Search result for

*bsp*

(97 entries)
(0.922 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bsp,-bsp-, *bsp*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subspecies    [N] ชนิดย่อย (พืช, สัตว์), See also: จำพวกย่อย
subspecific    [ADJ] ซึ่งเป็นชนิดย่อย (พืช, สัตว์), See also: ซึ่งเป็นจำพวกย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subspaceปริภูมิย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
subspeciesชนิดย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trivial subspaceปริภูมิย่อยชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bspabbr. bromsulphalein

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะขาบ    [N] centipede, See also: Scolopendra subspinipes, Scolopendridae, Syn. จะขาบ, กระแอบ, Example: ช่วงน้ำท่วมจะมีตะขาบคลานหนีน้ำเพื่อไปหาที่แห้ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ที่มีลำตัวและขาเป็นปล้อง หัวและลำตัวยาวแบนหรือค่อนข้างแบน มีจำนวนปล้อง 15 - 23 ปล้อง แต่ละปล้องมีขา 1คู่ไปจนถึงปล้องสุดท้ายหรือเกือบสุดท้าย ขามี 5 - 7 ปล้อง ทอดออกไปด้านข้างของลำตัวทั้ง 2 ข้าง มีเขี้ยว บางชนิดมีพิษ ทำให้ผู้ถูกกัดเจ็บปวด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelbspötter {m} [ornith.]Icterine Warbler (Hippolais icterina) [Add to Longdo]
Moabsperling {m} [ornith.]Dead Sea Sparrow [Add to Longdo]
Subspezies {f} [zool.]subspecialty [Add to Longdo]
Gemeiner Delfin {m}; Gewöhnlicher Delfin {m}; Unterarten: Kurzschnauzen Gemeiner Delfin {m}; Langschnauzen Gemeiner Delfin {m} [zool.]common dolphin; saddleback dolphin; criss-cross dolphin; hourglass dolphin; cape dolphin; white-bellied porpoise; subspecies: short-beaked common dolphin; long-beaked common dolphin (Delphinus delphis; Delphinus capensis) [Add to Longdo]
Zwergblauwal {m} (südliche Blauwal-Unterart) [zool.]pygmy blue whale (southern blue whale subspecies) (Balaenoptera musculus brevicauda) [Add to Longdo]
Zwergwal {m} (südliche Unterart) [zool.]minke whale (southern subspecies) (Balaenoptera bonaerensis; Balaenoptera acutorostrata bonaerensis) [Add to Longdo]
BSP : Bruttosozialprodukt {n}GNP : gross national product [Add to Longdo]
Eßlöffelvolltbsp : tablespoonful [Add to Longdo]
Abart {f}subspecies [Add to Longdo]
Abfangen {n}; Abwerben {n}; Abspenstigmachen {n} eines Kundenenticing away a customer [Add to Longdo]
Abrollen {n}; Abspulen {n}unwinding [Add to Longdo]
Abspaltung {f}splitting-off [Add to Longdo]
Abspann {m} (Film)final credits [Add to Longdo]
Abspannisolator {m}shackle insulator [Add to Longdo]
Abspannmast {m}span pole; dead-end tower [Add to Longdo]
Abspanntransformator {m}step-down transformer [Add to Longdo]
Abspenstigmachen {n}; Abwerben {n}enticement; enticing away [Add to Longdo]
Absperrhahn {m}; Abstellhahn {m}stopcock [Add to Longdo]
Absperrhahn {m}gate valve [Add to Longdo]
Absperrklappe {f}shutoff damper; butterfly valve; shut-off valve [Add to Longdo]
Absperrschieber {m}; Schieber {m}gate valve; stop valve [Add to Longdo]
Absperrung {f}; Barriere {f}; Grenzschicht {f}; Sperre {f} | Absperrungen {pl}; Barrieren {pl}barrier | barriers [Add to Longdo]
Absperrventil {n}stop valve; shut-off valve; cut-off valve; check valve [Add to Longdo]
Absperrventil {n}isolating valve [Add to Longdo]
Absperrvorrichtung {f}barrier; shutoff device [Add to Longdo]
Abspielanlage {f}playback equipment [Add to Longdo]
