Search result for

*don*

(727 entries)
(0.1533 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: don,-don-, *don*
Possible hiragana form: *どん*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
don't seeอย่ามัวแต่มอง

English-Thai: Longdo Dictionary
hedonistic(adj) เป็นคนเจ้าสำราญ, R. hedonist
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
don    [N] หัวหน้ามาเฟีย, See also: เจ้าพ่อมาเฟีย, หัวหน้าแกงค์
don    [VT] สวมใส่ (คำทางการ), See also: ใส่เสื้อ, Syn. wear
done    [ADJ] เสร็จสิ้น, See also: จบ, เสร็จ, เรียบร้อย, Syn. complete, ended, Ant. unfinished, incomplete
dong    [SL] อวัยวะเพศชาย
don't    [ABBR] ไม่ (คำย่อของ do not)
donee    [N] ผู้ได้รับบริจาค (คำทางการ), See also: ผู้รับของบริจาค, Syn. recipient, assignee
donor    [N] ผู้บริจาค, Syn. benefactor, giver, patron, supporter
radon    [N] ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง (มีลักษณะเป็นแกซ)
cordon    [N] แถวของตำรวจหรือทหารที่ล้อมเพื่อป้องกัน
donate    [VT] บริจาค, See also: มอบให้, อุทิศให้, Syn. bestow, devote
donkey    [N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. idiot, imbecile, dope, Ant. genius, sage
donkey    [N] ลา, Syn. ass, burro
London    [N] ลอนดอน, See also: เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ
pardon    [VT] ยกโทษ, See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้, Syn. absolve, condome, forgive, overlook
pardon    [N] การอภัยโทษ, See also: การยกโทษให้, การลดหย่อนผ่อนโทษ, Syn. forgiveness, amnesty, Ant. unforgiveness, punishment
pardon    [N] การขอโทษ, See also: การขอขมา, การกล่าวขอโทษ, การขออภัย
pardon    [INT] ขอโทษ, See also: ขออภัย
redone    [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ redo
tendon    [N] เส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเนื้อและกระดูก, See also: เอ็น, เส้นเอ็น, Syn. cord, ligament
undone    [ADJ] ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ, See also: ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น, Syn. uncompleted, unfinished, Ant. completed, finished
undone    [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone    [VI] กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone    [ADJ] หายนะ (คำเก่า), See also: ซึ่งทำลาย
abandon    [N] การปลดปล่อย, See also: การปลดปล่อยอารมณ์
abandon    [VT] ทิ้ง, See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป, Syn. quit, give up, foreswear, renounce, relinquish;, Ant. constraint, restraint
abandon    [VT] ปล่อยตามอารมณ์
condone    [VT] ให้อภัย, Syn. forgive, pardon
donator    [N] ผู้บริจาค, Syn. donor, giver
hedonic    [ADJ] เกี่ยวกับความสุขสบาย, See also: เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน
Madonna    [N] รูปภาพของพระแม่มารี (หรือ the Virgin Mary พระมารดาของพระเยซู)
madonna [N] คำเรียกผู้หญิงในภาษาอิตาลี, Syn. madam
outdone    [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ outdo
donation    [N] การบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. bestowal, endowment
hedonism    [N] ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด, Syn. sensualism
hedonist    [N] คนเจ้าสำราญ, See also: ผู้ที่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในการดำรงชีวิต, Syn. pleasure-lover, sensualist, thrill-seeker
Londoner    [N] ชาวลอนดอน
mastodon    [N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูล Mastodontidae สูญพันธุ์แล้ว
Myrmidon    [N] กษัตริย์ในเทพนิยายกรีก
overdone    [ADJ] ที่ทำให้สุกมากเกินไป, Syn. overcooked
sardonic    [ADJ] เยาะเย้ย, See also: ถากถาง, เหน็บแนม, Syn. cynical, sarcastic, scornful
cotyledon    [N] ใบเลี้ยง (พืช), See also: ใบที่แตกออกจากเมล็ดเป็นใบแรก, Syn. seed leaf
ding-dong    [SL] มีเรื่องกัน, See also: ต่อสู้กัน, ทะเลาะต่อยตีกัน
donorship    [N] การบริจาค
Indonesia    [N] ประเทศอินโดนีเซีย
Indonesia    [N] อินโดนีเซีย, See also: ชวา
Macedonia    [N] ประเทศมาเซอะโดเนียอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป
methadone    [N] สารเสพย์ติด คล้ายมอร์ฟีนช่วยระงับปวดได้
pseudonym    [N] นามปากกา, See also: นามแฝง, ชื่อปลอม, Syn. pen name
underdone    [ADJ] ซึ่งไม่ได้ปรุงให้สุก, See also: ซึ่งไม่ได้ทำให้สุก, ซึ่งไม่ค่อยสุก, Ant. overdone
well-done    [ADJ] ซึ่งทำได้ดี, See also: ซึ่งทำได้ถูกต้อง, Syn. excellent, done, impressive

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudonymนามแฝง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosthodonticsวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosthodontics; denture prostheticsวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosthodontistทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosthodontistทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
paradentitis; periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal; peridental๑. -ปริทันต์ [มีความหมายเหมือนกับ paradental ๒]๒. -เอ็นยึดปริทันต์, -อวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal; periodontal pocket; pocketร่องลึกปริทันต์, พ็อกเก็ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal abscess; abscess, peridentalฝีปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal abscessฝีปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal atrophyการฝ่อของปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pocket; periodontal; periodontal pocketร่องลึกปริทันต์, พ็อกเก็ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal cystถุงน้ำปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal diseaseโรคปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal dressing๑. การตกแต่งแผลปริทันต์๒. สิ่งตกแต่งแผลปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal ligamentเอ็นยึดปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal ligament spaceช่องเอ็นยึดปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal pack; pack, periodontalยาปิดแผลปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal pocket; periodontal; pocketร่องลึกปริทันต์, พ็อกเก็ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal probe; probe, periodontalเครื่องมือตรวจปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal prosthesisสิ่งประดิษฐ์ปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal therapy; periodontal treatmentปริทันต์บำบัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal tissue; paradentium; periodontiumอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal tissue; periodontiumอวัยวะปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal traumaการบาดเจ็บปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal traumatism; occlusal traumatismภาวะบาดเจ็บเหตุสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontal treatment; periodontal therapyปริทันต์บำบัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontics; periodontologyปริทันตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontics; periodontologyปริทันตวิทยา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontistปริทันตทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontitis; paradentitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontia; paediodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontics; paediodontia; paedodontia; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontist; pedodontistกุมารทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, dental; pathodontiaทันตพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peridental; periodontal๑. -ปริทันต์ [มีความหมายเหมือนกับ paradental ๒]๒. -เอ็นยึดปริทันต์, -อวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peridental abscess; abscess, periodontalฝีปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudotumor; pseudoneoplasm; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontitis, juvenile; paradentosis; periodontosisโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontitis, juvenile; juvenile