Search result for

*curie*

(86 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: curie, -curie-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curie(คิว'รี) n. หน่วยกัมมันตภาพรังสี
megacurie(เมก'กะคิวรี่) n. หนึ่งล้านคูรี่,MCi,Mc

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
curie, Ciคูรี, หน่วยเดิมที่ใช้วัดกัมมันตภาพ 1 คูรี หมายถึง การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 3.7 x 1010 ครั้งต่อวินาที ซึ่งมาจากอัตราการสลายโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม หน่วยคูรีตั้งขึ้นตามชื่อของแมรี และปีแอร์ คูรี ผู้ค้นพบธาตุเรเดียม เมื่อ พ.ศ. 2441 ปัจจุบันใช้หน่วยเป็น เบ็กเคอเรล แทน โดย 1 คูรี เท่ากับ 3.7 x 1010 เบ็กเคอเรล [นิวเคลียร์]
Picocurie ปิโคคูรี
ปริมาณของสารกัมมันตรังสีที่มีกัมมันตภาพเท่า กับ 10-2 คูรี [สิ่งแวดล้อม]
curieคือ หน่วยเดิมที่วัดอัตราการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 คูรีหมายถึงการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี3.7x1010 ครั้งต่อวินาที หน่วยคูรีนี้มาจากการสลายตัวโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม ปัจจุบันใช้หน่วยเป็นเบ็กเคอเรล โดย 1 คูรี = 3.7x1010เบเคอเรล หน่วยคูรีนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่มารีคูรี ซึ่งเป็นผู้ค้นพบธาตุเรเดียมในปี พ.ศ. 2441 [พลังงาน]
Curieหน่วยคูรี,คิวรี,หน่วยคูรี่ [การแพทย์]
Microcurieไมโครคิวรี [การแพทย์]
Millicurieมิลลิคิวรี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's putting out 1800 curies of radiation.เขามีระดับรังสีสูงกว่า 1800 Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
- Radiation? - Curie levels are safe.ได้รับคลื่นรังสีไหม / ยังเป็นระดับที่ปลอดภัย Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
1800 curies of radiation.ระดับรังสี 1800 Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
This guy puts out 1,800 curies of radiation without ever coming in contact with nuclear material.หนุ่มคนนี้ปล่อยรังสี 1,800 คิวรี่ ทั้งๆที่ไม่เคยแม้แต่สัมผัสกับสารกัมมันตรังสี Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Madame Curie.แมรี่ คิวรี่ Enchanted (2007)
Um, Isaac Newton, Madame Curie and Niels Bohr.ไอแซ็ค นิวตัน มาดาม คูรี่ และนีลส์ บอห์ร The Guitarist Amplification (2009)
Hint: Madame Curie had her husband to help her.คำใช้ มาดาม คูรี่ มีสามีช่วย The Guitarist Amplification (2009)
Madame Curie should not be wearing a digital watch.แมรี่ คูรี่ ไม่ควรใส่นาฬิกาดิจิตอล The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Madame Curie died of radiation poisoning shortly after discovering radium.มาดามคิวรี่ ตายจากพิษกัมมันตรังสี ไม่นานหลังจากค้นพบเรเดียม Size Matters (2014)
Eight Curie.Acht Curie. - Wann gefährlich? First Spaceship on Venus (1960)
Curie-Sklodowska herself moved over 20 tons of uranium ore.Marie Curie hat eigenändig 20 Tonnen Uranerz geschleppt. Nine Days of One Year (1962)
Volta, Ampere, Curie - those were the names!Volta, Ampère oder Curie, das waren Namen! Nine Days of One Year (1962)
Now how can you tell?- Woher wollen Sie das wissen, Madame CurieDeath at Bargain Prices (1965)
But since 1906 when Madame Curie became a physics professor at the Sorbonne, there are more and more exceptions to the rule.Aber seit 1906, als Marie Curie Physikprofessorin an der Sorbonne wurde, erleben wir immer häufiger Ausnahmen von der Regel. Une étudiante d'aujourd'hui (1966)
Was Marie Curie reasonable?War Marie Curie vielleicht vernünftig? Wall of Flames: Part 1 (1966)
The Madame Curie of Wameru.Die Madame Curie von Wameru. Wall of Flames: Part 2 (1966)
Well, Madame Curie's dead, who else is there?Madame Curie ist leider tot, wer darf's sonst sein? Play It Again, Sam (1972)
