Search result for

*anh*

(360 entries)
(0.1261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anh,-anh-, *anh*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sanhedrin[แซน เฮด'ริน] (n ) ระบบศาลสูงสุดในเยรูซาเลมสมัยโบราณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manhole    [N] ท่อระบายน้ำมีฝาปิดตามถนน
manhood    [N] ความเป็นชาย, See also: ความเป็นลูกผู้ชาย, Syn. adulthood, post-pubescence
manhood    [N] คุณสมบัติของความเป็นชาย (เช่น ความบึกบึน, ความแข็งแรง, ความกล้าหาญ), Syn. machismo, valor
manhunt    [N] การค้นหานักโทษอย่างละเอียด, See also: การล่าอาชญากร, Syn. manhunt
manhunt    [N] การค้นหานักโทษอย่างละเอียด, See also: การล่าอาชญากร
piranha    [N] ปลาปิรันย่า, See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae, Syn. man-eating fish, serrosalmo
piranha    [N] ปิรันย่า, See also: ปลาขนาดเล็กในตระกูล Serrasalmidae, Syn. man-eating fish, serrosalmo
beanhead    [SL] คนติดยา
anhydride    [N] สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง
anhydrous    [ADJ] ปราศจากน้ำ, Syn. waterless, dried up
manhandle    [VT] ปฏิบัติต่อบางคนหรือบางสิ่งอย่างไม่ดี, Syn. damage;maul, mistreat
Manhattan    [N] ย่านมั่งคั่งและรุ่งเรืองของอเมริกา
womanhood    [N] ความเป็นผู้หญิง, See also: สภาวะของการเป็นผู้หญิง, Syn. woman
cleanhanded    [ADJ] ที่ไม่เคยทำเรื่องเลวร้าย, Syn. innocent, blameless

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panhaematopenia; pancytopenia; panhematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhaematopoietic; panhematopoietic-การสร้างเลือดทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhematopenia; pancytopenia; panhaematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancytopenia; panhaematopenia; panhematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhematopoietic; panhaematopoietic-การสร้างเลือดทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhidrosis; panidrosisภาวะเหงื่อท่วมตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhygrousชื้นทั่วทุกส่วน, ชื้นทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhysterectomyการตัดมดลูกเบ็ดเสร็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panidrosis; panhidrosisภาวะเหงื่อท่วมตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suffrage, manhoodสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้ชาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orphanhood statusสถานภาพกำพร้า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
anharmonicแอนฮาร์มอนิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anharmonic ratioอัตราส่วนแอนฮาร์มอนิก [มีความหมายเหมือนกับ cross ratio] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anhedoniaภาวะสิ้นยินดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhedralไม่ปรากฏหน้าผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anhidrosisภาวะขาดเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhidrotic; antihidrotic๑. สารห้ามเหงื่อ๒. -ห้ามเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydraemia; anhydremiaภาวะเลือดขาดน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydremia; anhydraemiaภาวะเลือดขาดน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydriteแอนไฮไดรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anhydrousไร้น้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antihidrotic; anhidrotic๑. สารห้ามเหงื่อ๒. -ห้ามเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manhood suffrageสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้ชาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anhydrite แอนไฮไดรต์
