ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*deuteron*

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deuteron, -deuteron-
Possible hiragana form: *でうてろん*
English-Thai: Longdo Dictionary
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deuteronดิวเทอรอน, นิวเคลียสของดิวเทอเรียม [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"A fire is kindled in my anger, and shall burn into the lowest hell."Deuteronomy."เพราะมีไฟก่อขึ้นด้วยเหตุความกริ้วของเรานั้น /Nไฟก็ไหม้ลุกลามไปจนถึงก้นลึกของนรก" หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ Compulsion (2005)
Deuteronomy.พระราชบัญญัติ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Call Deuteronomy in, that's enough for today.Ruf Deuteronomy, es reicht für heute. Home from the Hill (1960)
How's Deuteronomy?Wie geht es Deuteronomy? Home from the Hill (1960)
I shall read from Deuteronomy. Chapter 1, Verse 1.Lesung aus dem Buch Deuteronomium 1 , 1 . Die! Die! My Darling! (1965)
what is your position on anti-deuterons?Miss Sherman, was ist Ihre Position in Sachen Antideuteronen? Torn Curtain (1966)
Matthias, son of Deuteronomy of Gath...Mathias, Sohn des Deuteronomium aus Gath... Life of Brian (1979)
A man missed a Bible question because he did not know what Deuteronomy was.Da wusste doch einer glatt nicht, was "Deuteronomium" ist! Running Scared (1986)
And very simply... when positively charged deuterons... are attracted to the palladium cathode... they cram together... and there are millions of them inside the cathode... getting closer and closer, and then they fuse... and they create energy in the form of helium.Ganz einfach... Werden positiv geladene Deuteronen von der Palladiumkathode angezogen, kleben sie aneinander. Millionen kommen zusammen und dann verschmelzen sie und erzeugen Energie in Form von Helium. The Saint (1997)
Old Deuteronomy?Old Deuteronomy? Cats (1998)
When Old Deuteronomy Just before dawn Through a silence you feel You could cut with a knife Announces the cat Who can now be rebornIn der Dämmerungsstille, die man fast schon hört, wird von Old Deuteronomy schließlich die Katze bestimmt, die wiedergeboren wird und ein neues Jellicle-Leben beginnt. Cats (1998)
I believe it is Old DeuteronomyIch glaube, es ist Old Deuteronomy. Cats (1998)
My mind may be wandering But I confess I believe it is Old DeuteronomyIch traue meinen Augen nicht, doch ich gesteh', dass ich glaube, es ist Old Deuteronomy. Cats (1998)
Old Deuteronomy's lived a long time He's a cat who has lived Many lives in succession He was famous in proverb And famous in rhymeOld Deuteronomy lebt schon sehr lang, man sagt, er lebte einige Leben sogar und er war schon berühmt in Gedicht und Gesang, bevor Queen Victoria gekrönt worden war. Cats (1998)
Old Deuteronomy's buried nine wives And more - I am tempted To say ninety-nineOld Deuteronomy hat seinerzeit neun Frauen gehabt oder waren es hundert mehr? Cats (1998)
My mind may be wandering But I confess I believe it is Old DeuteronomyIch trau' meinen Augen nicht, doch ich gesteh', dass ich glaube, es ist Old Deuteronomy. Cats (1998)
My mind may be wandering But I confess I believe it is Old DeuteronomyIch trau meinen Augen nicht, doch ich gesteh', dass ich glaube, es ist Old Deuteronomy. Cats (1998)
My mind may be wandering But I confess I believe it is Old DeuteronomyIch trau' meinen Augen nicht, doch ich gesteh', dass ich glaube, es ist Old Deuteronomy. Cats (1998)
My legs may be tottery And I must go slow And be careful Of Old DeuteronomyDie Beine sind tatterig, ich muss langsam machen, und passt auf den Old Deuteronomy auf. Cats (1998)
Old DeuteronomyOld Deuteronomy finden. Cats (1998)
Now Old Deuteronomy Just before dawn Through a silence you feel You could cut with a knifeIn der Dämmerungsstille, die man fast schon hört, wird von Old Deuteronomy schließlich die Katze bestimmt, die wiedergeboren wird, und ein neues Cats (1998)
What's a deuteron made up of?Woraus besteht ein DeuteronMe, Myself & Irene (2000)
I can't figure out the atomic mass of this motherfuckin' deuteron.Verdammt! Ich komm nicht auf die Atommasse von diesem DeuteronMe, Myself & Irene (2000)
Crazy for Deuteronomy. And then what?oder das Buch "Deuteronium". Will You Be My Lorelai Gilmore? (2007)
As long as it's not with a child or a donkey or a gibeonite, according to Deuteronomy.Solange es nicht mit einem Kind oder Esel ist, oder einem Gibeoniten, laut dem Deuteronomium. Saplings (2012)
I didn't sing. I read to him from Deuteronomy.Ich las ihm aus dem Deuteronomium vor. Head (2013)
Deuteronomy?Das Deuteronomium? Clown in the Dumps (2014)
Your father's favorite. Today's reading is from Deuteronomy, which I believe is the study of deuters.Heute lesen wir aus dem Deuteronomium, was ich glaube die Studie von Deuters ist. Clown in the Dumps (2014)
Deuteronomy, chapter 29, verse 23, tells us about your Promised Land.Deuteronomium, Kapitel 29, Vers 23 schildert dein gelobtes Land. Trust No Bitch (2015)
Genesis, exodus, Leviticus, numbers, deuteronomy, Joshua, judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 kings, 1 and 2 chron... no, it, uh ... it would be in the new testament.Genesis, Exodus, Levitikus, Zahlen, Deuteronomium, Josua, Richter, Ruth, 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige, Chron... nein, es... es wäre im Neuen Testament. 5:26 (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEUTERONS D UW1 T ER0 AA2 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氘核[dāo hé, ㄉㄠ ㄏㄜˊ, ] deuteron, #348,094 [Add to Longdo]
申命记[Shēn mìng jì, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Deuteronomy; the fifth book of Moses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デューテロン[, deyu-teron] (n) deuteron [Add to Longdo]
重陽子[じゅうようし, juuyoushi] (n) deuteron [Add to Longdo]
申命記[しんめいき, shinmeiki] (n) Deuteronomy (book of the Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  deuteron
      n 1: the nucleus of deuterium; consists of one proton and one
           neutron; used as a bombarding particle in accelerators

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top