periodontitis; periodontosisโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontium; paradentium; tissue, periodontalอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontium; periodontal tissueอวัยวะปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontology; periodonticsปริทันตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontology; periodonticsปริทันตวิทยา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontosis; paradentosis; periodontitis, juvenileโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontosis; juvenile periodontitis; periodontitis, juvenileโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudotumour; pseudoneoplasm; pseudotumorเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pseudonymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pseudonymนามปากกา, นามแฝง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Penaeus monodonกุ้งกุลาดำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Periodonticปริทันตวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Orthodonticทันตกรรมจัดฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endodonticทันตกรรมรากฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Periodonntitisโรคปริทันต์อักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ
การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
การสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Plug and Abandonการอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะ, การอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะที่ไม่พบปิโตรเลียมเพื่อการสละหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Donor countryประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Radon breath analysisการวิเคราะห์เรดอนจากลมหายใจ, การตรวจหาเรดอนในลมหายใจออก เพื่อหาว่ามีเรเดียมในร่างกายหรือไม่ และมีเป็นปริมาณเท่าใด (ดู personnel monitoring ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radonเรดอน, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นแก๊สที่หนักที่สุดในธรรมชาติ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 86 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเท่ากับ 222 เป็นนิวไคลด์ลูกของเรเดียมในอนุกรมยูเรเนียม รังสีพื้นหลังในธรรมชาติเกิดจากการแผ่รังสีของเรดอนเป็นส่วนใหญ่ [นิวเคลียร์]
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Aceh (Indonesia)อะเจห์ (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]
Anonyms and pseudonymsนามปากกา [TU Subject Heading]
Arachidonic acidกรดอะราคิโดนิค [TU Subject Heading]
Art, Indonesianศิลปะอินโดนีเซีย [TU Subject Heading]
Arts, Indonesianศิลปกรรมอินโดนีเซีย [TU Subject Heading]
Bali Island (Indonesia)เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]
Blood donorsผู้บริจาคเลือด [TU Subject Heading]
Celadon wareเครื่องสังคโลก [TU Subject Heading]
Donation of organsการบริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]
Endodonticsศาสตร์คลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Indonesiaอินโดนีเซีย [TU Subject Heading]
Indonesian languageภาษาอินโดนีเซีย [TU Subject Heading]
Indonesian studentsนักศึกษาอินโดนีเซีย [TU Subject Heading]
Irian Java (Indonesia)อิเรียน ชวา (อินโนนีเซีย) [TU Subject Heading]
Java (Indonesia)ชวา [TU Subject Heading]
Javanese (Indonesian people)ชาวชวา [TU Subject Heading]
Komodo Island (Indonesia)เกาะโคโมโด (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]
London (England)ลอนดอน (อังกฤษ) [TU Subject Heading]
McDonald's Corporationร้านแมคโดนัลด์ [TU Subject Heading]
Nitric oxide donorsยาในกลุ่มไนเตรท [TU Subject Heading]
Odontogenic cystsถุงน้ำโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Odontogenic tumorsเนื้องอกโอดอนโตเจนิก [TU Subject Heading]
Organ donorsผู้บริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]
Orthodontic anchorage proceduresการทำหลักยึดทางทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Orthodontic bracketsแบร็กเกตทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Orthodontic retainersเครื่องคงตำแหน่งหลังจัดฟัน [TU Subject Heading]
Orthodontic wiresลวดทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Orthodonticsทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Orthodontics, Correctiveทันตกรรมจัดฟันด้านแก้ไข [TU Subject Heading]
Pangasianodon gigasปลาบึก [TU Subject Heading]
Pardonอภัยโทษ [TU Subject Heading]
Penaeus monodonกุ้งกุลาดำ [TU Subject Heading]
Periodontal diseasesโรคเยื่อปริทันต์ [TU Subject Heading]
Periodontal ligamentเอ็นปริทันต์ [TU Subject Heading]
Periodontitisเยื่อปริทันต์อักเสบ [TU Subject Heading]
Periodontiumเยื่อปริทันต์ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
acotyledon(เอคอททิเลด' ดอน) n. พืชที่ไร้ cotyledons, พืชที่ไร้ผล -acotyledonous adj.
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.
adonis(อะโด' นิส) หนุ่มรูปงาม, ชื่อเทพบุตรของกรีก (a very handsome young man)
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
chalcedonyn. หินควอร์ตซ์โปร่งใสชนิดหนึ่ง ๆ
condonation(คอนโด เน'เชิน) n. การให้อภัย,การไม่เอาโทษ
condone(คันโดน') {condoned,condoning,condones} vt. อภัย,ไม่เอาโทษ,ไม่เอาผิด adj., See also: condoner n. ดูcondone, Syn. forgive,excuse
cordon(คอร์'เดิน) n. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์,วงล้อมทหารยาม,เส้นเขตเตรียมพร้อม vt. ล้อมรอบ, Syn. circle,line,girdle
cotyledon(คอท'ทะลิดเดิน) n. ใบแรกของต้นอ่อนของพืชที่มีเมล็ด., See also: cotyledonal,cotyledonary,cotyledonoid,cotyledonous adj.
dicotyledonn. พืชประเภทที่เม็ดมีใบอ่อนคู่.
don(ดอน) n. คำที่ใช้เรียกผู้ชายสเปน,บุคคลสำคัญ vt. ใส่เสื้อ
don juan(ดอนวาน') n. ชายเจ้าชู้,นักล่าผู้หญิงเพื่อการเสพย์สวาท,เสื้อผู้หญิง
don't(โดนทฺ) do not, See also: don'ts n.,pl. ข้อห้าม,เรื่องต้องห้าม
dona(ดอ'นะ) n. คุณนาย
donate(โด'เนท) vt. บริจาค,มอบให้,ให้,อภินันทนาการ. vi. มอบของขวัญให้,บริจาค,อภินันทนาการ. n., Syn. give
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant
donative(ดอน'นะทิฟว) n. สิ่งที่บริจาค,ของบริจาค,เงินบริจาค,ของขวัญ
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
donee(โด'นี') n. ผู้ได้รับบริจาค
donkey(ดอง'คี) n. ลา,คนโง่,คนหัวรั้น. -adj. เป็นเครื่องเสริม
donkey workn. งานที่น่าเบื่อที่สุด,งานประจำที่น่าเบื่อที่สุด
donkey yearn. นานมาแล้ว,หลายปี
donnish(ดอน'นิช) adj. คล้ายอาจารย์มหาวิทยาลัย
donor(โด'เนอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้บริจาคเลือด,เนื้อเยื่อหรืออวัยวะ, See also: donorship n. ดูdonor, Syn. giver
donsie(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
donsy(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
gerodonticsn. ทันตกรรมที่เกี่ยวกับคนสูงอายุ., Syn. gerodotia,gerodontology., See also: gerodontic adj.
guerdon(เกอ'ดัน) n. รางวัล,ค่าตอบแทน vt. ให้รางวัล,ให้ค่าตอบแทน, See also: guerdoner n.
hedonic(ฮีดอน'นิค) adj. เกี่ยวกับความสุขสบาย,เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน., See also: hedonically adv.
hedonism(เฮด'ดะนิสซึม) n. ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด.
indonesia(อินโดนี'เซีย,-ชะ,เชีย) n. ประเทศอินโดนีเซีย
indonesian(อินดะนี'เซียน,-ชะ,เชียน) n. ชาวอินโดนีเซีย,ภาษาอินโดนีเซีย เกี่ยวกับอินโดนีเซีย
london(ลอน'เดิน) n. กรุงลอนดอน
madonna(มะดอน`นะ) n. พระแม่มาเรีย
malayo-indonesian. n. ชาวมลายู,ภาษามลายู
mastodon(แมส'ทะดอน) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่คล้ายช้าง สูญพันธ์แล้ว
monocotyledon(มอนนะคอททัลลี'ดี) n. พืชที่เมล็ดให้ใบแรก (cotyledon) ใบเดียว
odont-(คำเสริมหน้า) =odonto- (ดู)
odontalgia(โอดอนแทล'เจีย) n. อาการปวดฟัน
odonto-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า"ฟัน"
odontoid(โอดอน'ทอยด) adj. คล้ายฟัน
odontologist(โอดอนทอล'โลจิสทฺ) n. ทันตแพทย์
odontology(โอดอนทอล'โลจี) n. ทันตกรรม., See also: odontological adj., Syn. dentistry
ordonnance(ออ'ดะนันซฺ) n. การจัด,การวัดผลงานทางศิลปะหรือวรรณคดี,คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา., See also: ordonnant adj.