แหล่ง - ในประเทศไทย พบเกิดร่วมกับยิปซัมที่ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และที่แม่สอด จังหวัดตาก และเกิดแทรกในชั้นหินน้ำมันที่จังหวัดกระบี่ ประโยชน์ - ใช้ทำกรดกำมะถัน ใช้ในการทำซีเมนต์ ใช้แกะสลัก ทำแอมโมเนียซัลเฟต และพลาสเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Anhydrous Sulphates แอนไฮดรัสซัลเฟต
เป็นพวกที่ไม่มีน้ำรวมอยู่ด้วย มี Anhydrite และ Barite [สิ่งแวดล้อม]
Manhole บ่อตรวจ
บ่อที่ติดตั้งเป็นระยะในระบบท่อระบาย เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมท่อ และลงไปบำรุงรักษาท่อ [สิ่งแวดล้อม]
Acetic Acids, Anhydrousแอนไฮดรัสอะซิติกแอซิด [การแพทย์]
Acetic Anhydridesอะซิติกแอนไฮไดรด์, กรดอะซิติกแอนไฮดราย [การแพทย์]
Acetone, Anhydrousแอนไฮดรัสอะซิโตน [การแพทย์]
Aluminum Chloride, Anhydrousอลูมินัมคลอไรด์ที่ปราศจากน้ำ [การแพทย์]
Anhydramia, Severeเลือดขาดน้ำอย่างมากๆ [การแพทย์]
Anhydridesแอนไฮไดร [การแพทย์]
Anhydrides, Acidกรดแอนไฮไดรด์, กรดแอนฮัยไดรด์ [การแพทย์]
Anhydriteแอนไฮไดรต์ [การแพทย์]
Anhydrousปราศจากน้ำ, ไม่มีน้ำผลึก, แอนฮัยดรัส [การแพทย์]
Anhydrous Formรูปที่ปราศจากน้ำ, สารปราศจากน้ำ, ไม่มีโมเลกุลของน้ำอยู่ด้วย [การแพทย์]
Base, Anhydrousยาพื้นชนิดดูดน้ำ [การแพทย์]
Carbonic Anhydraseเอนไซม์คาร์บอนิคแอนไฮเดรส,คาร์บอนิคแอนไฮเดรส,เอ็นไซม์คาร์บอนิคแอนไฮเดรส,เอ็นซัยม์คาร์บอนนิคแอนฮัยเดรส [การแพทย์]
Carbonic Anhydrase Inhibitorsยับยั้งเอ็นซัยม์คาร์บอนิกแอนฮัยเดรส [การแพทย์]
Facial Anhidrosisเหงื่อแห้งที่หน้า [การแพทย์]
manholemanhole, ช่องขึ้นลง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Linkage, Anhydrideการเชื่อมต่อแบบแอนไฮดรายด์ [การแพทย์]
Manhourจำนวนชั่วโมงงาน, เวลาของการทำงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anhThe fire and power outage resulted in a shortened workday at some exchanges in Manhattan's financial district.
anhI'd like a Manhattan.
anhMost athletes are at their best during their early manhood.
anhHe is now in the prime of manhood.
anhHe is approaching manhood.
anhShe is now in the prime of womanhood.
anhThe daily trek to midtown Manhattan takes about an hour and a half.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
anhydr-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'ปราศจากน้ำ' (without water)
anhydride(แอนไฮ' ไดรดฺ, -ดริด) n. สารประกอบที่เมื่อรวมกับน้ำจะได้กรดหรือด่าง, สารประกอบที่เอาน้ำออก (removing water)
anhydrous(แอนไฮ' ดรัส) adj. ปราศจากน้ำ, ซึ่งเอาน้ำออกหมด (with all waer removed)
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
manhandle(แมน'แฮนเดิล) vt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,ผลักไส,กระทำโดยแรงมนุษย์ (ไม่ได้ใช้เครื่องกลไก)
manhole(แมน'โฮล) n. รูหรือปากทางเข้าท่อขนาดใหญ่,ช่องสำหรับเข้าไปตรวจหรือซ่อมแซม
manhood(แมน'ฮูด) n. ความเป็นลูกผู้ชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยวหรือทรหด,ผู้ชายทั้งหลาย,ความเป็นมนุษย์
manhunt(แมน'ฮันทฺ) n. การตามล่าอาชญากรนักโทษแหกคุกหรืออื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ,การตามหาคนอย่างคร่ำเคร่ง., See also: manhunter n.
panhandlen. ด้ามกระทะ,บริเวณผืนแผ่นดินที่ยืนยาวและแคบ vi. ขอทานตามถนน, See also: panhandler n.
