ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abdication*

AE2 B D IH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abdication, -abdication-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdication(n) การสละราชสมบัติ, Syn. stepping down

English-Thai: Nontri Dictionary
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abdicationการสละราชสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdicationการสละราชสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสละราชสมบัติ(n) abdication, Example: สาเหตุของการสละราชสมบัติของพระองค์มาจากการปฏิวัติของประชาชน, Thai Definition: การที่กษัตริย์มอบสิทธิ์ในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินให้แก่ผู้อื่นในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสละราชสมบัติ[kān sala rātchāsombat] (n, exp) EN: abdication  FR: abdication [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABDICATION AE2 B D IH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abdication (n) ˌæbdɪkˈɛɪʃən (a2 b d i k ei1 sh @ n)
abdications (n) ˌæbdɪkˈɛɪʃənz (a2 b d i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受禅[shòu shàn, ㄕㄡˋ ㄕㄢˋ, / ] to accept abdication, #104,271 [Add to Longdo]
永贞内禅[Yǒng zhēn nèi shàn, ㄩㄥˇ ㄓㄣ ㄋㄟˋ ㄕㄢˋ, / ] Yongzhen abdication of 805 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdankung {f}; Zurücktreten {n}abdication [Add to Longdo]
Verzicht {m}abdication [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
譲位;讓位[じょうい, joui] (n,vs) abdication [Add to Longdo]
禅譲[ぜんじょう, zenjou] (n,vs) (historical, in China) abdication by an emperor in favor (favour) of a more virtuous successor [Add to Longdo]
退位[たいい, taii] (n,vs) abdication [Add to Longdo]
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n,vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abdication \Ab`di*ca"tion\, n. [L. abdicatio: cf. F.
   abdication.]
   The act of abdicating; the renunciation of a high office,
   dignity, or trust, by its holder; commonly the voluntary
   renunciation of sovereign power; as, abdication of the
   throne, government, power, authority.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abdication
   n 1: a formal resignation and renunciation of powers [syn:
      {abdication}, {stepping down}]
   2: the act of abdicating [syn: {abdication}, {stepping down}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 abdication /abdikasjɔ̃/ 
  abdication; abandonment

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top