Search result for

*changing*

(189 entries)
(1.564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: changing, -changing-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
changing[ADJ] ที่เปลี่ยนแปลง, Syn. changeful, changeable, Ant. stable, unchanging
unchanging[ADJ] ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: ที่ยืนยันมั่นคง, Syn. static, stable, Ant. dynamic, changeable

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Changing Agentsผู้ถ่ายทอดความรู้ [การแพทย์]
Memory, Changing inการเปลี่ยนแปลงของความจำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's worse than video games. I'm not changing my mind.มันไร้ค่ากว่าวิดีโอเกม\ เปลี่ยนใจฉันไม่ได้ Joy (2008)
The great news is she insisted that she's not gonna change her mind, which means she's actually thought about changing her mind, which means she's not sure she's ready to be a mom, which means she's not ready to be a mom,เธอยืนกรานว่า... เธอไม่เปลี่ยนใจ นั่นหมายความว่าอันที่จริงแล้ว เธอคิดที่จะเปลี่ยนใจ Joy (2008)
Eddie was changing.เอ็ดดี้เปลี่ยนไปแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
My pleasure is exchanging conversations with the great masterข้าปิติเป็นที่ยิ่ง ที่ได้สนทนากับท่านอาจารย์ Portrait of a Beauty (2008)
So maybe you should, I don't know, spend a little less time worrying about the dog's method acting, and more time figuring out how to stop 20 year olds in Topeka from changing the channel.พวกคุณน่าจะ.. อืมมม ไม่รู้เหมือนกันสินะ น่าจะใช้เวลากังวลเกี่ยวกับเรื่องหมานี่น้อยลงสักหน่อย Bolt (2008)
Everything is wrong. My apartment keeps changing.แต่บางครั้งการที่เี่ราจินตนาการ The Eye (2008)
No, because corneas are not major organs it's like changing the windshield on a carลูกกอล์ฟ หนูหายไปแล้ว The Eye (2008)
Things were changing quickly.สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm calling you no matter what, but I'm not changing my mind.ฉันจะโทรหาแก แต่ฉันไม่เปลี่ยนใจหรอก The Lazarus Project (2008)
- Changing your whole life around.- เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณใหม่ทั้งหมด The Lazarus Project (2008)
Changing the course of history as we see it.เปลี่ยนวิธีประวัติศาสตร์ตามที่เราเห็นควร Wanted (2008)
Urgency does not call for changing methods that work for methods that do not work.เรื่องด่วนที่คุณยกมาอ้างจะทำให้งานพัง Body of Lies (2008)
- I don't want you changing him when you're mad.-ฉันไม่ให้คุณเปลี่ยนผ้าอ้อมตอนที่คุณกำลังอารมณ์เสียหรอก Marley & Me (2008)
people changing, becoming something other than what they are?รู้สึกคนเปลี่ยนไปเป็นคนอื่น Changeling (2008)
So, either the head nurse and the interns are also conspiring to punish you or you're changing your story;่งั้นหัวหน้าพยาบาลพยายามกลั่นแกล้งคุณ ไม่คุณก็เปลี่ยนเรื่องเอง Changeling (2008)
That you're growing up... - Finally... I am changing.ว่า นายโตแล้ว สุดท้าย Made of Honor (2008)
You're changing, Linda.คุณเปลี่ยนไปนะลินดา Burn After Reading (2008)
And that's what I am. It's like I'm just a hermit crab changing shells.และนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็น ฉันเป็นปูเสฉวนที่กำลังเปลี่ยนเปลือก Pineapple Express (2008)
I was changing a bulb.ฉันเพิ่งเปลี่ยนหลอดไฟเสร็จ Doubt (2008)
What do you think? - Life-changing.-แม่จะได้ฆ่าเรา Bedtime Stories (2008)
# The world is changing That ain't no surpriseโลกกำลังผันเปลี่ยน ไม่น่าแปลกใจ High School Musical 3: Senior Year (2008)
We're changing the order we do things.เราจะเปลี่ยนลำดับกิจกรรมเสียใหม่ The Reader (2008)
We were told we had to move on. But the plan kept changing every day.เราถูกสั่งให้ไปต่อ แต่แผนการเปลี่ยนไปทุกวัน The Reader (2008)