panheadn. หัวตัดแหลม,หัวแบนกลม,หัวจาน
panhellenicadj. เกี่ยวกับชาวกรีกทั้งหมด
womanhood(วูม'เมินฮูด) n. ความเป็นผู้หญิง,ผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
manhood(n) ความเป็นชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยว
womanhood(n) ความเป็นหญิง,ลักษณะผู้หญิง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัณหา    [N] passion, See also: lust, desire, craving, Tanha, Syn. ราคะ, ความอยาก, กามารมณ์, กิเลส, ความต้องการ, ความใคร่, Example: พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พุทธศาสนิกชนหมกมุ่นกับเรื่องตัณหาราคะรวมทั้งกิเลส
กระวาน    [N] Amomum krervanh Pierre, Example: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Amomum krervanh Pierre ในวงศ์ Zingiberaceae ชอบขึ้นในป่าดิบชื้นตามภูมิประเทศที่เป็นเขาทางจันทบุรีและตราด ผลมีกลิ่นหอมฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยา, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ความเป็นผู้หญิง    [N] femininity, See also: womanhood, womanliness, Syn. ความเป็นหญิง, Ant. ความเป็นชาย
วัยฉกรรจ์    [N] manhood, See also: womanhood, adulthood, Example: เราควรที่จะเอาคนที่อยู่ในวัยฉกรรจ์ วัยกลางคน เข้าวัดกันเสียมั่ง, Thai definition: วัยที่กำลังมีความกล้าหรือความห้าวหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรหาร ศิลปอาชา[n. prop.] (Bānhān Sinlapa-āchā) EN: Banharn Silapa-archa   FR: Banharn Silapa-archa
ฝาท่อระบายน้ำ[n. exp.] (fā thø rabai nām) EN: manhole cover   FR: bouche d'égout [f]
นกอ้ายงั่ว[n.] (nok āi-ngūa) EN: Anhingidae   
นกอ้ายงั่ว[n. exp.] (nok āi-ngūa) EN: Oriental Darter   FR: Anhinga roux [m] ; Anhinga d'Asie [m] ; Anhinga d'Afrique [m] ; Anhinga du Sénégal [m] ; Anhinga indien [m]
สารหนู[n.] (sānnū) EN: ratsbane ; white arsenic ; arsenious acid   FR: mort-aux-rats [f] ; arsenic blanc [m] ; anhydride arsénieux [m]
วัยฉกรรจ์[n. exp.] (waichakan) EN: early manhood ; young adulthood ; prime of life   

CMU English Pronouncing Dictionary
OANH    OW1 N
RANH    R AE1 N
BANH    B AE1 N
THANH    TH AE1 N
DOANH    D OW1 N
LANHAM    L AE1 N AH0 M
ANHALT    AE1 N HH AH0 L T
CANHAM    K AE1 N HH AH0 M
VANHOY    V AE1 N HH OY0
VANHALL    V AE2 N HH AO1 L
MANHUNT    M AE1 N HH AH2 N T
MANHOOD    M AE1 N HH UH2 D
MANHOLE    M AE1 N HH OW2 L
MANHEIM    M AE1 N HH AY0 M
VANHEEL    V AE2 N HH IY1 L
VANHISE    V AE0 N HH AY1 Z
MANHART    M AE1 N HH AA2 R T
VANHUSS    V AE2 N HH AH1 S
VANHOVE    V AE0 N HH AH1 V
BRANHAM    B R AE1 N HH AH0 M
VANHORN    V AE0 N HH AO1 R N
IVANHOE    AY1 V AH0 N HH OW2
VANHOOK    V AE2 N HH UH1 K
PIRANHA    P IH0 R AE1 N HH AH0
VANHORNE    V AE0 N HH AO1 R N
VANHOOSE    V AE2 N HH UW1 S
VANHECKE    V AE2 N HH EH1 K
STANHOPE    S T AE1 N AH0 P
GRANHOLM    G R AE1 N HH OW2 L M
ANHEUSER    AE1 N HH AY2 Z ER0
WOMANHOOD    W UH1 M AH0 N HH UH2 D
VANHOESEN    V AE2 N HH OW1 S AH0 N
VANHOUSEN    V AE1 N HH AW2 S AH0 N
MANHANDLE    M AE1 N HH AE2 N D AH0 L
VANHOOSER    V AE2 N HH UW1 Z ER0
VANHOOZER    V AE2 N HH UW1 Z ER0
MANHASSET    M AE0 N HH AE1 S EH0 T
MANHATTAN    M AE0 N HH AE1 T AH0 N
VANHOUTEN    V AE0 N HH AA1 UW0 T AH0 N
VANHANDEL    V AE2 N HH AE1 N D AH0 L
PANHANDLE    P AE1 N HH AE2 N D AH0 L
ANHYDRIDE    AE0 N HH AY1 D R AH0 D
SHANHOLTZ    SH AE1 N HH OW2 L T S
VANHYNING    V AE2 N HH AY1 N IH0 NG
COMPANHIA    K AH0 M P AE1 N HH IY0 AH0
ANHEUSER'S    AE2 N HH Y UW1 Z ER0 Z
MANHANDLED    M AE1 N HH AE2 N D AH0 L D
PANHANDLER    P AE1 N HH AE2 N D L ER0
MANHATTAN'S    M AE0 N HH AE1 T AH0 N Z
PANHANDLE'S    P AE1 N HH AE2 N D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manhole    (n) (m a1 n h ou l)
