Search result for

*articles*

(215 entries)
(0.1296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: articles, -articles-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articles of incorporationข้อบังคับในการก่อตั้งและดำเนินงานของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of the peaceคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองความปลอดภัย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of warบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articles of warกฎว่าด้วยยุทธวินัย (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of agreementข้อความในข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of associationข้อบังคับของบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage articlesข้อสัญญาสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war, articles ofบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nanoparticlesวัสดุโครงสร้างนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elementary particlesอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคชั้นสามัญที่สุดของสสารและรังสี ส่วนใหญ่มีอายุสั้นและไม่ปรากฏในภาวะปกติ (ยกเว้น อิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน และนิวทริโน) เดิมหมายถึงอนุภาคใดๆ ที่ไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปได้ หรืออนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม ปัจจุบันหมายถึงอนุภาคโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน มีซอน มิวออน แบรีออน และปฏิยานุภาคของอนุภาคเหล่านี้ รวมทั้งโฟตอน แต่ไม่รวมอนุภาคแอลฟาหรือดิวเทอรอน [นิวเคลียร์]
Nanoparticlesอนุภาคนาโน [TU Subject Heading]
Particlesอนุภาค [TU Subject Heading]
Particlesคำช่วย [TU Subject Heading]
Sentence particlesคำช่วยประโยค [TU Subject Heading]
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต การยกเว้นดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นสิทธิ แต่เป็นเรื่องของการแสดงอัธยาศัยไมตรีระหว่งประเทศที่ให้ต่อกันมากกว่า กฎหมายระหว่างประเทศก็มิได้กำหนดพันธะที่จะต้องให้การยกเว้นจากอากรศุลกากร อย่างไรก็ดี รัฐส่วนมากได้แสดงอัธยาศัยไมตรีโดยให้ผู้แทนทางการทูตได้รับการยกเว้นอากร ศุลกากรแก่สินค้าและเครื่องใช้ที่นำเข้ามาใช้ในส่วนตัวเองอนุสัญญากรุง เวียนนาได้ระบุไว้ในมาตรที่ 36 ว่า1. รัฐผู้รับจะอนุญาตให้นำเข้าและอำนวยให้มีการยกเว้นจากอากรศุลกากร ภาษี ตลอดจนค่าภาระที่เกี่ยวข้องทั้งมวล นอกจากค่าภาระในการเก็บรักษา การขนส่งและบริการ ให้ทำนองเดียวกันตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรัฐผู้รับอาจกำหนดไว้แก่ก. สิ่งของสำหรับใช้ในทางการของคณะผู้แทนข. สิ่งของสำหรับใช้ส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต หรือคนในครอบครัวของตัวแทนทางการทูต ซึ่งประกอบเป็นส่วนครัวเรือนของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสิ่งของที่แสดงเจตนาสำหรับการตั้งถิ่นฐานของตัวแทนทางการทูตด้วย2. หีบห่อส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต ให้ได้รับยกเว้นจากการตรวจตรา นอกจากมีมูลเหตุอันร้ายแรงที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า หีบห่อส่วนตัวนั้นบรรจุสิ่งของซึ่งไม่อยู่ในข่ายแห่งการยกเว้นที่ได้ระบุไว้ ในวรรค 1 ของข้อนี้ หรือสิ่งของซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกนั้นต้องห้ามทางกฎหมาย หรือถูกควบคุมตามข้อบังคับว่าด้วยการกักตรวจโรคของรัฐผู้รับ การตรวจตราเช่นว่านี้ให้กระทำต่อหน้าตัวแทนทางการทูต หรือต่อหน้าผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น [การทูต]