He's still planning on exchanging whistler for lj.เขายังดำเนินการแลกตัววิสท์เลอร์กับแอลเจ Dirt Nap (2008)
We're not changing our model.หากเรายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Home (2009)
In the atmosphere the major wind streams are changing direction.ในบรรยากาศ,กระแสลมหลัก กำลังเปลี่ยนทิศทาง Home (2009)
We're gotta go right now, while they're changing guards.เราต้องไปตอนนี้ ระหว่างที่พวกเขากำลังเปลี่ยนเวรยาม Chapter Ten '1961' (2009)
I'm changing sides, I'm changing sides, Warrior Goddess!Iงั้นย้ายข้าง Iเปลี่ยนขั้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You can start with a thousand words on the effect of changing interest rate on store card APRs.งานแรก ผมขอความยาวหนึ่งพันคำ -หัวข้อผลกระทบของการเปลี่ยน อัดราดอกเบี้ยของบัตรสมาชิกห้างสรรพสินค้า Confessions of a Shopaholic (2009)
The future is constantly changing.อนาคตเปลี่ยนแปลงได้เสมอ Dragonball: Evolution (2009)
We're constantly exchanging kind of what we think.เพราะยังงั้นเราถึง มันต้องมีสองทาง The Girlfriend Experience (2009)
Well, you're changing the subject.ก็คุณเปลี่ยนเรื่องก่อน เราคุยเรื่องชีวิตแต่งงานของเราอยู่ Look What He Dug Up This Time (2009)
Demographically, the entire nation is changing.สถิติจำนวนประชากรของทั้งประเทศเปลี่ยนไป A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Then your part in changing the world is finished.แล้วหน้าที่ในการเปลี่ยนโลกก็จะสำเร็จ New York Sucks (2009)
It's a monumental task, changing oneself.ในภารกิจอันยิ่งใหญ่ เปลี่ยนตัวตน New York Sucks (2009)
But others say unless the chain is broken completely then you're just changing the batting order, and sooner or later, you're up.แต่บางคนก็บอกว่า เว้นแต่โซ่จะขาดอย่างถึงที่สุด นั่นคือคุณจะต้องเปลี่ยนลำดับนั่นซะ The Final Destination (2009)
Now march us to the changing rooms. ...two, three.เราจะไปที่ห้องเสื้อผ้า Public Enemies (2009)
So you wonder, in this ever-changing world if the cost of a man's life remains the same.คุณก็เลยสงสัยว่า ในโลกเดียวกันนี้ ค่าหัวของคนยังคงมีอัตราคงที่ Ninja Assassin (2009)
Pseudo's in short supply, so these two make do by changing up the formula.ไม่มีสารซูโดเอฟรีดินมาปรุงยาไอซ์ งั้นพวกมัน 2 คน ก็เลยต้องปรุงยาโดยการเปลี่ยนสูตร Seven Thirty-Seven (2009)
But he helps out, though. He's even changing some diapers now, so....มากกว่าที่ผมทำได้เมื่อตอนที่อายุเท่าเขา Phoenix (2009)
Sir, you can go back to your changing room and get dressed.คุณครับ คุณกลับไปห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และแต่งตัวได้ครับ 4 Days Out (2009)
He's changing them.- ไปเป็นใครมากกว่า Cold Comfort (2009)
UP TO THIS POINT, CHANGING HIS M.O.ถึงจุดนี้ การเปลี่ยนวิธีการของเขา Zoe's Reprise (2009)
HE KEPT CHANGING SEATS.- เขาคือใครแนนซี่ คุณรู้ชื่อเขาไหม - เดี๋ยวนี้ House on Fire (2009)
BUT AT THE BAR, THE UNSUB KEPT CHANGING HIS SEATS.เขาไม่คุ้นเคยกับที่นั่น House on Fire (2009)
You can't go changing things without asking me.เธอจะมาเปลี่ยนอะไรไม่ได้ถ้าไม่ได้ถามฉันก่อน Mama Spent Money When She Had None (2009)
Dave got caught changing your name and living near your family, it's not healthy or safe.เดฟถูกจับได้ การเปลี่ยนชื่อ แล้วมาอาศัยอยู่ใกล้ครอบครัวคุณ ไม่ได้ช่วยอะไร และไม่ปลอดภัย Crime Doesn't Pay (2009)
When your enemy is changing every five minutes?ในเมื่อศัตรูเปลี่ยนคนไปทุก5นาที? The Age of Dissonance (2009)
Anyway,blair is changing.ยังไงก็ตาม ตอนนี้แบลร์เปลี่ยนไปแล้ว Seder Anything (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
changingAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
changingChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