manhood    (n) (m a1 n h u d)
piranha    (n) (p i1 r aa1 n y @)
Loanhead    (n) (l ou1 n h e d)
manholes    (n) (m a1 n h ou l z)
piranhas    (n) (p i1 r aa1 n y @ z)
manhandle    (v) (m a1 n h a1 n d l)
manhattan    (n) (m a1 n h a1 t n)
panhandle    (v) (p a1 n h a n d l)
womanhood    (n) (w u1 m @ n h u d)
manhandled    (v) (m a1 n h a1 n d l d)
manhandles    (v) (m a1 n h a1 n d l z)
manhattans    (n) (m a1 n h a1 t n z)
panhandled    (v) (p a1 n h a n d l d)
panhandles    (v) (p a1 n h a n d l z)
manhandling    (v) (m a1 n h a1 n d l i ng)
panhandling    (v) (p a1 n h a n d l i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
今晩は[こんばんは, konbanha] (phrase) สวัสดีตอนเย็น

German-Thai: Longdo Dictionary
anhaben(vt) |hatte an, hat angehabt| ใส่เสื้อผ้า, สวมใส่ เช่น Manche Leute in Europa haben einen Mantel im Winter an. ในฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปใส่เสื้อโค้ต, See also: S. tragen,
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม , See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide [Add to Longdo]
Adressanhängung {f}address enable [Add to Longdo]
Anhängekupplung {f}; Anhängerkupplung {f}trailer hitch; hitch [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Anhängerin {f} | Anhänger {pl}adherent | adherents [Add to Longdo]
(treuer) Anhänger {m}stalwart [Add to Longdo]
Anhänger {m}clinger [Add to Longdo]
Anhänger {m}collectivist [Add to Longdo]
Anhänger {m} | Anhänger {pl}devotee | devotees [Add to Longdo]
Anhänger {m} (Wohnwagen) | Anhänger {pl}trailer | trailers [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Anhängerin {f}; Fan {m} | Anhänger {pl}; Anhängerinnen {pl}; Fans {pl}; Anhängerschaft {f}supporter | supporters [Add to Longdo]
Anhänger {m}henchman [Add to Longdo]
begeisterter Anhänger {m}; Fan {m}; Liebhaber {m}; Kenner {m}aficionado [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Kleiderbügelhanger [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Kennzeichen {n}; Marke {f}tag [Add to Longdo]
Anhängerin {f}; Anhänger {m} | Anhängerinnen {pl}; Anhänger {pl}follower | followers [Add to Longdo]
Anhänger {m}adherer [Add to Longdo]
Anhängerschaft {f}discipleship [Add to Longdo]
Anhängeschürfkübel {m}towed scraper [Add to Longdo]
Anhänglichkeit {f}adherence [Add to Longdo]
Anhänglichkeit {f}; Bindung {f} (an)attachment (to) [Add to Longdo]
Anhängsel {n}appendage [Add to Longdo]
Anhängsel {n}; Beiwerk {n}attachment [Add to Longdo]
Anhäufung {f}; Ballung {f}; Ballungsraum {m}agglomeration [Add to Longdo]
Anhäufung {f}; Häufung {f}; Ansammlung {f}accumulation [Add to Longdo]
Anhäufung {f}; Kulmination {f}culmination [Add to Longdo]
Anhäufung {f}amassment [Add to Longdo]
Anhäufung {f}cluster [Add to Longdo]
Anhäufung {f}conglomeration [Add to Longdo]
Anhaften {n}inherence [Add to Longdo]
Anhaftung {f}adherence [Add to Longdo]
Anhaftung {f}; Anhaften {n}adhesion [Add to Longdo]
Anhaltepunkt {m}; Programmstop {m}breakpoint [Add to Longdo]
Anhalteweg {m}stopping distance [Add to Longdo]
Anhaltspunkt {m} | Anhaltspunkte {pl} | ohne Anhaltspunktclue | clues | clueless [Add to Longdo]
Anhang {m}; Ergänzung {f} | Anhänge {pl}appendix | appendices; appendixes [Add to Longdo]
Anhang {m}; Zusatz {m}; Nachtrag {m}; Beilage {f} | Anhänge {pl}; Zusätze {pl}; Nachträge {pl}; Beilagen {pl}supplement | supplements [Add to Longdo]
Anhang {m}; Attachment {n}; Anlage {f}attachment [Add to Longdo]
Anhang {m}; Anbau {m}annex [Add to Longdo]
Anhang {m}affix [Add to Longdo]
