ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*archer

AA1 R CH ER0   
155 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archer, -archer-, *archer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archer[N] ผู้ยิงธนู, Syn. bowman
Archer[SL] เงินจำนวนสองพันฟรัง
archery[N] กลุ่มพลธนู
archery[N] การยิงธนู
archery[N] อุปกรณ์การยิงธนู
marcher[N] ผู้เดินแถว
researcher[N] นักวิจัย, See also: นักค้นคว้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archer(อาร์'เคอะ) n. ผู้ยิงธนู,มือธนู,ชื่อกลุ่มดาว, Syn. bowman, sign of Sagittarius)
archery(อาร์'ชะรี) n. การยิงธนู,กลุ่มพลธนูอุปกรณ์การยิงธนู
marcher(มาร์ช'เชอะ) n. ผู้เดินแถว,ผู้เดินขบวน

English-Thai: Nontri Dictionary
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
archery(n) การยิงธนู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Researcherนักวิจัย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Archeryการยิงธนู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
researchers tend to used[ Researchers tend to used] (adj )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้วิจัย[N] researcher, Syn. นักวิจัย, Example: ในการศึกษาวิจัยทางภาษาศาสตร์ ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ด้วย, Thai definition: บุคคลที่ทำการศึกษา ค้นคว้าทดลองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นักค้นคว้า[N] researcher, Syn. นักวิจัย, Example: บรรดานักค้นคว้าและวิจัยพยายามค้นหาวิธีการเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ว่องไวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น, Thai definition: ผู้ที่สืบสาวหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
ผู้ค้นคว้า[N] researcher, Example: สรรพคุณของพืชชนิดนี้เป็นที่ยอมรับของผู้ค้นคว้าเพียงบางกลุ่มเท่านั้นว่าใช้รักษาโรคเอดส์ได้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่สืบสาวหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
กระบวนแห่[N] procession, See also: cortege, parade, contingents of marchers, Syn. ขบวนแห่, Example: กระบวนแห่นาคยาวเต็มถนนจนการจราจรติดขัด, Count unit: กระบวน, ขบวน
ธนุรเวท[N] science or art of archery, Syn. วิชายิงธนู, ธนู, ธวิทยา, Notes: (สันสกฤต)
ธนุรเวท[N] science or art of archery, Syn. วิชายิงธนู, Notes: (สันสกฤต)
ธนูศิลป์[N] art of archery, Thai definition: การฝึกหัดยิงธนู, Notes: (สันสกฤต)
นักวิจัย[N] researcher, Example: จำนวนของนักวิจัยในประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในระดับสูงสุด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชำนาญการในการทำวิจัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace   FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function   FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
เดินพรวด ๆ[v. exp.] (doēn phrūat-phrūat) FR: marcher à grandes enjambées
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher
เดินตาม[v. exp.] (doēntām) EN: walk behind ; follow   FR: suivre ; marcher derrière
เดินเท้า[v. exp.] (doēn thāo) EN: go on foot   FR: aller à pied ; marcher
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เดินตรงไป[v. exp.] (doēn trong pai) EN: go straight ahead ; walk straight on ; keep straight on   FR: aller tout droit ; marcher tout droit
เดินย่อตัว[v. exp.] (doēn yø tūa) EN: walk stoopingly   FR: marcher le dos courbé
เจริญรอยตาม[v. exp.] (jaroēnrøi tām) EN: follow in the footsteps of   FR: marcher sur les traces (de)
การยิงธนู[n. exp.] (kān ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
แข่งขันยิงธนู[n. exp.] (khaengkhan ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
ขมัง[n.] (khamang) EN: archer   
ขมังธนู[n. exp.] (khamang thanū) EN: archer   FR: archer [m]
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours   FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
กีฬายิงธนู[n. exp.] (kīlā ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
กระบวนแห่[n.] (krabūanhaē) EN: procession ; cortege ; parade ; contingents of marchers   
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