changingEach person has different views with regard to changing jobs.
changingHe's always changing his mind.
changingHe's a really straight-laced guy, so he doesn't like the idea of his son changing jobs.
changingHe will assist us in changing the tire.
changingHis health is changing for the better.
changingHowever, I recommend you to take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.
changingI considered changing my job.
changingI considered changing my job, but in the end I decided not to.
changingI figure it's because when I'm driving around, my zip code keeps changing.
changingIf you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.
changingI had my purse stolen in the changing room.
changingI'm in transit between flights now. I've spent 8 hours on a plane so far, after changing planes now it's another two hours.
changingIt is difficult to overcome this shortcoming without drastically changing the whole system.
changingJapan's changing economic policy is tied up with the labor shortage.
changingPatterns of married life are changing a lot.
changingQuick to adapt to changing circumstances.
changingSally was constantly changing her hairstyle.
changingSchool systems have to cope with changing numbers of pupils.
changingScience and technology have come to pervade every aspect of our lives and, as a result, society is changing at a speed which is quite unprecedented.
changingShe is very good at changing the subject.
changingThe boy was bored with home routines that were dull and UN changing.
changingThe changing seasons in Japan do much to Japan's agriculture.
changingThe current low status of the elderly may be changing, however.
changingThe result is a continual search for food in a changing environment.
changingThere was no changing her mind.
changingThe sweep of the times is changing rapidly.
changingThe world is changing every minute.
changingThe world is changing more and more quickly.
changingToday, more and more people are changing jobs in order to get a better salary and higher social status.
changingWar isn't something to be done lightly, also changing the constitution isn't something that should be done because "I just really want to go to war".
changingWell it's very difficult changing jobs after you're thirty so I don't really want to do it.
changingWe make much of the changing of the seasons in Japan.
changingWhere is the changing room?
changingWhy don't you try out getting a new Windows Media Player skin and changing the player's look?
changingWomen automatically lose interest in him after exchanging a couple of words.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คงเส้นคงวา[ADV] constantly, See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
การผลัดเปลี่ยน[N] changing, See also: shifting, replacing, substitution, supersession, switching, swap, Syn. การแทน, การแทนที่, การสับเปลี่ยน, Example: การตีระฆังลั่นฆ้องทุก 3 ชั่วโมง เป็นสัญญาณการผลัดเปลี่ยนเวรยาม, Thai definition: การผลัดกันประจําหน้าที่ เช่น การผลัดเปลี่ยนเวรยาม
การกลาย[N] changing to, See also: turning to, becoming, Syn. การเปลี่ยน, Example: การกลายจากลัทธิเก่ามาเป็นลัทธิใหม่จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การกลายเป็น[N] becoming, See also: changing, Example: การอพยพไปหางานทำในเมือง และการกลายเป็นโสเภณีของชาวเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ในปัจจุบัน
คงเส้นคงวา[ADV] consistently, See also: constantly, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าผู้ครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

