly, See also: unhurriedly, leisurely, Example: ทำไมลูกทำอะไรเต่าอย่างนี้ รีบๆ หน่อยได้ไหม, Thai definition: เชื่องช้า อืดอาดยืดยาด
เกอิชา    [N] geisha, Example: เขามองหล่อนอย่างไม่อยากจะเชื่อ เพราะการแต่งกายและวางตัวของหญิงเหล่านั้นไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นเกอิชาเลย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีศิลปะและวิชาชีพในการปรนนิบัติ, Notes: (ญี่ปุ่น)
เรื่อยเฉื่อย [ADV] unhurriedly, See also: leisurely, Example: เขาเดินเรื่อยเฉื่อยจนถึงหน้าซอย
ลอยชาย    [ADV] leisurely, Syn. กรีดกราย
เอ้อระเหย [ADV] leisurely, Example: เขาไม่ชอบทำงาน ชอบแต่จะเดินเอ้อระเหยลอยชายไปเรื่อยๆ, Thai definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ [ADV] leisurely, Syn. ยืดยาด, Example: รีบลุกขึ้นไวๆ อย่ามานั่งเอ้อเร้อเอ้อเต่ออย่างนี้, Thai definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอื่อย [ADV] slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เรื่อยๆ, Example: ในเกาะพะงันมีเสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาสูงสู่ทะเลถึง 14 สายด้วยกัน, Thai definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
เอื่อยๆ [ADV] slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ, Example: แม่กกเป็นกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ มาจากต้นน้ำบนเทือกเขาสูงในเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์, Thai definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
หย่อนอารมณ์    [V] be at leisure, See also: relax, Syn. หย่อนใจ, พักผ่อน, ผ่อนคลาย, Example: ผมอยากจะหย่อนอารมณ์สักครึ่งชั่วโมง, Thai definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน
ตามสบาย    [ADV] leisurely, See also: easily, comfortably, do as one pleases, do at one's own convenience, Example: เขากล่าวกับเพื่อนที่มารับประทานอาหารที่บ้านว่า ให้ทุกคนทำตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเอง, Thai definition: อย่างไม่มีพิธีรีตรอง, อย่างเป็นกันเอง, อย่างธรรมดา
ต้วมเตี้ยม    [ADV] awkwardly, See also: slowly, tardily, leisurely, unhurriedly, Syn. เชื่องช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: คนอ้วนมักจะทำอะไรต้วมเตี้ยมไม่ทันใจ, Thai definition: อย่างช้าๆ ค่อยๆ เคลื่อนไหว
ถวายบังคม    [V] pay homage, See also: pay obeisance to royalty, Example: อาจารย์นัดหมายให้นิสิตทุกคนไปถวายบังคมพระบรมศพโดยพร้อมเพรียงกัน, Thai definition: แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์อย่างเต็มแบบ โดยคุกเข่ายกมือจรดหน้าผาก แล้วลดลง 3 ครั้ง
ประณต    [V] salute, See also: greet, pay obeisance to, pay respect to, Syn. น้อมไหว้, ประณม, ปณต, ปณม, ปณาม, ไหว้, วันทา, Example: เธอประณตไหว้อย่างสวยงาม, Notes: (สันสกฤต)
ประนมมือ    [V] pay obeisance, See also: put one's palm together to salutation, put one's palms together in worship, raise both han, Syn. ประนมหัตถ์, ประนมกร, น้อมไหว้, ประณต, กระพุ่มมือ, พนมมือ, Example: เด็กน้อยประนมมือไหว้ผู้ใหญ่
ประนม    [V] bring both hands together in obeisance, See also: raise both hands up palm against palm, Syn. ไหว้, พนม, วันทา, กราบ, Example: ผมไม่ลืมที่จะยกมือประนมกราบไหว้พระองค์นี้ทุกครั้งที่ผ่าน, Thai definition: ยกกระพุ่มมือ, ยกมือขึ้นกระพุ่ม
เฉื่อย [ADJ] passive, See also: inactive, leisurely, Syn. ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, Example: คำสั่งสอนที่ว่า เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกแขวนคอ ทำให้คนไทยเป็นคนเฉื่อยต่อปัญหาส่วนรวมของสังคม
เฉิบๆ [ADV] slowly, See also: rhythmically, leisurely, sluggishly, unhurriedly, Example: เธอลุกขึ้นรำเฉิบๆ ต่อหน้าคนทั้งหลาย, Thai definition: คำร้องบอกจังหวะในการเต้นหรือรำ
ช้าๆ    [ADV] slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อยๆ, ไม่รีบร้อน, ค่อยๆ, Ant. เร็ว, ไว, รีบร้อน, Example: เขาพยายามเดินช้าๆ เพื่อถ่วงเวลา
กราบไหว้    [V] worship, See also: pay respect, pay homage, pay obeisance to, honour, pray to, Syn. ไหว้, บูชา, สักการะ, เคารพบูชา, Example: บางคนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วประเทศไทยเพื่อขอให้ช่วยปกปักรักษาให้มีอายุยืนยาว, Thai definition: การแสดงความเคารพด้วยการยกมือขึ้นประนมแลน้อมศรีษะลงจดพื้น
กร่อม    [ADV] slowly, See also: unhurriedly, leisurely, Syn. ช้า, ช้าๆ, กร่อม, Example: เขาลุยน้ำกร่อมไม่รีบร้อน, Thai definition: ช้าๆ เงื่องๆ แต่ทำเรื่อยไป (มักใช้แก่การเดิน พายเรือ หรือลุยน้ำ)