ลุย[v.] (lui) EN: ford ; wade trough   FR: patauger ; marcher dans l'eau
นายขมังธนู[n. exp.] (nāi khamang thanū) EN: archer   FR: archer [m]
นักวิจัย[n.] (nakwijai) EN: researcher   FR: chercheur [m]
นักยิงธนู[n.] (nak ying thanū) EN: archer   FR: archer [m]
ผู้คนคว้า[n.] (phūkhonkhwā) EN: researcher   
ผู้ยิงธนู [n.] (phū ying thanū) EN: archer   FR: archer [m]
ซอยเท้า[v. exp.] (søi thāo) EN: tap with the feet ; take short steps ; mark time   FR: marcher à petits pas
ท่าเดิน[n.] (thādoēn) EN: gait   FR: allure [f] ; démarche [f] ; manière de marcher [f] ; manière d'aller [f] ; pas [m] ; marche [f] ; train [m] (vx)
ทำงาน[v.] (thamngān) EN: work   FR: fonctionner ; marcher
ธนูศิลป์ [n.] (thanūsin) EN: art of archery   
ธนูศิลป[n.] (thanūsinlapa = thanūsin) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
วิชายิงธนู[n. exp.] (wichā ying thanū) EN: science of archery ; art of archery ; archery   FR: archerie [f]
เย้า[v.] (yao) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib   FR: taquiner ; faire marcher
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample   FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
หยอก [v.] (yøk) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of   FR: taquiner ; faire marcher
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly   FR: marcher sur la pointe des pieds

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHER AA1 R CH ER0
ARCHERD AA1 R K ER0 D
ARCHERS AA1 R CH ER0 Z
ARCHERY AA1 R CH ER0 IY0
KARCHER K AA1 R CH ER0
MARCHER M AA1 R CH ER0
PARCHER P AA1 R CH ER0
SEARCHER S ER1 CH ER0
MARCHERS M AA1 R CH ER0 Z
ARCHER'S AA1 R CH ER0 Z
STARCHER S T AA1 R CH ER0
SEARCHERS S ER1 CH ER0 Z
RESEARCHER R IY1 S ER0 CH ER0
RESEARCHERS R IY1 S ER0 CH ER0 Z
RESEARCHERS' R IY1 S ER0 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archer (n) ˈaːtʃər (aa1 ch @ r)
archers (n) ˈaːtʃəz (aa1 ch @ z)
archery (n) ˈaːtʃəriː (aa1 ch @ r ii)
marcher (n) mˈaːtʃər (m aa1 ch @ r)
marchers (n) mˈaːtʃəz (m aa1 ch @ z)
searcher (n) sˈɜːʳtʃər (s @@1 ch @ r)
searchers (n) sˈɜːʳtʃəz (s @@1 ch @ z)
researcher (n) rˈɪsˈɜːʳtʃər (r i1 s @@1 ch @ r)
researchers (n) rˈɪsˈɜːʳtʃəz (r i1 s @@1 ch @ z)
hunger-marcher (n) hˈʌŋgə-mˌaːtʃər (h uh1 ng g @ - m aa2 ch @ r)
hunger-marchers (n) hˈʌŋgə-mˌaːtʃəz (h uh1 ng g @ - m aa2 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研究员[yán jiū yuán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˊ, / ] researcher, #7,391 [Add to Longdo]
研究者[yán jiū zhě, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄜˇ, ] investigator; researcher, #13,720 [Add to Longdo]
射箭[shè jiàn, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, ] archery, #26,927 [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] target in archery, #27,031 [Add to Longdo]
骑射[qí shè, ㄑㄧˊ ㄕㄜˋ, / ] equestrian archery; riding and shooting, #53,967 [Add to Longdo]
羿[, ㄧˋ, 羿] name of a famous archer; surname Yi, #65,637 [Add to Longdo]
六艺[liù yì, ㄌㄧㄡˋ ㄧˋ, / ] the Confucian Six Arts - namely rites or etiquette 禮|礼 (禮儀|礼仪), music 樂|乐 (音樂|音乐), archery 射 (射箭), charioteering 御 (駕車|驾车), calligraphy or literacy T書|书 (識字|识字), mathematics or reckoning 數|数 (計算|计算), #78,010 [Add to Longdo]
弩兵[nǔ bīng, ㄋㄨˇ ㄅㄧㄥ, ] archer; infantry armed with crossbow, #100,771 [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] archer's thumb ring, #389,115 [Add to Longdo]
研修员[yán xiū yuán, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄡ ㄩㄢˊ, / ] research worker; researcher, #611,798 [Add to Longdo]
弓箭手[gōng jiàn shǒu, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄡˇ, ] archer [Add to Longdo]
科研人员[kē yán rén yuán, ㄎㄜ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] (scientific) researcher [Add to Longdo]
[gōu, ㄍㄡ, ] archer's arm guard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastwissenschaftler {m}guest researcher [Add to Longdo]
Marktforscher {m}market-researcher [Add to Longdo]
Rechercheur {m}researcher [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