Anhang {m}appendage [Add to Longdo]
Anhang {m}appendages [Add to Longdo]
Anhang {m}schedule [Add to Longdo]
Anhang {m}subjoinder [Add to Longdo]
Anhangbereich {m}append area [Add to Longdo]
Anheben {n}; Anhebung {f} (von)raising (of) [Add to Longdo]
Anhebung {f} (von) | Anhebung der Gehälter um 3%increase; rise (in) | increase of 3% in salaries [Add to Longdo]
Anheften {n}; Beiheften {n}attachment [Add to Longdo]
auf Anhieb; gleich beim ersten Malat the first go; at the first go-off [Add to Longdo]
auf Anhieb; auf einen Schlagat one go [Add to Longdo]
Anhöhe {f}; Hügel {m} | Anhöhen {pl}; Hügel {pl}hill | hills [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん断破壊;剪断破壊[せんだんはかい, sendanhakai] (n) shear failure [Add to Longdo]
みいちゃんはあちゃん[, miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad [Add to Longdo]
アミノ酸発酵[アミノさんはっこう, amino sanhakkou] (n) amino-acid fermentation [Add to Longdo]
アムホテリシン;アンホテリシン[, amuhoterishin ; anhoterishin] (n) amphotericin [Add to Longdo]
アンハッピー[, anhappi-] (n) unhappy [Add to Longdo]
アンヒューマ[, anhyu-ma] (n) amphiuma [Add to Longdo]
イーエムエムサンハチロク[, i-emuemusanhachiroku] (n) {comp} EMM386 [Add to Longdo]
ウーマンハンター[, u-manhanta-] (n) woman hunter [Add to Longdo]
カンランハギ;ブラックスポットサージャンフィッシュ;ブラックスポットサージョンフィッシュ[, kanranhagi ; burakkusupottosa-janfisshu ; burakkusupottosa-jonfisshu] (n) black-spot surgeonfish (Acanthurus bariene, species of tang found from Mozambique and Maldives to the western Pacific); roundspot surgeonfish; bariene surgeonfish; eye-spot surgeon [Add to Longdo]
キューバンヒール[, kyu-banhi-ru] (n) Cuban heel [Add to Longdo]
コバンヒメジ[, kobanhimeji] (n) Indian goatfish (Parupeneus indicus); Yellowspot goatfish [Add to Longdo]
サンハチロク[, sanhachiroku] (n) {comp} 386 [Add to Longdo]
シベリアンハスキー[, shiberianhasuki-] (n) Siberian husky [Add to Longdo]
シリアンハムスター[, shirianhamusuta-] (n) (See ゴールデンハムスター) Syrian hamster (Mesocricetus auratus); golden hamster [Add to Longdo]
スキャンヘッド[, sukyanheddo] (n) {comp} scan head [Add to Longdo]
チロリアンハット[, chirorianhatto] (n) Tyrolean hat [Add to Longdo]
ニセカンランハギ[, nisekanranhagi] (n) eyestripe surgeonfish (Acanthurus dussumieri, species of Indo-Pacific tang); palani; Dussumier's surgeonfish [Add to Longdo]
ハワイアンプファーフィシュ;ハワイアンホワイトスポッティドトビィ;スポッティドトビー[, hawaianpufa-fishu ; hawaianhowaitosupotteidotobii ; supotteidotobi-] (n) Hawaiian whitespotted toby (Canthigaster jactator); Hawaiian pufferfish [Add to Longdo]
ビーム伝搬法[ビームでんぱんほう, bi-mu denpanhou] (n) beam propagation method; BPM [Add to Longdo]
ピラニア[, pirania] (n) piranha (por [Add to Longdo]
ファンヒーター[, fanhi-ta-] (n) fan heater [Add to Longdo]
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] (n) {comp} Boolean operation table [Add to Longdo]
ボタンホール[, botanho-ru] (n) buttonhole [Add to Longdo]
マーカンヒリズム[, ma-kanhirizumu] (n) mercantilism [Add to Longdo]
マンハッタン[, manhattan] (n) Manhattan; (P) [Add to Longdo]
マンハッタン計画[マンハッタンけいかく, manhattan keikaku] (n) Manhattan Project [Add to Longdo]
マンハント[, manhanto] (n) manhunt [Add to Longdo]
マンホール[, manho-ru] (n) manhole; (P) [Add to Longdo]
メキシカンホッグフィッシュ[, mekishikanhoggufisshu] (n) Mexican hogfish (Bodianus diplotaenia) [Add to Longdo]
メタンハイドレート[, metanhaidore-to] (n) methane hydrate [Add to Longdo]
モダンホラー;モダン・ホラー[, modanhora-; modan . hora-] (n) modern horror [Add to Longdo]
リン酸肥料;燐酸肥料[リンさんひりょう(リン酸肥料);りんさんひりょう(燐酸肥料), rin sanhiryou ( rin san hiryou ); rinsanhiryou ( rin san hiryou )] (n) phosphate fertilizer; phosphate fertiliser [Add to Longdo]