orthodontics(ออร์ธะดอน'ทิคซฺ) n. ทันตกรรมจัดฟัน., See also: orthodontic adj., Syn. orthodonia
orthodontist(ออธะดอน'ทิสทฺ) n. ทันตแพทย์จัดฟัน
parallelepipedonn. ปริซึม หกด้านที่ขนานกัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด
condone(vt) ให้อภัย,ยอม,อภัยโทษ,ไม่เอาผิด
don(vt) สวม,ใส่
donate(vt) อภินันทนาการ,บริจาค,ให้,มอบให้
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
done(vt) pp ของ do
donkey(n) คนโง่,ลา,คนหัวรั้น
donor(n) ผู้ให้,ผู้บริจาค,ผู้บริจาคเลือด,ผู้มอบ
guerdon(n) รางวัล,ค่าตอบแทน
guerdon(vt) ให้รางวัล,จ่ายค่าตอบแทน
myrmidon(n) บ่าว,ข้ารับใช้,ข้าช่วงใช้
pardon(vt) ให้อภัย,อภัยโทษ
pardonable(adj) พอจะอภัยได้,พอจะยกโทษได้
pardoner(n) ผู้ให้อภัย
pseudonym(n) นามแฝง,นามปากกา,ชื่อปลอม
sardonic(adj) ถากถาง,เยาะเย้ย,เสียดสี,เหน็บแนม,แดกดัน
tendon(n) เอ็น
undone(adj) ถูกทำลาย,มิได้ทำ,ค้างไว้
WELL-well-done(adj) สุกดี,ดีจริง,เกรียม,ทำดีแล้ว,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Don't mind (slang) ไม่ถือสา ไม่ใส่ใจ
See also: A. attend,
donny[ดอนนี่] (n ) (แสลง) ส้วมซึมขนาดเล็ก ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าไกลๆ
hedonism (n ) สุขนิยม
I beg your pardon (phrase ) ฉันขอโทษ
i don't give a damnฉันไม่ห่วง
risperidone (n ) ยาริสเพอริโดน เป็นยาที่ออกฤทธิ์หลายอย่าง มักใช้เป็นยาสำหรับการรักษาโรคจิตเภท และยังสามารถทำให้เนื้อเยื่อบางประเภท เช่น เนื้อเยื่อทรวงอก บวม หรือขยายขนาดขึ้นได้ (เพิ่มเติม โดย samivat)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# Buttercup, don't break my heart # l'll be over at 10.00, ya told me time and again# Buttercup, don't break my heart # I'll be over at 10.00, ya told me time and again There's Something About Mary (1998)
# Buttercup, don't break my heart# Buttercup, don't break my heart There's Something About Mary (1998)
# Buttercup, don't break my heart # l-l-l need you# Buttercup, don't break my heart # I-I-I need you There's Something About Mary (1998)
London to Naples Athens to Stockholm Lisbon to Moscow,Von London bis Neapel, von Athen bis Stockholm, von Lissabon bis Moskau. Train Birds (1998)
All part of the great fall line-up on "Who Gives a Rat's Ass" Thursdays.Alles Teil des tollen Herbstprogramms unserer "Scheiß" -Donnerstage. BASEketball (1998)
Let me get straight to the point, Don.Ich will gleich zur Sache kommen, DonBASEketball (1998)
May I call you Don?Darf ich Sie Don nennen? BASEketball (1998)
Congratulations, Don, this is gonna change your life.Meinen Glückwunsch, Don, das wird Ihr Leben verändern. BASEketball (1998)
London, Paris, Athens, Rome Belfast, Beirut.London, Paris, Athen, Rom,... ..Belfast, Beirut. The Siege (1998)
Suffering cats !Schlag mich der Donner! Shakespeare in Love (1998)
Done by (c) dcd / November 2011Done by (c) dCd / November 2011 Girl (1998)
-Did she get back about Thursday?Hat sie Donnerstag bestätigt? - Donnerstag? High Art (1998)
-Thursday? Lunch on Thursday.- Das Mittagessen am Donnerstag. High Art (1998)
They really want to meet with you. They want to take you to lunch on Thursday.Sie würden dich gern sehen und laden dich Donnerstag zum Mittagessen ein. High Art (1998)
Something that forces them to peak, then break, then roll.Etwas, das sie zwingt anzusteigen, zu brechen und runter zu donnern. In God's Hands (1998)
Frosty the Snowman Had to hurry on his way But he waved goodbyeFrosty the Snowman had to hurry on his way but he waved good-bye saying "Don 't you cry I'll be back again some--" Jack Frost (1998)
Welcome to London.Willkommen in LondonPocahontas 2: Journey to a New World (1998)
The day begins in London townIn London stehen alle auf Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
What a day in London Come and see who's hereEin Tag in London, alle sind schon da Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
For bed and board in London townFür unseren Platz in London hier Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
What a day in London Everything's for saleEin Tag in London, alles wird verkauft Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
In London people seem to come in every shape and sizeIn London sind So viele bunte Menschen unterwegs Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
London is everything I've heard and moreLondon ist mehr, als ich erwartet hab Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
London is nothing like I've seen beforeLondon ist eine wunderbare Stadt Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
- We'll rue this day, you wait and see- Ganz London wird es bald bereu'n Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
London's as busy as a hive of beesLondon hat Bäume, die sind königlich Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
What a day in London Nothing strange at allEin Tag in London Heut' ist etwas los Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
What a day in London History was madeEin Tag in London Weltgeschichte hier Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
Well, perhaps one day you'll return to London.Vielleicht siehst du London eines Tages wieder. Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
Well, perhaps one day we'll return to London.Vielleicht werden wir London eines Tages wiedersehen. Pocahontas 2: Journey to a New World (1998)
[Thunder](Donnergrollen) St. Ives (1998)
In the meantime, the search continues for Michael McDonald... the proprietor of this gas station where she was last seen.Unvermindert sucht man weiter nach dem Tankstelleninhaber McDonnell. Urban Legend (1998)
Joy, I'm so sorry I have to take this, it's London.Joy, tut mir wirklich leid, aber ich muss den Anruf annehmen, ist aus LondonHappiness (1998)
It's an orchestra, Derek, not a Clapham omnibus.Wir fahren nicht zum Vergnügen nach LondonHilary and Jackie (1998)
You going back to London?Fahren Sie nach London zurück? Hilary and Jackie (1998)
If it were London... no, of course you should do it.Wenn es London wäre, dann... Hilary and Jackie (1998)
The cellist Jacqueline Du Pré has died at her London home. Jacqueline Du Pré... oh, god.Die Cellistin Jacqueline du Pré ist im Alter von 42 Jahren in ihrer Londoner Wohnung gestorben. Hilary and Jackie (1998)
With our contacts with the Teamsters will the money will flow.- Sammy, da will dich einer sprechen. Ach, ja? Hält er sich für Don Juan? Witness to the Mob (1998)
Very good.Ungefähr zu dieser Zeit begann man, ihn den schmucken Don zu nennen. Witness to the Mob (1998)
That was Sammy. You're kidding.Von da an nannte ihn jeder den Teflon-DonWitness to the Mob (1998)
They should be happy if he will for murder every three months receives.Dieser Tag markiert einen Meilenstein im Kampf gegen das Verbrechen. Das Teflon ist weg und der Don ist über und über mit Schmutz besudelt. Witness to the Mob (1998)
London's full of these dead spaces. Above restaurants or shops. Whole buildings.In London stehen viele solcher Räume leer, über Restaurants, Läden, alten Gebäuden. Following (1998)
/Stop it- Donnerwetter, das tut gut. Serial Lover (1998)
Oh, yeah, here we are. "Marie Samuels. " That's an interesting alias.Also. "Marie Samuels." Interessantes Pseudonym. Psycho (1998)
- Well I've got something for you, in London I mean.In London, meine ich. Croupier (1998)
- First visit to London?Ihr erster Besuch in LondonCroupier (1998)
- Long time no see, Arthur Dong.- Lange nicht gesehen, Arthur Dong. Another Meltdown (1998)
- Are you Officer Dong?- Sind Sie Officer Dong? Another Meltdown (1998)
- I'm looking for Officer Dong.- Ich suche Officer Dong. Another Meltdown (1998)
Officer Dong, welcome to Lavernia.Officer Dong, willkommen in Lavernien. Another Meltdown (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donAbandon a city to a conqueror.