กระด้วมกระเดี้ยม    [V] be slowly, See also: be leisurely, be inactively, Syn. ต้วมเตี้ยม, Ant. คล่องแคล่ว, ว่องไว, Example: สาวสมัยโบราณมักจะกระด้วมกระเดี้ยม, Thai definition: ไม่คล่องแคล่ว
การถวายบังคม    [N] homage, See also: obeisance, curtsy, deference, Syn. การถวายความเคารพ, การคารวะ, การถอนสายบัว, การคำนับ, Example: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนที่จะไปรับเสด็จได้พร้อมใจซ้อมการถวายบังคมเพื่อความพร้อมเพรียงกัน, Thai definition: การแสดงความเคารพ
การผ่อนคลาย    [N] relaxation, See also: ease, abatement, relief, leisure, recreation, resting, Syn. การคลายเครียด, การคลายอารมณ์, Example: การออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่ง, Thai definition: การลดความตึงเครียด
การพักผ่อนหย่อนใจ    [N] recreation, See also: relaxation, resting, leisure, amusement, entertainment, Syn. การพักผ่อน, Example: การพักผ่อนหย่อนใจของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนอ่านหนังสือ บางคนเล่นกีฬา บางคนร้องเพลง เป็นต้น
เทพนิยม [N] deism, Thai definition: ลัทธิที่เชื่อว่ามีพระเจ้าจำนวนมากประจำอยู่ในสรรพสิ่ง แต่พระเจ้านั้นไม่มีอำนาจครอบครองโลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทวนิยม [N] theism, Thai definition: ลัทธิที่เชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่พระองค์เดียว พระเจ้านั้นทรงมีอำนาจครอบครองโลกและสามารถดลบันดาลความเป็นไปในโลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทิบๆ [ADV] slowly, See also: with measured steps, tardily, slackly, gradually, languidly, leisurely, deliberately, slug, Syn. เทิบ, Example: เขาชอบเดินเทิบๆ เมื่อเข้าหาผู้ใหญ่
นอกตำรา    [ADJ] eccentric, See also: untraditional, atheistic, Example: ผู้เล่นจะใช้วิธีนอกตำราเอาชนะคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ต้องคอยติดตามต่อไป, Thai definition: ที่ผิดไปจากตำราว่าไว้, ที่ไม่มีในตำรา
นอกรีต    [ADJ] unorthodox, See also: eccentric, untraditional, atheistic, Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง, นอกคัมภีร์, Thai definition: ที่ฝ่าฝืนจารีตประเพณี
นอกรีต    [V] be unorthodox, See also: be eccentric, be untraditional, be atheistic, Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง, Thai definition: ฝ่าฝืนจารีตประเพณี
นอนเล่น    [V] lie leisurely, See also: take a rest, lie down, lie about, repose, Example: บางพวกพากันนอนเล่นอยู่ที่หน้าบ้านรับลมหนาว, Thai definition: เอนหลังลงเพื่อพักผ่อนโดยไม่คิดว่าจะหลับ
นั่งเล่น    [V] sit leisurely, Syn. นั่งพักผ่อน, Example: นักศึกษามักจะมานั่งเล่นที่สวนแห่งนี้เป็นประจำเพื่อผ่อนคลายความเครียด
เรื่อยๆ [ADV] slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อย, Ant. รีบร้อน, Example: การค้นคว้าวิจัยของค่ายญี่ปุ่นเริ่มมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างน่ากลัว, Thai definition: ไม่รีบร้อน
ไม่รีบร้อน [ADV] slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อยๆ, ช้าๆ, ค่อยๆ, Example: เธอเดินเลือกซื้อของอย่างไม่รีบร้อน
กินลมชมวิว    [V] go for a walk, See also: stroll, walk leisurely, Example: ชาวบ้านจะไม่ออกมาเดินกินลมชมวิวกันในเวลาค่ำคืนเพราะถนนหนทางในหมู่บ้านมันเปลี่ยวและมืด, Thai definition: เดินชมทิวทัศน์
เวลาว่าง [N] free time, See also: leisure time, recreational time, Example: พ่อมักจะเปิดฟังเพลงเบาๆ ในเวลาว่าง, Thai definition: เวลาที่ว่างจากการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily   FR: nonchalamment
หินไนส์[n. exp.] (hin nai) EN: gneiss   
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawitthayā kān børikān) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure   
การขาดงาน[n. exp.] (kān khāt ngān) EN: work absenteeism ; absenteeism   FR: absentéisme au travail [m]
การขาดงานเป็นอาจิณ[n. exp.] (kān khāt ngān pen ājin) EN: absenteeism   FR: absentéisme [m]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   
การถวาย[n.] (kān thawāi) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering   FR: offrande [f]
การถือครองที่ดิน[n. exp.] (kān theū khrøng thīdin) EN: seisin   
คำนับ[v.] (khamnap) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects   FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
คลื่นแผ่นดินไหว [n. exp.] (khleūn phaendinwai) EN: seismic wave   FR: onde sismique [f]
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser
