ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*chiseling*

CH IH1 Z AH0 L IH0 NG   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chiseling, -chiseling-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chiseling shows the bullet path was through the frontal sinus and exited through the right superlateral occipital.การสกัดด้วยสิ่วทำให้เห็นวิถีกระสุน เข้าตรงกระดูกหน้าผาก และไปออกที่ท้ายทอยด้านขวา The Tiger in the Tale (2012)
And he's like this cabinetmaker... chiseling away at this cabinet out of walnut or something.ค่อยๆ สกัดทำตู้จากผลวอลนัต หรืออะไรสักอย่าง Meru (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chiselingThey are chiseling a statue out of marble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสกัด[N] carving, See also: engraving, chiseling, Example: มีการสาธิตการสกัดน้ำแข็งที่โรงแรมโนโวเทล, Thai definition: การตัดของแข็ง เช่น เหล็กหินให้เป็นร่องรอยหรือให้ขาดออกจากกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
CHISELING CH IH1 Z AH0 L IH0 NG
CHISELING CH IH1 Z L IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
meißeln | meißelndto chisel | chiseling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chisel \Chis"el\, v. t. [imp. & p. p. {Chiseled}, or {Chiselled}
   (?); p. pr. & vb. n. {Chiseling}, or {Chiselling}.] [Cf. F.
   ciseler.]
   1. To cut, pare, gouge, or engrave with a chisel; as, to
    chisel a block of marble into a statue.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut close, as in a bargain; to cheat. [Slang]
    [1913 Webster] chiseler

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top