Articles of associationข้อบังคับของบริษัท [การบัญชี]
Alpha Particlesอนุภาคแอลฟ่า [การแพทย์]
Articlesบทความ [การแพทย์]
Beta Particlesอนุภาคเบต้า [การแพทย์]
Colloidal Particles, Shape ofรูปร่างของสาร [การแพทย์]
Colloidal Particles, Size ofขนาดของสาร [การแพทย์]
Electron Transport Particlesอนุภาคขนส่งอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Gun Particles, Pattern ofการกระจายของเขม่าดินปืน [การแพทย์]
Latex Particles, Antibody Coatedอนุภาคของลาเทกซ์ที่เคลือบด้วยแอนติบอดีย์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
articles of association (n ) ข้อบังคับบริษัท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Newspaper articles, television interviews, and the story of the village.ข่าวในหนังสือพิมพ์, สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์, และเรื่องราวของหมู่บ้าน. Episode #1.8 (2008)
- I'm not. - I feel it every day that you read Sebastian's articles.-ฉันรู้สึกอยู่ทุกวัน ว่าคุณแอบอ่านงานของเซบาสเตียน Marley & Me (2008)
At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.โลกของเราเริ่มต้นขึ้น ด้วยกลุ่มควันไฟคละคลุ้ง เป็นเพียงกลุ่มก้อนของฝุ่นละออง ไม่ต่างกับกลุ่มฝุ่นอื่นๆ มากมายในเอกภพ Home (2009)
Why haven't you published any of those articles?ทำไมคุณไม่ตีพิมพ์เรื่องพวกนั้น ออกมาเลยละ? Hey! Mr. Pibb! (2009)
There are tons of articles about people who had a premonition about a disaster they saved themselves and then they died.พบบทความเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อีกเพียบเลย คนที่มีลางสังหรณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ช่วยตัวเองเอาไว้ได้ The Final Destination (2009)
- What's this? It's particles scattered all over the internet.มันเหมือนอนุภาคเล็กๆที่กระจัดกระจายไปทั่วบนอินเตอร์เน็ต The No-Brainer (2009)
If our unsub is like Bakunas, then he needs the genuine articles to complete the fantasy.ไปดูกันเถอะ อาบิเกล แฮนเซ่น Cold Comfort (2009)
All those newspaper articles.กับข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งหมดนั้น Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
There's no reason for those particles to be in the sand.ไม่มีเหตุผลอะไร ที่ต้องมีอนุภาค ของคอปเปอร์ซัลเฟตในทราย Bolt Action (2009)
So strange attractors are particles that end up togetherดังนั้นตัวดึงดูดแปลกๆ คือ อนุภาคที่ลงเอยไปด้วยกัน Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
For 500 gev particles.500 จีอีวีกัน The Pirate Solution (2009)
I, myself, led an expedition to the Arctic Circle in search of said particles.ตัวผมเองเป็นผู้นำกลุ่ม The Vengeance Formulation (2009)
From quantum particles to supernovas.ฟิสิกส์น่ะครอบคลุม ทั้งจักรวาล The Gorilla Experiment (2009)
Leonard is attempting to learn why subatomic particles move the way they do.เลียวนาร์ดกำลังหาว่า ทำไมอนุภาคย่อย ถึงเคลื่อนไหวแบบนั้นน่ะ The Gorilla Experiment (2009)
What exactly are subatomic particles?อนุภาคย่อยเนี่ย มันคืออะไรเหรอ The Gorilla Experiment (2009)
In accordance to the administrative agreement between two nations, the investigators must comply to several articles during investigation of Robert J. Pearson.ตามข้อตกลงทางการฑูต ของทั้ง 2 ประเทศแล้ว พนักงานสืบสวนจะต้องทำตามกฏ 2-3 ข้อ ระหว่างทำการสอบสวน คุณ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน The Case of Itaewon Homicide (2009)
