Search result for

*ares*

(500 entries)
(0.5237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ares, -ares-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wares    [N] สินค้า, Syn. goods, merchandise, product
caress    [N] การสัมผัสด้วยความรัก, Syn. embrace, touch
caress    [VT] สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู, Syn. cuddle, embrace
daresay    [VI] เดาว่า, See also: บางที
nearest    [PREP] ใกล้ที่สุด
paresis    [N] ภาวะเหน็บชาเฉพาะส่วน, See also: ภาวะอัมพาตบางส่วน, Syn. partial paralysis
unawares    [ADV] อย่างไม่รู้ตัว, Syn. off-guard, surprisingly, abruptly
unawares    [ADV] อย่างไม่ตั้งใจ, Syn. unexpectedly, Ant. predictably
votaress    [N] สตรีผู้อุทิศตัว
caressing    [ADJ] ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่
picaresque    [ADJ] เกี่ยวกับการผจญภัย
take unawares    [PHRV] ทำให้ประหลาดใจ, Syn. take by
walls have eares    [IDM] หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง, See also: ความลับไม่มีในโลก, พูดจาต้องระมัดระวัง
walls have eares    [IDM] คนอื่นอาจได้ยินสิ่งที่พูด, See also: คนอื่นอาจแอบฟัง
lares and penates    [N] เทพเจ้าแห่งบ้าน (ตามความคิดของชาวโรมันโบราณ), See also: ผีบ้านผีเรือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paresisอัมพฤกษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paresthesia; paraesthesiaความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paresthetic; paraesthetic-รู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prenaris; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, anterior; naris, external; nostrilรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraparesisอัมพฤกษ์ครึ่งล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure sense; baraesthesia; baresthesiaการรับรู้แรงกดดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
picaresque novelนวนิยายชีวิตเสเพล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paraesthesia; paresthesiaความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraesthetic; paresthetic-รู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lien on sharesสิทธิริบหุ้นออกขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sense, pressure; baraesthesia; baresthesiaการรับรู้แรงกดดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior naris; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, external; nostril; prenarisรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acroparaesthesia; acroparesthesiaอาการเหน็บปลายมือปลายเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acroparesthesia; acroparaesthesiaอาการเหน็บปลายมือปลายเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadriparesis; tetraparesisอัมพฤกษ์แขนขาสองข้าง, อัมพฤกษ์สี่ขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualification sharesจำนวนหุ้นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติ (ในการเป็นกรรมการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baresthesia; baraesthesia; sense, pressureการรับรู้แรงกดดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
baraesthesia; baresthesia; sense, pressureการรับรู้แรงกดดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myoparesis; myoparalysisอัมพาตกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myoparalysis; myoparesisอัมพาตกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
method of least squaresวิธีกำลังสองน้อยสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
certificate of shares; share certificateใบหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gastroparesis; gastroparalysis; gastroplegiaอัมพาตกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastroplegia; gastroparalysis; gastroparesisอัมพาตกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastroparalysis; gastroparesis; gastroplegiaอัมพาตกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equity sharesหุ้นของบริษัทจำกัด (ก. อังกฤษ) [ดู equity ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
external naris; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, anterior; nostril; prenarisรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enteroparesisลำไส้หย่อนตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasoparesisอัมพฤกษ์ประสาทหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetraparesis; quadriparesisอัมพฤกษ์แขนขาสองข้าง, อัมพฤกษ์สี่ขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemiparesisอัมพฤกษ์ครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nostril; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, anterior; naris, external; prenarisรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nares (พหู.); naris (เอก.); naris, anterior; naris, external; nostril; prenarisรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
naris (เอก.); nares (พหู.); naris, anterior; naris, external; nostril; prenarisรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
naris, anterior; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, external; nostril; prenarisรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
naris, external; nares (พหู.); naris (เอก.); naris, anterior; nostril; prenarisรูจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Faresค่าโดยสาร [TU Subject Heading]
Least squaresกำลังสองน้อยที่สุด [TU Subject Heading]
Magic squaresตารางอัศจรรย์ [TU Subject Heading]
Treasury sharesหุ้นทุนที่ได้รับคืน [การบัญชี]
Unissued capital sharesหุ้นทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย [การบัญชี]
Flaresผื่นแดง,อาการแดง,ผื่นสีแดง [การแพทย์]
solar flaresการระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์, การปลดปล่อยพลังงานและอนุภาคอย่างรุนแรงและรวดเร็วใกล้บริเวณจุดดับบนดวงอาทิตย์  จึงทำให้บริเวณนั้นสว่างจ้าและทำให้เกิดการรบกวนสนามแม่เหล็กโลกและคลื่นวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gaze Paresisการเคลื่อนไหวผิดปกติของตา [การแพทย์]
Glasswaresภาชนะแก้ว [การแพทย์]
Glasswares, Volumetricเครื่องแก้วที่ใช้วัดปริมาตร [การแพทย์]
Intrarespiratoryทางเดินหายใจ [การแพทย์]
Least-Squares Analysisวิธีวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรง [การแพทย์]
Monoparesisแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง [การแพทย์]
Myoparesisกล้ามเนื้อเปลี้ย [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caress(คะเรส') vt.,n. (การ) สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper,embrace
daresay(แดร์'เซ) {daresaid,daresaying,daresays} vi.,vt. ดูdare say
pararescuen. การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทิ้งหรือโดดร่มชูชีพ
paresis(พะรี'ซิส) n. ภาวะอัมพาตบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์
paresthesia(แพริสธี'เซีย) n. ความรู้สึกผิดปกติที่ไร้วัตถุเหตุ เช่น อาการคัน อาการชา, See also: paresthetic adj.