donAbandoning that plan can't be helped.
donAbandon law for art.
donAbandon ship!
donAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
donAbove all, don't tell a lie.
donA child has the problem which parents don't know.
donA couch potato is something that I don't want to be.
donActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
donAdmitting what you say, I don't like the way you say it.
donAdvances in science don't always benefit humanity.
donA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
donAfter all is said and done, he was a first-rate novelist.
donAfter all we had done, he was still ungrateful.
donAfter he had done his homework, he watched TV.
donAfter he left school, he went to London.
donAfter I had done my homework, I went to bed.
donAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
donA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.
donAlcohol has done great mischief to his body.
donAll hands, abandon ship!
donAll my homework is done.
donAll right, do it your own way, but don't blame me if you fail.
donAll these notions I have long since abandoned.
donAll those who made the grade in entering that school could not have done so only by cramming.
donAlmost all people don't think that we are sisters.
donAlmost all the work is done now.
donAlmost everything that is great has been done by youth.
donA lot of jobs are done by computers.
donA lot of people look up to you. Don't let them down.
donAlso, those of you who don't have the chance to wear a 'kimono', go for it and wear one!
donAlthough I don't think Sara is the sort of girl to bear grudges.
donAlthough teachers give a lot of advice, students don't always take it.
donAmericans, in general, don't like to dress up.
donAnd it seems they don't have the slightest intent of coming back so ...
donAnd when I've gone, don't tell him I'm dead.
donAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
donAnyhow, don't make me one.
donAnyway I don't like it.
donAre you done with that magazine?
donAre you done with the paper?
donAre you sure you don't want to use the toilet before you go?
donAs a rule, I don't drink coffee.
donAs a rule, we don't allow smoking.
donA severe typhoon has done much damage to property.
donAs far as I am concerned, I don't think it true.
donAs far as I know, no one has ever done it.
donAs for me, I don't trust him at all.
donAs for me, I don't want to go out.
donAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ    [N] excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
พึงกระทำ    [V] should be done, See also: ought to be done, Syn. ควรกระทำ, พึงปฏิบัติ, ควรปฏิบัติ, Example: การกระทำเช่นนี้มิใช่วิสัยที่บริษัททางการค้าทั้งหลายพึงกระทำ
สมทบทุน    [V] join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
ชั่งแม่ง    [V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งแม่งมัน มันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ, Thai definition: ปล่อยไปโดยไม่สนใจ
ชั่งหัวมัน    [V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน, Thai definition: มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป
เลิกกัน [V] terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
ดีมาก    [ADJ] excellent, See also: well-done, outstanding, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน, Thai definition: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
ยกโทษให้    [V] forgive, See also: pardon, excuse, Syn. ยกโทษ, Example: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด
ร้าง    [V] be deserted, See also: be abandoned, be unoccupied, be desolate, be disused, Syn. ว่างเปล่า, Example: ศาลเจ้าต้นกร่าง ปัจจุบันนี้ร้างไปแล้ว, Thai definition: ปราศจากผู้คน
ร้าง    [ADJ] deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
เสร็จสิ้น [V] end, See also: finish, come to an end, terminate, be completed, be done, be over, conclude, Syn. เสร็จ, สำเร็จ, จบสิ้น, Example: พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้
อย่า    [AUX] do not, See also: don't, never, Example: เวลาซื้อของอย่าเชื่อผู้ขาย ร้อยทั้งร้อยเขาต้องบอกว่าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้, Thai definition: คำประกอบกริยาบอกความห้ามหรือไม่ยอมให้ทำการต่างๆ
อ้อ    [N] reed grass, See also: Arundo donax Linn., Syn. ต้นอ้อ, Example: ใกล้ถนนมีคูน้ำดูเหมือนเป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง มีต้นอ้อขึ้นอยู่ประปราย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Arundo donax Linn. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอในที่ชื้นแฉะ ลำต้นแข็งเป็นปล้อง ข้างในกลวง
ละทิ้ง    [V] leave, See also: abandon, forsake, strand, Syn. ทอดทิ้ง, Ant. เอาใจใส่, ดูแล, Example: ซึ่งการที่สามีละทิ้งภรรยาเป็นภาระแก่สังคมอย่างมาก, Thai definition: ทิ้งไว้ไม่กลับมาเกี่ยวข้องอีก
สละ    [V] leave, See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off, Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, Example: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
สวม    [V] wear, See also: be dressed in, have on, put on, don, Syn. นุ่ง, ใส่, Ant. ถอด, Example: เพชฌฆาตทั้งห้าคนสวมสูทสีดำไว้ทุกข์
สวมใส่    [V] wear, See also: be dressed in, have on, put on, don, Syn. สวม, ใส่, Ant. ถอด, Example: ชุดสีกากีที่เขาสวมใส่ บัดนี้มันไม่สง่าและไร้ราศี
สุก    [ADJ] cooked, See also: done, Ant. ดิบ, Example: เราไปซื้อเป็ดย่างสักครึ่งตัวเพื่อรับประทานกับข้าวสุก, Thai definition: อาหารที่ผ่านการแปรสภาพด้วยความร้อน
เหงาใจ [V] feel lonely, See also: be lonesome, be friendless, be forlorn, be abandoned, Syn. เหงาหงอย, Example: พ่อรู้สึกเหงาใจมากเวลาแม่ไม่อยู่
ให้อภัย [V] forgive, See also: excuse, condone, pardon, Syn. ยกโทษ, Example: แม้วัยรุ่นจะทำพลาดพลั้งไปบ้างสังคมมักจะให้อภัยเพราะสังคมถือว่ายังเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน, Thai definition: ยกโทษให้, ไม่ถือโทษ
อภัย    [V] pardon, See also: forgive, exonerate, Syn. ยกโทษ, Example: ผมโกรธเขามากและไม่คิดจะอภัยให้
อโหสิ    [V] forgive, See also: pardon, exonerate, Syn. ให้อภัย, Example: ฉันไม่มีวันที่จะอโหสิให้กับเขา, Thai definition: เลิกแล้วต่อกัน
อโหสิ    [N] forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
เพลีย [V] be tired, See also: be exhausted, be weary, be fatigued, be done up, run down, Syn. อ่อนเปลี้ย, เหนื่อยอ่อน, ล้า, Example: พ่อคงเพลียมาก กลับมาก็นอนเลยไม่กินข้าว, Thai definition: อ่อนแรงลง, ถอยกำลังลง
เกม    [V] be over, See also: be done, be finished, be ended, Syn. จบ, สิ้นสุด, Example: เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก็เป็นอันว่าเรื่องนี้เกมได้แล้ว, Notes: (อังกฤษ), (ปาก)
