Search result for

*concubine*

(69 entries)
(0.2874 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: concubine,-concubine-, *concubine*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concubine    [N] เมียน้อย, See also: ภรรยาน้อย, ภรรยาที่ไม่ได้สมรสด้วย, Syn. kept women, harlot, courtesan

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concubineภรรยานอกสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
concubineภริยาลับ, ภริยานอกสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concubine(คอง'คิวไบน์) n. หญิงที่อยู่กินกับผู้ชายโดยไม่ได้สมรส,อนุภรรยา,เมียน้อย,นางบำเรอ, See also: concubinage n. ดูconcubine concubinage n. ดูconcubine

English-Thai: Nontri Dictionary
concubine(n) เมียน้อย,นางสนม,นางบำเรอ,อนุภรรยา,ภรรยาลับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภรรยานอกสมรส    [N] illegal wife, See also: concubine, second wife, minor wife, Syn. ภรรยานอกกฎหมาย, Example: เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา, Count unit: คน
ภรรยาลับ    [N] mistress, See also: secret concubine, kept woman, Syn. เมียเก็บ, อีหนู, เมียน้อย, ภรรยาเก็บ, Example: เขามีภรรยาลับคอยปรนนิบัติอยู่ที่คอนโดหรูกลางกรุง, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยาแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้
ภรรยาน้อย    [N] minor wife, See also: concubine, lesser wife, second wife, Syn. เมียน้อย, Example: สภาพภรรยาน้อยของเขาไม่ต่างกับคนใช้เท่าไรนัก, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวงหรือไม่ได้จดทะเบียน
สนมเอก    [N] king's first concubine, See also: king's most favourite concubine, Example: ธิดาของพระเจ้าตากสินได้ถวายตัวเป็นพระสนมเอกของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, Count unit: องค์, Thai definition: พระสนมซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องยศประจำตำแหน่ง มีฐานะสูงสุดกว่าสนมทั่วไป
อีหนู    [N] mistress, See also: kept woman, fancy woman, concubine, Syn. ภรรยาน้อย, ภรรยาลับ, เมียน้อย, เมียลับ, Example: เขามี อีหนู ทำนองเมียน้อย หรือเมียเก็บคอยปรนนิบัติอยู่ในที่พำนัก, Count unit: คน
หม่อมห้าม    [N] king's plebeian concubine, Example: พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เข้าเฝ้าอาการประชวร รวมไปถึงเจ้าจอม, หม่อมห้าม, ขุนนางน้อยใหญ่, Count unit: คน, Thai definition: หญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้านาย, ใช้คำนำหน้านามว่า หม่อม
เจ้าจอม [N] king's concubine, See also: a minor wife of the king, Syn. พระสนม, Example: ในพระบรมมหาราชวังชั้นในมีสระให้เจ้าจอมและพระราชวงศ์ฝ่ายในแข่งเรือพายกัน, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งพระสนมวังหลวง
เจ้าจอมมารดา [N] king's concubine who gave birth to a prince, See also: royal mother, Example: เจ้าจอมมารดา ม.ร.ว.ย้อย ดิศรางกูรได้ปั้นตุ๊กตาชาววังถวายพระราชธิดา, Thai definition: เจ้าจอมที่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาแล้ว
นางบำเรอ    [N] concubine, See also: prostitute, partner, Syn. คู่ขา, Example: หล่อนเคยเป็นนางบำเรอให้กับเสี่ยใหญ่มาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ปรนเปรอเฉพาะชายคนใดคนหนึ่งในทางกามารมณ์โดยมิได้อยู่ในฐานะภรรยา
นางห้าม    [N] royal concubine, See also: prince's concubine, Syn. นางสนม, หม่อมห้าม, Example: เธอถูกเลือกเข้าไปเป็นนางห้ามอยู่ในวัง, Count unit: คน, Thai definition: หญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้านายที่ไม่ใช่สะใภ้หลวง
บ้านเล็ก    [N] mistress, See also: concubine, Syn. บ้านเล็กบ้านน้อย, เมียน้อย, Example: เขาต้องแบ่งการดูแลเอาใจใสและเงินทองให้บ้านเล็กด้วย, Thai definition: เรียกหญิงที่ผู้ชายต้องเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวง, Notes: (ปาก)