レストランハウス[, resutoranhausu] (n) freestanding building, often in a park, used for receptions, dinners, etc. (wasei [Add to Longdo]
ロケット弾発射機[ロケットだんはっしゃき, roketto danhasshaki] (n) (obsc) rocket launcher [Add to Longdo]
易より難へ進む[いよりなんへすすむ, iyorinanhesusumu] (v5m) to proceed from the easy to the difficult [Add to Longdo]
一人前(P);一人まえ[いちにんまえ(P);ひとりまえ, ichininmae (P); hitorimae] (n) (1) becoming adult; attaining full manhood or womanhood; coming of age; (2) one helping; one portion; (P) [Add to Longdo]
一般廃棄物[いっぱんはいきぶつ, ippanhaikibutsu] (n) domestic waste; general waste; non-industrial waste [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] (n) {comp} general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
一般保護違反[いっぱんほごいはん, ippanhogoihan] (n) {comp} general protection fault; GPF [Add to Longdo]
一般法[いっぱんほう, ippanhou] (n) general law [Add to Longdo]
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] (n) list; table; schedule; catalogue; catalog; (P) [Add to Longdo]
運搬費[うんぱんひ, unpanhi] (n) transportation charge [Add to Longdo]
演算表[えんざんひょう, enzanhyou] (n) {comp} operation table [Add to Longdo]
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] (n) {comp} arithmetic equation [Add to Longdo]
横断歩道[おうだんほどう, oudanhodou] (n) pedestrian crossing; (P) [Add to Longdo]
横断歩道橋[おうだんほどうきょう, oudanhodoukyou] (n) pedestrian bridge; footbridge [Add to Longdo]
下士官兵[かしかんへい, kashikanhei] (n) enlisted man [Add to Longdo]
加齢黄斑変性[かれいおうはんへんせい, kareiouhanhensei] (n) (See 黄斑) age-related macular degeneration; ARMD [Add to Longdo]
加齢黄斑変性症[かれいおうはんへんせいしょう, kareiouhanhenseishou] (n) age-related macular degeneration; ARMD [Add to Longdo]
海岸平野[かいがんへいや, kaiganheiya] (n) coastal plain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三峡镇[Sān xiá zhèn, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ㄓㄣˋ, / ] (N) Sanhsia (town in Taiwan) [Add to Longdo]
三星乡[Sān xīng xiāng, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sanhsing (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三河县[Sān hé xiàn, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanhe county in Beijing [Add to Longdo]
中南海[Zhōng nán hǎi, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄏㄞˇ, ] Zhongnanhai, to the West of the Forbidden City, now the Communist Party headquarters [Add to Longdo]
九华山[Jiǔ huá shān, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄢ, / ] Mt Jiuhua in Anhui, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Kṣitigarbha 地藏 [Add to Longdo]
二连浩特[Èr lián hào tè, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, / ] Erlianhaote city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
二连浩特市[Èr lián hào tè shì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ ㄕˋ, / ] Erlianhaote city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
五氧化二钒[wǔ yǎng huà èr fán, ˇ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄈㄢˊ, / ] Vanadium pentoxide V2O5; vanadic anhydride [Add to Longdo]
五河[Wǔ hé, ˇ ㄏㄜˊ, ] (N) Wuhe (place in Anhui); Punjab, province of Pakistan [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] name of district in Anhui; capital of Yin [Add to Longdo]
亳州[Bó zhōu, ㄅㄛˊ ㄓㄡ, ] Bozhou prefecture level city in Anhui [Add to Longdo]
亳州市[Bó zhōu shì, ㄅㄛˊ ㄓㄡ ㄕˋ, ] Bozhou prefecture level city in Anhui [Add to Longdo]
休宁[Xiū níng, ㄒㄧㄡ ㄋㄧㄥˊ, / ] Xiuning county in Huizhou county 徽州, Anhui) [Add to Longdo]
休宁县[Xiū níng xiàn, ㄒㄧㄡ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Xiuning county in Huizhou county 徽州, Anhui) [Add to Longdo]
来安[Lái ān, ㄌㄞˊ ㄢ, / ] (N) Lai'an (place in Anhui) [Add to Longdo]