unawares(อันอะแวรฺซ') adv. อย่างไม่รู้ตัว,อย่างไม่คาดคิดมาก่อน,อย่างไม่รู้,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่ได้เตือนมาก่อน, Syn. by surprise
votaress(โว'ทะริส) n. หญิงผู้อุทิศตัว,ศาสนิกชนที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม
unawares(adv) โดยไม่ทันรู้ตัว,โดยมิได้คาดไว้
votaress(n) นางชี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Title to Sharesกรรมสิทธิ์ในหุ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Club ares.Club AresChuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Just have nightmares.ก็ยังฝันร้าย New Haven Can Wait (2008)
Who cares?ใครสนหล่ะ? Chuck in Real Life (2008)
Who cares about him?/Nใครแคร์เขาหรอ? There Might be Blood (2008)
Toggle your flares.เปิดไฟดีกว่า Dead Space: Downfall (2008)
Nobody cares if you're a Uni, Cap.คุณอยากอยู่นี้ก็ไม่เป็นไร Dead Space: Downfall (2008)
Better is better. Who cares why?ดีกว่าก็คือดีกว่า ใครสนใจว่าทำไม Not Cancer (2008)
Who cares? He doesn't.ใครสนใจ เขาไม่ใช่ Lucky Thirteen (2008)
And that scares you because your motives aren't medical.และนั่นทำให้คุณกลัว เพราะอารมณ์คุณ ไม่ใช่ทางการแพทย์ Joy (2008)
The world scares the hell out of him.โลกช่างน่ากลัว เป็นนรกสำหรับเขา The Itch (2008)
Who cares if he said no.ใครจะสนถ้าเขาพูดว่า ไม่ The Itch (2008)
Maybe if we all stopped wringing our hands, we could solve this thing and let her live to have a few more nightmares.บางทีถ้าพวกเราหยุด\ บีบน้ำออกจากมือ เราอาจจะเฉลยปัญหานี้ได้ และปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่กับฝันร้ายนิดหน่อย Emancipation (2008)
Who cares if it's not my story?ใครสนใจล่ะถ้า มันไม่ใช่เรื่องผม Emancipation (2008)
Children who've been through trauma and are dying-- guess I'm the only one who cares about patient rights.เด็กที่เคยได้รับความเจ็บปวด และกำลังจะตาย เดาว่าฉันเป็นคนเดียว ที่สนใจคนไข้ใช่ไหม? Emancipation (2008)
Well, that spares me decades of psychoanalysis.เอ่อ นั่นทำให้ฉันประหยัดการวิเคราะห์ทางจิตไปได้โข Dying Changes Everything (2008)
But it will not get better by you walking away from everyone that cares about you.แต่มันคงไม่มีอะไรดีขึ้น แค่เพราะคุณเดินจากไป จากทุกๆคนที่ห่วงใยคุณ Dying Changes Everything (2008)
I know Arthur's stubborn and pig-headed and annoying, but he cares about his people.ถึงอาเธอร์จะหัวรั้นดื้อด้านน่ารำคาญแค่ไหน แต่เขาใส่ใจพวกประชาชนเสมอ The Labyrinth of Gedref (2008)
More than he cares about himself.มากกว่าตัวเขาเองเสียอีก The Labyrinth of Gedref (2008)
Anakin Skywalker prepares a cover attack on the enemy Ship.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ได้เตรียมการลับในการจู่โจมยานศัตรู Shadow of Malevolence (2008)
We're gonna get to the nearest port, get the fuck out of Britain.เราจะออกไปที่ port ที่ใกล้ที่สุด แล้วออกจากอังกฤษแม่งเลย Episode #1.5 (2008)
- Look, who cares who said what?เอานะตอนนี้ใครจะสนใจว่าใครเคยพูดอะไร Episode #1.5 (2008)
We've appealed to our king, but... he cares little for the outlying regions.เราได้ยื่นเรื่องบอกพระองค์แล้ว แต่... พระองค์ไม่ค่อยสนใจกับพวกชนบทอย่างเรา The Moment of Truth (2008)
Upares arek Uther Pendragon!อูเธอร์ เพนดรากอน Excalibur (2008)
Who cares!จะให้ทำยังไงล่ะ Scandal Makers (2008)
Just wear mine, who cares?ทำไมมาถามอะไรฉันล่ะ ถ้าคุณหาไม่เจอ ก็ใส่ของฉันสิ Scandal Makers (2008)
If he dares to come here again, I won't let him go easily.ถ้ามันกล้าเขามาอีก ข้่าจะไม่ปล่อยให้มันหนีไปง่ายๆ Iljimae (2008)
Don't get tempted. Who cares?ไม่ต้องสนใจเหรอ ใครจะแคร์ Baby and I (2008)
You know what scares me more?นายเห็นว่ามีอะไรทำให้ฉันกลัวมั้ย The Bank Job (2008)
Who cares if there was a coup attempt?ใครจะสนหล่ะว่าจะมีคนพยายามที่จะก่อกบฏ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
He dares to wheedle me? !ท่านท้าทายข้ายังงั้นรึ The Kingdom of the Winds (2008)
Who cares?ทำไมล่ะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Uh, who cares if the dog sees a boom mike?โธ่ ใครสนว่าหมาจะมองเห็นรึเปล่าล่ะ อิแค่ขาไมค์ Bolt (2008)
It's not even good news, like whatever, so what tonight show. Who cares? I don't care.มันก็ไม่มีข่าวอะไรดีทั้งนั้นใช่ไหมละ \ เรื่องเปิดตัวคืนนี้ ใครจะสนกันละ Bolt (2008)
Mm-hmm. But you know what? Who cares?อืมๆๆแต่มันเรื่องไร ใครสนว่ะ Superhero Movie (2008)
Sell all shares of a small company called Google.ลูกควรจะขายหุ้นของบริษัทเล็กๆ ที่ชื่อกรูเกิ้ลทิ้งซะ Superhero Movie (2008)
Oh, did I mention the helicopters and also the fact that we're on an island here a mile from the nearest shoreline?ยังไม่รวมถึงฮ. ที่จะจี้แกตลอดจากเกาะนี้ไปถึงฝั่งในระยะ1ไมล์อีก Death Race (2008)
Two guys on the roof. Every guy gets a share. Five shares is plenty.อีกสองคนบนหลังคา ทุกคนได้ส่วนแบ่ง หารห้าก็แย่แล้ว The Dark Knight (2008)
Six shares. Don't forget the guy who planned the job.หารหก อย่าลืมคนวางแผนไปซิ The Dark Knight (2008)
She shares my enthusiasm for justice. After all, she is a judge.เธอกระตือรือร้นในเรื่องความยุติธรรม/Nและท่านคือผุ้พิพากษา The Dark Knight (2008)
Tell them to head to their nearest hospital and start evac and search.บอกพวกเขาให้ไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด แล้วเริ่มค้นหา The Dark Knight (2008)
That guy scares the crap out of me. Let's go hide in the guesthouse.หมอนั่นยุ่งวุ่นวายกับฉัน ไปซ่อนในบ้านรับรองกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Who cares?ใครจะสน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I'll have nightmares for weeks.-เยี่ยมเลย ฉันคงฝันร้ายไปเป็นเดือน Inkheart (2008)
When Aslan bares his teeth, winter meets its death.ยามอัสลานแยกเขี้ยวคม ลมฤดูหนาวสิ้นสุด The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Who cares about being an informant?ใครจะสนใจเป็นผู้แจ้งข่าว? Episode #1.5 (2008)
You can tell who cares about you the most by who comes first to visit you in the hospital.เราบอกได้ว่าใครห่วงเราที่สุด จากคนที่มาเยี่ยมเราคนแรก Body of Lies (2008)
Who cares. Look at him, he's gorgeous.ใครจะสนดูสิเขาหล่อจะตาย The Ramen Girl (2008)
Minesh and Paresh.ไมเนช กับ ปาเรช New York, I Love You (2008)
It's the hardestjob in the world and nobody prepares you for that.มันคืองานที่ยากที่สุดในโลก ไม่มีใครเตรียมพร้อมให้คุณหรอก Marley & Me (2008)
Which begs the obvious question; Who cares?ซึงนั่นก็นำมาซึ่งคำถามที่น่าสนใจกว่า แล้วใครสนกันหรอ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aresWe purchased 10,000 shares of the General Motors stock.