ประเทียบ    [N] king's concubine, See also: lady of the court, Syn. พระสนม, Example: คุณแดงคือประเทียบในกษัตริย์องค์นี้, Count unit: นาง, ท่าน
จอมมารดา    [N] king's concubines who has given birth to a child, Syn. เจ้าจอมมารดา, Thai definition: พระสนมที่มีพระโอรสหรือพระธิดาแล้ว, พระสนมที่มีพระองค์เจ้าแล้ว
เมียเก็บ [N] concubine, See also: mistress, Syn. เมียน้อย, นางบำเรอ, ชู้, อีหนู, ภรรยาลับ, เมียลับ, Example: เธอเป็นเมียเก็บของเจ้าพ่อคนหนึ่ง
นางสนม    [N] concubine of the king, See also: female attendant of the royal court, a mistress of the king, a member of the royal harem, Syn. นางสนมกำนัล, Example: นางนพมาศซึ่งเป็นนางสนมของพระร่วงได้เป็นผู้คิดอ่านทำกระทงถวายเป็นรูปดอกบัวและรูปต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: เรียกบาทบริจาริกาที่รับใช้ใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์, Notes: (โบราณ)
นางสนม    [N] concubine of the king, See also: female attendant of the royal court, a mistress of the king, a member of the royal harem, Syn. นางสนมกำนัล, Example: นางนพมาศซึ่งเป็นนางสนมของพระร่วงได้เป็นผู้คิดอ่านทำกระทงถวายเป็นรูปดอกบัวและรูปต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: เรียกบาทบริจาริกาที่รับใช้ใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์, Notes: (โบราณ)
นางสนม    [N] concubine of the king, See also: female attendant of the royal court, a mistress of the king, a member of the royal harem, Syn. นางสนมกำนัล, Example: นางนพมาศซึ่งเป็นนางสนมของพระร่วงได้เป็นผู้คิดอ่านทำกระทงถวายเป็นรูปดอกบัวและรูปต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: เรียกบาทบริจาริกาที่รับใช้ใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมียเก็บ[n. exp.] (mīa kep) EN: mistress ; concubine   FR: maîtresse [f]
เมียน้อย[n. exp.] (mīa nøi) EN: minor wife ; mistress ; concubine   FR: maîtresse [f] ; concubine [f]
หม่อมห้าม[n.] (mǿmhām) EN: king's plebeian concubine ; royal minor wife ; royal concubine   
ภรรยาลับ[n. exp.] (phanrayā lap) EN: mistress ; secret concubine ; kept woman   FR: épouse cachée [f]
ภรรยาน้อย[n. exp.] (phanrayā nøi) EN: minor wife ; concubine ; lesser wife ; second wife   FR: maîtresse [f]
ภรรยานอกสมรส[n. exp.] (phanrayā nøk somrot) EN: illegal wife ; concubine ; second wife ; minor wife   FR: maîtresse [f]
ภริยาลับ [n. exp.] (phariyā lap) EN: concubine   
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)   FR: femme de harem [f]
สนมเอก[n.] (sanom-ēk) EN: king's first concubine; king's most favourite concubine   FR: favorite [f] ; première concubine du roi [f] ; maîtresse préférée du roi [f]
ศฤงคาร[n.] (saringkhān) EN: woman of the court ; harem ; group of concubines   FR: harem [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCUBINE    K AA1 N K Y AH0 B AY2 N
CONCUBINES    K AA1 N K Y AH0 B AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concubine    (n) (k o1 ng k y u b ai n)
concubines    (n) (k o1 ng k y u b ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkubine {f}concubine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛妾[あいしょう, aishou] (n) (See めかけ) beloved concubine; favourite concubine (e.g. of the shogun) [Add to Longdo]
妾;目掛け;目掛;側女;側妻[めかけ(妾;目掛け;目掛);そばめ(妾;側女;側妻);おんなめ(妾)(ok), mekake ( mekake ; me kake ; me kakari ); sobame ( mekake ; gawa onna ; gawa tsuma )] (n) mistress; kept woman; concubine [Add to Longdo]
妾奉公;めかけ奉公[めかけぼうこう, mekakeboukou] (n,vs) serving as a concubine [Add to Longdo]
色女[いろおんな, iroonna] (n) (1) good-looking woman; (2) concubine [Add to Longdo]
正室[せいしつ, seishitsu] (n) (1) (See 側室,本妻) legal wife (of a noble) (as opposed to a concubine); (2) (See 表座敷・おもてざしき) room for receiving guests; (3) (obsc) heir; successor [Add to Longdo]