倪嗣冲[Ní sì chōng, ㄋㄧˊ ㄙˋ ㄔㄨㄥ, / ] Ni Sichong (1868-1924), Northern warlord of the Anhui faction, dismissed from army in 1920 [Add to Longdo]
全椒[Quán jiāo, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, ] (N) Quanjiao (place in Anhui) [Add to Longdo]
六安[Lù ān, ㄌㄨˋ ㄢ, ] Lu'an prefecture level city in Anhui [Add to Longdo]
六安地区[Lù ān dì qū, ㄌㄨˋ ㄢ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Lu'an district (district in Anhui) [Add to Longdo]
六安市[Lù ān shì, ㄌㄨˋ ㄢ ㄕˋ, ] Lu'an prefecture level city in Anhui [Add to Longdo]
利辛[Lì xīn, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ, ] (N) Lixin (place in Anhui) [Add to Longdo]
剑河[Jiàn hé, ㄐㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] (N) Jianhe (place in Guizhou) [Add to Longdo]
南化乡[Nán huà xiāng, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Nanhua (village in Taiwan) [Add to Longdo]
南汇[Nán huì, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] (N) Nanhui (place in Shanghai) [Add to Longdo]
南和[Nán hé, ㄋㄢˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Nanhe (place in Hebei) [Add to Longdo]
南华[Nán huá, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] (N) Nanhua (place in Yunnan) [Add to Longdo]
南陵[Nán líng, ㄋㄢˊ ㄌㄧㄥˊ, ] (N) Nanling (place in Anhui) [Add to Longdo]
合肥[Hé féi, ㄏㄜˊ ㄈㄟˊ, ] Hefei, capital of Anhui province 安徽省 in south central China [Add to Longdo]
合肥市[Hé féi shì, ㄏㄜˊ ㄈㄟˊ ㄕˋ, ] Hefei, capital of Anhui province 安徽省 in south central China [Add to Longdo]
含山[Hán shān, ㄏㄢˊ ㄕㄢ, ] (N) Hanshan (place in Anhui) [Add to Longdo]
和县[Hé xiàn, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] He county in Anhui [Add to Longdo]
哈莱姆[Hā lái mǔ, ㄏㄚ ㄌㄞˊ ㄇㄨˇ, / ] Harlem district of Manhattan [Add to Longdo]
善化镇[Shàn huà zhèn, ㄕㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄓㄣˋ, / ] (N) Shanhua (town in Taiwan) [Add to Longdo]
乔冠华[Qiáo Guān huà, ㄑㄧㄠˊ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚˋ, / ] Qiao Guanhua (1913-1973), PRC politician and diplomat [Add to Longdo]
嘉山[Jiā shān, ㄐㄧㄚ ㄕㄢ, ] (N) Jiashan (place in Anhui) [Add to Longdo]
四大佛教名山[Sì dà Fó jiào Míng shān, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, ] Four Sacred Mountains of Buddhism - namely Mt Wutai 五臺山|五台山 in Shanxi, Mt Emei 峨眉山 in Sichuan, Mt Jiuhua 九華山|九华山 in Anhui, Mt Potala 普陀山 in Zhejiang [Add to Longdo]
固镇[Gù zhèn, ㄍㄨˋ ㄓㄣˋ, / ] (N) Guzhen (place in Anhui) [Add to Longdo]
寿县[Shòu xiàn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 寿 / ] (N) Shou county (county in Anhui) [Add to Longdo]
大别山[Dà bié shān, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕㄢ, / ] Dabie mountain range on the borders of Henan, Anhui and Hubei provinces [Add to Longdo]
天长[Tiān cháng, ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ, / ] (N) Tianchang (city in Anhui) [Add to Longdo]
天长市[Tiān cháng shì, ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄕˋ, / ] Tianchang City in Anhui [Add to Longdo]
太和[Tài hé, ㄊㄞˋ ㄏㄜˊ, ] (N) Taihe (place in Anhui); Taihe district of Jinzhou city 錦州市|锦州市, Liaoning [Add to Longdo]
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, ] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai [Add to Longdo]
孽海花[Niè hǎi huā, ㄋㄧㄝˋ ㄏㄞˇ ㄏㄨㄚ, ] Flower in the sea of evil, late Qing novel of denunciation by Jin Tianhe 金天翮 [Add to Longdo]
安化[Ān huà, ㄢ ㄏㄨㄚˋ, ] (N) Anhua (place in Hunan) [Add to Longdo]
安庆市[Ān qìng shì, ㄢ ㄑㄧㄥˋ ㄕˋ, ] Anqing prefecture level city in Anhui [Add to Longdo]
