ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bottleneck*

B AA1 T AH0 L N EH2 K   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bottleneck, -bottleneck-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bottleneck[N] ถนนส่วนที่มีการจราจรติดขัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก

English-Thai: Nontri Dictionary
bottleneck(n) ทางแคบ,คอคอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bottleneckจุดติดขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is small and will force them into a bottleneck allowing us to concentrate the remainder of our defense.มันเล็กและสามารถต้อน พวกเขาไปที่คอขวดได้ แล้วให้พวกเราไปรวมกันต้อนคนที่เหลือที่ด่าน The Matrix Revolutions (2003)
And it'll be useless to end up with just the bottleneck.จะทำให้ไม่ได้ผล ถ้าเหลือแต่คอขวด Art of Fighting (2006)
See, that's the bottleneck in your brilliant business plan.เห็นไหม นั่นคืออุปสรรค ในแผนอันฉลาดทำธุรกิจของคุณ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
One-way street that bottlenecks down the way.ถนนทางเดียว แล้วก็เป็นตรอกแคบๆเข้าไป C.O.D. (2012)
Thor, you got to try and bottleneck that portal.ธอร์ คุณไปบีบทางเข้า The Avengers (2012)
If we can lure him into the bottleneck, close the door behind him, each group fire and advance, we stand a chance.ถ้าเราสามารถล่อให้เขาเข้าไปใน คอขวดปิดประตูข้างหลังเขา แต่ละกลุ่มไฟและล่วงหน้าเรายืน โอกาส The Magnificent Seven (2016)
You wanna play some Delta blues you gotta use a slide.Wenn du Delta-Blues spielen willst... brauchst du ein BottleneckCrossroads (1986)
Now, we'll cut off a couple of inches off this tubing here and make you a slide.Von dem Rohr hier schneiden wir ein paar Zentimeter ab... damit du ein Bottleneck hast. Crossroads (1986)
[Gunshots, Men Whooping]"Willkommen in BottleneckDestry Rides Again (1939)
- I still serve the best coffee in Bottleneck.Ich serviere immer noch den besten Kaffee in BottleneckDestry Rides Again (1939)
Congratulations. As mayor of Bottleneck, I here and now pronounce you sheriff. [Cheering]Als Bürgermeister von Bottleneck erkläre ich Sie hiermit zum Sheriff. Destry Rides Again (1939)
I'm tellin' ya this town of Bottleneck has gotta respect law and order... or I'll put everybody in jail. [Laughing]Aber ich sage euch, Bottleneck muss Recht und Ordnung respektieren... sonst stecke ich alle ins Gefängnis! Destry Rides Again (1939)
- Welcome to Bottleneck, Tom.Willkommen in Bottleneck, Tom. Destry Rides Again (1939)
- Now you've met two aces in Bottleneck.Jetzt kennst du zwei Asse in Bottleneck. Runter mit der Hose! Destry Rides Again (1939)
- Howdy, folks. - Welcome to Bottleneck, Destry.Willkommen in Bottleneck, Destry. Destry Rides Again (1939)
[Wash] You know, Frenchy is the real boss of Bottleneck.Frenchy ist der eigentliche Boss von BottleneckDestry Rides Again (1939)
Who's boss of Bottleneck?Wer ist der Boss von BottleneckDestry Rides Again (1939)
Oh, that won't work here in Bottleneck.Das wird hier in Bottleneck nicht funktionieren. Destry Rides Again (1939)
For not knowin' who's the real boss of Bottleneck. - My coffee, Clara.Dafür, dass ich nicht wusste, wer der wahre Boss in Bottleneck ist. Destry Rides Again (1939)
I'm tired of Bottleneck, the whole crowd and everything I've been doing. - So I'm going back to New Orleans.Ich habe genug von Bottleneck, von all den Leuten und dem, was ich so mache. Destry Rides Again (1939)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bottleneckThe shortage of engineers is the greatest bottleneck to the development of our company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอขวด[N] bottleneck
คั่งค้าง[V] be overdue, See also: be in a bottleneck, be piled up (and awaiting action), Syn. ค้าง, ทับถม, Example: จำนวนบุคลากรที่ทำงานประจำอยู่จะเริ่มมีงานล้นมือ ทำให้เกิดมีงานคั่งค้างอยู่ค่อนข้างมาก, Thai definition: ติดค้างทับถมอยู่, ตกค้างทับถมอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอขวด[n.] (khøkhūat) EN: bottleneck   FR: col d'une bouteille [m] ; goulot d'une bouteille [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTTLENECK B AA1 T AH0 L N EH2 K
BOTTLENECKS B AA1 T AH0 L N EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bottleneck (n) bˈɒtlnɛk (b o1 t l n e k)
bottlenecks (n) bˈɒtlnɛks (b o1 t l n e k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瓶颈[píng jǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] bottleneck, #8,841 [Add to Longdo]
束狭[shù xiá, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow (of waterway); a bottleneck [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Engpass {m} | Engpässe {pl}bottleneck | bottlenecks [Add to Longdo]
Engstelle {f}constriction; bottleneck [Add to Longdo]
Produktionsengpass {m}production bottleneck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネック[, nekku] (n) (abbr) neck; bottleneck; (P) [Add to Longdo]
ボトルネック[, botorunekku] (n) bottleneck [Add to Longdo]
隘路;あい路[あいろ, airo] (n) defile; narrow path; bottleneck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bottleneck \Bot"tle*neck`\
   1. a location or situation in which otherwise rapid progress
    is impeded.
    [PJC]
 
   2. a point at which road traffic slows due to congestion or
    narrowing of the roadway.
    [PJC]
 
   3. an impasse.
    [PJC]
 
   4. a narrowing.
 
   Syn: constriction.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bottleneck \bottleneck\ v. t.
   same as {obstruct}; as, his laziness has bottlenecked our
   efforts to reform the system.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bottleneck \bottleneck\ v. i.
   to become narrower as one approaches a point; -- said of
   roads; as, right by the bridge, the road bottlenecks.
   [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top