ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*alveolus*

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alveolus, -alveolus-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alveolus[N] ถุงลมเล็กๆ ในปอด
alveolus[N] รูหรือช่องเล็กๆ (เช่น ในรังผึ้ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alveolar cavity; alveolus; dental alveolus; tooth socketเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolus๑. ถุงลม๒. เบ้าฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alveolus; alveolar cavity; dental alveolus; tooth socketเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental alveolus; alveolar cavity; alveolus; tooth socketเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tooth socket; alveolar cavity; alveolus; dental alveolusเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alveolusถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่ [การแพทย์]
Cleft of the Lip and Alveolus, Completeปากแหว่งตลอดริมฝีปากและเหงือก [การแพทย์]
Cleft of the Lip and Alveolus, Completeปากแหว่งตลอดริมฝีปากและเหงือก [การแพทย์]
alveolusแอลวีโอลัส, ถุงลม, ถุงที่มีผนังเป็นเยื่อบาง ๆ ยืดหยุ่นได้ อยู่ปลายสุดของแขนงขั้วปอด รอบ ๆ ถุงมีหลอดเลือดฝอยหุ้มอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถุงลม[N] air sac, See also: air bag, alveolus, Example: ถุงลมจะมีผนังบางมาก และมีหลอดเลือดฝอยต่อกันเป็นร่างแหล้อมรอบ, Count unit: ถุง, Thai definition: เนื้อบางละเอียด รูปคล้ายรังผึ้ง อยู่ในปอด

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肺泡[fèi pào, ㄈㄟˋ ㄆㄠˋ, ] pulmonary alveolus, #25,061 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯槽[しそう, shisou] (n,adj-no) (dental) alveolus; (dental) alveoli; socket in the jaw containing the root of a tooth [Add to Longdo]
肺胞[はいほう, haihou] (n,adj-no) pulmonary alveolus; alveoli; lung cavity; air cell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alveolus \Al*ve"o*lus\ ([a^]l*v[=e]"[-o]*l[u^]s), n.; pl.
   {Alveoli} (-l[imac]). [L., a small hollow or cavity, dim. of
   alveus: cf. F. alv['e]ole. See {Alveary}.]
   1. A cell in a honeycomb.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A small cavity in a coral, shell, or fossil.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) A small depression, sac, or vesicle, as the socket
    of a tooth, the air cells of the lungs, the ultimate
    saccules of glands, etc.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top