ขออภัย    [V] apologize, See also: make an apology, ask for forgiveness, ask for pardon, Syn. ขอโทษ, ขอประทานโทษ, Ant. ให้อภัย, Example: ผมต้องขออภัยแขกผู้มีเกียรติที่มาไม่ทันเวลาที่นัดกันไว้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ
คาราคาซัง    [V] be unfinished, See also: be undone, be pending, be incomplete, Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่, Example: ในเรื่องปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ปัจจุบันนี้ก็ยังคาราคาซังอยู่, Thai definition: ยังไม่เสร็จ, ยังไม่แล้ว
คาราคาซัง    [ADJ] unfinished, See also: undone, pending, be incomplete, Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่, Example: ผู้บริหารในกรมการศาสนาเองก็รู้ดีว่า ไม่มีหนทางที่จะแก้ปัญหาคาราคาซังนี้ได้, Thai definition: ยังไม่เสร็จ, ยังไม่แล้ว
ค้าง    [V] be unfinished, See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone, Syn. หยุด, ชะงัก, Example: เด็กเริ่มเรียนกฎเกณฑ์ตรรกวิทยาของเรื่องกาลเวลา สถานที่ สาเหตุและผลลัพธ์ที่ค้างเอาไว้, Thai definition: ยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด
ค้างเติ่ง    [V] be unfinished, See also: be unsettled, be incomplete, be undone, Example: น่าสังเกตว่าบรรดาเทวสถานส่วนใหญ่สร้างไม่เสร็จมีรอยแกะที่ยังค้างเติ่งอยู่มากมาย, Thai definition: ชะงักงันอยู่, ไม่สำเร็จลุล่วงไปได้
คาถาพัน    [N] the deliverance of the series of 1000 chapters of Wetsondon in Pali, Example: วัดจะจัดสวดคาถาพันราวๆ เดือนสิบเอ็ด, Thai definition: บทประพันธ์เรื่องมหาเวสสันดรที่แต่งเป็นคาถาภาษาบาลีล้วนๆพันบท เมื่อนำมาเทศน์ให้ครบจึงเรียกว่า เทศน์คาถาพัน
ลา    [N] donkey, Example: ลาตัวนี้เชื่องมากยอมให้เด็กๆ ลูบหัวเล่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus asinus ในวงศ์ Equidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับม้า รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
เงินบริจาค    [N] donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ปล่อยปละละเลย    [V] neglect, See also: abandon, leave, be careless, Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, Example: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ, Thai definition: ไม่เอาใจใส่
ปล่อยเกาะ    [V] leave, See also: abandon, forsake, Syn. ลอยแพ, ละทิ้ง, Example: ชาวบ้านเหมือนโดนปล่อยเกาะในหน้าฝนเพราะเสบียงอาหารขาดแคลน, Thai definition: ปล่อยให้ตกอยู่ในที่ลำบาก หรือในสถานการณ์ที่ลำบากเพียงลำพัง, Notes: (ปาก)
ปี่แก้ว    [N] kind of small poisonous snake, See also: oligodon cyclurus, simotes cylurus, Syn. งูปี่แก้ว, Example: เจ้าหน้าที่จากสถานเสาวภารีบมาดูอาการผู้ป่วยที่ถูกงูปี่แก้วกัด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูขนาดเล็กในสกุล Oligodon วงศ์ Colubridae หัวหลิมเล็ก คอโต หางสั้น อาศัยอยู่ตามซอกหินซอกดิน หากินตามพื้นดิน ไม่ขึ้นต้นไม้
ผู้บริจาค    [N] donator, See also: donor, giver, contributor, sponsor, Syn. ผู้ให้, ผู้สงเคราะห์, Ant. ผู้รับบริจาค, Example: ผู้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทขึ้นไปจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่กำแพงตึก, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
ผู้ให้    [N] giver, See also: donor, supplier, sponsor, contributor, Syn. ผู้บริจาค, ผู้อุทิศ, ผู้เสียสละ, Ant. ผู้รับ, Example: พ่อแม่คือผู้ให้เสมอ ถึงแม้ลูกจะเติบโต ปีกกล้าขาแข็งแล้วก็ตาม, Count unit: คน, Thai definition: ยกหรือมอบสิ่งที่เป็นของตนแก่ผู้อื่น
พิสัช    [V] discard, See also: abandon, Syn. สละ, ทิ้ง
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว    [N] monocotyledon, Example: หนอนชอบกินใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่น หญ้า ปาล์ม ขิงข่า เป็นต้น, Thai definition: พืชตระกูลที่มีเมล็ดให้ใบแรกใบเดียว
เปิดหมวกลา [V] stop, See also: cease, abandon, quit, terminate, Syn. เลิกรา, เลิกล้ม, ล้างมือ, วางมือ, Example: พวกเขาเปิดหมวกลากันไปหมด
เปิดหมวกลา [V] give up, See also: abolish, abandon, quit, stop, Syn. เลิกรา, ล้างรา, เลิกล้ม, Example: โครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงเพราะผู้ร่วมโครงการเปิดหมวกลากันไปหมด, Thai definition: ไม่ดำเนินการต่อไปอีกแล้ว
ผละ    [V] leave, See also: part with, desert, separate, forsake, repel, abandon, Syn. ละ, ทิ้ง, จาก, Example: ทุกคนต่างร้องด้วยความตกใจและผละถอย, Thai definition: แยกหรือละทิ้งไปโดยกะทันหัน
เรดอน [N] radon, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 86 สัญลักษณ์ Rn เป็นแก๊สกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติ ลักษณะเป็นแก๊สเฉื่อย, Notes: (อังกฤษ)
เริด [V] be unfinished, See also: abandon half-way, Syn. ค้างอยู่, Example: เขาแหงนหน้าเริด อ้าปากกว้าง จนน้ำลาย ที่ไหลย้อยออกมากระเซ็น, Thai definition: ค้างอยู่
เริด [V] part, See also: abandon, forsaken, separate, Syn. เริดร้าง, Thai definition: จาก หรือพรากไปกลางคัน
เริดร้าง [V] leave, See also: abandon, forsake, Syn. ละทิ้ง, ทิ้งไป
แรมรา [V] leave, See also: abandon, be separated, depart, Syn. เริดร้าง
โรคปริทันต์ [N] periodontitis
ลอยแพ    [V] lay off, See also: abandon, dismiss, sack, Example: เจ้าของบริษัทลอยแพคนงานเพราะกิจการขาดทุน, Thai definition: ให้ออกจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty   FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ใบเลี้ยง[n.] (bailīeng) EN: cotyledon ; seed leaf   FR: cotylédon [m]
ใบเลี้ยงคู่[n.] (bailīeng khū) EN: dicotyledon   
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead   FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation   FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog   FR: celui que l'on donne perdant
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōhit) EN: donate blood   FR: donner son sang
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชเรียน[v. exp.] (būat rīen) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood   FR: être ordon
ฉนาก[n.] (chanāk) EN: sawfish   FR: espadon [m] ; poisson-scie [m]
ช่างซ่อมรองเท้า[n. exp.] (chang sǿm røngthāo) EN: shoemaker   FR: cordonnier [m]
ช่างตัดรองเท้า[n.] (chang tat røngthāo) EN: shoemaker ; cobbler   FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ชนิดข้อมูล[n. exp.] (chanit khømūn) EN: data type   FR: type de données [m]
ชาวอินโดนีเซีย[n. prop.] (Chāo Indōnīsīa) EN: Indonesian   FR: Indonésien [m]
ช่วยบอกที[v. exp.] (chūay bøk thī) FR: donner des explications
ชุมชนแออัด[n.] (chumchon aē-at) EN: slum   FR: bidonville [m]
ได้แล้ว[v. exp.] (dāi laēo) EN: it is done ; I am done ; it has happened   FR: ça y est
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดาต้า[n.] (dātā) EN: data   FR: données [fpl]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กเก็บตก[n. exp.] (dek keptok) FR: enfant abandonné [m]
ดีเอโก้ มาราโดน่า[n. prop.] (Dīekō Mārādōnā) EN: Diego Maradona   FR: Diego Maradona
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great   FR: excellent ; remarquable
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip   FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
