ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*archetypal*

AA1 R K T AY1 P AH0 L   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archetypal, -archetypal-
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archetypal (adj ) ซึ่งเป็นตัวอย่าง
See also: S. typical, model, representative, standard, archetypical, classic, exemplary, conve

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Monty's archetypal canine subconscious...มอนตี้เป็นหมาที่มีจิตใต้สำนึกเฉพาะตัว Deadline (2011)
Pandora is an archetypal figure, present in a plethora of cultures.แพนโดราเหมือนอะไรที่เป็นต้นแบบ ปรากฏตัวในวัฒนธรรมมากมาย The Sisters Mills (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามแบบฉบับ[ADJ] typical, See also: representative, archetypal, characteristic, standard, Example: วิรุณคิดว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีตามแบบฉบับ, Thai definition: ที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHETYPAL AA1 R K T AY1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archetypal (j) ˌaːkɪtˈaɪpl (aa2 k i t ai1 p l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
archetypisch; typisch {adj}; Ur...archetypal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
原型[げんけい, genkei] (n,adj-no) prototype; model; pattern; archetypal; (P) [Add to Longdo]
典型[てんけい, tenkei] (n,adj-no) type; pattern; model; epitome; exemplar; archetypal; representative; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archetypal \Ar"che*ty`pal\, a.
   Of or pertaining to an archetype; consisting a model (real or
   ideal) or pattern; original. "One archetypal mind."
   --Gudworth.
   [1913 Webster]
 
   Note: Among Platonists, the archetypal world is the world as
      it existed as an idea of God before the creation.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top