ความเชื่อฟัง [n.] (khwām cheūafang) FR: obéissance [f]
กินลมชมวิว[v. exp.] (kinlom chom wiū) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely   FR: se promener ; se balader
ไม่เชื่อฟัง [adj.] (mai cheūafang) EN: disobedient   FR: désobéissant
นั่งเล่น[v.] (nanglen) EN: sit leisurely   
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; gently ; leisurely   
แผ่นดินไหว [n.] (phaendinwai) EN: earthquake   FR: séisme [m] ; tremblement de terre [m]
แผ่นดินไหวรุนแรง[n. exp.] (phaendinwai runraēng) FR: violent tremblement de terre [m] ; séisme de forte amplitude [m]
ประนมมือ[v.] (pranommeū) EN: bring the hands together (in greeting or obeisance)   FR: joindre les mains pour saluer
ระดับความรุนแรง [n.] (radap khwām run raēng) FR: magnitude (d'un séisme) [f]
ศราทธ์[X] (sāt) FR: obéissant
ตามสบาย[adv.] (tām sabāi) EN: leisurely   FR: à l'aise
ถวายบังคม[v.] (thawāi bangkhom) EN: pay homage ; pay obeisance to royalty   
เทวนิยม[n.] (thēwaniyom) EN: theism   FR: théisme [m]
ทอดน่อง[adv.] (thøtnǿng) EN: leisurely   
ว่าง[n.] (wāng) EN: leisure ; free time ; spare time   FR: loisir [m] ; temps libre [m]
ว่าง่าย[adj.] (wā-ngāi) EN: tractable ; docile   FR: docile ; obéissant
เวลาว่าง[X] (wēlā wāng) EN: free time ; leisure time ; recreational time   FR: temps libre [m] ; loisir [ml]
วิชาแผ่นดินไหว [n. exp.] (wichā phaendinwai) EN: seismology   FR: séismologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EIS    AY1 Z
REIS    R IY1 Z
EISA    EY1 S AH0
SEIS    S IY1 S
GEIS    G AY1 Z
FEIS    F AY1 S
MEIS    M IY1 Z
ZEIS    Z IY1 Z
DEIS    D IY1 Z
DEIS    D EY1 IH0 Z
WEIS    W AY1 S
LEIS    L EY1 Z
NEIS    N IY1 Z
EISAI    AY1 S AY2
DREIS    D R IY1 Z
MEISE    M IY1 S
FREIS    F R IY1 Z
FEIST    F AY1 S T
EISON    AY1 Z AH0 N
REISS    R AY1 S
HEIST    HH AY1 S T
KREIS    K R IY1 Z
HEISS    HH AY1 S
LEISY    L IY1 S IY0
WEISE    W IY1 S
REISH    R IY1 IH0 SH
EISEN    AY1 S AH0 N
KLEIS    K L AY1 Z
THEIS    DH AY1 Z
EISEL    AY1 S AH0 L
REISE    R IY1 S
DEIST    D IY1 AH0 S T
GEISE    G AY1 S
DEISS    D AY1 S
GEIST    G AY1 S T
REIST    R IY1 AH0 S T
WEISZ    V AY1 SH
DEISM    D IY1 IH2 Z AH0 M
EISHI    EY1 SH IY0
GREIS    G R IY1 Z
EISIN    AY1 S AH0 N
HEISE    HH AY1 S
PREIS    P R IY1 Z
ZEISS    Z AY1 S
WEIST    W IY1 AH0 S T
LEIST    L IY1 AH0 S T
LEISS    L AY1 S
LEISE    L IY1 S
GEISS    G AY1 S
MEISS    M AY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leis    (n) (l ei1 ii z)
Weiss    (n) (w ai1 s)
deism    (n) (d ii1 i z @ m)
deist    (n) (d ii1 i s t)
feisty    (n) (f ai1 s t ii)
Eisner    (n) (ai1 s n @ r)
deists    (n) (d ii1 i s t s)
geisha    (n) (g ei1 sh @)
theism    (n) (th ii1 i z @ m)
theist    (n) (th ii1 i s t)
Weisser    (n) (w ai1 z @ r)
Heisler    (n) (h ai1 s l @ r)
atheism    (n) (ei1 th i i z @ m)
atheist    (n) (ei1 th i i s t)
geishas    (n) (g ei1 sh @ z)
leisure    (n) (l e1 zh @ r)
ogreish    (j) (ou1 g @ r i sh)
reissue    (v) (r ii2 i1 sh uu)
seismic    (j) (s ai1 z m i k)
theists    (n) (th ii1 i s t s)
atheists    (n) (ei1 th i i s t s)
canoeist    (n) (k @1 n uu1 i s t)
leisured    (j) (l e1 zh @ d)
reissued    (v) (r ii2 i1 sh uu d)
reissues    (v) (r ii2 i1 sh uu z)
theistic    (j) (th ii1 i1 s t i k)
Weisfield    (n) (w ii1 s f ii1 l d)
Streisand    (n) (s t r ai1 s @ n d)
zeitgeist    (n) (z ai1 t g ai s t)
atheistic    (j) (ei2 th i i1 s t i k)
canoeists    (n) (k @1 n uu1 i s t s)
edelweiss    (n) (ei1 d l v ai s)
leisurely    (j) (l e1 zh @ l ii)
obeisance    (n) (ou1 b ei1 s n s)
pantheism    (n) (p a1 n th i i z @ m)
pantheist    (n) (p a1 n th i i s t)
reissuing    (v) (r ii2 i1 sh uu i ng)
Eisenhower    (n) (ai1 s @ n h au @ r)
eisteddfod    (n) (ai2 s t e1 dh v o d)
monotheism    (n) (m o1 n ou th ii i z @ m)
monotheist    (n) (m o1 n ou th ii i s t)
obeisances    (n) (ou1 b ei1 s n s i z)
pantheists    (n) (p a1 n th i i s t s)
polytheism    (n) (p o1 l i th ii i z @ m)
seismology    (n) (s ai1 z m o1 l @ jh ii)
theistical    (j) (th ii1 i1 s t i k @ l)
Fleischmann    (n) (f l e1 sh m @ n)
absenteeism    (n) (a2 b s @ n t ii1 i z @ m)
eisteddfods    (n) (ai2 s t e1 dh v o d z)