If the United States and Soviet Union engage in all-out war the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons particles which travel backward through what you perceive as time therefore obscuring my vision of the present.เมื่อสหรัฐกับสหภาพโซเวียต เปิดศึกแบบเทหมดหน้าตัก... ...คลื่นจากแรงระเบิด จะปะทุก่อเกิดประจุไวเหนือแสง ...จะมีประจุที่วิ่งย้อนศร ผ่านเข้าไปในมิติรับรู้แห่งเวลา... Watchmen (2009)
A live human body and a deceased human body have the same number of particles.จะร่างกายมนุษย์ที่เป็น หรือจะร่างกายมนุษย์ที่ตาย... ... ก็มีจำนวนอนุภาคเท่ากัน Watchmen (2009)
Particles in transition.particles อยู่ในการเปลี่ยนแปลง. Angels & Demons (2009)
Particles at 99% the speed of light.particles ได้มาถึง เพื่อ 99% ของความเร็วของไฟ. Angels & Demons (2009)
But I don't see my name in any of these articles.อ๋อ.. แต่ฉันไม่เห็นชื่อตัวเอง\ ในบทความพวกนี้เลย Sherlock Holmes (2009)
And ask the respondent to stipulate that the articles of incorporation state the ownership as follows:ร้องขอให้จำเลยกำหนดเงื่อนไข การแบ่งสรรปันส่วนของบริษัท The Social Network (2010)
Physicists use diagrams like these to shorthand ideas about how subatomic particles behave.นักฟิสิกส์ใช้แผนผังแบบนี้ เพื่อชวเลขไอเดียเกี่ยวกับ พฤติกรรมของอนุภาค ในระดับซับอะตอมมิค White Tulip (2010)
Thanks for the articles. They really helped.ขอบคุณสำหรับบทความนะ ช่วยได้เยอะเลย Unpleasantville (2010)
The articles of war?บทความเกี่ยวกับสงครามเหรอครับ? Melbourne (2010)
I can't consider the electrons as particles.ฉันคิดว่าอิเลคตรอนเป็นอนุภาคไม่ได้ The Einstein Approximation (2010)
And the particles in the stab marks were clear coat varnish.และอนุภาคที่อยู่บนรอยแทง เป็นน้ำมันเคลือบเงา The Death of the Queen Bee (2010)
It's subatomic particles in endless, aimless collision.กฏธรรมชาติที่หมุนเวียนอย่างไม่สิ้นสุด ความขัดแย้งไร้ที่สิ้นสุด Fly (2010)
Piercings,ewelry, distinctive articles of clothing?คมเข้ม หน้าใส ส่วมใส่เสื้อผ้าที่มีจุดเด่นอะไร Green Light (2010)
Tell them we're aid workers with Red Panda resources, a relief organization, protected under articles 59 through 63 of the Geneva convention.บอกพวกเขา เราทำงานให้กับ ขององค์การแพนด้าแดง ที่เป็นองค์การ บรรเทาทุกข์ ได้รับการคุ้มครอง ตามกฎบัตรข้อที่ 59 ถึง 63 Better Angels (2010)
There were newspaper articles.บทความในหนังสือพิมพ์ Episode #1.1 (2010)
There are all these newspaper articles in hereข่าวทั้งหมดในนี้ Epiphany (2010)
I can't see subatomic particles, but nevertheless, they're there.ไม่ว่าแ่ม่จะเห็นความสัมพันธ์หรือไม่ก็ตาม ผมไม่เห็นนิวเคลียส The Zazzy Substitution (2010)
They've found that down at the microscopic level, billions of times smaller than atoms, forces are actually caused by the movement of tiny particles.พวกเขาได้สร้างเครื่องอะตอม ยอดเยี่ยมยักษ์การสอบสวน วิธีที่สี่แรงพื้นฐานทำงานจริง พวกเขาได้พบว่าลดลง ในระดับกล้องจุลทรรศน์ Is There a Creator? (2010)
The strong force is carried by particles called gluons, the weak force by particles called the "w" and "z" bosons.โดยการเคลื่อนไหว ของอนุภาคเล็ก ๆ แม่เหล็กไฟฟ้าจะดำเนินการ โดยโฟตอน แรงจะดำเนินการโดย อนุภาคที่เรียกว่ากลูออน, Is There a Creator? (2010)
But Garrett Lisi realized the way the circles twisted around one another looked just like the way various fundamental particles interact.ในสามมิติ มันเรียกว่ากลุ่มโกหก e8 ถึงเราจะเป็นเพียงรูปแบบที่ใจดัด Is There a Creator? (2010)