CMU English Pronouncing Dictionary
CHANGING    CH EY1 N JH IH0 NG
EXCHANGING    IH0 K S CH EY1 N JH IH0 NG
UNCHANGING    AH0 N CH EY1 N JH IH0 NG
SHORTCHANGING    SH AO1 R T CH EY1 N JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
changing    (v) (ch ei1 n jh i ng)
exchanging    (v) (i1 k s ch ei1 n jh i ng)
unchanging    (j) (uh1 n ch ei1 n jh i ng)
interchanging    (v) (i2 n t @ ch ei1 n jh i ng)
short-changing    (v) - (sh oo1 t - ch ei1 n jh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dahlanderschaltung {f} [electr.]Dahlander pole changing [Add to Longdo]
Stellenwechsel {m}job changing [Add to Longdo]
Umkehr {f}changing one's ways [Add to Longdo]
Umkleidekabine {f}changing cubicle [Add to Longdo]
Umkleideraum {m}changing room [Add to Longdo]
Zeitumstellung {f}; Zeitänderung {f}changing the clocks; putting the clocks back or forward [Add to Longdo]
sich ändern; sich verändern | ändernd | geändert | ändertto change | changing | changed | changes [Add to Longdo]
austauschendinterchanging [Add to Longdo]
auswechseln; wechseln | auswechselnd; wechselndto exchange | exchanging [Add to Longdo]
gleichbleibendunchanging [Add to Longdo]
gleichbleibend {adv}unchangingly [Add to Longdo]
tauschen; austauschen; eintauschen; umtauschen (gegen) | tauschend; austauschend; eintauschend; umtauschendto exchange (for) | exchanging [Add to Longdo]
tauschen; austauschen | tauschend; austauschend | tauscht austo interchange | interchanging | interchanges [Add to Longdo]
umschwenken | umschwenkendto change sides | changing sides [Add to Longdo]
umtauschen | umtauschend; tauschend | Ware umtauschento exchange | exchanging | to exchange the goods [Add to Longdo]
unveränderlichunchanging [Add to Longdo]
unveränderlich {adv}unchangingly [Add to Longdo]
vertauschendinterchanging [Add to Longdo]
wandeln | wandelndto change; to alter | changing; altering [Add to Longdo]
wechseln; umschalten; umsteigen; ändern; abändern; verändern | wechselnd; umschaltend; umsteigend; ändernd; abändernd; verändernd | gewechselt; umgeschaltet; umgestiegen; geändert; abgeändert; verändert | er/sie wechselt | ich/er/sie wchselte | er/sie hat/hatte gewechseltto change | changing | changed | he/she changes | I/he/she changed | he/she has/had changed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
イメージチェンジ[, ime-jichienji] (n) image change; changing one's image [Add to Longdo]
パウダールーム[, pauda-ru-mu] (n) powder room; changing room [Add to Longdo]
フリーゲージトレイン[, furi-ge-jitorein] (n) gauge-changing train (gage) (wasei [Add to Longdo]
フレコン化[フレコンか, furekon ka] (n,vs) changing something to full remote control [Add to Longdo]
鞍替え[くらがえ, kuragae] (n,vs) changing jobs; changing quarters (geisha, etc.) [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
意識変革[いしきへんかく, ishikihenkaku] (n,vs) radical change in mentality; radically changing one's way of thinking; radical change in consciousness [Add to Longdo]
移ろい[うつろい, utsuroi] (n) (1) change; changing; vicissitudes; (2) fading; waning [Add to Longdo]
移籍[いせき, iseki] (n,vs) changing household registry; transfer (e.g. of one's name in the register); (P) [Add to Longdo]
衣替え(P);更衣;衣更え[ころもがえ, koromogae] (n,vs) (1) seasonal change of clothing; changing (one's) dress for the season; (2) renovation; facelift; changing appearance; (P) [Add to Longdo]
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable [Add to Longdo]
引っ越し(P);引越(io);引越し(io)[ひっこし, hikkoshi] (n,vs) moving (dwelling, office, etc.); changing residence; (P) [Add to Longdo]
永久不変[えいきゅうふへん, eikyuufuhen] (n,adj-na,adj-no) permanence; forever unchanging [Add to Longdo]
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (1) (obsc) changing heart; fleeting heart; cheating heart; (2) (obsc) beautiful heart [Add to Longdo]
過渡[かと, kato] (n) (1) crossing; ferry; (2) transient; (3) changing old to new; (P) [Add to Longdo]
回天;廻天[かいてん, kaiten] (n) (1) changing the world; turning the tide; (2) torpedo modified as a suicide weapon (used in WWII) [Add to Longdo]
改悪[かいあく, kaiaku] (n,vs) deterioration; changing for the worse [Add to Longdo]
改印[かいいん, kaiin] (n,vs) changing seals [Add to Longdo]
改過自新[かいかじしん, kaikajishin] (n) changing one's attitude or conduct and making a new start; turning over a new leaf [Add to Longdo]
改姓[かいせい, kaisei] (n,vs) changing one's family name [Add to Longdo]
改題[かいだい, kaidai] (n,vs) changing a title [Add to Longdo]
掛け替え;掛け変え[かけかえ;かけがえ(掛け替え), kakekae ; kakegae ( kakegae )] (n) replacement; substitution; rebuilding; changing [Add to Longdo]