monotheists    (n) (m o1 n ou th ii i s t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
正式[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
指定席[していせき, shiteiseki] (n) ที่นั่งจอง
警察[けいさつ, keisatsu] (n) ตำรวจ
労働政策[ろうどうせいさく, roudouseisaku] (n) นโยบายแรงงาน
訂正[ていせい, teisei] (n vt) แก้ไขให้ถูกต้อง
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) ใบรับรอง ประกาศนียบัตร
弊社[へいしゃ, heisha] (n) บริษัทของผู้พูด เป็นคำสุภาพแบบถ่อมตัว เมื่อพูดถึงบริษัทของตนเอง มักใช้เป็นภาษาเขียนในจดหมาย, See also: A. 御社,
清掃[せいそう, seisou] (n) การทำความสะอาด
方程式[ほうていしき, houteishiki] (n) สมการ
各駅停車[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] (n) รถไฟธรรมดา, รถไฟที่จอดทุกสถานี
人工衛星[じんこうえいせい, jinkoueisei] (n) ดาวเทียม
人生最悪[じんせいさいあく, jinseisaiaku] (n) สิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิต
衛生陶器[えいせいとうき, eiseitouki] (n) สุขภัณฑ์ (ในห้องน้ำ)
暫定政府[ざんていせいふ, zanteiseifu] (n) รัฐบาลชั่วคราว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
名詞[めいし, meishi, meishi , meishi] (n ) นามบัตร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
平成[へいせい, heisei] Thai: รัชสมัยเฮเซ เริ่มตั้งแต่ปีคศ.1989
低成長[ていせいちょう, teiseichou] Thai: อัตราการเจริญเติบโตต่ำหรือพัฒนาไปช้า English: small (low) growth
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion
栄進[えいしん, eishin] Thai: การพัฒนารุ่งเรื English: advancement
形式[けいしき, keishiki] Thai: รูปแบบ English: form
形式[けいしき, keishiki] Thai: สูตรสมการคณิตศาสตร์ English: math expression
掲載[けいさい, keisai] Thai: การลงพิมพ์
旧形式[きゅうけいしき, kyuukeishiki] Thai: แบบเก่าดั้งเดิม English: old-structure form
水平線[すいへいせん, suiheisen] Thai: เส้นแนวระดับ English: horizon

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Kreis(n) |der, pl. Kreise| วง, วงกลม
Preis(n) |der, pl. Preise| ราคา
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
heißen(vi) |hieß, hat geheißen| มีชื่อว่า, เรียกว่า เช่น Wie heißen Sie? คุณชื่ออะไร
meistโดยมาก, ส่วนใหญ่
meisten, See also: meist
reisen(vt) |reiste, ist gereist| irgendwohin reisen เดินทาง, ท่องเที่ยวไป เช่น Ich reise gerne ins Gebirge. ฉันชอบเที่ยวไปยังเทือกเขา, See also: eine Reise machen
weißสีขาว
zum Beispielตัวอย่างเช่น
Scheiss(n) อุจจาระ
eiskalt(adj) เย็นเหมือนนํ้าแข็ง
heiß(adj) ร้อน, See also: die Hitze
Reis(n) |der| ข้าว
Fleisch(n) |das| เนื้อ
Schweinefleisch(n) |das| เนื้อหมู
Rindfleisch(n) |das| เนื้อวัว
überweisen(vi) |überwies, hat überwiesen| โอน เช่น Geld überweisen โอนเงิน
Bleistift(n) |der, pl. Bleistifte| ดินสอ
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ
Reise(n) |die, pl. Reisen| การท่องเที่ยว, การเดินทาง เช่น eine Reise ans Meer การเดินทางไปทะเล
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน
Eiweiß(n) |das, pl. Eiweiß| ไข่ขาว
Eiweiß(n) |das, pl. Eiweiße| โปรตีน
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
einen Dienst erweisenช่วยเหลือ, ให้บริการเป็นอย่างดี
Scheiß drauf!(phrase slang) ช่างหัวมันเหอะ ลืมมันไปซะ (แปลตรงตัวคือ อุจจาระทับใส่มันไปเลย)
Scheisse!(n slang) เป็นคำด่า หรือ คำบ่น เวลาอะไรไม่ดี คล้ายกับ shit ในภาษาอังกฤษ ความหมายตรงตัวคือ อุจจาระ
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
hinweisen auf(vt) |wies hin, hat hingewiesen| บ่งถึง, ชี้ถึง, อ้างถึง เช่น auf einen Fehler hinweisen
Weißkohl(n) |der| กะหล่ำปี
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: S. der Tip, der Tipp
möglicherweise(adv) ที่น่าเป็นไปได้
komischerweise(adv) เป็นที่น่าขัน, อย่างประหลาด
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ
jmd./etw. ist jmdm. ein Stachel im Fleische.(idomatisch) บุคคลหรือสิ่งของเป็นเหตุให้คนอีกคนโกรธ
Studienausweis(n) |der, pl. Studienausweise| บัตรประจำตัวนักศึกษา
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Preisschild(n) |das, pl. Preisschilder| ป้ายราคา, ป้ายบอกราคา
eisig(adj) หนาวมาก, หนาวจัด , See also: S. eiskalt,
eisig(adj) ที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง, ที่ไม่เป็นมิตร เช่น ein eisiger Blick สายตาที่ไม่เป็นมิตร, See also: S. unfreundlich,
weiß(adj) ที่มีสีขาว
Wie heißen Sie?คุณชื่ออะไรคะ
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม
Dienstleistung(n) |die, pl. Dienstleistungen| การรับใช้, การบริการ เช่น Die Firma bietet Produkte und Dienstleistungen für Systemlösungen für industielle Märkte.