The other circles could correspond to the force particles, such as photons or weak-force particles or strong-force particles, the gluons.ในฟิสิกส์แต่ละคนของวงการ เหล่านี้สามารถเชื่อมโยง กับชนิดที่แตกต่างกัน ของอนุภาคมูลฐาน หนึ่งวงกลมสามารถ สอดคล้องกับอิเล็กตรอน Is There a Creator? (2010)
And for the first time in the history of physics, a mere mortal saw how gravity might fit in with all the other forces and particles.และจากนั้นก็ตีเขา เขาพบว่าชุดของวงการ ที่ดูเหมือนจะทำหน้าที่เหมือน เคยยังเห็น แกรฟิทอน Is There a Creator? (2010)
Garrett calls this dizzying geometrical relationship between all the particles and forces in the universe an exceptionally simple theory of everything.เพราะมันเป็นชนิด ของสมมติฐาน ว่าส่วนใหญ่ของเรา ได้รับค่าทำงานให้ นั่นคือการผสมผสานที่ไม่ซ้ำกัน Is There a Creator? (2010)
It predicts several as yet undiscovered particles.การ์เร็ตโทร ความสัมพันธ์ทาง เรขาคณิตนี้ทำให้วิงเวียน Is There a Creator? (2010)
And the Higgs field is this geometric particle field that gives mass to all known elementary particles.มีบางส่วนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่ ที่ไม่ได้อย่างชัดเจนเหล่านี้ กองกำลังของอนุภาคมูลฐาน Is There a Creator? (2010)
But they should also be able to detect some of those new particles predicted by Garrett Lisi.เอลแอชซี หรือขนาด แฮดรอน คอไลเดอ ใหญ่ พวกเขากำลังขว้างปาทุกอย่างที่ พวกเขามีในการหา ฮีกส บอสอน, Is There a Creator? (2010)
In the past century, physicists have discovered that matter really is made of tiny, little pixels, fundamental, indivisible particles billions of times smaller than an atom.และเขาคิดว่าเขาพบหลักฐาน สำหรับมันในธรรมชาติ มีวิธีหนึ่งที่จะบอกคือ ถ้าคุณกำลังมองหาที่ จำลองคอมพิวเตอร์ Is There a Creator? (2010)
These basic rules of quantum mechanics apply to all tiny subatomic particles.อิเล็กตรอนอย่างใด ทราบว่าอะตอมทั้งหมดที่มี และพวกเขาในรูปแบบรูป แบบการเลี้ยวเบนนี้ Is There a Creator? (2010)
The experiment shows something really rather extraordinary, and that is that matter, even though it behaves when you're looking at it, when you're measuring it, as individual particles, when you're not measuring it, matter is diffuse.รูปแบบบนหน้าจอ สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ ของอะตอมในเป้าหมาย อิเล็กตรอนแต่ละ ดูเหมือนว่าจะรู้สึก Is There a Creator? (2010)
It was met with a great deal of skepticism, and the science community actually published articles saying, "that can't be done."แสดงให้เห็นว่าใช่ คุณสามารถทำเช่นนั้น คุณสามารถสร้างทุ่งกว้าง ของกล้องโทรทรรศน์ของคุณ ที่มีจำนวนมากของพิกเซล Are We Alone? (2010)
THESE PARTICLES REPRESENTING DARK MATTER.และเมื่อพวกเขาถูก ทุบในแต่ละอื่น ๆ Beyond the Darkness (2010)
BUT IT'S EVERYWHERE. BILLIONS OF DARK-MATTER PARTICLESแต่จะหาได้พวกเขาไม่ได้มอง ขึ้นไปในชั้นฟ้าทั้งหลาย Beyond the Darkness (2010)
TRAP ONE OF THESE PARTICLES AND STUDY IT, THEN WE MIGHT FINALLY UNDERSTANDเราอยู่ในจักรวาล ของเรื่องและแสง Beyond the Darkness (2010)
PHYSICISTS HAVE WORKED OUT THAT ALL MATTER IS BUILT FROM ABOUT 20 BASIC SUBATOMIC PARTICLES.ที่มีสารลึกลับที่เรา เรียกว่า "สสารมืด". Beyond the Darkness (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
articlesArticles bought here will be delivered free of charge.