โดนัท[n.] (dōnat) EN: doughnut = donut (Am.)   FR: beignet [m] ; pet-de-nonne [m]
โดนาเตลโล[n. exp.] (Dōnātēllō) EN: Donatello   FR: Donatello
ดอน โจวันนี[n. prop.] (Døn Jōwannī) EN: Don Giovanni   FR: Don Giovanni
ดอนเมือง[n. prop.] (Døn Meūang) EN: Don Muang   FR: Don Muang
ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ [n. exp.] (dønyā Khwīn Sirikit) EN: Dona ; Queen Sirikit Dona   
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew   FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DON    D AA1 N
ADON    AA0 D AO1 N
DONS    D AA1 N Z
DONE    D AH1 N
DONA    D OW1 N AH0
DONN    D AA1 N
DONG    D AO1 NG
DONG    D AO1 NG G
HUDON    HH UW1 D AH0 N
DONIS    D OW1 N IH2 S
DONUT    D OW1 N AH2 T
IDONA    AH0 D OW1 N AH0
DONOR    D OW1 N ER0
RADON    R EY1 D AA2 N
DONES    D AH1 N Z
DONEY    D AA1 N IY0
DONIA    D OW1 N IY0 AH0
DON'T    D OW1 N T
DONDE    D AA1 N D
DONAR    D AA1 N ER0
DONNY    D AA1 N IY0
DONAT    D OW1 N AH0 T
YADON    Y AE1 D AH0 N
ELDON    EH0 L D AA1 N
DONNA    D AA1 N AH0
SIDON    S AY1 D AH0 N
OXDON    AA1 K S D AA2 N
LYDON    L IH1 D AH0 N
DON'S    D AA1 N Z
DON'T    D OW1 N
DONER    D AO1 N ER0
DONZE    D AA1 N Z
DONNE    D AH1 N
DONLON    D AA1 N L AH0 N
ZEDONG    Z IY2 D AH2 NG
DONLAN    D AA1 N L AH0 N
DONLEY    D AA1 N L IY0
DONICA    D AA1 N IH0 K AH0
DONKEY    D AA1 NG K IY0
BELDON    B EH1 L D AH0 N
BARDON    B AA0 R D AO1 N
AVEDON    AE1 V EH0 D AA0 N
BOGDON    B AA1 G D AH0 N
DON'TS    D OW1 N T S
DONAHO    D OW0 N AA1 HH OW0
DONGEN    D AO1 NG G AH0 N
DON'TS    D OW1 N S
DONLIN    D AA1 N L IH2 N
DONATO    D AH0 N AA1 T OW0
BOLDON    B OW1 L D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Don    (n) (d o1 n)
don    (v) (d o1 n)
Dont    (n) (d ou1 n t)
done    (v) (d uh n)
dons    (v) (d o1 n z)
don't    (v) (d ou n t)
donor    (n) (d ou1 n @ r)
Donuts    (n) (d ou1 n uh t s)
Boldon    (n) (b o1 l d @ n)
Bordon    (n) (b oo1 d @ n)
Donald    (n) (d o1 n l d)
Gordon    (n) (g oo1 d n)
London    (n) (l uh1 n d @ n)
Maldon    (n) (m o1 l d n)
cordon    (v) (k oo1 d n)
donate    (v) (d ou1 n ei1 t)
donjon    (n) (d o1 n jh @ n)
donkey    (n) (d o1 ng k ii)
donned    (v) (d o1 n d)
donors    (n) (d ou1 n @ z)
pardon    (v) (p aa1 d n)
redone    (v) (r ii2 d uh1 n)
tendon    (n) (t e1 n d @ n)
undone    (v) (uh1 n d uh1 n)
Donahue    (n) (d o1 n @ h y uu)
Croydon    (n) (k r oi1 d @ n)
Donegal    (n) (d o1 n i g oo l)
Donetsk    (n) (d @1 n e1 t s k)
Madonna    (n) (m @1 d o1 n @)
Shildon    (n) (sh i1 l d n)
Swindon    (n) (s w i1 n d @ n)
abandon    (v) (@1 b a1 n d @ n)
condone    (v) (k @1 n d ou1 n)
cordons    (v) (k oo1 d n z)
donated    (v) (d ou1 n ei1 t i d)
donates    (v) (d ou1 n ei1 t s)
donjons    (n) (d o1 n jh @ n z)
donkeys    (n) (d o1 ng k i z)
donning    (v) (d o1 n i ng)
donnish    (j) (d o1 n i sh)
outdone    (v) (au1 t d uh1 n)
pardons    (v) (p aa1 d n z)
tendons    (n) (t e1 n d @ n z)
McDonald    (n) (m @ k d o1 n @ l d)
Donoghue    (n) (d o1 n @ h y uu)
Sarandon    (n) (s @ r a1 n d @ n)
Abingdon    (n) (a1 b i ng d @ n)
Basildon    (n) (b a1 z i l d @ n)
Clevedon    (n) (k l ii1 v d @ n)
Londoner    (n) (l uh1 n d @ n @ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
鈍角[どんかく, donkaku] (n) มุมป้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どんな[どんな, donna] อย่างไหน แบบไหน
ロンドン[ろんどん, rondon, rondon , rondon] (n ) ลอนดอน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: บริจาค English: to donate
諦める[あきらめる, akirameru] Thai: เลิกรา English: to abandon
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation

German-Thai: Longdo Dictionary
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abort {m}; Abtritt {m}; Latrine {f}; Donnerbalken {m}; Plumpsklo {n} [ugs.]privy [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung {f}abandonment of service [Add to Longdo]
Achillessehne {f} [anat.]Achilles' tendon [Add to Longdo]
Ankerzugglied {n}anchoring tendon [Add to Longdo]
Anspruch {m}; Anrecht {n}; Recht {n} | Ansprüche {pl} | verjährter Anspruch | abhängiger Anspruch | unabhängiger Anspruch | Anspruch geltend machen; Forderung geltend machen | Anspruch anerkennen | Ansprüche anmelden | Anspruch aufgeben | Anspruch erheben aufclaim | claims | outlawed claim | dependent claim | independent claim | to assert a claim | to admit a claim | to stake out a claim | to abandon a claim | to lay claim to [Add to Longdo]
Aufgabe {f}; Verzicht {m}; Preisgabe {f}abandonment [Add to Longdo]
Beschenkte {m,f}; Beschenkter; Empfänger eines Geschenkesdonee [Add to Longdo]
Blitz {m} mit Donnerschlag | Blitze {pl}thunderbolt | thunderbolts [Add to Longdo]
Blutspender {m}blood donor [Add to Longdo]
Blutspendewesen {n}blood donor service [Add to Longdo]
Blutspendezentrale {f}blood donor centre [Add to Longdo]
Chalcedon {m} [min.]chalcedony; calcedony [Add to Longdo]
Diva {f}; Operndiva {f} | Diven {pl}diva; prima donna | divas [Add to Longdo]
Don Juan {m}Don Juan [Add to Longdo]
Donator {m}; Spender {m}donator; donor [Add to Longdo]
Donner {m}thunder [Add to Longdo]
Donnerbüchse {f}blunderbuss [Add to Longdo]
Donnerschlag {m}peal of thunder [Add to Longdo]
Donnerschlag {m} | Donnerschläge {pl}thunderclap | thunderclaps [Add to Longdo]
Donnerstag {m}Thursday [Add to Longdo]
Donnerstimme {f} | Donnerstimmen {pl}thundering voice | thundering voices [Add to Longdo]
Donnervogel {m} (Mythologie)thunderbird [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}golly [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}gosh [Add to Longdo]
Dröhnen {n}; Donner {m}; Brausen {n}boom [Add to Longdo]
Entscheidungskampf {m}armageddon [Add to Longdo]
Erntedankfest (4. Donnerstag im November) [relig.]Thanksgiving (Day) [Am.] [Add to Longdo]
Familie {f} | Familien {pl} | eine Famile mit drei Personen | eine Familie unterhalten | eine Familie ernähren | seine Familie verlassen | in der Familie liegen | Familie, in der Kinder von den Großeltern erzogen werdenfamily | families | a family of three | to keep a family | to support a family | to abandon one's family | to run in the family | skip-generation family [Add to Longdo]
Geber {m}; Stifter {m}; Spender {m}donor [Add to Longdo]
Geldgeschenk {n}; Schenkung {f}donation [Add to Longdo]
Genussucht {f}hedonism [Add to Longdo]
Gründonnerstag {m}Maundy Thursday; Holy Thursday [Am.] [Add to Longdo]
Hedonist {m} | Hedonisten {pl}hedonist | hedonists [Add to Longdo]
Kette {f}; Spalier {n}cordon [Add to Longdo]
Klagerücknahme {f}abandonment of action [Add to Longdo]