aresWhere is nearest American Express office?
aresWhere is the nearest lost and found?
aresI'd like to know the phone number of the nearest American Express office.
aresThe passengers who were injured in the accident were taken to the nearest hospital.
aresHe shares a room.
aresTaxi fares will go up next month.
aresThey are our dearest friends.
aresI went shares with my cousin in the profits.
aresThat was his nearest approach to a smile.
aresI'm so lucky to have someone who cares.
aresThe ambulances carried the injured to the nearest hospital.
aresWhere the nearest gas station around here?
aresShe caressed her baby lovingly.
aresWhen it compares it with before it became good.
aresSubway fares will be raised by nearly ten percent as of April 1, 2001.
aresWhere's the nearest museum?
aresWhere's the nearest library?
aresI went out on a limb and bought 500 shares of Sony stock.
aresWhere's the nearest department store?
aresCan you tell me how this compares to that?
aresWhere is the nearest station?
aresWhere is the nearest telephone box?
aresGeorge began to climb all unawares.
aresCan you tell me where the nearest church is?
aresWhere's the nearest drugstore?
aresHe cares a lot about his reputation.
aresShe cares a lot about her personal appearance.
aresNo one is free from worldly cares.
aresCan you tell me the way to the nearest post office?
aresSubway fares will be raised as of April 1st, 1999.
aresHe says nobody cares for a thing like that.
aresRound-trip fares to each destination are as follows.
aresI often have nightmares.
aresI can tell that you're a daughter who cares much for your parents.
aresLike the saying that things are seen clearest from outside I wish he'd leave the association for a time and take a look at Japanese soccer.
aresHe doesn't know the cares of raising children.
aresHe had to reduce the price of his wares.
aresThat restaurant prepares two thousand meals every day.
aresCan you tell me where the nearest zoo?
aresCan you tell me where the nearest hotel service phone is?
aresThe black and white squares on a checker board are arranged alternately.
aresCan you direct me to the nearest subway station?
aresHow can I get to the nearest post office?
aresI live miles away from the nearest station.
aresHe who runs after two hares will catch neither.
aresHe cares for nothing but self.
aresI wonder if he dares try again.
aresWhere's the nearest pharmacy?
aresWhere's the nearest restroom?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินค้า    [N] goods, See also: merchandise, wares, Syn. ของซื้อของขาย, ผลิตภัณฑ์
ถือหุ้น    [V] hold shares, See also: own shares, Syn. มีหุ้น, มีหุ้นส่วน, Example: รัฐบาลพยายามผลักดันบรรดาสถาบันการเงินต่างๆ ให้ยอมให้สถาบันการเงินจากต่างประเทศเข้ามาร่วมถือหุ้นมากขึ้น, Thai definition: มีส่วนแบ่งในธุรกิจ
รัดรึง    [V] caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
สวมกอด    [V] embrace, See also: hug, enfold, cuddle, caress, fondle, Syn. กอด, โอบกอด, Example: เขาสวมกอดเธอด้วยความรักใคร่, Thai definition: เอามือทั้ง 2 ข้าง โอบรัดเข้าไว้ในวงแขน
อะไหล่    [N] spares, See also: spare parts, replacement parts, Syn. ชิ้น, ส่วน, ชิ้นส่วน, Example: ก่อนออกเดินทาง คนรถต้องตรวจเครื่องยนต์ให้ดี อะไหล่ต้องเตรียมให้พร้อม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือถังน้ำมัน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เครื่องสำรองแห่งสิ่งของเช่นรถเป็นต้น เพื่อเตรียมไว้ใช้เมื่อเวลาจำเป็น, Notes: (ฮินดี)
ลงหุ้น    [V] take shares of a company, See also: form a partnership, Syn. ร่วมหุ้น, ร่วมทุน, Example: นายทวีชักชวนญาติพี่น้องมาลงหุ้นเป็นทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
โลมเล้า [V] caress, See also: fondle, pet, hug, cuddle, stroke, nuzzle, Syn. โลม, โอ้โลม, ปฏิโลม, Example: เธอหายโกรธสามีแล้วหลังจากที่เขาโลมเล้าเธออยู่นาน, Thai definition: ประคอง ลูบ หรือโอบกอดด้วยความเสน่หา
จับเนื้อต้องตัว    [V] touch, See also: caress, fondle, feel, stroke, pet, Syn. ถูกเนื้อต้องตัว, Example: เธอปล่อยให้เขาจับเนื้อต้องตัวอย่างไม่ถือสาเลยสักนิด, Thai definition: อาการที่ใช้มือแตะต้องส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
กกกอด    [V] hug, See also: embrace, cherish, cuddle, caress, enfold, Syn. กอด, โอบกอด, กอดรัด, Example: คู่รักกกกอดกันโดยไม่อายสายตาผู้คน
เคล้าคลึง    [V] caress tenderly, See also: pet, fondle, Syn. ลูบไล้, คลอเคลีย, Thai definition: ทั้งเคล้าทั้งคลึง ลูบคลำกอดรัด
เคลียคลอ    [V] accompany together, See also: side by side, caress, Syn. คลอเคลีย, Example: บางคนเข้ามาตีสนิทเอามือคล้องแขนโอบสะเอวเคลียคลอเหมือนลูกแมว
ลงเงิน    [V] lay down (money), See also: take shares in a business concern, invest, put money into, finance, Thai definition: เอาเงินมาวางกัน เพื่อรวบรวมทำกิจการต่างๆ
ละโบม    [V] caress, See also: fondle, stroke, pet, Syn. โลม, ลูบคลำ, เคล้าคลึง