Absprache {f} | laut Absprache | eine Absprache treffenarrangement; agreement | as agreed | to make an arrangement; to come to an arrangement [Add to Longdo]
Absprache {f} | nach Abspracheconsultation | upon consultation [Add to Longdo]
geheime Absprachen {pl}collusive behaviour [Add to Longdo]
Absprung {m} | Absprünge {pl}jump; take-off | jumps [Add to Longdo]
Absprungbalken {m}take-off board [Add to Longdo]
Anker {m}; Abspannung {f}guy [Add to Longdo]
Antriebspese {f} [techn.]spring belt [Add to Longdo]
Betriebspeilung {f}operational sounding [Add to Longdo]
Betriebsprüfung {f}; Audit(company) audit [Add to Longdo]
Betriebspsychologie {f}industrial psychology [Add to Longdo]
Esslöffel {m} | Esslöffel {pl}table spoon; tablespoon (tbsp.) | table spoons [Add to Longdo]
Fallschirmabsprung {m}parachute jump [Add to Longdo]
britischer Standard für Gewinde [techn.]British Standard Pipe thread (BSP) [Add to Longdo]
Kartellabsprache {f} | Kartellabsprachen {pl}cartel agreement | cartel agreements [Add to Longdo]
Kugelhahn {m}; Kugelabsperrhahn {m}ball valve [Add to Longdo]
Landung {f}; Absprung {m}; Fallschirmabsprung {m}descent [Add to Longdo]
Palisadenabsperrung {f}palisaded [Add to Longdo]
Postenkette {f}; Absperrkette {f}cordon [Add to Longdo]
Schreibsperre {f}write lockout [Add to Longdo]
Schubspannung {f}; Scherspannung {f}; Schleppspannung {f} | zugeordnete Schubspannung | kritische Schubspannungshear stress; shearing stress | complementary shear stress | critical shear stress [Add to Longdo]
Spanndraht {m}; Abspanndraht {m}guy wire [Add to Longdo]
Terminabsprache {f}date arrangement [Add to Longdo]
Unterart {f}; Unterarten {pl} [biol.]subspecies {pl} [Add to Longdo]
Unterraum {m} [math.]subspace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オショロコマ[, oshorokoma] (n) dolly varden (species of trout, Salvelinus malma, esp. subspecies Salvelinus malma malma) (ain [Add to Longdo]
カゼトゲタナゴ[, kazetogetanago] (n) Rhodeus atremius atremius (subspecies of Kyushu bitterling) [Add to Longdo]
ターパン[, ta-pan] (n) tarpan (extinct subspecies of wild horse, Equus ferus ferus) [Add to Longdo]
ハスカップ[, hasukappu] (n) Blue-berried honeysuckle (Lonicera caerulea subsp. edulis) [Add to Longdo]
亜空間[あくうかん, akuukan] (n) hyperspace; subspace [Add to Longdo]
亜種[あしゅ, ashu] (n,n-suf) subspecies [Add to Longdo]
越後兎[えちごうさぎ;エチゴウサギ, echigousagi ; echigousagi] (n) (uk) (See 東北野兎) Lepus brachyurus lyoni (subspecies of Japanese hare) [Add to Longdo]
黄色雀蜂[きいろすずめばち;キイロスズメバチ, kiirosuzumebachi ; kiirosuzumebachi] (n) (uk) (See 毛深雀蜂・けぶかすずめばち) yellow hornet (Vespa simillima xanthoptera, subspecies of the Japanese hornet, Vespa simillima) [Add to Longdo]
河鰉[かわひがい;カワヒガイ, kawahigai ; kawahigai] (n) (uk) Sarcocheilichthys variegatus variegatus (subspecies of cyprinid) [Add to Longdo]
蝦夷鼯鼠[えぞももんが;エゾモモンガ, ezomomonga ; ezomomonga] (n) (uk) Pteromys volans orii (subspecies of the Siberian flying squirrel, endemic to Hokkaido) [Add to Longdo]
蝦夷栗鼠[えぞりす;エゾリス, ezorisu ; ezorisu] (n) (uk) Hokkaido squirrel (subspecies of red squirrel, Sciurus vulgaris orientis) [Add to Longdo]
蝦夷黒貂[えぞくろてん;エゾクロテン, ezokuroten ; ezokuroten] (n) (uk) Japanese sable (subspecies of sable native to Hokkaido, Martes zibellina brachyura) [Add to Longdo]
蝦夷縞栗鼠[えぞしまりす, ezoshimarisu] (n) (uk) Tamias sibiricus lineatus (subspecies of Siberian chipmunk native to Hokkaido) [Add to Longdo]
