ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*clew*

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clew, -clew-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clew up[PHRV] ยกใบเรือขึ้น, Syn. clue up
clew down[PHRV] ลดใบเรือลง, Syn. clue down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clew(คลู) n. กลุ่มด้าย,เงื่อนงำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cycleway (n) ทางจักรยาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all,didn't professor Clores clearly say so?Das hat dir Professor Clewes doch auch bestätigt. The Forger of London (1961)
They're all mistaken obviously, since Professor Cloors...Dieser Professor Clewes... The Forger of London (1961)
'Senator George McLewis resigned from the Senate today 'after 22 years of active service.Senator George McLewis legte heute nach 22 Jahren sein Amt nieder. Punishment Park (1971)
My Aunt Clewtie lives there.Meine Tante Clewtie lebt dort. The Big Brother (1976)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางจักรยาน[n. exp.] (thāng jakkrayān) EN: cycling track ; bike track ; bicycle way ; cycleway   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEWS K L UW1 Z
CLEWIS K L UW1 IH0 S
CLEWELL K L EH1 W EH0 L
CLEWISTON K L UW1 AH0 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clew (v) klˈuː (k l uu1)
clews (v) klˈuːz (k l uu1 z)
clewed (v) klˈuːd (k l uu1 d)
clewing (v) klˈuːɪŋ (k l uu1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knäul {n}; Garnknäul {n}clew [Add to Longdo]
Schothorn {n} [naut.]clew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clew \Clew\, v. t. [imp. & p. p. {Clewed} p. pr. & vb. n.
   {Clewing}.] [Cf. D. kluwenen. See {Clew}, n.]
   1. To direct; to guide, as by a thread. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Direct and clew me out the way to happiness. --Beau.
                          & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To move of draw (a sail or yard) by means of the
    clew garnets, clew lines, etc.; esp. to draw up the clews
    of a square sail to the yard.
    [1913 Webster]
 
   {To clew down} (Naut.), to force (a yard) down by hauling on
    the clew lines.
 
   {To clew up} (Naut.), to draw (a sail) up to the yard, as for
    furling.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clew \Clew\ (kl[=u]), Clue \Clue\, n. [OE. clewe, clowe, clue,
   AS. cleowen, cliwen, clywe ball of thread; akin to D. kluwen,
   OHG. chliwa, chliuwa, G. dim. kleuel, kn[aum]uel, and perch.
   to L. gluma hull, husk, Skr. glaus sort of ball or tumor.
   Perch. akin to E. claw. [root]26. Cf. {Knawel}.]
   1. A ball of thread, yarn, or cord; also, The thread itself.
    [1913 Webster]
 
       Untwisting his deceitful clew.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That which guides or directs one in anything of a doubtful
    or intricate nature; that which gives a hint in the
    solution of a mystery.
    [1913 Webster]
 
       The clew, without which it was perilous to enter the
       vast and intricate maze of countinental politics,
       was in his hands.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.)
    (a.) A lower corner of a square sail, or the after corner
       of a fore-and-aft sail.
    (b.) A loop and thimbles at the corner of a sail.
    (c.) A combination of lines or nettles by which a hammock
       is suspended.
       [1913 Webster]
 
   {Clew garnet} (Naut.), one of the ropes by which the clews of
    the courses of square-rigged vessels are drawn up to the
    lower yards.
 
   {Clew line} (Naut.), a rope by which a clew of one of the
    smaller square sails, as topsail, topgallant sail, or
    royal, is run up to its yard.
 
   {Clew-line block} (Naut.), The block through which a clew
    line reeves. See Illust. of {Block}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top