Search result for

*armful*

(102 entries)
(1.2678 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: armful,-armful-, *armful*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armful    [N] ปริมาณเต็มแขน
harmful    [ADJ] ซึ่งให้โทษ, See also: ซึ่งเป็นโทษ, อันตราย, ซึ่งเป็นอันตราย, ซึ่งมุ่งร้าย, Syn. damaging, hurtful, injurious, Ant. beneficial, healthful, useful
harmfully    [ADV] อย่างเป็นอันตราย, See also: อย่างเป็นภัย, อย่างให้โทษ, Syn. damagingly, hurtfully, injuriously, Ant. beneficially, healthfully, usefully

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armfulSome of the ingredients in this beverage are harmful, especially if you are pregnant.
armfulEveryone knows that this chemical is harmful to man.
armfulThis food is harmful to health.
armfulThis medicine is free from harmful effects.
armfulIt is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.
armfulSome of the ingredients are harmful, especially if you are pregnant.
armfulThe group put up posters to remind people that noise is harmful.
armfulIt contained harmful chemicals.
armfulSmoking is harmful to your health.
armfulTV is harmful in that it keeps your mind in a passive state.
armfulPlaying cards is not in itself harmful.
armfulDrink in moderation, alcohol is not harmful.
armfulDrunk in moderation, alcohol is not harmful.
armfulWine is not harmful in itself.
armfulPut harmful books out of circulation.
armfulSmoking may be harmful to his heart.
armfulSmoking is harmful to your health.
armfulSmoking is harmful to the health.
armfulThere is no denying the fact that smoking is harmful.
armfulSmoking is harmful to health.
armfulSmoking is harmful to health.
armfulSmoking may be harmful to his heart.
armfulYou only have to make a few foreign friends to understand how harmful national stereotypes are.
armfulWe often eat foods which are harmful to our health without knowing it.
armfulUltraviolet rays are harmful to us..
armfulToo many sun's rays are harmful to your skin.
armfulA long spell of rainy weather is harmful to plants.
armfulStrontium 90: One of the radioisotopes of strontium; part of radioactive fallout, harmful to human health.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armful(อาร์ม'ฟูล) n., (pl. -fuls) ปริมาณเต็มมือ,ปริมาณที่มาก (a large quantity)
harmfuladj. เป็นอันตราย., See also: harmfulness n., Syn. hurtful,injurious ###A. beneficial

English-Thai: Nontri Dictionary
armful(adj) เต็มแขน,เต็มหอบ,เต็มมือ
harmful(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย,ร้ายกาจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอบ    [N] armful, Example: สองมือของหล่อนมีฝักมะขามเทศเต็มหอบ, Thai definition: ของ เช่น ฟืนหรือผักหญ้า เป็นต้น ประมาณเต็ม 2 แขนรวบได้ เรียกว่า หอบหนึ่ง
ให้โทษ [V] be harmful, See also: be noxious, be damaging, Syn. เป็นภัย, Ant. ให้คุณ, Example: ยาปฏิชีวนะนั้นอาจให้โทษมากกว่าคุณถ้าใช้มากเกินไป, Thai definition: ไม่เป็นผลดี
พิษ    [N] danger, See also: harmfulness, Example: ชาวบ้านต้องประสบกับมลภาวะที่เป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ
พิษสง    [N] power, See also: harmful effect, capacity to do harm, Example: กำปั้นของเขาไม่มีพิษสงอะไรหรอกไม่ต้องไปกลัว, Thai definition: ความเก่งกล้า, ความร้ายกาจ, Notes: (ปาก)
เป็นอันตราย [V] be bad, See also: be harmful, be hazardous, be dangerous, Syn. เป็นโทษ, Ant. เป็นคุณ, เป็นประโยชน์, Example: สิ่งเสพย์ติดทุกชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย, Thai definition: ทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ, ให้โทษถึงชีวิต
เป็นโทษ [V] be bad, See also: be harmful, be hazardous, be dangerous, Syn. เป็นอันตราย, Ant. เป็นคุณ, เป็นประโยชน์, Example: สิ่งเสพติดทุกชนิดเป็นโทษต่อร่างกาย
เป็นพิษ [V] be poisonous, See also: be baneful, be toxic, be venomous, be harmful, be noxious, Example: เห็ดป่าบางชนิดเป็นพิษ ถ้ารับประทานเข้าไปอาจถึงแก่ชีวิตได้
เป็นผลเสียหาย [ADJ] be harmful, See also: be damaging, Syn. เป็นโทษ, Ant. เป็นผลดี, Example: ความหวาดระแวงก่อให้เกิดผลเสียหายทางใจและทางอารมณ์อย่างรุนแรง
ผลร้าย    [N] bad effect, See also: harmful effect, unfavorable effect, disastrous effect, Syn. โทษ, ผลเสีย, Ant. ผลดี, ผลประโยชน์, Example: ค่ายบางระจันเป็นร่องรอยหลักฐานอันแน่ชัดถึงผลร้ายของการแตกสามัคคีกันระหว่างชนในชาติ, Thai definition: สิ่งไม่ดีที่เกิดตามมา
มิดีมิร้าย    [ADV] improperly, See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly, Syn. ชั่วร้าย, ไม่สมควร, Ant. ดี, Example: เธออย่าได้คิดมิดีมิร้ายกับฉันเป็นอันขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศล[adj.] (akuson) EN: bad ; harmful   
ให้โทษ[v. exp.] (hai thōt) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging   FR: nuire ; endommager
ผลเสีย[n.] (phonsīa) EN: bad effect ; harmful effect ; bad result   
แสลง[adj.] (salaēng) EN: unwholesome ; unhealthy ; harmful ; poisonous ; bad   FR: mauvais pour la santé
ทำลายพืชไร่[v. exp.] (thamlāi pheūt rai) EN: damage crops ; be harmful to crops   

