ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*antisocial*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: antisocial, -antisocial-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antisocial(adj) ซึ่งไม่เข้าสังคม, See also: ซึ่งไม่สังคมกับใคร, ที่หลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น, Syn. unsociable, retiring, misanthropic
antisocial(adj) ที่ต่อต้านสังคม, Syn. asocial, hostile, alienated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม, เบื่อหน่ายสังคม, เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม, เป็นปรปักษ์ต่อสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychopathic personality; personality, antisocialบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, antisocial; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, psychopathic; personality, antisocialบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antisocial personality; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antisocialพฤติกรรมต่อต้านสังคม [การแพทย์]
Antisocial Personalityประพฤติเป็นภัยต่อสังคม [การแพทย์]
Antisocial Personality Disorderบุคลิกภาพต่อต้านสังคม, บุคลิกภาพแปรปรวนชนิดต่อต้านสังคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Think of it as antisocial media.Eine Art Antisocial Media. Disgrace (2014)
The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.ความงามเกี่ยวกับ มารยาททางสังคม... ...คือสิ่งที่พรากคุณออกไปจากผู้คน ยังไงก็ตาม สั้นๆ Basic Instinct (1992)
Yeah. Yeah, I noticed she's a little... antisocial.ใช่ ใช่ ฉันสังเกต หา ว่าเธอต่อต้านสังคมนิดหน่อย 10 Things I Hate About You (1999)
But she was, like, totally antisocial.แต่เธอดูไม่ค่อยสุงสิงกับใครนะ Just Like Heaven (2005)
Well, he shouldn't be so antisocial.เขาไม่น่าเป็นพวกไร้มนุษยสัมพันธ์อย่างนั้นเลย Funny Games (2007)
THEY ALSO USUALLY LIVE ALONE AND HAVE AN ANTISOCIAL NATURE.เขาอยู่คนเดียว ต่อต้านสังคมโดยธรรมชาติ Zoe's Reprise (2009)
He spent his days treating antisocial adolescents, delusional dowagers...เขาใช้เวลาในการบำบัดหนุ่มขวางโลก แม่ม่ายที่หลอกตัวเอง How About a Friendly Shrink? (2010)
By someone who is antisocial and extremely introverted.โดยบางคนที่ต่อต้านสังคม และจมปลักอยู่กับตัวเอง The Uncanny Valley (2010)
Oh, I get it. You're one of those antisocial, long-suffering loner types.ฉันเดาว่า เธอคงรู้สึกแปลกแยกนิดหน่อยล่ะสิ Vampires Suck (2010)
We can't diagnose anyone under the age of 18 as antisocial, so we are labeling this unsub a budding psychopath.เราไม่สามารถวินิจฉัย คนอายุต่ำกว่า 18 ว่าเป็นพวกต่อต้านสังคม ดังนั้นเราจึงเรียกคนร้ายคนนี้ว่า พวกกำลังพัฒนาไปสู่พวกโรคจิต Safe Haven (2010)
Okay, Mr. Antisocial.เอาละพ่อคนต่อต้านสังคม ต่อไป นายกำลังยืนอยู่ข้างสาวๆ Setup (2011)
He's extremely antisocial.เขาต่อต้านสังคมอย่างหนัก Sense Memory (2011)
Couple his explosive, antisocial nature with taxi-driving and someone will have made contact with him.ความฉุนเฉียวของเขา นิสัยต่อต้านสังคมและเป็นคนขับแท็กซี่ คนที่เคยติดต่อกับเขา Sense Memory (2011)
All right, if he's listening to recordings of himself, he's not only antisocial, he's probably delusional as well.เอาล่ะ ถ้าเขาฟังเสียงตัวเอง จากเครื่องบันทึกเสียง เขาไม่ได้เป็นแค่พวกต่อต้านสังคม แต่อาจเป็นพวกหลงผิดด้วย Sense Memory (2011)
Yeah, he says they're designed to elicit a patterned response to determine antisocial personality disorder.เขาบอกว่า คำถามออกแบบมา เพื่อดูพฤติกรรมตอบสนอง ว่ามีความรุนแรง หรือพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์บ้างรึเปล่า Ring Around the Rosie (2011)
You think I'm an antisocial personality?คุณว่า ผมเป็นพวกไม่ชอบเข้าสังคมรึเปล่า ? Ring Around the Rosie (2011)
- You're antisocial, and you're a virgin.- หนูไม่เข้าสังคม แล้วก็เวอร์จิน Safety Not Guaranteed (2012)
White male, antisocial loner, extreme political views...ชายผิวขาว ผู้ต่อต้านสังคม มีมุมมองทางการเมืองแบบสุดขั้ว 47 Seconds (2012)
So this unsub won't behave in an antisocial manner.อันซับคงไม่ได้ทำตัว เป็นประเภทต่อต้านสังคม God Complex (2012)
We think he was antisocial and had low self-esteem, so he probably kept to himself.เราคิดว่าเขาต่อต้านสังคม และไม่ชอบเป็นจุดเด่น เขาอาจจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว Profiling 101 (2012)
Police officer noted violent antisocial behavior.เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสังเกต พฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างรุนแรง. Elysium (2013)
Oh, only the most antisocial have to go to an event actually called one.สำหรับพวกต่อต้านสังคมเท่านั้น ที่ต้องไป เหตุการณ์จริงๆ เรียกว่า อย่างใดอย่างหนึ่ง Kill Your Darlings (2013)
No, we're looking at a killing done by an individual who manifests a malignant antisocial personality disorder.ไม่ เรากำลังหาการฆ่าที่ทำโดย โดยบุคคลที่แสดงออก ถึงความผิดปกติของบุคลิกภาพต่อต้าน เป็นภัยต่อสังคม The Corpse on the Canopy (2013)
They're psychotic antisocial freaks. It makes no sense.มันเป็นโรคจิตต่อต้านสังคม นี่มันไม่เข้าท่า Suicide Squad (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antisocialI don't mean to be antisocial but I'm tired.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
antisocial
antisocial

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antisocial

WordNet (3.0)
antisocial(adj) shunning contact with others
antisocial(adj) hostile to or disruptive of normal standards of social behavior, Syn. asocial

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Antisocial

a. Tending to interrupt or destroy social intercourse; averse to society, or hostile to its existence; as, antisocial principles. [ 1913 Webster ]

Antisocialist

n. One opposed to the doctrines and practices of socialists or socialism. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsozialantisocial [Add to Longdo]
unsozial { adv }antisocially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反社会性人格障害[はんしゃかいせいじんかくしょうがい, hanshakaiseijinkakushougai] (n) antisocial personality disorder [Add to Longdo]
反社会的[はんしゃかいてき, hanshakaiteki] (adj-na) antisocial [Add to Longdo]
反社会的行動[はんしゃかいてきこうどう, hanshakaitekikoudou] (n) antisocial behavior [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top