ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bekommen*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bekommen, -bekommen-
Possible hiragana form: べこんめん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Haven't you understood a thing?- Hast du nichts mitbekommen? Oblomov (1980)
Did you get that window glass?Haben Sie die Fensterscheibe bekommen? The Nesting (1981)
What do I owe you?Was bekommen Sie? Grease 2 (1982)
And you'll have an assistant, Lacey.Und Sie bekommen eine Assistentin, Lacey. We've Got Magic to Do (2005)
He will get what he desires.Er wird bekommen, was er sich wünscht. Ewoks: The Battle for Endor (1985)
- So what's he got?- Was hat er denn bekommen? Flesh+Blood (1985)
- To recover Sally's diary.- Um Sallys Tagebuch zu bekommen. Steele in the Spotlight (1986)
You know what else I got for my money?Und was hab ich noch für mein Geld bekommen? Four Brothers (2005)
Makes up stories to get attention.Erzählen Geschichten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Swarley (2006)
I will do my best to get the earliest possible date.Doch ich werde mich bemühen, rasch einen Termin zu bekommen. Belinda et moi (2014)
I had to go to a different store to get the extra-fat kind your mom likes.Ich musste in ein anderes Geschäft, um den extrafetten zu bekommen, den deine Mutter mag. The Gorilla Dissolution (2014)
It's probably nothing.Sie bekommen kalte Füße. Es ist wahrscheinlich nichts. The Inheritance (2014)
That call you got the other night?Dieser Anruf, den du neulich Abend bekommen hast? The Inheritance (2014)
Gail, have that roadheader brought in from L-9.- Wir bekommen den TSM der L-Linie. Bottom of the World (2014)
You got the rest of your money. I don't want money.- Du hast das Geld bekommen. Bottom of the World (2014)
Used the weapons he's been receiving from the V.C.Mit den Waffen, die er vom VK bekommen hat. Bottom of the World (2014)
I just got Kenya back.Ich habe sie eben erst zurückbekommen. Painted from Memory (2014)
You know, someone could get ahold of that footage.Jemand könnte die Aufnahmen in die Finger bekommen. This Woman's Work (2014)
You'll get it back when you leave town. Let me see the knives.Sie bekommen sie zurück, wenn Sie die Stadt verlassen. In My Secret Life (2014)
You know, we've been through a long, bloody war.Es hört auf, wenn wir all diese Dinge wiederbekommen. In My Secret Life (2014)
I had to sand them down just to get them to fit in there.Ich musste es abschmirgeln, nur um es hineinzubekommen. The Many Mouths of Aaron Colville (2014)
Ihadatasteoflife getinan authoritarianregime.Ich hatte einen Geschmack vom Leben in einem autoritären Regime bekommen. Point and Shoot (2014)
Whoever they are, you'll never get your revenge now.Wer sind die? Wer die auch sind, Sie bekommen nie Rache. About Last Night (2014)
But he'll get the conduit?Aber er wird ein Conduit bekommen? We Gotta Get Out of This Place (2014)
How do we get him back?Wie bekommen wir ihn zurück? We Gotta Get Out of This Place (2014)
She just really wanted to have a chance to plead her case.Sie wollte nur wirklich eine Chance bekommen, ihren Fall vorzutragen. We Gotta Get Out of This Place (2014)
- You can have a drink.- Du kannst einen Drink bekommen. We Gotta Get Out of This Place (2014)
I can get in trouble for that, and I don't want to.Dafür kann ich Ärger bekommen, und das will ich nicht. We Gotta Get Out of This Place (2014)
I mean, we've got one shot at a confession.Ich meine, wir haben eine Chance, ein Geständnis zu bekommen. ...Goodbye (2014)
