Search result for

*classified*

(62 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: classified,-classified-, *classified*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
classified advertisement (n phrase ) โฆษณาย่อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classified    [ADJ] ที่แบ่งเป็นประเภท, Syn. grouped, classed, sorted
classified    [ADJ] ที่เป็นความลับทางราชการ, See also: ที่เปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
classified taxระบบภาษีเก็บตามประเภททรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertising, Classifiedโฆษณาย่อย [TU Subject Heading]
Defense information, Classifiedข่าวกรอง [TU Subject Heading]
Demyelinative Diseases, Unclassifiedโรคปลอกไมอีลินเสื่อมสลายชนิดที่ไม่อาจจัดเข้าพวก [การแพทย์]
Emphysema, Mixed and Unclassifiedถุงลมโป่งพองชนิดผสมและจำแนกไม่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classifiedThese can be classified roughly into three types.
classifiedWhales are classified as mammals.
classifiedToday, one of every seven people in Western Europe is classified as elderly.
classifiedThe librarian classified the books according to subject.
classifiedIn the post office, mail is classified according to the place where it is to go.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่,สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น,เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษณาย่อย [N] classified, See also: classified ad, Example: หากสนใจลงโฆษณาย่อย สามารถติดต่อได้ทุกวันอาทิตย์, Thai definition: ประกาศข้อความเล็กๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์
ปริเฉท [N] chapter, See also: classification, division, compiled and classified articles, Syn. บริเฉท, Example: หนังสือที่ดีจะแบ่งเรื่องราวไว้เป็นสัดส่วนในปริเฉท, Thai definition: ข้อความที่รวบรวมเอามาจัดเป็นตอนๆ, ข้อความที่กำหนดไว้เป็นหมวดๆ
เข้ากลุ่ม    [V] be classified, See also: be sorted, be grouped, Syn. จัดกลุ่ม, Example: จิตแพทย์จัดผู้ป่วยเข้ากลุ่มตามลักษณะอาการเพื่อทำการบำบัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งตาม[v. exp.] (baeng tām) EN: be classified according to   
เอกสารลับ[n. exp.] (ēkkasān lap) EN: confidential documents ; classified documents   FR: document confidentiel [m] ; document secret [m]
โฆษณาย่อย[n. exp.] (khōtsanā yøi) EN: classified ; classified ad   
ลับ[adj.] (lap) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential   FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
ศัพท์หมวด[n. exp.] (sap mūat) EN: glossary ; lexicon ; classified words ; classified terms   
ศัพทานุกรม[n.] (sapthānukrom) EN: glossary ; lexicon ; classified words ; classified terms   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSIFIED    K L AE1 S AH0 F AY2 D
DECLASSIFIED    D IH0 K L AE1 S AH0 F AY2 D
RECLASSIFIED    R IY0 K L AE1 S AH0 F AY2 D
UNCLASSIFIED    AH0 N K L AE1 S AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classified    (v) (k l a1 s i f ai d)
declassified    (v) (d ii2 k l a1 s i f ai d)
unclassified    (j) (uh1 n k l a1 s i f ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Branchenverzeichnis {n}classified directory [Add to Longdo]
Kleinanzeige {f} | Kleinanzeigen {pl}classified advertisement; small advertisement | classified advertisements; small advertisements [Add to Longdo]
Verschlusssache {f}classified document [Add to Longdo]
deklassieren | deklassierend | deklassiert | deklassiert | deklassierteto declassify | declassifying | declassified | declassifies | declassified [Add to Longdo]
klassifizieren; nach Klassen ordnen; einstufen | klassifizierend; nach Klassen ordnend; einstufend | klassifiziert; nach Klassen geordnet; eingestuft | nicht klassifiziertto classify | classifying | classified | unclassified [Add to Longdo]
systematisch geordnetin classified order [Add to Longdo]