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo) [Add to Longdo]
換装[かんそう, kansou] (n,vs) exchanging parts or equipment to effect a change in performance [Add to Longdo]
気変わり;気変り[きがわり, kigawari] (n,vs) changing one's mind [Add to Longdo]
季節の移り変わり[きせつのうつりかわり, kisetsunoutsurikawari] (exp,n) (See 移り変わり・うつりかわり) changing seasons; season's transition; transition from one season to the next; turn of the seasons; turning of the seasons [Add to Longdo]
桑田碧海[そうでんへきかい, soudenhekikai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend) [Add to Longdo]
桑田滄海[そうでんそうかい, soudensoukai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend) [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
現金化[げんきんか, genkinka] (n) changing into cash; encashment; cashing [Add to Longdo]
狐日和[きつねびより, kitsunebiyori] (n) changing weather; fickle weather [Add to Longdo]
御召し替え;お召し替え[おめしかえ, omeshikae] (n) (hon) changing one's clothes; a change of clothes [Add to Longdo]
御色直し;お色直し[おいろなおし, oironaoshi] (n,vs) changing one's dress (e.g. at the wedding reception) [Add to Longdo]
好転[こうてん, kouten] (n,vs) changing for the better; (P) [Add to Longdo]
更衣[こうい, koui] (n,vs) (1) changing one's clothes; (n) (2) (arch) lady court attendant; (3) (arch) second lunar month [Add to Longdo]
更衣室[こういしつ, kouishitsu] (n) locker room; changing room; dressing room; (P) [Add to Longdo]
更迭[こうてつ, koutetsu] (n,vs) change; shake-up; reshuffle (e.g. of a cabinet); dismissal (e.g. of a minister); exchanging places; (P) [Add to Longdo]
紅葉(P);黄葉[こうよう(P);もみじ(P), kouyou (P); momiji (P)] (n,vs) (1) autumn colours; fall colors; leaves changing color (colour); (2) (紅葉, こうよう only) leaves turning red; red leaves; (3) (黄葉, こうよう only) leaves turning yellow; yellow leaves; (n) (4) (もみじ only) (See 以呂波紅葉) (Japanese) maple (Acer japonicum); (5) (もみじ only) (col) venison; (P) [Add to Longdo]
差しつ差されつ[さしつさされつ, sashitsusasaretsu] (adv,n) exchanging sake cups [Add to Longdo]
再転[さいてん, saiten] (n,vs) changing directions; turning around [Add to Longdo]
雑節[ざっせつ, zassetsu] (n) standard days signifying the changing of the seasons (i.e. setsubun, higan, etc.) [Add to Longdo]
時勢感覚[じせいかんかく, jiseikankaku] (n) (See 時世感覚) sense of the trend of the times; sensitivity to the changing times [Add to Longdo]
首尾一貫[しゅびいっかん, shubiikkan] (n,vs) consistent; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
首尾貫徹[しゅびかんてつ, shubikantetsu] (n,vs) (logical) consistency; coherence; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
終始一貫[しゅうしいっかん, shuushiikkan] (adv) consistency; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不易[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] not easy to do sth; difficult; unchanging [Add to Longdo]
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] constant; unchanging; abiding; faithful [Add to Longdo]
千变万轸[qiān biàn wàn zhěn, ㄑㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄓㄣˇ, / ] constantly changing, ever-varying (成语 saw) [Add to Longdo]
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast [Add to Longdo]
天长地久[tiān cháng dì jiǔ, ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, / ] (saying) as eternal and unchanging as the universe [Add to Longdo]
寒暄[hán xuān, ㄏㄢˊ ㄒㄩㄢ, ] exchanging conventional greetings; to talk about the weather [Add to Longdo]
暗袋[àn dài, ㄢˋ ㄉㄞˋ, ] camera bag (for changing film) [Add to Longdo]
异军突起[yì jūn tū qǐ, ㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄊㄨ ㄑㄧˇ, / ] a new factor changing the situation [Add to Longdo]
变局[biàn jú, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄩˊ, / ] turbulent situation; changing (face, scene, situation, world of, etc.) [Add to Longdo]
变暖[biàn nuǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] warming; changing to become warmer [Add to Longdo]
变脸[biàn liǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] to turn hostile suddenly; face changing, a device of Sichuan Opera, a dramatic change of attitude expressing fright, anger etc [Add to Longdo]
贴水[tiē shuǐ, ㄊㄧㄝ ㄕㄨㄟˇ, / ] agio (charge for changing currency); premium [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Change \Change\ (ch[=a]nj), v. t. [imp. & p. p. {Changed}
   (ch[=a]njd); p. pr. & vb. n. {Changing}.] [F. changer, fr.
   LL. cambiare, to exchange, barter, L. cambire. Cf.
   {Cambial}.]
   1. To alter; to make different; to cause to pass from one
    state to another; as, to change the position, character,
    or appearance of a thing; to change the countenance.
    [1913 Webster]
 