Kopierschutzstecker {m}; Dongle {m} [comp.]dongle [Add to Longdo]
Kordon {m}cordon [Add to Longdo]
Latrine {f}; Donnerbalken {m}; Plumpsklo {n} [ugs.]; Scheißhaus {n} [ugs.]privy; out-house; outhouse; jakes {pl}; shithouse [coll.]; two-holer [Add to Longdo]
Lebenskünstler {m}hedonist [Add to Longdo]
Lebenskunst {f}hedonism [Add to Longdo]
Liebste {m,f}; Liebsterdonah [Add to Longdo]
Londoner {m} | Londoner {pl}cockney | cockneys [Add to Longdo]
in der Londoner Citywithin the sound of Bowbell [coll.] [Add to Longdo]
Mauerkranz {m}; Mauersims {m}cordon [Add to Longdo]
Messer {n} | Messer {pl} | Messer mit Wellenschliff | Messer aus Malaysia und Indonesienknife | knives | serrated knife | parang [Add to Longdo]
Methadon {n} [chem.]methadone [Add to Longdo]
Niedergangsphase {f}abandonment stage [Add to Longdo]
Nierenspender {m}kidney donor [Add to Longdo]
Optionsaufgabe {f}abandonment of option [Add to Longdo]
Organspender {m}organ donor [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,

Japanese-English: EDICT Dictionary
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
ああしろこうしろ[, aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
うどん粉;饂飩粉[うどんこ, udonko] (n) udon flour (wheat flour) [Add to Longdo]
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi) [Add to Longdo]
おいどん[, oidon] (n) (Kagoshima dialect) I; me [Add to Longdo]
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
お見逃しなく[おみのがしなく, ominogashinaku] (exp) Don't miss it [Add to Longdo]
お構いなく;御構いなく[おかまいなく, okamainaku] (exp) (pol) please don't fuss over me [Add to Longdo]
お仕舞い(P);お終い;御仕舞い;御終い;お仕舞;御仕舞[おしまい, oshimai] (n) (uk) (pol) (See 仕舞い・1) the end; closing; being done for; (P) [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
こうすると[, kousuruto] (exp) having done this; if this is done; if it is done in this way; (P) [Add to Longdo]
こんがり[, kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
ごっこ[, gokko] (n-suf) something done together; game of make-believe [Add to Longdo]
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind [Add to Longdo]
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut) [Add to Longdo]
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
されなければならない[, sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[, zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off! [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
すまじき[, sumajiki] (adj-f) should not be done; must not be done [Add to Longdo]
ずどん[, zudon] (n,adv-to) thud; bang [Add to Longdo]
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile [Add to Longdo]
そうすると[, sousuruto] (exp) having done that; if that is done; if it is done in that way; (P) [Add to Longdo]
そうなんですけどねぇ[, sounandesukedonee] (exp) that may be so [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
どうかな[, doukana] (exp) (1) how about ...?; (2) I wonder; I don't know [Add to Longdo]
どうしたもの;どうしたもん[, doushitamono ; doushitamon] (exp) (col) what's up with; what's the deal with; what's to be done with [Add to Longdo]
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P) [Add to Longdo]
どう致しまして(P);如何致しまして[どういたしまして, douitashimashite] (int) (uk) you are welcome; don't mention it; not at all; my pleasure; (P) [Add to Longdo]
どないしたん[, donaishitan] (exp) (osb [Add to Longdo]
どなたか[, donataka] (n) (hon) (See 何方・どなた) someone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] feeling relief after the task is done [Add to Longdo]
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, / ] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
一杆进洞[yī gān jìn dòng, ㄧ ㄍㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] (golf) hole in one [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, ] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
一窍不通[yī qiào bù tōng, ㄧ ㄑㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] I don't understand a word (成语 saw); all Greek to me [Add to Longdo]
一类保护动物[yī lèi bǎo hù dòng wù, ㄧ ㄌㄟˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] class A protected animal [Add to Longdo]
三水县[Sān shuǐ xiàn, ㄙㄢ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanshui county in Guangdong [Add to Longdo]
三江侗族自治县[Sān jiāng dòng zú zì zhì xiàn, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanjiang Dongzu autonomous county in Guangxi [Add to Longdo]
上天入地[shàng tiān rù dì, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄖㄨˋ ㄉㄧˋ, ] lit. to go up to heaven or down to Hades; fig. whichever way, I don't care; to decide to go ahead without foreboding [Add to Longdo]
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue [Add to Longdo]
上海浦东发展银行[Shàng hǎi Pǔ dōng Fā zhǎn Yín háng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Shanghai Pudong Development Bank [Add to Longdo]
不以规矩,不能成方圆[bù yǐ guī ju, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄍㄨㄟ ㄐㄩ˙, bu4 neng2 cheng2 fang1 yuan2, / ] without rules, nothing can be done (成语 saw, from Mencius); one must follow some rules [Add to Longdo]
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]
不冻港[bù dòng gǎng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄤˇ, / ] ice-free port; open port [Add to Longdo]
不冻港口[bù dòng gǎng kǒu, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ, / ] ice-free port (refers to Vladivostok) [Add to Longdo]
不动[bù dòng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] motionless [Add to Longdo]
不动摇[bù dòng yáo, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧㄠˊ, / ] unmoved [Add to Longdo]
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate; immovable property; immovables [Add to Longdo]
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, / ] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid [Add to Longdo]
不动点[bù dòng diǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point (of a map in math.) [Add to Longdo]
不动点定理[bù dòng diǎn dìng lǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fixed point theorem (math.) [Add to Longdo]
不及物动词[bù jí wù dòng cí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] intransitive verb [Add to Longdo]
不太明白[bù tài míng bai, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, ] (question is) not completely clear; I don't get it [Add to Longdo]
不客气[bù kè qi, ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] you're welcome; impolite; rude; blunt; don't mention it [Add to Longdo]
不懂[bù dǒng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ, ] not to understand; cannot (see, hear, understand, as verb complement); incomprehension [Add to Longdo]