eisern(adj) ที่ทำมาจากเหล็ก เช่น ein eiserner Haken
zerreißen(vt) |zerriss, hat zerrissen, etw.(A)/jmdn.| ฉีก, ทำให้เป็นชิ้นๆ เช่น Der Vermieter hat unseren Mietvertrag zerrissen. เจ้าของบ้านเช่าฉีกสัญญาเช่าของเราขาดเป็นชิ้นๆ, See also: Related: zerstören
Speisewagen(n) |der, pl. Speisewagen| รถเสบียง, ตู้รถไฟที่ขายอาหาร

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,
Geisel {f} | Geiseln {pl} (n) ตัวประกัน
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา
Reichskreis (n ) เครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
wegschmeißen [ugs.] (vt) ทิ้ง ขว้างทิ้ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verloren; preisgegeben {adj}adrift [Add to Longdo]
vernünftigerweise etw. tunto be sensible enough to do sth. [Add to Longdo]
vernünftigerweise etw. tunto have the good sense to do sth. [Add to Longdo]
verreisento go away; to go to [Add to Longdo]
verreisen; eine Reise machen; auf Reisen gehen | verreisend | verreist | verreisteto make a journey; to go on a journey | making a journey; going on a journey | made a journey; gone on a journey | went on a journey [Add to Longdo]
geschäftlich verreisento go away (off) on business; to go away on a a business trip [Add to Longdo]
verreist seinto be out of town [Add to Longdo]
verrichten; leisten; machen; tun; ausführen; durchführen | verrichtetto perform | performes [Add to Longdo]
verspeisen | verspeist | verspeisteto eat up | eats up | ate up [Add to Longdo]
verständlich; verständlicherweise {adv}understandably [Add to Longdo]
verstümmeln; (übel) zurichten; demolieren; zerfleischento mangle [Add to Longdo]
versuchsweiseby way of trial [Add to Longdo]
versuchsweise {adv}tentatively [Add to Longdo]
vertretungsweise {adv}representatively [Add to Longdo]
vertrösten; hinhalten (auf); abspeisento put off (till; until) [Add to Longdo]
verweigern; abweisen | verweigernd; abweisend | verweigert; abgewiesen | verweigert; weist ab | verweigerte; wies abto deny | denying | denied | denies | denied [Add to Longdo]
verweisen (auf); hinweisen (auf)to refer (to) [Add to Longdo]
verweisen an jdn.to refer to sb. [Add to Longdo]
verweisen (in; an); zuschreiben | verweisend; zurückversetzendto relegate (to) | relegating [Add to Longdo]
jdn. von der Schule verweisen; jdn. von der Schule weisento expel sb. from the school [Add to Longdo]
jdn. aus dem Zimmer verweisen; jdn. aus dem Zimmer weisento send sb. out of the room [Add to Longdo]
verweist zurückrecommits [Add to Longdo]
verweisterelegates [Add to Longdo]
verzehren; verspeisento consume; to eat [Add to Longdo]
vielgereist {adj}widely travelled [Add to Longdo]
von den meistenfrom most [Add to Longdo]
vorbeigehen; vorbeischauen (bei) (Besuch)to call in (at; on) [Add to Longdo]
vorbeischauen; bei jdm. reinschauento stop by [Am.] [Add to Longdo]
vorbeischießento miss the mark [Add to Longdo]
vorlaut; dreistforward [Add to Longdo]
vorweisen; vorzeigento show; to produce [Add to Longdo]
nichts vorzuweisen habento have nothing to show [Add to Longdo]
etw. vorweisen könnento possess sth. [Add to Longdo]
vorzugsweise {adv}preferably [Add to Longdo]
vorzugsweise {adv}preferentially [Add to Longdo]
wahlfrei {adj} | wahlfreier | am wahlfreistenelective | more elective | most elective [Add to Longdo]
wahlweise {adv}electively [Add to Longdo]
wahlweise; optional {adj}optional [Add to Longdo]
wahlweises Vorzeichenoptionally signed [Add to Longdo]
wasserabweisend; wasserabstoßend {adj}water-repellent [Add to Longdo]
wechselweise; wechselnd {adv}alternately [Add to Longdo]
wegfahren; verreisento go away on a trip [Add to Longdo]
wegräumen; beiseite räumen | wegräumendto clear away | clearing away [Add to Longdo]
wegtun; beiseite legento put aside [Add to Longdo]
weisesapient [Add to Longdo]
weise; klug; verständig {adj} | weiser; klüger; verständiger | am weisesten; am klugsten; am verständigsten | ein weises Wortwise | wiser | wisest | a wise saying [Add to Longdo]
weise {adv}wisely [Add to Longdo]
weise {adv}sapiently [Add to Longdo]
weisen | weisend | gewiesen | er/sie/es weist | ich/er/sie/es wies | er/sie/es hat/hatte gewiesen | nach Osten weisento point | pointing | pointed | he/she/it points | I/he/she/it pointed | he/she/it has/had pointed | to point East [Add to Longdo]
etw. von sich weisento reject sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]
ご令息;御令息[ごれいそく, goreisoku] (n) (hon) (See 令息) son [Add to Longdo]
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