ลูบไล้    [V] caress, See also: stroke, fondle, smooth, anoint, apply, Syn. สัมผัส, ประ, ลูบ, Example: ผู้เป็นย่าเอาแป้งลูบไล้แก้มบางของหลานสาวจนหน้านวล, Thai definition: สัมผัสอย่างเบาๆ
โลม [V] caress, See also: fondle, pet, Syn. ลูบโลม, Thai definition: ทำอาการประคองลูบให้รู้สึกว่ามีความเอ็นดูรักใคร่เหมือนเป็นกันเอง
ศลิษา    [N] embrace, See also: hug, caress, cuddle, Syn. การกอดรัด, การโอบกอด, การกอด, การสวมกอด, Notes: (สันสกฤต)
ตาโก้ง    [N] kind of Thai cloth, See also: with big squares, cloth woven with large designs (/checks), bold check-pattern, Syn. ผ้าโกง, Example: หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงการทอตาโก้งมากหมู่บ้านหนึ่ง, Count unit: ผืน, พับ, ชิ้น, Thai definition: ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโตๆ เรียกว่า ผ้าตาโก้ง
ตาตาราง    [N] tabulation, See also: table, squares (as on graph paper), square measure, Syn. ตาราง, Ant. ตา, Example: ความกว้างยาวของตาตารางนี้สามารถวัดโดยใช้ไม้บรรทัดได้, Thai definition: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน
ตะโบม    [V] embrace, See also: hug, caress, enfold, fondle, encircle, pet, Syn. เล้าโลม, โอบกอด, โลมไล้, Ant. ผลักไส, Example: เขาตะโบมโลมไล้เธอจนเธอใจอ่อน
ตาโก้ง    [N] kind of Thai cloth, See also: with big squares, cloth woven with large designs (/checks), bold check-pattern, Syn. ผ้าโกง, Example: หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงการทอตาโก้งมากหมู่บ้านหนึ่ง, Count unit: ผืน, พับ, ชิ้น, Thai definition: ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโตๆ เรียกว่า ผ้าตาโก้ง
ไตรยางศ์ [N] three portions, See also: three shares, Syn. 3 ส่วน, Example: ลูกๆ ให้พ่อสอนเรื่องบัญญัติไตรยางศ์
เชยชม [V] fondle, See also: caress, stroke, Syn. จับต้อง, สัมผัส, Example: เขาเป็นชายเดียวที่ได้เชยชมร่างกายของหล่อน
เชย [V] touch fondly, See also: chuck, fondle, pet, caress, stroke, Example: หมอเชยคางคนไข้เพื่อดูแผลที่ริมฝีปากให้ถนัด, Thai definition: สัมผัสเบาๆ หรือช้อนขึ้นเบาๆ ด้วยความเอ็นดูหรือรักใคร่
การลูบ    [N] pat, See also: stroke, pet, feel, caress, Syn. การคลำ, การลูบคลำ, Example: การลูบหัวเด็กเป็นการแสดงความรัก ความเมตตา, Thai definition: การเอาฝ่ามือทาบลงแล้วเลื่อนไปมาเป็นต้น
มหาวิทยาลัยนเรศวร    [N] Naresuan University, Example: พิพิธภัณฑ์ผ้าตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
กอด    [V] embrace, See also: hug, clasp, hold in one's arms, caress, Example: เด็กๆ ต่างก็กลัวเสือวิ่งเข้ามากอดกันกลม, Thai definition: โอบไว้ในวงแขน
คลอเคลีย    [V] snuggle, See also: nestle, lean close to, caress, pet, bill and coo, side by side, close together, Syn. เคลียคลอ, เคล้าคลอ, Example: เธอออดอ้อนด้วยคำหวานและคลอเคลียผมทุกขณะ จนผมอดหวั่นไหวไม่ได้
คลึงเคล้น    [V] caress, See also: fondle, stroke, roll and rotate with the hand, massage (in a circular motion), Syn. บีบเคล้น, เคล้น, Example: ชายชรานอนให้หลานชายคลึงเคล้นตามลำขาจนรู้สึกว่าหายปวดเมื่อยขึ้นบ้าง, Thai definition: ลูบคลำและบีบเน้นไปมา
คลึงเคล้า    [V] caress, See also: fondle, Example: เขาค่อยๆ คลึงเคล้าเบาๆ ไปตามตัวของเธอ, Thai definition: ทั้งคลึงทั้งเคล้า, ลูบคลำกอดรัด
ดวงใจ    [N] dearest, See also: sweetheart, beloved one, darling, heart, Syn. ดวงตา, แก้วตาดวงใจ, ที่รัก, สุดที่รัก, Example: ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่, Count unit: ดวง, Thai definition: คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก
ดวงสมร    [N] sweetheart, See also: dearest woman, beloved girl, dearest, Syn. หญิงที่รัก, สุดที่รัก, นงคราญ, ทรามเชย, ทรามวัย
นวด    [V] massage, See also: rub down, caress, stroke, press, Syn. บีบนวด, Example: คุณยายไปนวดที่วัดโพธิ์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์, Thai definition: ใช้มือบีบหรือกดเพื่อให้คลายจากความปวดเมื่อยหรือเมื่อยขบ
นวดฟั้น    [V] massage, See also: rub down, caress, stroke, press, Syn. นวดเฟ้น, Thai definition: บีบขยำให้หายปวดเมื่อย
ของใช้    [N] appliance, See also: utensils, wares, Syn. บริภัณฑ์, เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ, Ant. ของกิน, Example: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของสำหรับใช้
หัวแก้วหัวแหวน    [ADJ] dear, See also: dearest, favorite, cherished, Syn. คนโปรด, ที่รักยิ่ง, Example: เขาเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่, Thai definition: ที่รักใคร่เอ็นดูมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest   FR: chérie [f]
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmasit) EN: preference shares ; preferred stock   
หุ้นสามัญ[n. exp.] (hun sāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares   
จัดฟัน[n. exp.] (jat fan) EN: dental cares   FR: soins dentaires [mpl]
การรักษาพยาบาล[n. exp.] (kān raksā phayābān) EN: medical treatment ; medical cares   FR: traitement médical [m] ; soins médicaux [mpl] ; prestations médicales [fpl]
ขี้คร้าน[adj.] (khīkhrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.)   FR: indolent ; paresseux
ขี้เกียจ [adj.] (khīkīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive   FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