So, you know, I'm not used to having a firearm stuck in my face, which I know the Lord tests you in all kinds of ways, but, oh, partner, that's a heart-stopper.Also, wissen Sie, ich bin es nicht gewohnt eine Waffe ins Gesicht gehalten zu bekommen, ich weiß ja, dass der Herr uns auf jegliche Weise testet, aber, oh, Junge, da ist mir das Herz stehen geblieben. Eating the Blame (2014)
Do all your clients get this personal attention?Bekommen all ihre Klienten diese Aufmerksamkeit von Ihnen? Gem and Loan (2014)
How'd you get it?- Wie haben Sie die bekommen? Gem and Loan (2014)
The office just got a call from a woman at Peet's who said your father had applied for a job there and they want his address.Das Amt hat gerade einen Anruf von einer Frau von Peet's bekommen, die sagte, dass dein Vater sich für einen Job beworben hat und sie wollen seine Adresse. Gem and Loan (2014)
Oh, you know, uh, in... when I was in college, I took an Ultimate Frisbee to the head.Oh, also, ähm, als ich auf dem College war, da habe ich einen Frisbee an den Kopf bekommen. Three Girls and an Urn (2014)
Who or what did you do to get this $20 tip?Wen oder was hast du bedient, um diese 20 Dollar Trinkgeld zu bekommen? And the Wedding Cake Cake Cake (2014)
Because I wheeled a customer home the other night, and all I got was a 5.Denn ich habe einen Kunden letzte Nacht nach Hause gefahren und nur fünf bekommen. And the Wedding Cake Cake Cake (2014)
I did that last year and got $10 back.Das habe ich letztes Jahr gemacht und zehn Dollar zurückbekommen. 2 Broke Girls And the Wedding Cake Cake Cake (2014)
In case we ever get a burn victim wedding.Für den Fall, dass wir jemals eine Verbrennungsopfer-Hochzeit bekommen. And the Wedding Cake Cake Cake (2014)
Whatever it takes, I will get you back.Was auch immer es kostet, ich werde dich zurückbekommen. Like Hell: Part 1 (2014)
Well, for starters, evidence he has on me that I've tried unsuccessfully to retrieve.- Für den Anfang, mit dem, was er über mich hat, was ich erfolglos versucht habe, wiederzubekommen. Revolution (2014)
And you may have some unwanted company soon.Und du könntest bald ungewollte Gesellschaft bekommen. Revolution (2014)
Margaux, we'll get answers.Margaux, wir werden Antworten bekommen. Revolution (2014)
So, who's ready to get her marriage license?Wer ist bereit seine Heiratsurkunde zu bekommen? For Better or Worse (2014)
And we'll get it to you.Und Sie werden es bekommen. For Better or Worse (2014)
There's only one reason your husband would pay that much to get these photos.Es gibt nur einen Grund, warum dein Ehemann so viel bezahlt hat, um diese Fotos zu bekommen. For Better or Worse (2014)
So, is that why you kidnapped him? To get those photos back?Also haben Sie ihn entführt um diese Fotos wiederzubekommen? For Better or Worse (2014)
Trisha, as soon as we find our mother, you can have your car back, and we'll be on our way.Trisha, sobald wir unsere Mutter finden, bekommen Sie Ihr Auto zurück und wir ziehen weiter. Silence (2014)
Soon you will receive a sign.- Bald bekommen Sie einen Zeichen. Silence (2014)
That's as clean as I can get it.Das ist das Beste, was ich bekommen kann. Forgive (2014)
Wow, all these people trying so hard to have a kid and they can't.Wow, die ganzen Leute versuchen so sehr ein Kind zu bekommen und sie können es nicht. Clumsy Monkeys and a Tilted Uterus (2014)

German-Thai: Longdo Dictionary
