ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*and that

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: and that, -and that-, *and that*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดหน้าคิดหลัง[V] think carefully, See also: think in this way and that, keep thinking over and over again, Syn. ไตร่ตรอง, Example: คนหนุ่มสาวมักอยากเปลี่ยนอะไรเร็วๆ จนไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดี, Thai definition: คิดอย่างรอบคอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ความว่า[v. exp.] (dāikhwām wā) EN: understand that ; gather ; it appears   
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāirap sāp wā) EN: have learned that ; understand that   FR: avoir appris que

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奶水[nǎi shuǐ, ㄋㄞˇ ㄕㄨㄟˇ, ] mother's milk; also fig. the hand that feeds you, #44,586 [Add to Longdo]
东奔西跑[dōng bēn xī pǎo, ㄉㄨㄥ ㄅㄣ ㄒㄧ ㄆㄠˇ, 西 / 西] to run this way and that (成语 saw); to rush about busily; to bustle about, #60,551 [Add to Longdo]
东奔西走[dōng bēn xī zǒu, ㄉㄨㄥ ㄅㄣ ㄒㄧ ㄗㄡˇ, 西 / 西] to run this way and that (成语 saw); to rush about busily; to bustle about, #66,453 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dies und jenesthis and that [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああだこうだ[, aadakouda] (exp) this, that and the other; this and that [Add to Longdo]
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
そんなこんな[, sonnakonna] (exp) this and that; various things; (P) [Add to Longdo]
どうこう[, doukou] (adv) (See どうのこうの) this and that; one thing or another [Add to Longdo]
なんやかんや[, nanyakanya] (n) one thing or another; this and that; something or another [Add to Longdo]
右往左往[うおうさおう, uousaou] (n,vs) move about in confusion; go every which way; going right and left; this way and that; (P) [Add to Longdo]
何々;何何[なになに, naninani] (pn,adj-no) (1) such and such (when being vague, placeholder, etc.); this and that; (int) (2) What?; What is the matter?; What are the items? [Add to Longdo]
何か彼にか[なにかかにか, nanikakanika] (n) this and that [Add to Longdo]
何やら彼にやら[なにやらかにやら, naniyarakaniyara] (n) this and that [Add to Longdo]
何や彼や[なにやかや, naniyakaya] (exp,adv) this and that; one thing or another [Add to Longdo]
疑団[ぎだん, gidan] (n) a doubt that lurks in one's soul and that cannot be resolved [Add to Longdo]
此れ此れ[これこれ, korekore] (n) this and that; such and such [Add to Longdo]
此彼;此れ彼;是彼[これかれ, korekare] (n) (1) (uk) this and that; (2) this person and that person; anybody [Add to Longdo]
色々あって[いろいろあって, iroiroatte] (exp) (uk) (See 色々) what with this and that; for a number of reasons; (P) [Add to Longdo]
袋地[ふくろち;ふくろじ, fukurochi ; fukuroji] (n) (1) sacking; bagging; (2) (See 裏地・2) land that is surrounded by others' private property and is not directly accessible via public roads [Add to Longdo]
釣り台;釣台[つりだい, tsuridai] (n) (1) fishing stand; small portable stand that can be assembled quickly; (2) stand used to transport people or things (Edo period) [Add to Longdo]
兎や角[とやかく, toyakaku] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case; all kinds of this; this and that [Add to Longdo]
兎角(P);左右[とかく, tokaku] (adv,adj-no,n,vs) (1) (doing) various things; (doing) this and that; (2) being apt to; being prone to; tending to become; (3) somehow or other; anyhow; anyway; (4) (兎角 only) {Buddh} (See 亀毛兎角) rabbit horns (used as a metaphor for things that do not exist); (P) [Add to Longdo]
如何の斯うの[どうのこうの, dounokouno] (adv) (uk) this and that; one thing or another [Add to Longdo]
彼や是や;彼や此れや[あれやこれや, areyakoreya] (exp) (uk) this and that [Add to Longdo]
彼我[ひが, higa] (n) self and others; this and that; both sides; oneself and one's opponent; he and I [Add to Longdo]
彼此(P);彼是[あれこれ(P);かれこれ, arekore (P); karekore] (adv,pn) (1) (uk) one thing or another; this and that; this or that; (2) (かれこれ only) just on; nearly; roughly; almost; round about; (P) [Add to Longdo]
方々(P);方方[ほうぼう, houbou] (n-adv) here and there; this way and that way; (P) [Add to Longdo]
裏地[うらじ, uraji] (n) (1) (See 表地) lining; (2) (obsc) (See 袋地・2) land that does not adjoin to public or private roads [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top