เคล้า[v.] (khlao) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke   
เคล้าคลึง[v.] (khlaokhleung) EN: caress tenderly ; pet ; fondle   FR: flirter
คลึงเคล้า[v.] (khleungkhlao) EN: caress ; fondle   FR: caresser ; câliner
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlēn) EN: caress ; fondle ; stroke ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion)   
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
คนเกียจ [n. exp.] (khon kīet) EN: lazy person   FR: personne paresseuse [f] ; fainéant [m] ; fainéante [f]
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.)   FR: paresseux ; indolent
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความขี้เกียจ [n.] (khwām khīkīet) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]
ความเกียจคร้าน[n.] (khwām kīetkhrān) FR: paresse [f]
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent   FR: paresseux ; oisif
เกียจคร้านมากมาย[adj.] (kīetkhrān mākmāi) FR: paresseux comme une couleuvre (loc.) ; très paresseux
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; caress   FR: enlacer ; étreindre ; embrasser
กอดจูบ[v.] (køt-jūp) EN: pet ; neck   FR: caresser ; étreindre
กวยจั๊บ = ก๋วยจั๊บ = ก๋วยจั้บ = ก๊วยจั้บ[n. exp.] (kūay jap = kuay jap) EN: boiled Chinese pasta squares ; paste of rice flour   FR: pâtes de riz [fpl]
โลม[v.] (lōm) EN: caress ; fondle ; pet   FR: caresser ; câliner
ลงหุ้น[v.] (long-hun) EN: take shares of a company ; form a partnership ; take a partnership interest ; invest with partners   
ลดราคา[v. exp.] (lot rākhā) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.)   FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
ลูบ[v.] (lūp) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress   FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบไล้[v.] (lūplai) EN: caress ; stroke ; fondle ; smooth ; anoint ; apply   
มหาวิทยาลัยนเรศวร[org.] (Mahāwitthayālai Narēsūan) EN: Naresuan University   FR: université Naresuan [f]
มวน[n.] (mūan) EN: [classifier : cigarettes sticks, cigars]   FR: [classificateur : cigarettes, cigares]
นวดฟั้น[v.] (nūatfan) EN: massage ; rub down ; caress ; stroke ; press   
ออกหุ้น[v. exp.] (øk hun) EN: offer shares to the public   
ผักปรุงแต่ง[n. exp.] (phak prungtaeng) EN: prepared vegetables   FR: légumes préparés [mpl]
พาราณสี[n. prop.] (Phārānasī) EN: Varanasi ; Benares ; Banaras   FR: Bénarès
ราปิด บุคาเรสต์[TM] (Rāpit Būkhārēst) FR: Rapid Bucarest
รัดรึง[v.] (ratreung) EN: caress tightly ; fasten tightly ; clasp tightly   
สเตอัว บุคาเรสต์[TM] (Sátēūa Būkhārēst) FR: Steua Bucarest
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช[n. prop.] (Somdēt Phra Narēsūan Mahārāt) EN: King Naresuan   FR: roi Naresuan [m]
สวมกอด[v.] (sūamkøt) EN: mbrace ; hug ; enfold ; cuddle ; caress ; fondle   FR: embrasser ; étreindre
ถือหุ้น[v. exp.] (theū hun) EN: hold shares   FR: posséder des actions ; détenir des actions ; être actionnaire
ไตรยางศ์[n.] (traiyāng) EN: three portions ; three shares ; trifold   
อย่างเกียจคร้าน[adv.] (yāng kīetkhrān) FR: paresseusement
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: pet sexually ; neck ; excite ; entice by caresses   FR: caresser ; exciter
อยู่เฉย ๆ[v. exp.] (yū choēi-choei) FR: paresser ; traînailler ; traînasser ; fainéanter ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARES    AA1 R Z
VARES    V EY1 R Z
MARES    M EH1 R Z
DARES    D EH1 R Z
CARES    K EH1 R Z
WARES    W EH1 R Z
JARES    ZH EH1 R Z
FARES    F EH1 R Z
BARES    B EH1 R Z
PARES    P EH1 R Z
HARES    HH EH1 R Z
VARES    V AA1 R EH0 S
NARES    N AE1 R Z
FARESE    F AA0 R EY1 Z IY0
STARES    S T EH1 R Z
PHARES    F EH1 R Z
SOARES    S AO1 R EH0 S
GLARES    G L EH1 R Z
FLARES    F L EH1 R Z
SNARES    S N EH1 R Z
BAREST    B EH1 R AH0 S T
BLARES    B L EH1 R Z
SHARES    SH EH1 R Z
MEARES    M IY1 R Z
CARESS    K ER0 EH1 S
RAREST    R EH1 R AH0 S T
SPARES    S P EH1 R Z
MARESH    M AE1 R AH0 SH
SCARES    S K EH1 R Z
MIJARES    M IY0 Y AA1 R EH0 S
NEAREST    N IH1 R AH0 S T
LINARES    L IH1 N ER0 Z
TABARES    T AA0 B AA1 R EH0 S
MARESCA    M AA0 R EH1 S K AH0
MARESCO    M AA0 R EH1 S K OW0
CHAREST    CH AA0 R EY1 EH0 S T
ALVARES    AA0 L V AA1 R EH0 S
ANTARES    AE0 N T EH1 R IY0 Z
SOLARES    S OW0 L AA1 R EH0 S
SHARES'    SH EH1 R Z
CARESSE    K AA1 R EH0 S
CASARES    K AA0 S AA1 R EH0 S
CAZARES    K AA0 Z AA1 R EH0 S
SQUARES    S K W EH1 R Z
TAVARES    T AA0 V AA1 R EH0 S
DARESAY    D EH1 R S EY0
DEAREST    D IH1 R AH0 S T
DEMAREST    D EY0 M AA0 R EY1 EH0 S T
PREPARES    P R IY0 P EH1 R Z
DEMAREST    D EH1 M ER0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ares    (n) (aa1 z)
bares    (v) (b e@1 z)
cares    (v) (k e@1 z)
dares    (v) (d e@ z)
fares    (v) (f e@1 z)
hares    (v) (h e@1 z)
mares    (n) (m e@1 z)
pares    (v) (p e@1 z)
tares    (n) (t e@1 z)
wares    (v) (w e@1 z)