安徽[Ān huī, ㄢ ㄏㄨㄟ, ] Anhui province (Anhwei) in south central China, abbr. 皖, capital Hefei 合肥 [Add to Longdo]
安徽大学[Ān huī Dà xué, ㄢ ㄏㄨㄟ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Anhui University [Add to Longdo]
安徽省[Ān huī shěng, ㄢ ㄏㄨㄟ ㄕㄥˇ, ] Anhui province (Anhwei) in south central China, abbr. 皖, capital Hefei 合肥 [Add to Longdo]
安庆[Ān qìng, ㄢ ㄑㄧㄥˋ, / ] Anqing prefecture level city in Anhui [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] Boolean operation table [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
演算表[えんざんひょう, enzanhyou] operation table [Add to Longdo]
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] arithmetic equation [Add to Longdo]
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
時間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor) [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
所定期間保存[しょていきかんほぞん, shoteikikanhozon] archiving [Add to Longdo]
所定期間保存ファイル[しょていきかんほぞんファイル, shoteikikanhozon fairu] archive file [Add to Longdo]
所定期間保存対象ファイル[しょていきかんほぞんたいしょうファイル, shoteikikanhozontaishou fairu] archived file [Add to Longdo]
単方向[たんほうこう, tanhoukou] simplex (a-no) [Add to Longdo]
単方向通信[たんほうこうつうしん, tanhoukoutsuushin] simplex (comms) [Add to Longdo]
単方向伝送[たんほうこうでんそう, tanhoukoudensou] simplex transmission [Add to Longdo]
中間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame [Add to Longdo]
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement [Add to Longdo]
イーエムエムサンハチロク[いーえむえむさんはちろく, i-emuemusanhachiroku] EMM386 [Add to Longdo]
サンハチロク[さんはちろく, sanhachiroku] 386 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
付録[ふろく, furoku] Anhang, Nachtrag, Beilage [Add to Longdo]
[てい, tei] HALTEN,ANHALTEN [Add to Longdo]
停滞[ていたい, teitai] Stockung, Anhaeufung [Add to Longdo]
傍聴[ぼうちょう, bouchou] das_Zuhoeren, das_Anhoeren [Add to Longdo]
傾聴[けいちょう, keichou] jemandem_zuhoeren, jemanden_anhoeren [Add to Longdo]
公聴会[こうちょうかい, kouchoukai] oeffentliche_Anhoerung [Add to Longdo]
半官半民[はんかんはんみん, hankanhanmin] halbstaatlich [Add to Longdo]
執心[しゅうしん, shuushin] Anhaenglichkeit, Ergebenheit [Add to Longdo]
執着[しゅうちゃく, shuuchaku] Anhaenglichkeit, Beharrlichkeit [Add to Longdo]
執着[しゅうちゃく, shuuchaku] Anhaenglichkeit, Beharrlichkeit [Add to Longdo]
宗徒[しゅうと, shuuto] Anhaenger_einer_Sekte, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
尺貫法[しゃっかんほう, shakkanhou] (alte) Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]
履く[はく, haku] (Schuhe, Socken) anziehen, anhaben [Add to Longdo]
引き続いて[ひきつずいて, hikitsuzuite] fortgesetzt, anhaltend [Add to Longdo]
志願兵[しがんへい, shiganhei] Freiwilliger [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] Glaeubiger, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
昇格[しょうかく, shoukaku] Anheben_des_Status (einer Institution) [Add to Longdo]
時間表[じかんひょう, jikanhyou] Stundenplan, Zeitplan [Add to Longdo]
止める[とめる, tomeru] anhalten, unterbrechen [Add to Longdo]
生誕百年[せいたんひゃくねん, seitanhyakunen] 100 jaehriger_Geburtstag [Add to Longdo]
盗難保険[とうなんほけん, tounanhoken] Diebstahlversicherung [Add to Longdo]
積む[つむ, tsumu] anhaeufen, aufeinanderlegen, sammeln, laden [Add to Longdo]
積もる[つもる, tsumoru] sich_anhaeufen, liegen, abschaetzen [Add to Longdo]
累積[るいせき, ruiseki] Anhaeufung [Add to Longdo]
聞こえる[きこえる, kikoeru] hoerbar, vernehmbar_sein, sich_anhoeren [Add to Longdo]
脳下垂体[のうかすいたい, noukasuitai] Hirnanhang [Add to Longdo]
郎党[ろうどう, roudou] Anhaenger, Vasallen [Add to Longdo]
附録[ふろく, furoku] Anhang, Nachtrag, Beilage [Add to Longdo]
高台[たかだい, takadai] Erhoehung, Anhoehe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top