- Yes, yes, we all recall Madame Curie... .. and Fulton's steamboat... and that imbecile who flew kites in the rain!Wir erinnern uns. Madame Curie, Fultons Dampfschiff... Der Schwachkopf, der bei Regen Drachen steigen ließ. Unidentified Flying Oddball (1979)
Jackie Curtie, Joey.- Jackie CurieRaging Bull (1980)
Ben Barka, Curiel, the Auriol killing?Ben Barka, Curiel, das Auriol-Massaker... Légitime violence (1982)
- No, that's no problem. It has to do with Curie's law.Es hat mit dem curieschen Gesetz zu tun. Hellfire (1985)
Curie's what?- Dem curieschen... Hellfire (1985)
- Curie's law? - Yeah.- Dem curieschen Gesetz. Hellfire (1985)
I think it's this Curie guy started the whole thing.Dieser Curie fing damit an. Sixteen Years and What Do You Get (1987)
You think that Newton played by the rules or Einstein or Madam Curie? [Phone Ringing] [Indistinct] I'm a pioneer.Glauben Sie, dass Newton, Einstein oder Curie nach Regeln gespielt haben? The Big Thaw (1987)
- Well, last time I saw Madame Curie she was licking squash off the highchair.- Nun, Madame Curie leckt gerade ihren Brei von ihrem Hochstuhl ab. Jingle Hell (1988)
Here's the Courier!Kauft "Curierul"! A Clod of Clay (1989)
The carrier?C'est curieux! The Third Floor Flat (1989)
Marie Curie was shy and had bad skin and damaged hair.Marie Curie auch, und sie hatte schlechte Haut und kaputtes Haar. Crazy People (1990)
Do you think Madame Curie would invite such comparisons?Denken Sie, Madame Curie lädt zu derartigen Vergleichen ein? Bram Stoker's Dracula (1992)
- You'll be just like Marie and Pierre Curie.Wie Marie und Pierre CurieMarge Gets a Job (1992)
It's the Curies!Die Curies! Marge Gets a Job (1992)
Alright. I'm Madame Curie.Na schön, ich bin Madame CurieRomeo Is Bleeding (1993)
And what did Madame Curie do?- Und was trieb Madame Curie so? Romeo Is Bleeding (1993)
Computer, access personal logs on Shuttlecraft Curie.Computer, Zugriff auf persönliches Logbuch des Shuttles CurieParallels (1993)
Computer, access personal logs on Shuttlecraft Curie.Computer, Zugriff auf persönliche Logbücher der CurieParallels (1993)
There is no log entry from the Shuttlecraft Curie for that stardate.Es gibt keine Logbucheintrag der Curie bei dieser Sternzeit. Parallels (1993)
We need your Shuttlecraft Curie.Wir brauchen lhr Shuttle CurieParallels (1993)
- A Borgia.Eine Borgia. Eine CurieBullets Over Broadway (1994)
Madame Curie.Madame CurieHow Bleen Was My Kelly (1995)
I mean, Madame Curie's not a hooker.Ich meine, Madame Curie ist keine Hure. How Bleen Was My Kelly (1995)
I still have to research Madame Curie but I don't know anything about "science."Ich muss Recherchen über Madame Curie betreiben... aber ich weiß nichts über Wissenskraft. How Bleen Was My Kelly (1995)
And just like Madame Curie I threw a bunch of cool, deadly chemicals together and I invented something.Und wie Madame Curie habe ich... ein paar coole, tödliche Chemikalien zusammengeschmissen... und etwas erfunden. How Bleen Was My Kelly (1995)
Hey, you guys, it's starting. My Madame Curie is on.Hey, Jungs, Madame Curie fängt an. How Bleen Was My Kelly (1995)
Madame Curie:Madame CurieHow Bleen Was My Kelly (1995)
C'est curieux.C'est curieux. Murder on the Links (1996)
- C'est curieux.C'est curieux. Murder on the Links (1996)
Look at me! I'm Chandler.Es ist ein curiette mariah. The One Where No One's Ready (1996)
Socrates, da Vinci, Lord Byron, T'Pau of Vulcan, Madame Curie-- dozens of the greats.Sokrates, da Vinci, Lord Byron, T'Pau von Vulkan, Madame CurieDarkling (1997)
Madam Curie-Sklodowska, or Glass-ska came from Poland.Madame Curie-Sklodowska also Glas-ska kam aus Polen. Cosy Dens (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curieIt was Marie Curie who discovered radium.
