ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*archeologist*

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archeologist, -archeologist-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archeologist[N] นักโบราณคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is probably less familiar. It was discovered by archeologists--นี่อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดี... Mona Lisa Smile (2003)
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
The archeologist?ที่เป้นนักโบราณคดีหรือเปล่า \ ใช่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If you want to be a good archeologist, you got to get out of the library!ถ้าคุณอยากเป็นนักโบราณคดีที่ดี คุณต้องออกจากห้องสมุด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They were archeologists.เราเป็นนักโบราณคดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
What happened to the stoic, no-nonsense probie we called The Archeologist?แล้วคุณคนเก่าที่ยึดถือสโตอิก งานอย่างเดียวไม่มีเล่น จนเราล้อว่าเป็นนักโบราณคดีล่ะ? Countdown (2011)
The Archeologist?นักโบราณคดีเหรอ? Countdown (2011)
...Peter Burke, the archeologist..... ปีเตอร์ เบิร์ก นักโบราณคดี Countdown (2011)
You're not an archeologist.คุณไม่ใช่นักมานุษยวิทยา Open House (2011)
He wanted to be taken seriously as an archeologist, which is a very high calling.เขาต้องการที่จะจริงจัง แบบนักโบราณคดีจริงๆ ซึ่งเป็นการเรียกร้องที่มากเกินไป The Archaeologist in the Cocoon (2013)
the archeologist.นักโบราณคดี Emma Wilson's Father (2015)
The archeologist?นักโบราณคดีเหรอ Emma Wilson's Father (2015)
She's an archeologist.เธอเป็นนักโบราณคดี Meet the Rosenbergs (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archeologistHe is an archeologist's assistant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักโบราณคดี[N] archeologist, Example: ณรงค์เป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญเรื่องขอม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักโบราณคดี[n.] (nak bōrānnakhadī) EN: archeologist   FR: archéologue [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯坦因[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ ㄧㄣ, ] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century, #114,964 [Add to Longdo]
考古家[kǎo gǔ jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚ, ] an archeologist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archäologe {m}archeologist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考古学者[こうこがくしゃ, koukogakusha] (n) archeologist; archaeologist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 archeologist \archeologist\ n.
   1. 1 an anthropologist who studies prehistoric people and
    their culture.
 
   Syn: archaeologist.
     [WordNet 1.5] Archeology

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top