側室[そくしつ, sokushitsu] (n) (See 正室・1) concubine (of a noble) [Add to Longdo]
側女房[そばにょうぼう, sobanyoubou] (n) (arch) (obsc) mistress; concubine [Add to Longdo]
旦那取り;だんな取り[だんなどり, dannadori] (vs) (1) (See 妾奉公) to become a mistress; to serve as a concubine; (2) (See 主人に仕える) to serve one's master [Add to Longdo]
蓄妾[ちくしょう, chikushou] (n,vs) keeping a mistress (concubine) [Add to Longdo]
二号[にごう, nigou] (n) number two; concubine; (P) [Add to Longdo]
籠の鳥;篭の鳥;かごの鳥[かごのとり, kagonotori] (exp) (1) caged bird; (2) person whose freedom has been restricted (esp. a prostitute, mistress, concubine, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二房[èr fáng, ㄦˋ ㄈㄤˊ, ] concubine [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] imperial concubine [Add to Longdo]
妃嫔[fēi pín, ㄈㄟ ㄆㄧㄣˊ, / ] imperial concubine [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] concubine of last Shang emperor [Add to Longdo]
妻妾[qī qiè, ㄑㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] wife or concubine [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] concubine [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] Japanese variant of 姬; princess; imperial concubine [Add to Longdo]
娘娘[Niáng niáng, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, ] queen; empress; imperial concubine; Godess, esp. Xi Wangmu 王母娘娘 or 西王母, Queen Mother of the West; mother; aunt [Add to Longdo]
[pín, ㄆㄧㄣˊ, / ] imperial concubine [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, ] mistress, concubine; weak [Add to Longdo]
小老婆[xiǎo lǎo pó, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄠˇ ㄆㄛˊ, ] concubine; junior wife; mistress [Add to Longdo]
庶室[shù shì, ㄕㄨˋ ㄕˋ, ] concubine [Add to Longdo]
掖庭[yē tíng, ㄧㄝ ㄊㄧㄥˊ, ] palace residence of concubine; palace office [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] deputy; subordinate; concubine [Add to Longdo]
簉室[zào shì, ㄗㄠˋ ㄕˋ, ] concubine [Add to Longdo]
纳妾[nà qiè, ㄋㄚˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] to take a concubine [Add to Longdo]
西施[Xī Shī, ㄒㄧ ㄕ, 西] Xi Shi (c. 450 BC), famous Chinese beauty, foremost of the Four legendary beauties 四大美女, given by King Gou Jian of Yue 勾踐|勾践 as concubine to King of Wu as part of a successful plan to destroy Wu [Add to Longdo]
貂蝉[Diāo Chán, ㄉㄧㄠ ㄔㄢˊ, / ] Diaochan (-192), one of the Four legendary beauties 四大美女, in fiction a famous beauty at the break-up of Han dynasty, given as concubine to usurping warlord Dong Zhuo 董卓 to ensure his overthrow by fighting hero Lü Bu 呂布|吕布 [Add to Longdo]
贵妃[guì fēi, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄟ, / ] senior concubine; imperial consort [Add to Longdo]
霸王别姬[bà wáng bié jī, ㄅㄚˋ ㄨㄤˊ ㄅㄧㄝˊ ㄐㄧ, / ] Xiang Yu bids farewell to his favorite concubine (classic subject); Farewell my concubine (film by Chen Kaige) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concubine \Con"cu*bine\, n. [F., fr. L. concubina; con- + cubare
   to lie down, concumbere to lie together, akin to E. cubit.]
   1. A woman who cohabits with a man without being his wife; a
    paramour.
    [1913 Webster]
 
   Note: Concubine has been sometimes, but rarely, used of a
      male paramour as well as of a female. --Trench.
      [1913 Webster]
 
   2. A wife of inferior condition; a lawful wife, but not
    united to the man by the usual ceremonies, and of inferior
    condition. Such were Hagar and Keturah, the concubines of
    Abraham; and such concubines were allowed by the Roman
    laws. Their children were not heirs of their father.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top