せん断弾性係数;剪断弾性係数[せんだんだんせいけいすう, sendandanseikeisuu] (n) elastic shear modulus [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
と仮定して[とかていして, tokateishite] (exp) assuming that ...; supposing that ... [Add to Longdo]
と仮定しても[とかていしても, tokateishitemo] (exp) even assuming that ...; even granted that ... [Add to Longdo]
のんどり[, nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
のんびり[, nonbiri] (adv,n,vs) carefree; at leisure; (P) [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
ろ紙ディスク;濾紙ディスク[ろしディスク, roshi deisuku] (n) filter paper disk [Add to Longdo]
アーティキュレーション;アーティキュレイション;アーテキュレイション[, a-teikyure-shon ; a-teikyureishon ; a-tekyureishon] (n) articulation [Add to Longdo]
アーティスティック[, a-teisuteikku] (adj-f) artistic [Add to Longdo]
アーティスティックインプレッション[, a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression [Add to Longdo]
アーティスト(P);アーチスト(P)[, a-teisuto (P); a-chisuto (P)] (n) artist; musician; (P) [Add to Longdo]
アーミスティス[, a-misuteisu] (n) armistice [Add to Longdo]
アイステズボド[, aisutezubodo] (n) eisteddfod [Add to Longdo]
アイスバイン[, aisubain] (n) eisbein (ger [Add to Longdo]
アイゼンメンゲル症候群[アイゼンメンゲルしょうこうぐん, aizenmengeru shoukougun] (n) Eisenmenger syndrome [Add to Longdo]
アイデンティフィケーション;アイデンテフィケイション;アイデンティフケイション[, aidenteifike-shon ; aidentefikeishon ; aidenteifukeishon] (n) identification [Add to Longdo]
アウトドアレジャー[, autodoareja-] (n) outdoor leisure [Add to Longdo]
アカシア;アケイシャ[, akashia ; akeisha] (n) acacia [Add to Longdo]
アカデミックディスカウント[, akademikkudeisukaunto] (n) academic discount [Add to Longdo]
アキュゼイション;アキュセイション[, akyuzeishon ; akyuseishon] (n) accusation [Add to Longdo]
アキュペイション[, akyupeishon] (n) occupation [Add to Longdo]
アクセンチュエイション[, akusenchueishon] (n) accentuation [Add to Longdo]
アクティビティサンプリング[, akuteibiteisanpuringu] (n) activity sampling [Add to Longdo]
アクティブディスプレイ[, akuteibudeisupurei] (n) active display [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[, akuteibumatorikusudeisupurei] (n) {comp} active matrix display [Add to Longdo]
アグリゲイション;アグレゲイション[, agurigeishon ; aguregeishon] (n,vs) aggregation [Add to Longdo]
アコモデイション[, akomodeishon] (n) accommodation [Add to Longdo]
アサシネイション[, asashineishon] (n) assassination [Add to Longdo]
アシミレイション[, ashimireishon] (n) assimilation [Add to Longdo]
アジア的生産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]
アジェイサント;アジェイスント[, ajieisanto ; ajieisunto] (adj-f) adjacent [Add to Longdo]
アジテーション;アジテイション[, ajite-shon ; ajiteishon] (n) agitation [Add to Longdo]
アスレチック[, asurechikku] (n) (1) athletic; (2) leisure facilities; (P) [Add to Longdo]
アセティシズム[, aseteishizumu] (n) asceticism [Add to Longdo]
アッパーウィンドウディスプレイカラムアセンブリ[, appa-uindoudeisupureikaramuasenburi] (n) {comp} upper window display column assembly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一神教[yī shén jiào, ㄧ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, ] monotheism (belief in a single God) [Add to Longdo]
一神论[yī shén lùn, ㄧ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monotheism; unitarianism (denying the Trinity) [Add to Longdo]
不慌不忙[bù huāng bù máng, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄤ ㄅㄨˋ ㄇㄤˊ, ] (set phrase) unhurried; composed; leisurely [Add to Longdo]
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, / ] Heisenberg's uncertainty principle (1927) [Add to Longdo]
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国地震台[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国地震局[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
休閑[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, ] variant of 休閒|休闲 leisure; relaxation; not working; idle [Add to Longdo]
休闲[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, / ] leisure; relaxation; not working; idle [Add to Longdo]
休闲鞋[xiū xián xié, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] leisure shoes [Add to Longdo]
低速层[dī sù céng, ㄉㄧ ㄙㄨˋ ㄘㄥˊ, / ] low velocity zone (seismology); also called asthenosphere 軟流層|软流层 [Add to Longdo]
候风地动仪[hòu fēng dì dòng yí, ㄏㄡˋ ㄈㄥ ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˊ, / ] the world's first seismograph invented by Zhang Heng 张衡 in 132 [Add to Longdo]
再发[zài fā, ㄗㄞˋ ㄈㄚ, / ] reissue [Add to Longdo]
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, ] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale [Add to Longdo]
和达・清夫[Hé dá, ㄏㄜˊ ㄉㄚˊ· Qing1 fu1, / ] Wadati Kiyoō (1902-1995), pioneer Japanese seismologist [Add to Longdo]
国家地震局[Guó jiā dì zhèn jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