不懂装懂[bù dǒng zhuāng dǒng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄉㄨㄥˇ, / ] to pretend to understand when you don't [Add to Longdo]
不打不成相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship [Add to Longdo]
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord [Add to Longdo]
不敢当[bù gǎn dāng, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] lit. I dare not (accept the honor); fig. I don't deserve your praise; you flatter me [Add to Longdo]
不曾[bù céng, ㄅㄨˋ ㄘㄥˊ, ] never (have done sth) [Add to Longdo]
不用客气[bù yòng kè qi, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] You're welcome (that is, please don't thank me); There is no need to stand on ceremonies. [Add to Longdo]
不用谢[bù yòng xiè, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] You're welcome; Don't mention it [Add to Longdo]
不结盟运动[bù jié méng yùn dòng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄥˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] nonaligned movement [Add to Longdo]
不要[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, ] don't!; must not [Add to Longdo]
不谢[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] don't mention it; not at all [Add to Longdo]
不买账[bù mǎi zhàng, ㄅㄨˋ ㄇㄞˇ ㄓㄤˋ, / ] not to acknowledge sb as senior or superior; not to believe sth; don't buy it (slang) [Add to Longdo]
不送[bù sòng, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, ] don't bother to see me out [Add to Longdo]
不遑多让[bù huáng duō ràng, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄨㄛ ㄖㄤˋ, / ] (expr.) not to be outdone by; no worse than; in no way conceding to; lit. no time to concede much [Add to Longdo]
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely [Add to Longdo]
丢下[diū xià, ㄉㄧㄡ ㄒㄧㄚˋ, / ] to abandon [Add to Longdo]
丢弃[diū qì, ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, / ] discard; abandon [Add to Longdo]
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain [Add to Longdo]
中国移动通信[Zhōng guó yí dòng tōng xìn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] China Mobile (PRC state telecommunications company) [Add to Longdo]
中山[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, ] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place [Add to Longdo]
中山市[Zhōng shān shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to (Dr Sun Yat-Sen's birth-place) [Add to Longdo]
中山狼传[Zhōng shān láng zhuàn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄌㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] the fable of Mr Dongguo and the ungrateful Wolf by Ma Zhongxi 馬中錫|马中锡 [Add to Longdo]
中东[Zhōng dōng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ, / ] East China; Middle East [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードネーム[こーどねーむ, ko-done-mu] code name [Add to Longdo]
ヨードン[よーどん, yo-don] Yourdon [Add to Longdo]
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]
近似雑音[きんじざつおん, kinjizatsuon] pseudonoise (pn) [Add to Longdo]
近似雑音系列[きんじざつおんけいれつ, kinjizatsuonkeiretsu] pseudonoise sequence, pn sequence [Add to Longdo]
ノードネーム[のーどねーむ, no-done-mu] nodename [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] Genusssucht, Hedonismus [Add to Longdo]
匿名[とくめい, tokumei] Anonymitaet, Pseudonym [Add to Longdo]
[ごう, gou] NUMMER, PSEUDONYM [Add to Longdo]
土のう[どのう, donou] Sandsack [Add to Longdo]
愚鈍[ぐどん, gudon] Dummheit, Einfalt, Stumpfsinn [Add to Longdo]
晴曇[せいどん, seidon] wolkig_bis_heiter [Add to Longdo]
曇天[どんてん, donten] bewoelkter_Himmel [Add to Longdo]
木曜[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
木曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
殿[どの, dono] HALLE, PALAST, HERR [Add to Longdo]
殿[どの, dono] Feudalherr [Add to Longdo]
殿[どの, dono] -dono Herrn... [Add to Longdo]
毛沢東[もうたくとう, moutakutou] Mao Zedong (=Mao_Tse-tung) [Add to Longdo]
湯殿[ゆどの, yudono] Badezimmer, Baderaum [Add to Longdo]
迅雷[じんらい, jinrai] Donnerschlag [Add to Longdo]
鈍器[どんき, donki] stumpfer (als Waffe benutzter), Gegenstand [Add to Longdo]
鈍感[どんかん, donkan] gefuehllos, stumpf, dickfaellig [Add to Longdo]
鈍角[どんかく, donkaku] stumpfer_Winkel [Add to Longdo]
鈍重[どんじゅう, donjuu] dumm, traege, schwerfaellig [Add to Longdo]
[かみなり, kaminari] Donner, Gewitter [Add to Longdo]
雷鳴[らいめい, raimei] Donner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Don \Don\, v. t. [imp. & p. p. {Donned}; p. pr. & vb. n.
   {Donning}.] [Do + on; -- opposed to doff. See {Do}, v. t.,
   7.]
   To put on; to dress in; to invest one's self with.
   [1913 Webster]
 
      Should I don this robe and trouble you. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      At night, or in the rain,
      He dons a surcoat which he doffs at morn. --Emerson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Don \Don\ (d[o^]n), n. [Sp. don; akin to Pg. dom, It. donno; fr.
   L. dominus master. See {Dame}, and cf. {Domine}, {Dominie},
   {Domino}, {Dan}, {Dom}.]
   1. Sir; Mr; Signior; -- a title in Spain, formerly given to
    noblemen and gentlemen only, but now common to all
    classes.
    [1913 Webster]
 
       Don is used in Italy, though not so much as in
       Spain. France talks of Dom Calmet, England of Dan
       Lydgate.               --Oliphant.
    [1913 Webster]
 
   2. A grand personage, or one making pretension to
    consequence; especially, the head of a college, or one of
    the fellows at the English universities. [Univ. Cant] "The
    great dons of wit." --Dryden.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 don [dõ]
   gift; present
   dowry
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Don [dɔn]
   Don
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 don
 
 1. ''Bay'' anlamına gelen ispanyolca bir söz
 2. ispanya'nın ileri gelenlerinden, Don
 3. (ing), (k.dili.) üniversite öğretmeni.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 frot
 
 1. donma
 2. ayaz, don, kırağı
 3. soğuk davranış
 4. (argo) başarısızlık, muvaffakıyetsizlik
 5. dondurmak, kırağı tutmak
 6. şekerli bir karışımla kaplamak (pasta)
 7. donmak
 8. buz tutmak. frost line toprağın azami buz tutma derinliği.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 frosty
 
 1. don ve ayaz gibi soğuk
 2. buz tutmuş, don yemiş, kırağı düşmüş
 3. soğuk, mesafeli, cana yakın olmayan
 4. saçı ağarmış, kır saçlı. frostily çok soğuk bir şekilde. frostiness soğuk, don.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pants
 
 1. (çoğ.), (A.B.D.) pantolon
 2. don, külot.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Don [dɔn] (n) , s.(m )
   thu
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top