bekommen(vt) |bekam, hat bekommen| ได้รับ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärger { m }; Sorge { f } | Ärger bekommen | Ärger machen | sich Ärger einhandelntrouble | to run into trouble | to make trouble | to look for trouble [Add to Longdo]
Bescheid bekommen; erfahrento hear { heard; heard } [Add to Longdo]
Blasen bekommen; Blasen werfento blister [Add to Longdo]
Chance { f } | Chancen { pl } | keine Chance | überhaupt keine Chance | eine faire Chance bekommenchance | odds | not a chance | a snowball's chance [ fig. ] | a fair crack of the whip [Add to Longdo]
Druckstelle { f } (an Obst) | Druckstellen bekommenbruise (on fruit) | to bruise [Add to Longdo]
Einblick { m } (in) | Einblicke { pl } | einen Einblick in etw. geben | Einblick in etw. bekommeninsight (into) | insights | to give an insight into sth. | to gain an insight into sth. [Add to Longdo]
Fleck { m } | Flecken { pl } | Flecken bekommen; schmutzen; Flecken verursachenstain | stains | to stain [Add to Longdo]
Fleck { m } | Flecken { pl } | Flecken bekommen; schmutzen | ein schönes Fleckchen Erdespot | spots | to spot | a lovely spot [Add to Longdo]
Gänsehaut { f } | Gänsehaut bekommengoose pimples; gooseflesh | to get goose pimples; to get gooseflesh [Add to Longdo]
Gefühl { n } | Gefühle { pl } | Gefühl der Freude | Gefühl der Bedrohung | Gefühl und Verstand | ein Gefühl für etw. bekommen | ein Gefühl, das etw. besonderes stattfindetsense | senses | sense of pleasure | sense of menace | sense and sensibility | to get a feel for sth. | a sense of occasion [Add to Longdo]
Glatze { f }; Glatzkopf { m } | ein Glatze haben | eine Glatze bekommen; kahl werdenbald head | to be bald | to go bald [Add to Longdo]
Griff { m }; Halt { m } | Griffe { pl } | etw. in den Griff bekommen | etw. in den Griff bekommengrip | grips | to get a grip on sth. | to get to grips with sth. [Add to Longdo]
Hals { m }; Genick { n } | Hälse { pl } | steifer Hals | einen steifen Hals bekommenneck | necks | crick in one's neck | to crick one's neck [Add to Longdo]
Hunger { m } | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death [Add to Longdo]
Kaution { f } [ jur. ] | gegen Kaution entlassen | gegen Kaution freigelassen werden | jdn. durch Kaution freibekommenbail; bail out | to release on bail | to be granted bail | to bail someone out [Add to Longdo]
etw. in die falsche Kehle bekommen [ übtr. ]to get hold of the wrong end of the stick [Add to Longdo]
Lachkrampf { m }; Lachanfall { m } (bekommen) | einen Lachkrampf bekommenlaughing fit; violent fit of laughter | to have a laughing fit [Add to Longdo]
Laufmasche { f } | Laufmaschen bekommenladder [ Br. ]; run [ Am. ] | to ladder [ Br. ] [Add to Longdo]
Loch { n } | Löcher { pl } | ein Loch reißen in | ein Loch bekommen | Schwarzes Loch [ astron. ]hole | holes | to tear a hole in | to be holed | black hole [Add to Longdo]
Löcher bekommen; löchrig werdento hole [Add to Longdo]
Orden { m } | Orden { pl } | jdm. einen Orden für etw. verleihen | einen Orden bekommen | Orden tragenmedal; decoration | medals; decorations | to decorate sb. for sth. | to be decorated; to receive a decoration | to wear one's decorations [Add to Longdo]
Rezension { f } | gute (schlechte) Rezensionen bekommenreview; write-up | to get a good (bad) press [Add to Longdo]
Rücken { m } | glatter Rücken | steifer Rücken | einen steifen Rücken bekommenback | flat back | a crick in one's back | to crick one's back [Add to Longdo]
Runzeln bekommen; sich runzeln; runzlig (runzelig) werdento wrinkle (up) [Add to Longdo]
Schnupfen bekommento catch a cold; to get the sniffles [Add to Longdo]