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMFUL    HH AA1 R M F AH0 L
HARMFULNESS    HH AA1 R M F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armful    (n) (aa1 m f u l)
armfuls    (n) (aa1 m f u l z)
harmful    (j) (h aa1 m f @ l)
harmfully    (a) (h aa1 m f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schadstoff {m} | Schadstoffe {pl}harmful substance; harmful chemical | harmful substances [Add to Longdo]
Schädlichkeit {f}harmfulness [Add to Longdo]
gesundheitsschädlich; gesundheitsschädigend {adj}harmful to one's health; injurious to health [Add to Longdo]
schadstoffarm {adj}low in harmful substances; clean-exhaust [Add to Longdo]
schädlich; abträglich; nachteilig {adj} | schädlicher; abträglicher; nachteiliger | am schädlichsten; am abträglichsten; am nachteiligstenharmful | more harmful | most harmful [Add to Longdo]
schädlich {adv}harmfully [Add to Longdo]
sicherunharmful [Add to Longdo]
sicher {adv}unharmfully [Add to Longdo]
umweltfeindlich; umweltschädlich {adj}environmentally harmful; harmful to the environment; noxious [Add to Longdo]
verletzend {adj}harmful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
悪書[あくしょ, akusho] (n) harmful book [Add to Longdo]
一殺多生[いっさつたしょう;いっせつたしょう, issatsutashou ; issetsutashou] (exp) It is justifiable to kill one (harmful) person to save the lives of many [Add to Longdo]
一抱え;ひと抱え[ひとかかえ, hitokakae] (n) armful; bundle [Add to Longdo]
害魚[がいぎょ, gaigyo] (n) harmful fish (e.g. non-native and prolific, etc.) [Add to Longdo]
害獣[がいじゅう, gaijuu] (n) harmful animal [Add to Longdo]
害虫[がいちゅう, gaichuu] (n,adj-no) harmful insect; noxious insect; (P) [Add to Longdo]
仇となる[あだとなる, adatonaru] (exp,v5r) (See 仇になる) to backfire; to have a harmful result [Add to Longdo]
仇になる[あだになる, adaninaru] (exp,v5r) to backfire; to have a harmful result [Add to Longdo]
健康を損なう[けんこうをそこなう, kenkouwosokonau] (exp,v5u) to harm one's health; to injure one's health; to be harmful to one's health [Add to Longdo]
合抱[ごうほう, gouhou] (n) armful [Add to Longdo]
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help [Add to Longdo]
松食虫[まつくいむし, matsukuimushi] (n) general term for insects harmful to pine trees [Add to Longdo]
障る[さわる, sawaru] (v5r,vi) to hinder; to interfere with; to affect; to do one harm; to be harmful to; (P) [Add to Longdo]
毒の有る;毒のある[どくのある, dokunoaru] (exp) harmful; poisonous; malicious [Add to Longdo]
病虫害[びょうちゅうがい, byouchuugai] (n) (crop) damage from disease and harmful insects [Add to Longdo]
不為[ふため, futame] (adj-na,n) disadvantageous; harmful; unprofitable [Add to Longdo]
風評被害[ふうひょうひがい, fuuhyouhigai] (n) financial damage caused by harmful rumours or misinformation [Add to Longdo]
抱え[かかえ, kakae] (n) (1) armful; (2) employee; (P) [Add to Longdo]
無益有害[むえきゆうがい, muekiyuugai] (n,adj-na) useless and harmful [Add to Longdo]
薬禍[やっか, yakka] (n) harmful side effects of a medicine or drug [Add to Longdo]
薬害[やくがい, yakugai] (n) harmful side effects of a medicine or drug; (P) [Add to Longdo]
有害[ゆうがい, yuugai] (adj-na,n) harmfulness; (P) [Add to Longdo]
有害植物[ゆうがいしょくぶつ, yuugaishokubutsu] (n) noxious plant; harmful plant [Add to Longdo]
有害食品[ゆうがいしょくひん, yuugaishokuhin] (n) harmful food [Add to Longdo]
有害無益[ゆうがいむえき, yuugaimueki] (n) more harm than good; harmful and of no use [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental [Add to Longdo]
不良[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, ] bad; harmful; unhealthy [Add to Longdo]
危害性[wēi hài xìng, ㄨㄟ ㄏㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] harmfulness [Add to Longdo]
妨害[fáng hài, ㄈㄤˊ ㄏㄞˋ, ] to impair; damaging; harmful; a nuisance [Add to Longdo]
害兽[hài shòu, ㄏㄞˋ ㄕㄡˋ, / ] vermin; harmful animal [Add to Longdo]
有害[yǒu hài, ㄧㄡˇ ㄏㄞˋ, ] destructive; harmful; damaging [Add to Longdo]
有害无益[yǒu hài wú yì, ㄧㄡˇ ㄏㄞˋ ˊ ㄧˋ, / ] (set phrase) not helpful but harmful; to do harm rather than good [Add to Longdo]
病菌[bìng jūn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, ] harmful bacteria; pathogenic bacteria; germs [Add to Longdo]
邪教[xié jiào, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄠˋ, ] cult (especially harmful or malicious cult) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Armful \Arm"ful\, n.; pl. {Armfulus}.
     As much as the arm can hold.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top