articlesDo you have any tax-free articles?
articlesI clipped some articles out of the newspaper.
articlesIt is not enough to show that these two particles are moving at different speed.
articlesI write articles regularly.
articlesMen are absolutely not allowed to post or reply to articles.
articlesMinute particles are hardly visible to the naked eye.
articlesNot a few people think that all foreign-made articles are superior to ones made in this country.
articlesParticles of dust float in the atmosphere.
articlesThe articles of incorporation have finally been completed for our Digital Groove Club.
articlesThe factory produced ten finished articles an hour.
articlesThe next issue will feature articles on divorce.
articlesThe precision ratio is an index that indicates how many articles meet the search criteria out of the all of the articles retrieved.
articlesThere are a variety of articles in her purse.
articlesThere are many articles in her purse.
articlesThere is a good market for these articles.
articlesThere were various articles in the room.
articlesThese articles are all exempt from duty.
articlesThese articles are not for sale.
articlesThese hand-made articles differ in quality.
articlesThe shop sells articles of all kinds.
articlesThis shop sells articles of all kinds.
articlesTiny particles in the air can cause cancer.
articlesWe've got several more of the same kind of articles.
articlesWhen indicating 'tense' in Chinese, as shown above, there are 'particles', 'time-specifying words' and also many cases where it depends on context.
articlesWhen the articles of incorporation are complete it is essential to go to the notary public's office to undertake certification of the articles drawn up.
articlesWood is made into various kinds of articles.
articlesYou bought these articles at too high a price.
articlesYou'll find domestic articles on the third floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไถ้[N] long purse tied around the waist, See also: long bag for carrying articles or money worn around the waist, Syn. ตุง, Example: เขาคั่วข้าวตากใส่ไถ้ไปกินระหว่างอพยพ, Thai definition: ถุงยาวๆ ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง สำหรับใส่เงินหรือสิ่งของ โดยมากใช้คาดเอว
ราชูปโภค[N] royal articles of use, Syn. ราโชปโภค, Example: หลายคนได้รับพระราชทานเกียรติยศ ให้เป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชูปโภค และเครื่องบรมราชอิสสริยยศ เข้ากระบวนแห่, Thai definition: เครื่องใช้สอยของพระราชา, Notes: (บาลี)
รูปพรรณ[N] ornaments, See also: gold or silver articles, gold or silver ornaments, gold (silver) jewelry, Example: เขาเป็นช่างทำเครื่องรูปพรรณฝีมือดี, Thai definition: เงินทองที่ทำเป็นเครื่องประดับ
ปริเฉท[N] chapter, See also: classification, division, compiled and classified articles, Syn. บริเฉท, Example: หนังสือที่ดีจะแบ่งเรื่องราวไว้เป็นสัดส่วนในปริเฉท, Thai definition: ข้อความที่รวบรวมเอามาจัดเป็นตอนๆ, ข้อความที่กำหนดไว้เป็นหมวดๆ
ครุภัณฑ์[N] durable articles, See also: durable goods, heavy-duty articles, Example: นี่คือรายการยืมวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา, Thai definition: ของที่ใช้ทนทาน
ของ[N] thing, See also: stuff, possessions, good, articles, property, Syn. สิ่งของ, สรรพสิ่ง, Example: ชมรมค่ายอาสาพัฒนาขอบริจาคของที่เหลือใช้จากประชาชนทั่วไป, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งต่างๆ