barest    (j) (b e@1 r i s t)
blares    (v) (b l e@1 z)
caress    (v) (k @1 r e1 s)
flares    (v) (f l e@1 z)
glares    (v) (g l e@1 z)
rarest    (j) (r e@1 r i s t)
scares    (v) (s k e@1 z)
shares    (v) (sh e@1 z)
snares    (v) (s n e@1 z)
spares    (v) (s p e@1 z)
stares    (v) (s t e@1 z)
daresay    (n) (d e@1 s ei)
dearest    (n) (d i@1 r i s t)
nearest    (j) (n i@1 r i s t)
squares    (v) (s k w e@1 z)
Bucarest    (n) (b y uu2 k @ r e1 s t)
caressed    (v) (k @1 r e1 s t)
caresses    (v) (k @1 r e1 s i z)
clearest    (j) (k l i@1 r i s t)
compares    (v) (k @1 m p e@1 z)
declares    (v) (d i1 k l e@1 z)
ensnares    (v) (i1 n s n e@1 z)
fanfares    (n) (f a1 n f e@ z)
hectares    (n) (h e1 k t e@ z)
prepares    (v) (p r i1 p e@1 z)
unawares    (a) (uh2 n @ w e@1 z)
Bucharest    (n) (b u1 k @ r e s t)
T-squares    (n) - (t ii1 - s k w e@ z)
caressing    (v) (k @1 r e1 s i ng)
Bankshares    (n) (b a1 n k sh e@ z)
nightmares    (n) (n ai1 t m e@ z)
picaresque    (j) (p i2 k @ r e1 s k)
stud-mares    (n) - (s t uh1 d - m e@ z)
brood-mares    (n) - (b r uu1 d - m e@ z)
caressingly    (a) (k @1 r e1 s i ng l ii)
set-squares    (n) - (s e1 t - s k w e@ z)
ploughshares    (n) (p l au1 sh e@ z)
Knaresborough    (n) (n e@1 z b r @)
thoroughfares    (n) (th uh1 r @ f e@ z)
market-squares    (n) - (m aa2 k i t - s k w e@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktenzeichner {m}applicant for shares [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Aktienpaket {n}parcel of shares [Add to Longdo]
Aktienstreubesitz {m}shares on the market [Add to Longdo]
Aktienzeichnung {f}application for shares [Add to Longdo]
Aktienzuteilung {f}stock allotment; allotment of shares [Add to Longdo]
Albtraum {m}; Alptraum {m} [alt] | Albträume {pl}; Alpträume {pl} [alt]nightmare | nightmares [Add to Longdo]
Anteil {m} (an) | Anteile {pl}share (in) | shares [Add to Longdo]
Ausfüllen (eines Formulares)completion (of a form) [Add to Longdo]
Bauelement {n} | ladungsgekoppeltes Bauelement | oberflächenmontierbares Bauelementmodule; device | charge coupled device (CCD) | surface mounted device (SMD) [Add to Longdo]
Baugerüst {n}; Gerüst {n} | Baugerüste {pl}; Gerüste {pl} | fahrbares Gerüstscaffolding; scaffold | scaffoldings; scaffolds | mobile scaffolding [Add to Longdo]
Eisen {n} | schmiedbares Eisen | durch Chelatoren stabilisiertes Eiseniron | malleable iron | chelated iron [Add to Longdo]
Erfolgsanteil {m} | Erfolgsanteile {pl}share in results | shares in results [Add to Longdo]
Ersatzteil {n} | Ersatzteile {pl}spare part | spare parts; spares [Add to Longdo]
Fahrgeld {n}; Fahrpreis {n}; Fahrtkosten {pl} | Fahrgelder {pl}; Fahrpreise {pl}fare | fares [Add to Longdo]
Fahrgeld {n} | Fahrgelder {pl}carfare | carfares [Add to Longdo]
Fallstrick {m} | Fallstricke {pl}snare | snares [Add to Longdo]
Flugpreis {m} | Flugpreise {pl}airfare; air fare | airfares; air fares [Add to Longdo]
Gefälle {n} (eines Flusses) | nutzbares Gefälle (eines Flusses)drop (of a river) | available head; potential head [Add to Longdo]
Geschäftsanteil {m} | Geschäftsanteile {pl}share in a business | shares in a business [Add to Longdo]
Geschütz {n}; Kanone {f} | Geschütze {pl}; Kanonen {pl} | schwenkbares Geschützgun | guns | flexible gun [Add to Longdo]
Gewinnanteil {m} | Gewinnanteile {pl}share in profits | shares in profits [Add to Longdo]
Gleichungssystem {n} [math.] | lineares Gleichungssystem [math.]system of equations | linear system of equations [Add to Longdo]
Hardtop {m,n}; abnehmbares Verdeck von Sportwagen [auto]hardtop [Add to Longdo]
Haaresbreite {f} | um Haaresbreitehairbreadth | by a hairbreadth [Add to Longdo]
Hektar {m} | Hektare {pl}hectare | hectares [Add to Longdo]
Kontaktthermometer {n} | einstellbares Kontaktthermometercontact thermometer | adjustable contact thermometer [Add to Longdo]
Leck {n} | Lecks {pl} | scheinbares Leckleak | leaks | virtual leak [Add to Longdo]
Lenkrad {n}; Steuer {n} | verstellbares Lenkradsteering wheel | adjustable steering wheel [Add to Longdo]
Leuchtgeschoss {n}; Leuchtrakete {f}; Leuchtkugel {f} | Leuchtgeschosse {pl}; Leuchtraketen {pl}; Leuchtkugeln {pl}flare | flares [Add to Longdo]
Liebkosung {f}; Zärtlichkeit {f}; Streicheln {n}caress [Add to Longdo]
ausführbares Programm (in Madchinenkode) [comp.] | ausführbare Programmebinary | binaries [Add to Longdo]
Quadrat {n} | Quadrate {pl}; Vierecke {pl}square | squares [Add to Longdo]
Methode {f} der kleinsten Quadrate [math.]least squares method [Add to Longdo]
Rad {n} | Räder {pl} | beidseitig montierbares Rad [auto] | einstellbares Rad | fünftes Rad | gegossenes Rad | gelenktes Rad | geschmiedetes Rad | verformtes Rad | verstellbares Rad | das Rad neu erfinden; das Rad noch einmal erfinden [übtr.]wheel | wheels | reversible wheel | adjustable wheel | fifth wheel | cast wheel | steered wheel | forged wheel | buckled wheel | adjustable wheel | to reinvent the wheel [Add to Longdo]