       Therefore will I change their glory into shame.
                          --Hosea. iv.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   2. To alter by substituting something else for, or by giving
    up for something else; as, to change the clothes; to
    change one's occupation; to change one's intention.
    [1913 Webster]
 
       They that do change old love for new,
       Pray gods, they change for worse!   --Peele.
    [1913 Webster]
 
   3. To give and take reciprocally; to exchange; -- followed by
    with; as, to change place, or hats, or money, with
    another.
    [1913 Webster]
 
       Look upon those thousands with whom thou wouldst
       not, for any interest, change thy fortune and
       condition.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically: To give, or receive, smaller denominations
    of money (technically called change) for; as, to change a
    gold coin or a bank bill.
    [1913 Webster]
 
       He pulled out a thirty-pound note and bid me change
       it.                  --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   {To change a horse, or To change hand} (Man.), to turn or
    bear the horse's head from one hand to the other, from the
    left to right, or from the right to the left.
 
   {To change hands}, to change owners.
 
   {To change one's tune}, to become less confident or boastful.
    [Colloq.]
 
   {To change step}, to take a break in the regular succession
    of steps, in marching or walking, as by bringing the
    hollow of one foot against the heel of the other, and then
    stepping off with the foot which is in advance.
 
   Syn: To alter; vary; deviate; substitute; innovate;
     diversify; shift; veer; turn. See {Alter}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top