宮古蟇[みやこひきがえる;ミヤコヒキガエル, miyakohikigaeru ; miyakohikigaeru] (n) (uk) Miyako toad (Bufo gargarizans miyakonis, a subspecies of the Asiatic toad endemic to the Ryukyu Islands) [Add to Longdo]
国鱒[くにます;クニマス, kunimasu ; kunimasu] (n) (uk) Oncorhynchus nerka kawamurae (rare Japanese subspecies of sockeye salmon) [Add to Longdo]
皐月鱒[さつきます;サツキマス, satsukimasu ; satsukimasu] (n) (uk) satsukimasu salmon (subspecies of cherry salmon, Oncorhynchus masou ishikawae); red-spotted masu salmon; amago [Add to Longdo]
煮頃鮒;似五郎鮒[にごろぶな;ニゴロブナ, nigorobuna ; nigorobuna] (n) (uk) Carassius auratus grandoculis (subspecies of goldfish) [Add to Longdo]
水晶貝[すいしょうがい;スイショウガイ, suishougai ; suishougai] (n) (uk) Strombus canarium turturella (subspecies of dog conch) [Add to Longdo]
雪割り草;雪割草[ゆきわりそう;ユキワリソウ, yukiwarisou ; yukiwarisou] (n) (1) (See 三角草・みすみそう,州浜草・すはまそう) hepatica (Hepatica nobilis var. japonica); liverleaf; liverwort; (2) bird's-eye primrose (Primula farinosa subsp. modesta); mealy primrose [Add to Longdo]
雪椿;雪つばき[ゆきつばき;ユキツバキ, yukitsubaki ; yukitsubaki] (n) (uk) snow camellia (Camellia japonica subsp. rusticana) [Add to Longdo]
対馬貂[つしまてん;ツシマテン, tsushimaten ; tsushimaten] (n) (uk) (See 貂) Tsushima marten (Martes melampus tsuensis, a subspecies of the Japanese marten) [Add to Longdo]
台湾栗鼠[たいわんりす;タイワンリス, taiwanrisu ; taiwanrisu] (n) (uk) Taiwanese squirrel (subspecies of Pallas's squirrel, Callosciurus erythraeus thaiwanensis) [Add to Longdo]
大野貝[おおのがい;オオノガイ, oonogai ; oonogai] (n) (uk) Mya arenaria oonogai (subspecies of soft-shell clam) [Add to Longdo]
大蜈蚣[おおむかで;オオムカデ, oomukade ; oomukade] (n) (uk) Scolopendra subspinipes (species of centipede) [Add to Longdo]
地下家蚊[ちかいえか;チカイエカ, chikaieka ; chikaieka] (n) (uk) (See 赤家蚊) Culex pipiens molestus (subspecies of house mosquito) [Add to Longdo]
東北野兎[とうほくのうさぎ;トウホクノウサギ, touhokunousagi ; touhokunousagi] (n) (uk) Lepus brachyurus lyoni (subspecies of Japanese hare) [Add to Longdo]
馬蹄螺[ばていら;バテイラ, bateira ; bateira] (n) (uk) Omphalius pfeifferi pfeifferi (subspecies of top shell) [Add to Longdo]
毛深雀蜂[けぶかすずめばち;ケブカスズメバチ, kebukasuzumebachi ; kebukasuzumebachi] (n) (uk) Japanese hornet (Vespa simillima, esp. subspecies Vespa simillima simillima); yellow hornet [Add to Longdo]
緑猿[みどりざる, midorizaru] (n) (See サバンナモンキー) green monkey (Chlorocebus sabaeus, sometimes considered to be a subspecies of Chlorocebus aethiops) [Add to Longdo]
靫草[うつぼぐさ;ウツボグサ, utsubogusa ; utsubogusa] (n) (uk) common self-heal (Prunella vulgaris subsp. asiatica); common selfheal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚种[yà zhǒng, ㄧㄚˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] subspecies (taxonomy) [Add to Longdo]
[piě, ㄆㄧㄝˇ, ] Brassica campestris subsp. rapa [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
結託[けったく, kettaku] heimliche_Absprache, heimliches_Einverstaendnis [Add to Longdo]
縄張[なわばり, nawabari] mit_einem_Seil_absperren, Einflusssphaere [Add to Longdo]
踏切[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
踏切り[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
飛び降りる[とびおりる, tobioriru] abspringen, herunterspringen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BSP
     BetriebsSystemProzessor (Windows NT, SMP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BSP
     Bug Squashing Party (Linux, Debian)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BSP
     Binary Space Partitioning [tree]
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top