ของโบราณ[N] antique, See also: curio, ancient articles, Syn. ของเก่า, ของเก่าแก่, โบราณวัตถุ, วัตถุโบราณ, Example: ชาวบ้านลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติของตนเอง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งของ เครื่องใช้ที่สร้างหรือผลิตขึ้นในสมัยโบราณ
ไทยทาน[N] offering, See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms, Syn. ของทำทาน, เครื่องไทยทาน, วัตถุทาน, Example: พุทธศาสนิกชนจะจัดหาดอกไม้ธูปเทียน ตลอดจนเครื่องปัจจัยไทยทานนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันทำบุญ, Count unit: ที่, ชุด, กอง, Notes: (บาลี)
ไทยธรรม[N] offering, See also: gifts, articles that are suitable for alms, alms, Syn. จตุปัจจัย, สิ่งของถวายพระ, เครื่องไทยธรรม, Count unit: ที่, ชุด, กอง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items   
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai prajamwan) EN: articles of daily use   FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
ของกำนัล[n.] (khøngkamnan) EN: gift ; present ; articles for giving   FR: cadeau [m] ; présent [m] ; article-cadeau [m]
ของต้องห้าม[n. exp.] (khøng tǿng hām) EN: prohibited goods ; prohibited articles   
ของต้องพิกัด[n. exp.] (khøng tǿng phikat) EN: dutiable articles   
เครื่องต้น[X] (khreūang ton) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince   FR: objets et habits royaux
เครื่องอุปกรณ์[n. exp.] (khreūang uppakøn) EN: implement ; articles for daily use   FR: accessoire [m]
คู่[n.] (khū) EN: [classifier : pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...)]   FR: [classificateur : couples de personnes ou d'animaux ; paires d'articles (chaussettes, chaussures ...)]
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: article ; inventory ; things ; supplies ; goods ; objects   FR: fournitures [fpl ; articles [mpl]
สรรพสินค้า[n.] (sapphasinkhā) EN: general merchandise ; sundry goods ; various kinds of merchandise ; goods   FR: marchandise [f] ; articles divers [mpl]
สินค้า[n.] (sinkhā) EN: goods ; merchandise ; products ; commodity ; stock ; stuff ; cargo ; article of trade   FR: marchandise [f] ; produits [mpl] ; articles [mpl] ; cargaison [f] ; produit commercial [m]
อุปกรณ์การเขียน[n. exp.] (uppakøn kān khīen) EN: stationery   FR: articles de bureau [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTICLES    AA1 R T AH0 K AH0 L Z
PARTICLES    P AA1 R T AH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
articles    (v) (aa1 t i k l z)
particles    (n) (p aa1 t i k l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
小物[こもの, komono] Thai: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ English: small articles

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artikel {m} | Artikel {pl}article | articles [Add to Longdo]
Ausbildungsvertrag {m}articles of apprenticeship [Add to Longdo]
Gebrauchtware {f} | Gebrauchtwaren {pl}second hand article | second hand articles [Add to Longdo]
Geschenkartikel {pl}gifts; gift articles [Add to Longdo]
Gesellschaftsvertrag {m}; Gesellschaftervertrag {m}articles of partnership; partnership agreement [Add to Longdo]
Gründungsurkunde {f} einer AGarticles of incorporation [Add to Longdo]
Kleidungsstück {n} | Kleidungsstücke {pl}article of clothing; item of clothing | articles of clothing [Add to Longdo]
Massenpunktsystem {n}system of particles [Add to Longdo]
Partikel {n}; Teilchen {n} | angelagerte Partikel | eingeschleppte Partikel | im Raum freigesetzte Partikel | luftgetragenes Partikel; schwebendes Teilchen | Partikel abgebenparticle | adherent particles | imported particles | released particles | airborne particle | to shed particles [Add to Longdo]