systematischer Katalogclassified catalogue [Add to Longdo]
unterteilen | unterteilend | unterteiltto subclassify; to classify | subclassifying; to classifying | subclassified; classified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マル秘;丸秘[マルひ(マル秘);まるひ(丸秘), maru hi ( maru hi ); maruhi ( maru hi )] (n,adj-no) (refers to the 秘 in a red circle) confidential; secret; classified [Add to Longdo]
案内広告[あんないこうこく, annaikoukoku] (n) classified advertisement; classified ad [Add to Longdo]
機密[きみつ, kimitsu] (n) secrecy; highly classified information; (P) [Add to Longdo]
業種別[ぎょうしゅべつ, gyoushubetsu] (adj-no) industry-classified [Add to Longdo]
極秘情報[ごくひじょうほう, gokuhijouhou] (n) classified information; top secret [Add to Longdo]
月偏[つきへん, tsukihen] (n) (See 肉月) kanji "moon" radical at left (usually classified as radical 130) [Add to Longdo]
広告欄[こうこくらん, koukokuran] (n) advertising section; classified ads; advertisement column; advertising space [Add to Longdo]
雑著[ざっちょ, zaccho] (n) (1) (See 雑書) writings on many different topics; (2) book that cannot be classified in any category [Add to Longdo]
三行広告[さんぎょうこうこく, sangyoukoukoku] (n) three-line classified advertisement [Add to Longdo]
三行広告欄[さんぎょうこうこくらん, sangyoukoukokuran] (n) classified ads [Add to Longdo]
職業別電話帳[しょくぎょうべつでんわちょう, shokugyoubetsudenwachou] (n) classified telephone directory [Add to Longdo]
袋形動物[たいけいどうぶつ;ふくろがたどうぶつ, taikeidoubutsu ; fukurogatadoubutsu] (n) aschelminth (any invertebrate animal formerly classified as belonging to phylum Aschelminthes) [Add to Longdo]
秘密文書[ひみつぶんしょ, himitsubunsho] (n) confidential document; confidential paper; classified document [Add to Longdo]
府県別人口[ふけんべつじんこう, fukenbetsujinkou] (n) population classified by prefectures [Add to Longdo]
分類表[ぶんるいひょう, bunruihyou] (n) classified table; classification table [Add to Longdo]
分類目録[ぶんるいもくろく, bunruimokuroku] (n) classified catalog; classified catalogue [Add to Longdo]
無差別級[むさべつきゅう, musabetsukyuu] (n) open-weight (unclassified) division (category) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二十年目睹之怪现状[èr shí nián mù dǔ zhī guài xiàn zhuàng, ㄦˋ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ ㄓ ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] The strange state of the world witnessed over 20 years, novel by late Qing novelist Wu Jianren 吳趼人, classified as "novel of denunciation" 譴責小說|谴责小说 [Add to Longdo]
列为[liè wéi, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄟˊ, / ] be classified as [Add to Longdo]
属于[shǔ yú, ㄕㄨˇ ㄩˊ, / ] be classified as; to belong to; to be part of [Add to Longdo]
机密[jī mì, ㄐㄧ ㄇㄧˋ, / ] secret; classified (information) [Add to Longdo]
老残游记[lǎo cán yóu jì, ㄌㄠˇ ㄘㄢˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] novel by late Qing novelist Liu E 劉鶚|刘鹗, classified as novel of denunciation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classify \Clas"si*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Classified}; p. pr.
   & vb. n. {Classifying}.] [L. classis class + -fy.]
   To distribute into classes; to arrange according to a system;
   to arrange in sets according to some method founded on common
   properties or characters.
 
   Syn: To arrange; distribute; rank.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 classified \classified\ adj.
   1. arranged into classes or categories; as, {unclassified}.
 
   Syn: categorized.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. assigned to a class of documents withheld from general
    circulation; -- of information or documents. Opposite of
    {unclassified}.
 
   Note: [Narrower terms: {eyes-only}; {confidential};
      {restricted}; {secret}; {sensitive}; {top-secret}]
      [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?

Go to Top