アーチェリー(P);アーチェリ[, a-chieri-(P); a-chieri] (n) archery; (P) [Add to Longdo]
アーチャー;アーチャ[, a-cha-; a-cha] (n) archer [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
サーチャー[, sa-cha-] (n) searcher [Add to Longdo]
フィールドアーチェリー[, fi-rudoa-chieri-] (n) field archery [Add to Longdo]
ポストドク;ポストドクター[, posutodoku ; posutodokuta-] (n) post-doc; post-doctoral researcher [Add to Longdo]
ライディングアーチェリー[, raideingua-chieri-] (n) riding archery [Add to Longdo]
引き手[ひきで, hikide] (n) (See 押し手) (in archery) right hand [Add to Longdo]
遠矢[とおや, tooya] (n) long-distance arrow (archery) [Add to Longdo]
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship [Add to Longdo]
騎射[きしゃ, kisha] (n,vs) shooting on horseback; equestrian archery [Add to Longdo]
騎射宮[きしゃきゅう, kishakyuu] (n) (obsc) (See 人馬宮) Sagittarius (9th zodiacal sign); the Archer [Add to Longdo]
客員研究員[きゃくいんけんきゅういん, kyakuinkenkyuuin] (n) visiting researcher [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet) [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) (ゆ is usu. a prefix) bow (and arrow); (2) archery; (3) bow (for a violin, etc.); (P) [Add to Longdo]
弓具[きゅうぐ, kyuugu] (n) things used in archery [Add to Longdo]
弓懸け;弓懸;弓掛け;弽(oK);韘(oK)[ゆがけ, yugake] (n) archer's glove (with a groove for pulling the string) [Add to Longdo]
弓術[きゅうじゅつ, kyuujutsu] (n,adj-no) (Japanese) archery [Add to Longdo]
弓場[ゆみば, yumiba] (n) (See 矢場・やにわ) archery ground; archery gallery [Add to Longdo]
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families)) [Add to Longdo]
弓道[きゅうどう, kyuudou] (n) (Japanese) archery; (P) [Add to Longdo]
弓馬[きゅうば, kyuuba] (n) archery and horsemanship [Add to Longdo]
弓馬槍剣[きゅうばそうけん, kyuubasouken] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general [Add to Longdo]
弓馬刀槍[きゅうばとうそう, kyuubatousou] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general [Add to Longdo]
弓籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] (n) {comp} searcher; person using a search engine [Add to Longdo]
研究員[けんきゅういん, kenkyuuin] (n) researcher; lab worker; (P) [Add to Longdo]
研究家[けんきゅうか, kenkyuuka] (n) researcher; student (of); (P) [Add to Longdo]
研究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha] (n) researcher; (P) [Add to Longdo]
残心[ざんしん, zanshin] (n) follow-through (e.g. in archery) [Add to Longdo]
実験者[じっけんしゃ, jikkensha] (n) experimenter; researcher [Add to Longdo]
[しゃ, sha] (n) (1) (See 弓術) archery; (2) mapping; (3) {math} map; morphism; arrow [Add to Longdo]
射儀[しゃぎ, shagi] (n) archery ceremony; ceremony related to archery [Add to Longdo]
射芸;射藝[しゃげい, shagei] (n) (See 弓術) archery [Add to Longdo]
射手[いて;しゃしゅ, ite ; shashu] (n) archer; shooter; bowman [Add to Longdo]
射手座;いて座[いてざ, iteza] (n) Sagittarius; the Archer (constellation) [Add to Longdo]
射術[しゃじゅつ, shajutsu] (n) (See 弓術,射芸) archery [Add to Longdo]
射場[しゃじょう, shajou] (n) rifle or shooting range; archery range or ground [Add to Longdo]
射法[しゃほう, shahou] (n) archery [Add to Longdo]
射籠手[いごて, igote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer) [Add to Longdo]
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies [Add to Longdo]
小笠原流[おがさわらりゅう, ogasawararyuu] (n) (1) (col) Ogasawara-ryu (school of etiquette); (2) punctilious etiquette; (3) Ogasawara-ryu (school of archery, inc. horseback archery); (4) Ogasawara-ryu (school of military strategy) [Add to Longdo]
人馬宮[じんばきゅう, jinbakyuu] (n) Sagittarius (9th zodiacal sign); the Archer [Add to Longdo]
探求者[たんきゅうしゃ, tankyuusha] (n) searcher; pursuer [Add to Longdo]
探究者[たんきゅうしゃ, tankyuusha] (n) investigator; researcher [Add to Longdo]
通し矢[とおしや, tooshiya] (n) long-range archery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Archer \Arch"er\, n. [archier, F. archer, LL. arcarius, fr. L.
     arcus bow. See {Arc}, {Arch}, n.]
     A bowman, one skilled in the use of the bow and arrow.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top