Schock { m } | Schocks { pl } | einen Schock haben; unter Schock stehen | einen Schock bekommenshock | shocks | to be (in a state of ) shock | to get a shock [Add to Longdo]
Schuld { f } | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame [Add to Longdo]
Schwierigkeit { f }; Problem { n }; Problematik { f } | Schwierigkeiten { pl } | voller Schwierigkeiten | in Schwierigkeiten geraten | Schwierigkeiten bekommen | eine Schwierigkeit meistern | auf Schwierigkeiten stoßen; Schwierigkeiten habendifficulty | difficulties; difficulty | fraught with difficulty | to get into difficulty | to run into difficulties | to overcome a difficulty | to experience difficulties [Add to Longdo]
Unrecht bekommento be shown to be in the wrong [Add to Longdo]
eine einstweilige Verfügung erteilt bekommento obtain an injunction [Add to Longdo]
Wind { m } | Winde { pl } | mit dem Wind; vor dem Wind | gleichmäßige Winde | günstiger Wind | Wind bekommen von | Wind wird rückdrehendwind | winds | downwind | steady winds | fair wind; fairwind | to get wind of | wind will back [Add to Longdo]
einen Wutanfall bekommento rampage [Add to Longdo]
etw. abbekommen | seinen Teil abbekommen | nichts abbekommento get some (of it) | to get one's fair share | not to get any (of it) [Add to Longdo]
aufbekommen | aufbekommendto get open | getting open [Add to Longdo]
aufschreiben; einen Strafzettel verpassen | einen Strafzettel wegen zu schnellem Fahren bekommento book [ coll. ] | to be booked for speeding [Add to Longdo]
aussteigen; herausbekommen | aussteigendto get out | getting out [Add to Longdo]
bekommen; erreichen; erlangen | bekommend; erreichend; erlangend | bekommen; erreicht; erlangt | bekommt; erreicht; erlangt | bekam; erreichte; erlangteto obtain | obtaining | obtained | obtains | obtained [Add to Longdo]
bekommen; erhalten; kriegen; abkriegen | bekommend; erhaltend; kriegend; abkriegend | bekommen; erhalten; gekriegt; abgekriegt | er/sie bekommt; er/sie erhält | ich/er/sie bekam; ich/er/sie erhielt | er/sie hat/hatte bekommen; er/sie hat/hatte erhaltento get { got; got, gotten } | getting | got; gotten | he/she gets | I/he/she got | he/she has/had got; he/she has/had gotten [Add to Longdo]
bemerken; mitbekommento realize [Add to Longdo]
beschädigt werden; etw. abbekommento get damaged [Add to Longdo]
besitzen; bekommento have { had; had } [Add to Longdo]
durchkommen; eine Telefonverbindung bekommento get through [Add to Longdo]
entfernen; abbekommen | enfernend; abbekommendto get off | getting off [Add to Longdo]
erwerben; bekommen; erlangen | sich großen Ruhm erwerben; großen Ruhm erlangento win { won; won } | to win great fame [Add to Longdo]
erwischen; abbekommento cop [Add to Longdo]
etw. zu Gesicht bekommento catch sight of sth. [Add to Longdo]
etw. zu Gesicht bekommento set eyes on sth. [Add to Longdo]
flüchtig zu sehen bekommento glimpse [Add to Longdo]
etw. geschenkt bekommento receive as a gift [Add to Longdo]
etw. herausbekommento prise sth. out [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
享受[きょうじゅ, kyouju] geniessen, haben, bekommen [Add to Longdo]
受ける[うける, ukeru] bekommen, erhalten [Add to Longdo]
承る[うけたまわる, uketamawaru] hoeren, zu_hoeren_bekommen [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] bekommen, unterichtet_werden [Add to Longdo]
獲る[える, eru] gewinnen, bekommen, erlangen [Add to Longdo]
裂ける[さける, sakeru] einen_Spalt_bekommen, einen_Riss_bekommen, sich_spalten, zerreissen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top