地动仪[dì dòng yí, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˊ, / ] the world's first seismograph invented by Zhang Heng 张衡 in 132; abbr. for 候風地動儀|候风地动仪 [Add to Longdo]
地震仪[dì zhèn yí, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄧˊ, / ] seismometer [Add to Longdo]
地震区[dì zhèn qū, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄑㄩ, / ] seismic zone; earthquake belt [Add to Longdo]
地震学[dì zhèn xué, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] seismology; science of earthquakes [Add to Longdo]
地震学家[dì zhèn xué jiā, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] seismologist; earthquake scientist [Add to Longdo]
地震带[dì zhèn dài, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄉㄞˋ, / ] seismic zone; earthquake belt [Add to Longdo]
地震波[dì zhèn bō, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄅㄛ, ] seismic wave [Add to Longdo]
地震活动带[dì zhèn huó dòng dài, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] seismic zone; earthquake belt [Add to Longdo]
埃森纳赫[Āi sēn nà hè, ㄞ ㄙㄣ ㄋㄚˋ ㄏㄜˋ, / ] Eisenach (German city) [Add to Longdo]
多神教[duō shén jiào, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, ] polytheism, belief in the existence of many gods [Add to Longdo]
多神论[duō shén lùn, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] polytheism (belief in a plurality of Deities) [Add to Longdo]
多神论者[duō shén lùn zhě, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, / ] polytheist (believer in a plurality of Deities) [Add to Longdo]
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ, / ] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride [Add to Longdo]
安閒[ān xián, ㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] peaceful and carefree; leisurely [Add to Longdo]
尉氏[Wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, ] (N) Weishi (place in Henan) [Add to Longdo]
岩土体[yán tǔ tǐ, ㄧㄢˊ ㄊㄨˇ ㄊㄧˇ, / ] gneiss [Add to Longdo]
峨嵋山市[É méi shān shì, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Emeishan city in Sichuan [Add to Longdo]
峨眉山[É méi shān, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢ, ] Mt Emei in Sichuan, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Samantabhadra 普賢|普贤; Emeishan city [Add to Longdo]
峨眉山市[É méi shān shì, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Emeishan city in Sichuan [Add to Longdo]
平成[Píng chéng, ㄆㄧㄥˊ ㄔㄥˊ, ] Heisei, reign name of Japanese Emperor Akihito, from 1989 [Add to Longdo]
微山[Wēi shān, ㄨㄟ ㄕㄢ, ] (N) Weishan (place in Shandong) [Add to Longdo]
思潮[sī cháo, ㄙ ㄔㄠˊ, ] tide of thought; way of thinking characteristic of a historical period; Zeitgeist [Add to Longdo]
悠哉游哉[yōu zāi yóu zāi, ㄧㄡ ㄗㄞ ㄧㄡˊ ㄗㄞ, / ] free and unconstrained (成语 saw); leisurely and carefree [Add to Longdo]
悠闲[yōu xián, ㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, / ] ease; leisurely [Add to Longdo]
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, / ] leisurely; unhurried; sluggish [Add to Longdo]
抗震[kàng zhèn, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ, ] anti-seismic measures; seismic defenses; earthquake resistant [Add to Longdo]
拱手[gǒng shǒu, ㄍㄨㄥˇ ㄕㄡˇ, ] to cup one's hands in obeisance or greeting; fig. submissive [Add to Longdo]
摩尼[Mó ní, ㄇㄛˊ ㄋㄧˊ, ] Manes (3rd century AD), Persian prophet and founder of Manichaeism [Add to Longdo]
擎拳合掌[qíng quán hé zhǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄜˊ ㄓㄤˇ, ] to clasp hands; to put one's palms together (in obeisance) [Add to Longdo]
[sǎn, ㄙㄢˇ, ] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose [Add to Longdo]
明仁[Míng rén, ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] Akihito, Emperor of Japan (reigned from 1989 under the reign name Heisei 平成) [Add to Longdo]
明教[Míng jiào, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Manicheism; same as 摩尼教 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] leisure [Add to Longdo]
更新世[Gēng xīn shì, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Pleistocene (geological epoch from 2m years ago, covering the most recent ice ages) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] error correction [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display [Add to Longdo]
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format [Add to Longdo]
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] global-title [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
コンディショニング[こんでいしょにんぐ, kondeishoningu] conditioning [Add to Longdo]