Satzung {f} einer AGarticles of association [Add to Longdo]
Staubkorn {n} | Staubkörner {pl}dust particle | dust particles [Add to Longdo]
Teil {m,n} | Teile {pl}particle | particles [Add to Longdo]
Toilettenartikel {m} | Toilettenartikel {pl}toilet article; toiletry | toilet articles; toiletries [Add to Longdo]
Zeitungsartikel {m} | Zeitungsaufsätze {pl}newspaper article | articles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
テフラ[, tefura] (n) tephra (particles ejected by an eruption) [Add to Longdo]
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P) [Add to Longdo]
遺留品[いりゅうひん, iryuuhin] (n) lost articles [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] (n) cosmetics; toilet articles [Add to Longdo]
仮定款[かりていかん, kariteikan] (n) provisional articles [Add to Longdo]
家庭用品[かていようひん, kateiyouhin] (n) household articles [Add to Longdo]
箇条[かじょう, kajou] (n) items; errors; articles [Add to Longdo]
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
寄稿者[きこうしゃ, kikousha] (n) contributor (of articles) [Add to Longdo]
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n,vs,adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination [Add to Longdo]
軍律[ぐんりつ, gunritsu] (n) martial law; articles of war; military disciple; military law [Add to Longdo]
個(P);箇[こ, ko] (ctr) (1) counter for articles; (2) (usu. 個) counter for military units; (3) individual; (P) [Add to Longdo]
個数;箇数[こすう, kosuu] (n) number of articles; quantity [Add to Longdo]
御釈迦;お釈迦[おしゃか, oshaka] (n) (1) poorly made or ruined articles; (2) the Buddha [Add to Longdo]
工作物[こうさくぶつ, kousakubutsu] (n) manufactured articles; workpiece [Add to Longdo]
際物[きわもの, kiwamono] (n,adj-no) seasonal articles; temporary [Add to Longdo]
紙器[しき, shiki] (n) paper articles; containers, etc. made of paper [Add to Longdo]
紙細工[かみざいく, kamizaiku] (n) articles made out of paper (by hand); paperware [Add to Longdo]
質点系[しつてんけい, shitsutenkei] (n) system of particles [Add to Longdo]
実用品[じつようひん, jitsuyouhin] (n) daily or domestic articles [Add to Longdo]
小物[こもの, komono] (n) accessories; small articles; (P) [Add to Longdo]
信仰箇条[しんこうかじょう, shinkoukajou] (n) articles of faith [Add to Longdo]
素粒子論[そりゅうしろん, soryuushiron] (n) theory of elementary particles [Add to Longdo]
竹屋[たけや, takeya] (n) (1) bamboo dealer; person selling bamboo or articles made of bamboo; (2) house made of bamboo [Add to Longdo]
陳列品[ちんれつひん, chinretsuhin] (n) exhibit; articles on display [Add to Longdo]
定款[ていかん, teikan] (n) articles of incorporation; company statute; (P) [Add to Longdo]
鉄鋼製品[てっこうせいひん, tekkouseihin] (n) steel manufactures; steel products; articles of iron or steel [Add to Longdo]
天爾遠波;弖爾乎波;天爾乎波[てにをは, teniwoha] (n) postpositions; particles [Add to Longdo]
特許品[とっきょひん, tokkyohin] (n) patented article or articles; patented invention [Add to Longdo]
南蛮渡来[なんばんとらい, nanbantorai] (n) (articles) imported to Japan by early European traders [Add to Longdo]
杯盤狼藉[はいばんろうぜき(uK), haibanrouzeki (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) glasses and plates being scattered about after a party or banquet; articles lying about in a jumble [Add to Longdo]
売品[ばいひん, baihin] (n) articles for sale [Add to Longdo]
品々;品品[しなじな, shinajina] (n) various articles [Add to Longdo]
品数[しなかず, shinakazu] (n) number of articles [Add to Longdo]
品目[ひんもく(P);しなめ, hinmoku (P); shiname] (n) item; commodity; list of articles; (P) [Add to Longdo]
浮遊物[ふゆうぶつ, fuyuubutsu] (n) suspended particles; floating matter [Add to Longdo]