Scheidung {f}; Ehescheidung {f} (eines Ehepaares) | Scheidungen {pl}; Ehescheidungen {pl} | die Scheidung einreichendivorce | divorces | to file a petition for divorce [Add to Longdo]
Schlaghose {f}; Schlag; ausgestellter Schnittflares; flare [Add to Longdo]
Schwundmaß {n} | lineares Schwundmaßshrinkage | linear shrinkage [Add to Longdo]
Spannungsmesser {m}; Voltmeter {n} [electr.] | abstimmbares Voltmetervoltmeter | selective voltmeter [Add to Longdo]
Speichervolumen {n} | nutzbares Speichervolumenstorage volume | usable storage volume [Add to Longdo]
Stellungskrieg {m} | Stellungskriege {pl}static warfare | static warfares [Add to Longdo]
System {n} | Systeme {pl} | modulares System | sich selbst erhaltendes System | störungssicheres Systemsystem | systems | modular system | self-perpetuating system | fail-safe system [Add to Longdo]
Trägheitsmoment {m} | polares Trägheitsmomentmoment of inertia | polar moment of inertia [Add to Longdo]
Umlage {f} | Umlagen {pl}share in the costs | shares in the costs [Add to Longdo]
Ventil {n} [techn.] | Ventile {pl} | doppelt gebogenes Ventil | drehbares Ventil | dreifach gebogenes Ventil | elektromagnetisches Ventil | einfach gebogenes Ventil | einteiliges Ventil | gebogenes 90-Grad-Ventil | handbiegbares Ventil | zweiteiliges Ventilvalve | valves | double-bend valve | earthmover swivel-type valve; swivel valve | triple-bend valve | solenoid valve | single-bend valve | one-piece valve | right-angle valve | hand-bendable valve | two-piece valve [Add to Longdo]
Verkehrsstraße {f} | Verkehrsstraßen {pl}thoroughfare | thoroughfares [Add to Longdo]
Verzugsaktien {pl}deferred shares [Add to Longdo]
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock [Add to Longdo]
Ware {f} | Waren {pl}ware | wares [Add to Longdo]
Wertpapier {n}; Handelspapier {n} | übertragbares Handelspapier; Wertpapierinstrument | negotiable instrument [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object) [Add to Longdo]
アレス[, aresu] (n) Ares (Greek god) [Add to Longdo]
アンタレス[, antaresu] (n) Antares [Add to Longdo]
イケア[, ikea] (n) Ikea (housewares store) [Add to Longdo]
インタレスト[, intaresuto] (n) interest [Add to Longdo]
インタレストグループ[, intaresutoguru-pu] (n) {comp} interest group [Add to Longdo]
エアレション[, eareshon] (n,vs) aeration [Add to Longdo]
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares) [Add to Longdo]
ケアレスミス[, kearesumisu] (n) (abbr) careless mistake [Add to Longdo]
コビトスズメダイ[, kobitosuzumedai] (n) midget chromis (Chromis acares) [Add to Longdo]
スコアレスドロー[, sukoaresudoro-] (n) scoreless draw [Add to Longdo]
タマレ;タマレス;タマーレ;タマーレス[, tamare ; tamaresu ; tama-re ; tama-resu] (n) tamale (spa [Add to Longdo]
タレソース[, tareso-su] (n) (See 垂れ・2) tare sauce [Add to Longdo]
デパレス[, deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store [Add to Longdo]
ナショナルインタレスト[, nashonaruintaresuto] (n) national interest [Add to Longdo]
ナンクロ[, nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
ナンバークロス[, nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
ハウスウエア[, hausuuea] (n) housewares [Add to Longdo]
パレス(P);パラス[, paresu (P); parasu] (n) palace; (P) [Add to Longdo]
パレスチナ(P);パレスタイン;パレスティナ[, paresuchina (P); paresutain ; paresuteina] (n) Palestine (lat [Add to Longdo]
ヒューマンインタレスト[, hyu-man'intaresuto] (n) human interest [Add to Longdo]
ピカレスク[, pikaresuku] (n) picaresque (novel) [Add to Longdo]
ピクチャレスク[, pikucharesuku] (n) picturesque [Add to Longdo]
ベークオフ[, be-kuofu] (n) bake off (when a bakery bakes its wares from dough brought in from elsewhere) [Add to Longdo]
ワイヤレス[, waiyaresu] (n) wireless; (P) [Add to Longdo]
ワイヤレスLAN[ワイヤレスラン, waiyaresuran] (n) {comp} wireless LAN [Add to Longdo]
ワイヤレスネットワーク[, waiyaresunettowa-ku] (n) {comp} wireless network [Add to Longdo]
ワイヤレスマイク[, waiyaresumaiku] (n) wireless mike [Add to Longdo]
ワイヤレスマイクロホン[, waiyaresumaikurohon] (n) wireless microphone [Add to Longdo]
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
愛撫;愛ぶ[あいぶ, aibu] (n,vs) caress; loving dearly [Add to Longdo]
悪漢小説[あっかんしょうせつ, akkanshousetsu] (n) picaresque novel [Add to Longdo]
黄肌[きはだ;きわだ;キハダ;キワダ, kihada ; kiwada ; kihada ; kiwada] (n) (uk) yellowfin tuna (Thunnus albacares) [Add to Longdo]
黄肌鮪[きはだまぐろ;きわだまぐろ;キハダマグロ;キワダマグロ, kihadamaguro ; kiwadamaguro ; kihadamaguro ; kiwadamaguro] (n) (uk) (See 黄肌) yellowfin tuna (Thunnus albacares) [Add to Longdo]
何時しか[いつしか, itsushika] (adv) before one knows; unnoticed; unawares [Add to Longdo]
我先に[われさきに, waresakini] (adv) self first; striving to be first; scrambling for [Add to Longdo]
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing [Add to Longdo]
角に切る[かくにきる, kakunikiru] (exp,v5r) to cut into squares (cubes) [Add to Longdo]
株式買取請求権[かぶしきかいとりせいきゅうけん, kabushikikaitoriseikyuuken] (n) right of demand for buying shares [Add to Longdo]