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
システム適合性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] SCTR [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
システム名称[システムめいしょう, shisutemu meishou] system-title [Add to Longdo]
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
セキュリティシステム[せきゅりていしすてむ, sekyuriteishisutemu] security system [Add to Longdo]
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette [Add to Longdo]
ゾーン形式[ゾーンけいしき, zo-n keishiki] zoned format [Add to Longdo]
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer [Add to Longdo]
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern [Add to Longdo]
データ形式[データけいしき, de-ta keishiki] data layout [Add to Longdo]
ディシジョンツリー[でいしじょんつりー, deishijontsuri-] decision tree [Add to Longdo]
ディシジョンポイント[でいしじょんぽいんと, deishijonpointo] decision point [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]
ディジタル計数形[ディジタルけいすうがた, deijitaru keisuugata] digital [Add to Longdo]
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
ディスク[でいすく, deisuku] disk [Add to Longdo]
ディスクなし[でいすく なし, deisuku nashi] diskless (a-no) [Add to Longdo]
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] disk space [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
一番[いちばん, ichiban] der_erste, am_meisten [Add to Longdo]
一行[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
不朽の名作[ふきゅうのめいさく, fukyuunomeisaku] unvergaengliches_Meisterwerk [Add to Longdo]
両刃の剣[もろはのつるぎ, morohanotsurugi] zweischneidiges_Schwert [Add to Longdo]
丹精[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
丹誠[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
予言[よげん, yogen] Prophezeiung, Weissagung [Add to Longdo]
二けた[ふたけた, futaketa] zweistellig [Add to Longdo]
二番線[にばんせん, nibansen] Gleis Nr.2 [Add to Longdo]
二階建て[にかいだて, nikaidate] zweistoeckig [Add to Longdo]
井泉[せいせん, seisen] Brunnen [Add to Longdo]
亡霊[ぼうれい, bourei] Seele_eines_Verstorbenen, Geist_eines_Verstorbenen, Gespenst [Add to Longdo]
亭主[ていしゅ, teishu] Hausherr, Gastgeber, Gastwirt, Ehemann [Add to Longdo]
人質[ひとじち, hitojichi] Geisel [Add to Longdo]
仕方[しかた, shikata] -Art, Weise, Methode, -Weg [Add to Longdo]
[よ, yo] Preis, Ersatz [Add to Longdo]
[よ, yo] GENERATION, ZEITALTER, PREIS [Add to Longdo]
[かり, kari] vorlaeufig, provisorisch, probeweise [Add to Longdo]
[つたう, tsutau] entlang_gehen, Schreibweise = tsu(tau) [Add to Longdo]
低成長[ていせいちょう, teiseichou] geringes_Wachstum [Add to Longdo]
低所得[ていしょとく, teishotoku] niedriges_Einkommen [Add to Longdo]
低能[ていのう, teinou] niedrige_Intelligenz, Geistesschwaeche [Add to Longdo]
使用方[しようほう, shiyouhou] Gebrauchsanweisung, Anwendungsweise [Add to Longdo]
[れい, rei] BEISPIEL, BRAUCH, GEWOHNHEIT [Add to Longdo]
侍気質[さむらいかたぎ, samuraikatagi] Samuraigeist [Add to Longdo]
[あたい, atai] Preis, Wert [Add to Longdo]
価格[かかく, kakaku] -Wert, -Preis [Add to Longdo]
係争[けいそう, keisou] Streit [Add to Longdo]
俊秀[しゅんしゅう, shunshuu] hervorragender_Geist [Add to Longdo]
[ね, ne] -Wert, Preis [Add to Longdo]
[ね, ne] -Wert, Preis [Add to Longdo]
値上げ[ねあげ, neage] Preissteigerung [Add to Longdo]
値切る[ねぎる, negiru] den_Preis_herunterhandeln [Add to Longdo]
値段[ねだん, nedan] Preis [Add to Longdo]
偉丈夫[いじょうふ, ijoufu] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
偉人[いじん, ijin] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] bedeutende_Leistung-Tat, hervorragende_Leistung-Tat [Add to Longdo]
停止[ていし, teishi] Einstellung, (voelliger) Stillstand [Add to Longdo]
偵察[ていさつ, teisatsu] auskundschaften, aufklaeren [Add to Longdo]
傑作[けっさく, kessaku] Meisterwerk [Add to Longdo]
傾斜[けいしゃ, keisha] Neigung, Gefaelle [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょう, yuushou] -Sieg, Meisterschaft [Add to Longdo]
充てる[あてる, ateru] zuweisen, verwenden [Add to Longdo]
兆す[きざす, kizasu] Anzeichen_aufweisen, Symtome_aufweisen, spriessen [Add to Longdo]
先例[せんれい, senrei] Praezedenzfall, Beispiel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EIS
     Electronic Information Systems (manufacturer)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EIS
     Enterprise Information System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EIS
     European Information System (Europe)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EIS
     Executive Information System (IM)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 eis
   behold; here is; here are; look; there
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Eis [ais] (n) , s.(n )
   ice
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top