curieShe is another Madame Curie.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างสงสัย[adj.] (changsongsai) FR: curieux
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd   FR: original ; curieux ; particulier
คอกม้า[n.] (khøk mā) EN: stable   FR: écurie [f]
คนช่างสงสัย[n. exp.] (khon changsongsai) FR: esprit curieux [m] ; insatiable curieux [m]
ความเลินเล่อ[n.] (khwām loēnloē) EN: carelessness   FR: incurie [f]
ความเพิกเฉย[n.] (khwām phoēkchoēi) EN: neglect   FR: incurie [f]
ไม่อยากรู้อยากเห็น[adj.] (mai yāk rū yāk hen) FR: incurieux (lit.)
มารี คูรี[n. prop.] (Mārī Khūrī) FR: Marie Curie
สาระแน[adj.] (sāranaē) FR: curieux ; fouineur
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric   FR: curieux ; bizarre
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer   FR: curieux ; fantasque
อยากรู้[v.] (yāk rū) EN: eager to know ; be curious ; be studious   FR: être curieux
อยากรู้เกินไป[v.] (yāk rū koēnpai) FR: être trop curieux
อยากรู้อยากเห็น[adj.] (yāk rū yāk hen) EN: curious   FR: curieux ; indiscret

CMU English Pronouncing Dictionary
CURIE    K Y UH0 R IY1
CURIE    K Y UH1 R IY0
CURIEL    K Y UW1 R IY0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kuries {m}curies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キュリー[, kyuri-] (n) curie (unit of radioactivity); (P) [Add to Longdo]
キュリー温度[キュリーおんど, kyuri-ondo] (n) Curie temperature [Add to Longdo]
キュリー点[キュリーてん, kyuri-ten] (n) Curie point [Add to Longdo]
マイクロキューリー;マイクロキュリー[, maikurokyu-ri-; maikurokyuri-] (n) microcurie [Add to Longdo]
ミリキュリー[, mirikyuri-] (n) millicurie [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居里[jū lǐ, ㄐㄩ ㄌㄧˇ, / ] curie (Ci) [Add to Longdo]
居里夫人[Jū lǐ fū ren, ㄐㄩ ㄌㄧˇ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, / ] Maria Skłodowska-Curie or Marie Curie (1867-1934), double Nobel prize-winner in Physics 1903 and Chemistry 1911 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curie
   n 1: a unit of radioactivity equal to the amount of a
      radioactive isotope that decays at the rate of
      37,000,000,000 disintegrations per second [syn: {curie},
      {Ci}]
   2: French physicist; husband of Marie Curie (1859-1906) [syn:
     {Curie}, {Pierre Curie}]
   3: French chemist (born in Poland) who won two Nobel prizes; one
     (with her husband and Henri Becquerel) for research on
     radioactivity and another for her discovery of radium and
     polonium (1867-1934) [syn: {Curie}, {Marie Curie}, {Madame
     Curie}, {Marya Sklodowska}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top