福袋[ふくぶくろ, fukubukuro] (n) lucky-dip bag; grab bag; mystery package (with a variety of articles possibly worth more than the purchase price) [Add to Longdo]
払い下げ品[はらいさげひん, haraisagehin] (n) articles disposed of or sold off by the government [Add to Longdo]
物品[ぶっぴん, buppin] (n) goods; articles; (P) [Add to Longdo]
貿易品[ぼうえきひん, bouekihin] (n) articles of commerce [Add to Longdo]
万貨[ばんか, banka] (n) many articles [Add to Longdo]
民具[みんぐ, mingu] (n) everyday articles which have come to be regarded as folk art [Add to Longdo]
免税品[めんぜいひん, menzeihin] (n) duty-free articles [Add to Longdo]
優良品[ゆうりょうひん, yuuryouhin] (n) superior articles [Add to Longdo]
用品[ようひん, youhin] (n) articles; supplies; parts; (P) [Add to Longdo]
霊感商法[れいかんしょうほう, reikanshouhou] (n) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
連合規約[れんごうきやく, rengoukiyaku] (n) Articles of Confederation (1781) [Add to Longdo]
論文集[ろんぶんしゅう, ronbunshuu] (n) collected papers; collected works; collection of articles and essays [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, ] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all [Add to Longdo]
半成品[bàn chéng pǐn, ㄅㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] semi-manufactured goods; semi-finished articles; semi-finished products [Add to Longdo]
固形物[gù xíng wù, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ˋ, ] solid particles in liquid [Add to Longdo]
带电粒子[dài diàn lì zǐ, ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄗˇ, / ] electrically charged particles [Add to Longdo]
日用品[rì yòng pǐn, ㄖˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for daily use [Add to Longdo]
木器[mù qì, ㄇㄨˋ ㄑㄧˋ, ] wooden articles [Add to Longdo]
物品[wù pǐn, ˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles; goods; materials [Add to Longdo]
用品[yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for use; products; goods [Add to Longdo]
章程[zhāng chéng, ㄓㄤ ㄔㄥˊ, ] rules; regulations; constitution; statute; articles of association (of company); articles of incorporation; charter (of a corporation); by-laws [Add to Longdo]
粒子流[lì zǐ liú, ㄌㄧˋ ㄗˇ ㄌㄧㄡˊ, ] stream of particles; particle flow [Add to Longdo]
路不拾遗[lù bù shí yí, ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, / ] lit. no one picks up lost articles in the street (成语 saw); fig. honesty prevails throughout society; a time of peace and stability [Add to Longdo]
追记[zhuī jì, ㄓㄨㄟ ㄐㄧˋ, / ] a memorial citation; a posthumous award; a retrospective (used in titles of news articles); notes written down from memory [Add to Longdo]
道不拾遗[dào bù shí yí, ㄉㄠˋ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, / ] lit. no one picks up lost articles in the street (成语 saw); fig. honesty prevails throughout society; a time of peace and stability [Add to Longdo]
除尘[chú chén, ㄔㄨˊ ㄔㄣˊ, / ] to eliminate dust (i.e. filter out suspended particles) [Add to Longdo]
飘尘[piāo chén, ㄆㄧㄠ ㄔㄣˊ, / ] floating dust; atmospheric particles [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chapiter \Chap"i*ter\, n. [OF. chapitel, F. chapiteau, from L.
   capitellum, dim. of caput head. Cf. {Capital}, {Chapter}.]
   1. (Arch.) A capital [Obs.] See {Chapital}. --Ex. xxxvi. 38.
    [1913 Webster]
 
   2. (Old Eng. Law) A summary in writing of such matters as are
    to be inquired of or presented before justices in eyre, or
    justices of assize, or of the peace, in their sessions; --
    also called {articles}. --Jacob.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top