ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*actinium*

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: actinium, -actinium-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actinium[N] ธาตกัมมันตรังสีทีมีสัญลักษณ์ Ac

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Actinium seriesอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In less than a month it turns into protactinium.ในเวลาที่น้อยกว่าหนึ่งเดือนมัน จะกลายเป็นโพรโทแอกทิเนียม The Clean Room (2014)
A minute later, protactinium becomes something else.นาทีต่อมาโพรโทแอกทิเนียม กลายเป็นอย่างอื่น The Clean Room (2014)
And gold, protactinium, and indium and gallium.Und Gold und Protactinium, und Indium und Gallium. Ex-File (2007)
Actinium.ActiniumThe Girl with All the Gifts (2016)
First of all, I'm sorry. I had no idea that was gonna happen.Europium, Zirconium, Lutetium, Vanadium, Lanthan, Osmium, Actinium, Radium, The Outcasts (2017)
What's going on in American Psycho Barbie's head?Gold, Protactinium, Indium, Gallium, Iod, Thorium, Thulium, Thallium... The Outcasts (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพรโทแอกทิเนียม[N] protoactinium, See also: protactinium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 91 สัญลักษณ์ Pa เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาอ่อน หลอมละลายที่ 1230 ํ ซ. เป็นธาตุกัมมันตรังสี, Notes: (อังกฤษ)
แอกทิเนียม[N] actinium, See also: Ac, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 89 สัญลักษณ์ Ac เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 1050 ํ ซ. เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอกทิเนียม[n.] (aēkthinīem) EN: actinium   FR: actinium [m]
โพรแทกทิเนียม[n.] (phrōthaēkthinīem) EN: protactinium   FR: protactinium [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ā, , / ] actinium Ac89, actinoid element, #37,848 [Add to Longdo]
[fāng, ㄈㄤ, / ] francium Fr, unstable alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 87, disintegration product of actinium 錒|锕, #56,032 [Add to Longdo]
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|, #239,279 [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, / ] protoactinium Pa91, actinoid element, #327,216 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Actinium {n} [chem.]actinium [Add to Longdo]
Protactinium {n} [chem.]protactinium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチニウム[, akuchiniumu] (n) actinium (Ac) [Add to Longdo]
アクチニウム系列[アクチニウムけいれつ, akuchiniumu keiretsu] (n) actinium series; Actinides [Add to Longdo]
プロトアクチニウム[, purotoakuchiniumu] (n) protoactinium (Pa); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actinium \Ac*tin"i*um\, n. [Gr. ?, ?, ray.] (Chem.)
   A supposed metal, said by Phipson to be contained in
   commercial zinc; -- so called because certain of its
   compounds are darkened by exposure to light.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 actinium /ɑktinijɵm/
  actinium

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top