慣れ親しむ[なれしたしむ, nareshitashimu] (v5m) to become familiar with; to get used to [Add to Longdo]
閑雲野鶴[かんうんやかく, kan'unyakaku] (n) life in natural setting, free from worldly cares [Add to Longdo]
居合い抜き;居合抜き;居合抜(io)[いあいぬき, iainuki] (n) (1) (See 居合い) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards; (2) iai sword-drawing performance (used during the Edo period to sell medicine and other wares) [Add to Longdo]
玉石[たまいし, tamaishi] (n) gems and stones; wheat and tares [Add to Longdo]
玉石混淆;玉石混交[ぎょくせきこんこう, gyokusekikonkou] (exp) mixture of the good and bad; jumble of wheat and tares [Add to Longdo]
九族[きゅうぞく, kyuuzoku] (n) the nine nearest generations of relatives [Add to Longdo]
枯れ山水;枯山水[かれさんすい, karesansui] (n) traditional (Chinese or Japanese) dry landscape garden [Add to Longdo]
枯れ専[かれせん;カレセン, karesen ; karesen] (n) (uk) (from 枯れたおじいさん専門) younger woman (usu. 20-30 years old) who is physically attracted to mature older men (usu. 50-60 years old) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丘比特[Qiū bǐ tè, ㄑㄧㄡ ㄅㄧˇ ㄊㄜˋ, ] Cupid (son of Aphrodite and Ares); Eros [Add to Longdo]
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿 / 仿] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice) [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares) [Add to Longdo]
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, ] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans [Add to Longdo]
嗜碱性粒细胞[shì jiǎn xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] basophil granulocytes (rarest type of white blood cell) [Add to Longdo]
四舍五入[sì shě wǔ rù, ㄙˋ ㄕㄜˇ ˇ ㄖㄨˋ, / ] to round up to the nearest integer; to discard four, but treat five as whole (of decimal points) [Add to Longdo]
四邻[sì lín, ㄙˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] one's nearest neighbors [Add to Longdo]
存户[cún hù, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] depositor (in bank or shares) [Add to Longdo]
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo [Add to Longdo]
布加勒斯特[bù jiā lè sī tè, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Bucharest (capital of Romania) [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, / ] to comfort; to console; to stroke; to caress; an old term for province or provincial governor [Add to Longdo]
抚抱[fǔ bào, ㄈㄨˇ ㄅㄠˋ, / ] caress [Add to Longdo]
抚摸[fǔ mō, ㄈㄨˇ ㄇㄛ, / ] to gently caress and stroke; to pet; to fondle [Add to Longdo]
散心[sàn xīn, ㄙㄢˋ ㄒㄧㄣ, ] to drive away cares; to relieve boredom [Add to Longdo]
方格纸[fāng gé zhǐ, ㄈㄤ ㄍㄜˊ ㄓˇ, / ] squared paper; graph paper; grid paper (manuscript paper with squares for Chinese characters) [Add to Longdo]
港股[Gǎng gǔ, ㄍㄤˇ ㄍㄨˇ, ] Hong Kong shares [Add to Longdo]
独一无二[dú yī wú èr, ㄉㄨˊ ㄧ ˊ ㄦˋ, / ] unique and unmatched (成语 saw); unrivalled; nothing compares with it [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] grass; tares [Add to Longdo]
红利股票[hóng lì gǔ piào, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, / ] scrip shares (issued as dividend payment) [Add to Longdo]
[guà, ㄍㄨㄚˋ, ] squares of a chess board [Add to Longdo]
股权[gǔ quán, ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] equity shares; stock right [Add to Longdo]
近日点[jìn rì diǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] perihelion, the nearest point of a planet in elliptic orbit to the sun; lower apsis [Add to Longdo]
连络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] to contact (nearest relatives, the police etc) [Add to Longdo]
阿瑞斯[Ā ruì sī, ㄚ ㄖㄨㄟˋ ㄙ, ] Ares, Greek god of war; Mars [Add to Longdo]
零件[líng jiàn, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] spare parts; spares [Add to Longdo]
余留无符号数[yú liú wú fú hào shù, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ ˊ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ ㄕㄨˋ, / ] unsigned remainder (i.e. the remainder after rounding to the nearest integer) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
最小二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method [Add to Longdo]
流れ制御[ながれせいぎょ, nagareseigyo] flow control [Add to Longdo]
流れ線[ながれせん, nagaresen] flowline [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
彼氏[かれし, kareshi] "er", der_Geliebte [Add to Longdo]
快晴[かいせい, kaisei] schoenes_Wetter, klares_Wetter [Add to Longdo]
明察[めいさつ, meisatsu] Einsicht, Scharfsinn, klares_Urteil [Add to Longdo]
清水[せいすい, seisui] reines_Wasser, klares_Wasser [Add to Longdo]
清水[せいすい, seisui] reines_Wasser, klares_Wasser [Add to Longdo]
秋晴れ[あきばれ, akibare] klares_Herbstwetter [Add to Longdo]
豊年[ほうねん, hounen] fruchtbares_Jahr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Ares
   Ares
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Ares [arɛs]
   Ares
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 Ares
   Ares
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top